Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-06-16

Sammanträde 2008-06-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 PODB - projekt- och omdömesdatabas, au § 91 /bilaga 2

- Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 13.15
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Implementering av mål i årskurs 3, au § 103 /bilaga 3

4 Lektorstjänst i specialpedagogik, au § 98 /bilaga 4

5 Information om Yrkeshögskola, au § 99 /bilaga 5

6 Attestförteckning, au § 100 /bilaga 6

7 Ekonomisk information, au § 102 /bilaga 7

- Maria Nelson Berg och Marie Steneland
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tillsynsbesök av politiker, au § 106.

9 Detaljplan för Bråna 3:38 m fl i Agunnaryd /bilaga 9

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§77 PODB - projekt- och omdömesdatabas

Bu 2007/0045  611

Beslut

Formulär och gallringsplan för P.O.D.B fastställs.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson informerar om formulerade ”Etiska riktlinjer för användare av P.O.D.B, projekt- och omdömesdatabas, för användare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 91.

§78 Implementering av mål i årskurs 3

Bu 2008/0097  611

Beslut

Implementering av mål i årskurs 3 genomförs enligt förslag 2008-06-03 från områdeschef Nils-Göran Jonasson.

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon utses att vara förvaltningens samordnare för implementeringen.

Ärendet

Områdeschefen Nils-Göran Jonasson informerar om de av regeringen beslutade målen i årskurs 3 i ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik.

Information och kompetensutveckling kommer att genomföras under hösten 2008 där målgruppen är ansvariga för implementeringen.

Nils-Göran Jonasson har lagt ett förslag till organisation för implementeringen. Detta innebär att en ansvarig utses från varje upptagningsområde och ger ned-sättning i tjänst för detta med 10 % tjänst, vilket innebär 4 timmar/vecka. Kommunen avsätter totalt 30 % tjänst under höstterminen 2008. Organisationen kan vid behov förlängas.

På förvaltningen utses Britt-Marie Zeylon till samordnare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 103.

§79 Lektorstjänst i pedagogik

Bu 2008/0077  022

Beslut

En tjänst som lektor i pedagogik inrättas vid särskolan.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för inrättande av lektorstjänst i pedagogik vid särskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 98.

§80 Information om Yrkeshögskola

Bu 2008/0093  614

Beslut

Informationen noteras och nämnden följer utvecklingen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för Yrkeshögskola. Frågan lyfts om tapetserarutbildning ska ingå i Yrkeshögskolans ramverk som en 1,5 eller 2-årig utbildning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 99.

§81 Attestförteckning

Bu 2008/0015  002

Beslut

Attestförteckningen godkänns.

Ärendet

Ekonom Maria Nelson Berg har lämnat information om ändringar i attestuppdrag – driftverksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 100.

§82 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Förvaltningschefen får i uppdrag att i samarbete med rektorer granska övertid, sjuklöner och analysera lönekostnader. Information lämnas till facknämnden.

Ärendet

Ekonom Maria Nelson Berg ger aktuell information om förvaltningens ekonomiska läge. Maria ger också information kring löneanalyser och rektorernas kommentarer kring personalkostnader.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 102.

§83 Tillsynsbesök av politiker

Bu 2008/0096  600

Beslut

En tydlig lista över tillsynsbesök skickas till kontaktpolitiker.

Separat lista med kontaktpolitiker bifogas.

Förvaltningens sekreterare kallar någon ur arbetsutskottet om båda ordinarie politiker har förhinder.

Ärendet

Ordföranden lyfter frågan om deltagande i tillsynsbesök på kommunens enheter. Många politiker har uteblivit från besöken och inte meddelat skolan. Två politiker är utsedda att besöka varje enhet. Om båda politikerna har förhinder kallas en politiker ur arbetsutskottet.

Kallelsen till politiker ska skickas till kontaktpolitiker med program i god tid.

Separat lista över vilka som är kontaktpolitiker ska följa listan över tillsyns-besök.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-04 § 106.

§84 Detaljplan för Bråna 3:38 m fl i Agunnaryd

Bu 2008/0098  214

Beslut

Nämnden har inget att erinra.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund lyfter detaljplan för Bråna 3:38 m fl i Agunnaryd.

§85 Delegerade ärenden

Beslut

Informationen noterades.

Angående beslut om ledighet för elev får barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund i uppdrag att påtala vikten av att elever deltar i undervisning.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 184:

Skrivelse 2007-12-11 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2007-11-27 från rektor Astradskolan.

Skrivelse 2007-11-27 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2007-12-27 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-05-30 från rektor Ekebackenskolan.

Skrivelse 2008-03-26 från rektorer Ryssbyskolan.

Kommentar kring delegation på beviljade ledigheter för elever:

Skolplikten tas inte på allvar, många och långa ledigheter förekommer. Detta leder till konsekvenser för elevernas studier. Viktigt att rektorerna talar med föräldrarna om dessa konsekvenser.

Bu 2008/0103.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 173:

Skrivelse 2008-01-16 från rektor Lidhultsskolan.

Skrivelser 2008-03-31 (2 st) från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2008-05-19 från rektor Åbyskolan.

Bu 2008/0103.002

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 210:

Skrivelse 2008-02-18 från rektor med övergripande uppgifter vid särskolan.

Beslut om mottagande av elever till gymnasiesärskola enligt delegationsordning punkt 266 samt beslut om program för eleven enligt delegationsordning punkt 284:

Skrivelse 2008-02-18 från rektor med övergripande uppgifter vid särskolan.

§86 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2006/0142.287

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2008-05-06 § 91 avseende Kungshögsskolan – om- och tillbyggnad.

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-05-14 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Bu 2008/0099.021

Skrivelse 2008-06-02 avseende åsikter om och konsekvenser av det nu rådande turordningssystemet gällande lärare i Ljungby kommun.

Svar på skrivelsen 2008-06-05.

Bu 2008/0100.047

Beslut 2008-05-13 från Statens kulturråd angående bidrag för Skapande skola.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-05-16 (2 st) och 2008-05-21.