Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-12-20

Sammanträde 2017-12-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2018

Dnr 2017/SN 0230 003

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

2 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2017/SN 0067 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

3 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun. *

Dnr 2017/SN 0243 12

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Tyresö kommun förändras i enlighet med framtaget förslag till hyresmodell, inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar
2. Den nya hyran gäller för ny hyresgäst till berört boende från den 1 april 2018, för befintlig hyresgäst i berört boende så snart överenskommelse träffats med hyresgästföreningen eller i förekommande fall avtal tecknats med hyresgäst
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att teckna hyresavtal i de fall där hyresavtal inte tecknats.
4. Socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra förslaget.
5. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.

Beskrivning av ärendet
Alnitec AB har på uppdrag av socialförvaltningen i Tyresö kommun tagit fram en hyressättningsmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med en ny hyressättningsmodell är dels att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla, och dels att kommunens hyresintäkter ska öka. Alnitecs utredning visar att ett införande av den föreslagna hyressättningsmodellen skulle göra det möjligt att öka hyresintäkterna i de särskilda boendena (när hyrorna fasats in fullt ut med hjälp av en trappningsregel). Utredningen föreslår vidare att Tyresö kommun inte ska begränsa hyressättningen med något hyrestak, utan istället lansera ett kommunalt bostadstillägg.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag och att ett eventuellt införande av kommunalt bostadstillägg utreds vidare. Socialförvaltningen poängterar vidare att implementering av modellen innebär ett omfattande arbete som kräver god planering.

Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att det ska vara ordning och reda därför är det självklart för oss att hyressättningen för dem som bor i en gruppbostad, servicebostad, stödboende eller ett vård- och omsorgsboende skall vara rättsäker och baseras på likabehandlingsprincipen.

Därför tycker vi givetvis att vi skall ha en fastställd modell att utgå ifrån där alla vet vilka principer som gäller. Lika viktigt tycker vi det är att värna om dem i vårt samhälle som har det sämst ställt ekonomisk, därför vill vi utreda möjligheterna att införa ett kommunalt bostadtillägg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hyressättning Säbo.pdf
Tyresö kommun - förslag till hyressättning särskilda boenden rapport 20171130_.pdf

4 Reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2017/SN 0244 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialförvaltningens reviderade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antas.
2. Det reviderade ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
PwC genomförde våren 2016 en granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun. Revisorernas sammantagna bedömning var att socialnämnden till viss del arbetar med kvalitetssystemet på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll, men att det fanns utvecklingsområden.

Rapporten redovisades för socialnämnden den 28 september 2016. I socialnämndens yttrande fastställs att ett generellt omtag av kvalitetsledningssystemet ska göras utifrån det som uppmärksammas i rapporten. Vidare beslutades att förvaltningen ska inkomma med en redovisning av ett reviderat system för systematiskt kvalitetsarbete under 2017.

I det reviderade ledningssystemet har förvaltningen mer konkret beskrivit hur kvalitetsarbetet inom förvaltningen ska bedrivas utifrån processbeskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Organisation och roller har anpassats efter förvaltningens organisation och ansvarsbeskrivningar har förtydligats. I ledningssystemet beskrivs hur planering, uppföljning och analys av socialförvaltningens kvalitet ska bedrivas. Likaså organisation och ansvar för samverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledningssystem kvalitetsarbete.pdf
Reviderat kvalitetsledningssystem.pdf

5 Revisionsrapport - Granskning av kommunens LSS-verksamhet

Dnr 2017/SN 0228 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om kommunens LSS-verksamhet.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Bedömningen grundar sig på en granskning av fyra kontrollmål. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis har säkerställt att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna några rekommendationer till socialnämnden för att stärka LSS-verksamheten. Revisorerna önskar få del av socialnämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna senast den 10 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning LSS verksamhet.pdf
Missiv- Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Revisionsrapport - Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf

6 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Gerd Dufberg, ledamot i socialnämnden, får delegation att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 december 2017 gäller den reviderade delegationsordningen som socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 29 november 2017.

När det gäller brådskande ärenden (punkt 1.1.1) har socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande delegation att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. För att förebygga eventuella situationer då varken socialnämndens ordförande eller 1:e vice ordförande finns tillgängliga att fatta beslut, föreslås att ytterligare en person får delegation att fatta beslut i sådana ärenden som omfattas under denna punkt. Detta skapar mindre sårbarhet och en större rättssäkerhet för den enskilde i händelse av att nämnden behöver agera i ett brådskande ärende. En av nämndens ledamöter, Gerd Dufberg, föreslås läggas till som delegat för att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordningen.pdf

7 Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral inom befintliga resurser

Dnr 2017/SN 0087 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tidigare utfört en generell utredning kring vilka förutsättningar som finns för att tillskapa en familjecentral i Tyresö kommun. Utredningen visade att berörda aktörer ställde sig positiva till att starta en familjecentral, och att erfarenheter och kunskaper kring sådan verksamhet finns hos kommunens personal. Förvaltningen gavs under socialnämndens sammanträde den 26 april 2017 (§ 1035) i uppdrag att utreda vidare vilka specifika
förutsättningar för att inrätta en familjecentral inom befintliga resurser.

Utredningen visar att en familjecentral skulle kräva en förstärkning av befintliga resurser. Inga extra resurser kommer att tillföras förvaltningen för att inrätta en familjecentral, och arbetet för ungdomar som målgrupp är prioriterat inom individ- och familjeomsorgen. Tyresö kommun driver idag en verksamhet för barn och familjer där vissa arbetsformer kan beskrivas som familjecentralsliknande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse familjecentral.pdf

8 Upphävande av länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn och ungdomar.

Dnr 2017/SN 0240 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn och ungdomar upphävs från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm (tidigare KSL) har under 2017 ett uppdrag att se över och revidera länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn och ungdomar. Riktlinjerna togs fram 2012 och reviderades 2014. I Tyresö antogs de reviderade riktlinjerna av socialnämnden den 24 september 2014, § 1073. Sedan riktlinjerna togs fram har lagar och förordningar ändrats och ett nytt ersättningssystem har införts. Likaså finns numera inom området metodstöd och handböcker på nationell nivå. Mot bakgrund av detta har Storsthlms styrelse beslutat rekommendera kommunerna att upphäva riktlinjerna med tillhörande bilagor (checklista för att förebygga försvinnande och checklista vid familjeåterförening) senast den 31 december 2017, och hänvisar samtidigt till nationellt stödmaterial.

Bilagor
Tjänsteskrivelse upphävande av riktlinjer ensamkommande.pdf
Rekommendation om upphävande av länsgemensamma riktlinjer.pdf

9 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, Björkbacken

Dnr 2016/SN 0170 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till förvaltningsrätten som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har begärt yttrande från socialnämnden avseende mål nummer 24738-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Yttrandet ska, efter anstånd, vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande Björkbacken.pdf
Yttrande.pdf
Bilaga Utdrag ur kommunplan 2015-2018.pdf
Reglemente för socialnämnden.pdf
Föreläggande laglighetsprövning mål 24738-17.pdf
Stockholm FR 24738-17 Aktbil 15.pdf

10 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, Ängsgården

Dnr 2017/SN 0188 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till förvaltningsrätten som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har begärt yttrande från socialnämnden avseende mål nummer 24737-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Yttrandet ska, efter anstånd, vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande Ängsgården.pdf
Yttrande.pdf
Bilaga Utdrag ur kommunplan 2015-2018.pdf
Reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga protokollsutdrag KF 2017-03-15, § 23.pdf
Föreläggande mål 24737-17, aktbilaga 9.pdf
Stockholm FR 24737-17 Aktbil 12.pdf

11 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskott 2018.

Dnr 2017/SN 0245 001

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.

2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Bilaga socialutskott.pdf

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden december.pdf
Information om placeringar på stödboende.pdf
Cirkulär 17057, Ny kommunallag.pdf
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag (SKL).pdf
Beslut Kammarrätten mål 7242-17.pdf
Beslut Kammarrätten mål 7042-17.pdf
Nacka TR T 1553-16 Dom 2017-12-11.pdf
Avtalsuppföljning kompetens LOV hemtjänst.pdf
Brev till kommunerna socialjour.pdf
Information om social beredskap via SOS Alarm.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-23 §114.pdf
Skrivelse om finskspråkig avdelning för demenssjuka äldre.pdf
Svar till Tyresö finska förening.pdf
Yttrande över socialnämndens kvalitetsledningssystem.docx.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-12-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

14 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

15 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1113 Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2018

Dnr 2017/SN 0230 003

Socialnämndens beslut
1. Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2018 fastställs.
2. Kvalitetsgarantierna för bistånd inom individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ersätts av socialförvaltningens kvalitetsmål.
3. Nuvarande kvalitetsgarantier inom individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt bostadsanpassning upphävs från och med den 1 januari 2018.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Christina Melzén (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Christina Rosén (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för socialnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 3 Individ- och familjeomsorgen, 4 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 5 Äldreomsorgen.

Socialförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanteringsplan.

Ordförandeutlåtande
Alliansen tar ansvar för välfärden och bygger en äldreomsorg som möter morgondagens krav på vård- och omsorgsboenden, samt möter medborgarnas krav och förväntningar på kvalitet och tillgänglighet. De vård- och omsorgsboenden som kommunens äldre kommer att erbjudas är anpassade till dagens arbetssätt inom äldreomsorgen, det kommer att bli trevliga lägenheter med möjligheter till aktiviteter och gemenskap. Redan i vår öppnar Villa Basilika för nya gäster och fram till 2020 kommer nya vård- och omsorgsboenden stå färdiga i Tyresö Centrum, Fornudden och Tyresö strand, vilket kommer att ge alla kommundelar ett nettotillskott på platser.

Att trivas på sitt vård- och omsorgsboenden handlar inte bara om den fysiska miljön utan i allra högsta grad om trygghet, trivsel och bemötande. Redan nu är 84 procent nöjda med sitt boende och 91 procent med sin hemtjänst. En bidragande orsak till kommunens resultat kan vara satsningen på Silviahemscertifieringen. All personal inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten har gått utbildningen och till våren väntas Hennes Majestät Drottningen närvara vid högtiden då Tyresö kommun certifieras som första kommun i landet.

Ett viktigt fokus för individ- och familjeomsorgen under 2018 är samarbetsprojekten med barn- och utbildningsförvaltningen; föräldrautbildningen ABC, samt utredning gällande behovet av en resursskola för barn från årskurs F till årskurs 6.

I nämnplanen 2018 ändras begreppet funktionsnedsättning till funktionsvariation, jag anser att funktionsvariation signalerar en mer positiv hållning mot individen. Verksamheten ska förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar. När staten kliver tillbaka i sitt ansvar för funktionsvarierades vardag får kommunen kliva fram, många personer som är beroende av LSS-insatser är satta under press och vi följer utvecklingen med oro. Nya LSS-boenden ska byggas i Hanviken och i Tyresö strand.

Vi tar dessutom nya steg mot att ersätta manuella processer som kan göras digitala inom socialtjänsten, vilket underlättar och förbättrar för både personal och medborgare.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar på bifall till ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan.pdf
Nämndplan 2018 socialnämnden.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter 2018.pdf
Bilaga 2 Ersättningar till utförare 2018.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan 2018.pdf
Bilaga 4 Värdighetsgarantier.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys 2018.pdf

§1114 Ekonomisk uppföljning per 30 november

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Christina Rosén (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 november år 2017 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 30 november.pdf

§1115 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun.

Dnr 2017/SN 0243 12

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Tyresö kommun förändras i enlighet med framtaget förslag till hyresmodell, inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar
2. Den nya hyran gäller för ny hyresgäst till berört boende från den 1 april 2018, för befintlig hyresgäst i berört boende så snart överenskommelse träffats med hyresgästföreningen eller i förekommande fall avtal tecknats med hyresgäst
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att teckna hyresavtal i de fall där hyresavtal inte tecknats.
4. Socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra förslaget.
5. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Åsne Liedén (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Christina Rosén (V) lämnar ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Alnitec AB har på uppdrag av socialförvaltningen i Tyresö kommun tagit fram en hyressättningsmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med en ny hyressättningsmodell är dels att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla, och dels att kommunens hyresintäkter ska öka. Alnitecs utredning visar att ett införande av den föreslagna hyressättningsmodellen skulle göra det möjligt att öka hyresintäkterna i de särskilda boendena (när hyrorna fasats in fullt ut med hjälp av en trappningsregel). Utredningen föreslår vidare att Tyresö kommun inte ska begränsa hyressättningen med något hyrestak, utan istället lansera ett kommunalt bostadstillägg.
 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag och att ett eventuellt införande av kommunalt bostadstillägg utreds vidare. Socialförvaltningen poängterar vidare att implementering av modellen innebär ett omfattande arbete som kräver god planering.

Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att det ska vara ordning och reda därför är det självklart för oss att hyressättningen för dem som bor i en gruppbostad, servicebostad, stödboende eller ett vård- och omsorgsboende skall vara rättssäker och baseras på likabehandlingsprincipen.

Därför tycker vi givetvis att vi skall ha en fastställd modell att utgå ifrån där alla vet vilka principer som gäller. Lika viktigt tycker vi det är att värna om dem i vårt samhälle som har det sämst ställt ekonomisk, därför vill vi utreda möjligheterna att införa ett kommunalt bostadstillägg.

Yrkande
Åsne Liedén (MP) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Carl Johan Carlson (S) yrkar att socialnämnden i stället för föreslaget beslut fattar beslut att som sin avsiktsförklaring att gå vidare med förslag till en hyressättningsmodell som bygger på enhetliga principer för hyressättning enligt likabehandlingsprincipen. För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM 2017-11-30, skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Åsne Liedéns (MP) avslagsyrkande mot Carl Johans Karlsons (S) beslutsyrkande. Socialnämnden finner att Åsne Liedéns (MP) avslagsyrkande avslås.

Därefter ställs ordförandeförslaget mot Carl Johan Karlson (S) beslutsyrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hyressättning Säbo.pdf
Tyresö kommun - förslag till hyressättning särskilda boenden rapport 20171130_.pdf

§1116 Reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2017/SN 0244 003

Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningens reviderade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antas.
2. Det reviderade ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
PwC genomförde våren 2016 en granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun. Revisorernas sammantagna bedömning var att socialnämnden till viss del arbetar med kvalitetssystemet på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll, men att det fanns utvecklingsområden.
 
Rapporten redovisades för socialnämnden den 28 september 2016. I socialnämndens yttrande fastställs att ett generellt omtag av kvalitetsledningssystemet ska göras utifrån det som uppmärksammas i rapporten. Vidare beslutades att förvaltningen ska inkomma med en redovisning av ett reviderat system för systematiskt kvalitetsarbete under 2017.
 
I det reviderade ledningssystemet har förvaltningen mer konkret beskrivit hur kvalitetsarbetet inom förvaltningen ska bedrivas utifrån processbeskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Organisation och roller har anpassats efter förvaltningens organisation och ansvarsbeskrivningar har förtydligats. I ledningssystemet beskrivs hur planering, uppföljning och analys av socialförvaltningens kvalitet ska bedrivas. Likaså organisation och ansvar för samverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledningssystem kvalitetsarbete.pdf
Reviderat kvalitetsledningssystem.pdf

§1117 Revisionsrapport - Granskning av kommunens LSS-verksamhet

Dnr 2017/SN 0228 016

Socialnämndens beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om kommunens LSS-verksamhet.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Bedömningen grundar sig på en granskning av fyra kontrollmål. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis har säkerställt att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
 
Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna några rekommendationer till socialnämnden för att stärka LSS-verksamheten. Revisorerna önskar få del av socialnämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna senast den 10 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning LSS verksamhet.pdf
Missiv- Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Revisionsrapport - Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf

§1118 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens beslut
- Gerd Dufberg, ledamot i socialnämnden, får delegation att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 december 2017 gäller den reviderade delegationsordningen som socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 29 november 2017.
 
När det gäller brådskande ärenden (punkt 1.1.1) har socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande delegation att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. För att förebygga eventuella situationer då varken socialnämndens ordförande eller 1:e vice ordförande finns tillgängliga att fatta beslut, föreslås att ytterligare en person får delegation att fatta beslut i sådana ärenden som omfattas under denna punkt. Detta skapar mindre sårbarhet och en större rättssäkerhet för den enskilde i händelse av att nämnden behöver agera i ett brådskande ärende. En av nämndens ledamöter, Gerd Dufberg, föreslås läggas till som delegat för att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordningen.pdf

§1119 Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral inom befintliga resurser

Dnr 2017/SN 0087 52

Socialnämndens beslut
1. Utredningen noteras.
2. Socialförvaltningens förvaltningschef ges i uppdrag att utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral i den form som familjecentral karaktäriseras som i tidigare utredningar, samt att uppskatta vad det skulle behövas för ekonomiska resurser för att inrätta en sådan familjecentral.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tidigare utfört en generell utredning kring vilka förutsättningar som finns för att tillskapa en familjecentral i Tyresö kommun. Utredningen visade att berörda aktörer ställde sig positiva till att starta en familjecentral, och att erfarenheter och kunskaper kring sådan verksamhet finns hos kommunens personal. Förvaltningen gavs under socialnämndens sammanträde den 26 april 2017 (§ 1035) i uppdrag att utreda vidare vilka specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral inom befintliga resurser. Utredningen visar att en familjecentral skulle kräva en förstärkning av befintliga resurser. Inga extra resurser kommer att tillföras förvaltningen för att inrätta en familjecentral, och arbetet för ungdomar som målgrupp är prioriterat inom individ- och familjeomsorgen. Tyresö kommun driver idag en verksamhet för barn och familjer där vissa arbetsformer kan beskrivas som familjecentralsliknande.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) lämnar ett tilläggsyrkande att socialförvaltningens förvaltningschef ges i uppdrag att utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral i den form som familjecentral karaktäriseras som i tidigare utredningar, samt att uppskatta vad det skulle behövas för ekonomiska resurser för att inrätta en sådan familjecentral. Tom Nilstierna (C) biträder Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag att notera utredningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande att socialförvaltningens förvaltningschef ges i uppdrag att utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral i den form som familjecentral karaktäriseras som i tidigare utredningar, samt att uppskatta vad det skulle behövas för ekonomiska resurser för att inrätta en sådan familjecentral.

Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till Carl Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej och den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja. Röstningsresultat 5 ja, 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse familjecentral.pdf

§1120 Upphävande av länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn och ungdomar.

Dnr 2017/SN 0240 52

Socialnämndens beslut
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn och ungdomar upphävs från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm (tidigare KSL) har under 2017 ett uppdrag att se över och revidera länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn och ungdomar. Riktlinjerna togs fram 2012 och reviderades 2014. I Tyresö antogs de reviderade riktlinjerna av socialnämnden den 24 september 2014, § 1073. Sedan riktlinjerna togs fram har lagar och förordningar ändrats och ett nytt ersättningssystem har införts. Likaså finns numera inom området metodstöd och handböcker på nationell nivå. Mot bakgrund av detta har Storsthlms styrelse beslutat rekommendera kommunerna att upphäva riktlinjerna med tillhörande bilagor (checklista för att förebygga försvinnande och checklista vid familjeåterförening) senast den 31 december 2017, och hänvisar samtidigt till nationellt stödmaterial.

Bilagor
Tjänsteskrivelse upphävande av riktlinjer ensamkommande.pdf
Rekommendation om upphävande av länsgemensamma riktlinjer.pdf

§1121 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, Björkbacken

Dnr 2016/SN 0170 50

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till förvaltningsrätten som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har begärt yttrande från socialnämnden avseende mål nummer 24738-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Yttrandet ska, efter anstånd, vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande Björkbacken.pdf
Yttrande.pdf
Bilaga Utdrag ur kommunplan 2015-2018.pdf
Reglemente för socialnämnden.pdf
Föreläggande laglighetsprövning mål 24738-17.pdf
Stockholm FR 24738-17 Aktbil 15.pdf

§1122 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, Ängsgården

Dnr 2017/SN 0188 50

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till förvaltningsrätten som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har begärt yttrande från socialnämnden avseende mål nummer 24737-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Yttrandet ska, efter anstånd, vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande Ängsgården.pdf
Yttrande.pdf
Bilaga Utdrag ur kommunplan 2015-2018.pdf
Reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga protokollsutdrag KF 2017-03-15, § 23.pdf
Föreläggande mål 24737-17, aktbilaga 9.pdf
Stockholm FR 24737-17 Aktbil 12.pdf

§1123 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskott 2018.

Dnr 2017/SN 0245 001

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl 19:37 till 19:50.
2. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
3. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar ajournering i tio minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras i tio minuter och finner att socialnämnden bifaller det.
 
Bilagor
Bilaga socialutskott.pdf

§1124 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden december listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden december.pdf
Information om placeringar på stödboende.pdf
Cirkulär 17057, Ny kommunallag.pdf
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag (SKL).pdf
Beslut Kammarrätten mål 7242-17.pdf
Beslut Kammarrätten mål 7042-17.pdf
Nacka TR T 1553-16 Dom 2017-12-11.pdf
Avtalsuppföljning kompetens LOV hemtjänst.pdf
Brev till kommunerna socialjour.pdf
Information om social beredskap via SOS Alarm.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-23 §114.pdf
Skrivelse om finskspråkig avdelning för demenssjuka äldre.pdf
Svar till Tyresö finska förening.pdf
Yttrande över socialnämndens kvalitetsledningssystem.docx.pdf

§1125 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-12-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1126 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1127 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1127_prot_20171220.pdf (111 kb)