Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-05-19

Sammanträde 2008-05-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Inledning
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt.

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Gruppledarskap i skolan - Ingrid Wiman, kl 13.15

4 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Stensbergsskolan - Gun Andersson, kl 13.50

5 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Ryssbyskolan, Vittarydsskolan och Bolmsöskolan - Irene Mayor och Ann-Carin B Andersson, kl 14.10

6 Information om gemensam beräkningsgrund för interkommunal prissättning, au § 81 /bilaga 6 - Jimmy Rudelius, kl 15.00

8 Omvandling av tjänst, Kungshögsskolan, au § 85 /bilaga 8

9 Utökning av en avdelning vid BergaLyckans förskola, au § 86/bilaga 9

10 Begäran att få ledigförklara lektorstjänster vid Sunnerbogymnasiet, au § 87 /bilaga 10

11 Ekonomisk information, au § 89 - Maria Nelson Berg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)

§65 Gruppledarskap i skolan

Bu 2008/0083  600

Beslut

Noterar informationen.

Ärendet

Psykolog Ingrid Wiman deltar i dagens sammanträde med information om gruppledarskap i skolan. Ingrid Wiman lyfter vikten av gott ledarskap för dagens barn och elever. Skolans uppdrag är att bygga upp gruppkänsla samtidigt som eleven ska mötas efter sin egenart på individnivå.

Barnen i dag är starka och har i många fall svårt att ta hänsyn till andra.

Ingrid Wiman menar att ett tydligt och synligt ledarskap, rektor som ledare och lärare som ledare, är en förutsättning för att skapa trygghet i skolan. Ledarens viktigaste uppdrag är att skapa en gruppkänsla och gemensamma regler vilket ger vikänsla.

Ledaren/rektor måste synas och vara lätt att få kontakt med. Rektor måste ”få med sig lärare”. Beslut ska följas, undergrävs beslut skapas förvirring. Struktur för klassrumsarbetet och att ta hand om en grupp är viktigt. Risken är annars att skolan bidrar till att barn blir ”struliga”.

Ritualer är viktiga för vikänslan, till exempel att gå in i ett klassrum eller avsluta lektioner på ett respektfullt sätt. Att ha gemensamma samlingar, fruktstund, välkomstritualer och talarregler ger vikänsla. Respekt, tillit och i skolan även ordning och disciplin anser Ingrid är viktiga förhållningssätt.

Samarbete med eleven måste ske, vad han eller hon än har med i bagaget, måste läraren hantera det. För mycket förklaringar söks i elevens bakgrund och för lite arbete här och nu i skolan.

Lagstiftningen har inneburit otydligheter i skolan. Man får inte ”ta i barnen”, men visst får man lugna barn genom att hålla dem kvar och lugna ner dem. Svårt då läraren dessutom kan få hot om anmälan från elever och föräldrar. Vuxna måste ta sin makt över skolan. Vuxna sviker om de inte stoppar elever som tänjer på gränser för mycket.

Mycket viktigt är att politiker backar upp lärare och ledare i skolan.

§66 Visionsarbetet

Bu 2004/0080  600

Beslut

Nämnden noterar informationen.

Ärendet

Ordföranden Bo Ederström aktualiserar de fokuserade utvärderingsområden

som gäller för 2008. Vårterminen ska enheterna ha fokus på hur arbetet mot kränkningar genomförs. Höstterminen 2008 utvärderar enheterna personalens utbildning och motivation i förhållande till arbetsuppgifter.

§67 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Stensbergsskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Rektor Gun Andersson redovisar trenderna för nationella diagnoser i matematik och svenska i årskurs två. Hon redogör också för nationella prov i årskurs fem. Resultaten i trenderna är positiva i förhållande till kommunens sammanlagda resultat.

§68 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Ryssbyskolan, Vittarydsskolan och Bolmsöskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Rektorerna Irene Mayor och Ann-Carin B Andersson redovisar trenderna för nationella diagnoser i matematik och svenska i årskurs två. De redogör också för nationella prov i årskurs fem.

Ann-Carin B Andersson redogör för trenderna på Bolmsöskolan. Resultaten varierar mycket. Elevunderlaget är lågt, mellan två och tolv elever.

Irene Mayor redogör för de linjära resultaten i Vittaryd som också varierar mycket över tid. Resultaten skiljer sig markant negativt från kommunens linjära resultat.

Ann-Carin B Andersson redogör för resultaten från Ryssbyskolan. Resultaten är goda och baserade på elevtal mellan 13 och 25 elever. Förklaringen kan ligga i lärare som är utbildade, engagerade och dessutom i en elevgrupp som ger god interaktion mellan elever.

§69 Information om gemensam beräkningsgrund för interkommunal prissättning

Bu 2008/0072  605

 

Beslut

Förslaget till gemensam beräkningsgrund antas.

Ärendet

Administrativ chef Jimmy Rudelius informerar om den gemensamma beräk-ningsgrunden för interkommunal prissättning för gymnasieutbildningar i

Kronobergs län. Samverkansavtal slöts mellan Alvesta, Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö, Ljungby, Uppvidinge och Älmhult den 17 maj 2006.

Förslaget är att den gemensamma beräkningsgrunden skall träda i kraft till läsåret 2008/2009 och avstämmas årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 81.

§70 Jämställdhetsplan

Bu 2008/0073  072

Beslut

Förslaget till jämställdhetsplan 2008 för barn- och utbildningsförvaltningen antas.

Ärendet

Personalsekreterare Carolin Stjernqvist redovisar förslag till jämställdhetsplan 2008 för barn- och utbildningsförvaltningen. Sammanträdet diskuterar hur en jämnare könsfördelning mellan förskollärare/lärare i förskola/skola ska kunna utvecklas. Viktigt är att redan tidigt visa barn/elever möjligheterna i dessa tjänster. En av anledningen är förmodligen lönerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 82.

§71 Omvandling av tjänst, Kungshögsskolan

Bu 2008/0075  022

Beslut

Elevassistenttjänst, 40 timmar, omvandlas till del av tjänst som speciallärare.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för en önskan att omvandla 40 timmar elevassistenttjänst till del av tjänst som speciallärare.

Ingen av nu anställda elevassistenter blir övertalig i och med beslutet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 85.

§72 Utökning av en avdelning vid BergaLyckans förskola

Bu 2008/0076  631

Beslut

BergaLyckan utökas med en avdelning och att mätning av barnens vistelse sker under september 2008.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för det ökade barnunder-laget i Lagan/Åbyområdet. Från rektor Efva-Lena Andersson har skrivelse inkommit om utökning av BergaLyckan med en småbarnsavdelning.

Detta medför anställning av pedagogisk personal, lokalvårdare och ekonomi-personal. Vidare att använda det ”blå huset” och öppna upp mellan de två gårdarna. Även att öka driftbudgeten och komplettera den nya avdelningen.

Rektor önskar även en mätning av barnens vistelse den 1 maj 2008 för att få kompensation för delar av våren 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 86.

§73 Begäran att få ledigförklara lektorstjänster vid Sunnerbogymnasiet

Bu 2008/0077  022

Beslut

Två lektorstjänster inrättas och ledigförklaras hösten 2008.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för en begäran från rektor Johan Nylin, Sunnerbogymnasiet, om att få utannonsera två lektorstjänster inför höstterminen 2008. En tjänst i tyska med biämne och en tjänst i något samhälls-vetenskapligt ämne.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 87.

§74 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Ekonom Maria Nelson Berg ger aktuell ekonomisk information och aktuella löneanalyser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-07 § 89.

§75 Förfrågan om cykelväg i Angelstad, Kyrkstigen

Bu 2008/0085  312

Beslut

Barn- och utbildningschefen får uppdraget att lämna synpunkter från barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Som extraärende begär Kenneth Pettersson vid tekniska kontoret att en fråga kring föreslagen upprustning av den så kallade Kyrkstigen mellan fotbollsplanen upp till Angelstadsskolan behandlas. Upprustningen innebär att vägen kan vinterväghållas och elever kan åka eller gå en säkrare väg till skolan.

Skolan önskar en trafiksäker skolväg och en säker bro. Hur det ska genomföras kan inte facknämnden ta ställning till.

§76 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2003/0087.041

Skrivelse 2008-04-15 från tekniska kontorets husavdelning avseende gamla Åbyskolan samt svar 2008-05-14 från barn- och utbildningschefen.

Bu 2008/0007.022

FramKom 07 – Företag och Skola i samverkan.

Bu 2008/0029.108

Dom 2008-04-24 från Länsrätten i Kronobergs län rörande överklagat ärende avseende tillsättning av tjänst som speciallärare/specialpedagog.

Bu 2008/0084.021

Skrivelse 2008-02-12 från Vårdförbundet Kronoberg avseende yrkande inför budgetprocessen – löneutvecklingen för medlemmarna.

Tackkort för pensionsgåva.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-03-17, 2008-04-11 och 2008-05-07.