Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-02-13

Sammanträde 2019-02-13

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande elevhälsans medicinska och psykologiska insatser- Birgitta Bergsten, kl 8.15

3 Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska del

4 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del

5 Resursfördelning grundskola inför läsåret

2019/2020 - Eva Jönsson, kl 9.05

6 Stadietimplan grundskolan läsåret 2019-2020 - Eva Jönsson,

7 Upphandling av markarbete för tillfällig förskolbyggnad på

Lyktan 1- Eva Jönsson, kl 9.25

8 Äskande om utökad budget för nyproduktion av förskola på

fastigheten Malörten 1- Eva Jönsson, kl 9.35

9 Återremiss gällande svar på motion om att bilda

Resursklasser - Kajsa Weckéus, kl 9.50

10 Riktlinjer för VFU avtal - Kajsa Weckéus, kl 10.00

11 Resursfördelning grundsärskolan/ gymnasiesärskolan

12 Förskola under sommaren/- Jenny Wikby, kl 10.20

13 Ekonomisk information - Jacob Kulling, kl 10.30

14 Informationsärenden,tillsynsbesök

15 Presentation av skolskjuts, vikariepoolen och elevhälsa

- Carina Nilsson kl 10.50, Else-Marie Vigren, kl 11.00 och Birgitta Bergsten kl 8.45

16 Skolskjuts - Else-Marie Vigren, kl 11.10

17 Statistik över diskriminerings-/ kränkningsanmälningar

18 Ekonomi 2019 - Nils-Göran Jonasson, Jimmie Nilsson, kl 11.30

19 Sociala resurser - socioekonomisk fördelning

20 Utvärdering Nya språket lyfter och Språket på väg

22 Delegerande ärenden

Ordförande Marcus Walldén (M) Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

§12 Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska del

§13 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del

§14 Resursfördelning grundskolan läsåret 2019-2020

§15 Stadietimplan grundskolan läsåret 2019-2020

§16 Svar på motion om resursskola

§17 Riktlinjer för handledning vid verksamhetsförlagd utbildning (Vfu), Barn- och utbildningsförvaltningen

§18 Resursfördelning grundsärskolan/ gymnasiesärskolan 2019/2020

§19 Förskola under sommaren

§20 Ekonomisk information

§21 Informationsärenden

§23 Delegerande ärenden