Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-01-26

Sammanträde 2009-01-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen

2 Utvärdering av språkpedagogernas arbete, au § 3 /bilaga 2 - Britt-Marie Zeylon, kl 13.15

3 Handlingsplan 2009-2010 för barn- och utbildningsnämndens vision/mål, au § 4 /bilaga 3 - Britt-Marie Zeylon

4 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget, au § 5 /bilaga 4 - Marie Steneland, kl 13.35

5 Begäran att få starta floristutbildning, au § 6 /bilaga 5 - Johan Nylin, kl

6 Anhållan om inrättande av ny 3-termins omvårdnadsutbildning, au § 7 /bilaga 6 - Johan Nylin

7 Anhållan om medel till tapetserarutbildning, au § 8 /bilaga 7 - Johan Nylin

8 Ekonomisk information, Sunnerbogymnasiet, au § 9 - Johan Nylin

9 Representanter till programråd för handelsprogrammet, Sunnerbogymnasiet, au § 10 /bilaga 9 - Johan Nylin

10 Ansökan om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder, au § 11 /bilaga 10 - Eva Hansson, kl

11 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsredovisning 2007 gällande särskilt stöd, au § 13 /bilaga 11 - Eva Hansson, Lars-Bertil Nilsson, kl

12 Ekonomisk information, au § 14 - Marie Steneland, kl

13 Prislista friskolor, au § 29 - Marie Steneland

14 Attestförteckning, au § 30 - Marie Steneland

15 Utvärdering av målet - Skolor och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet, au § 16 /bilaga 15 - Nils-Göran Jonasson, kl

16 Lokaler för Vittarydsenheten, au § 20 /bilaga 16

17 Beslut om tillsättning av tillsvidareanställningar, au § 25.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)

§2 Utvärdering av språkpedagogernas arbete

Bu 2009/0003  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon presenterar en utvärdering som gjorts av språkpedagogernas arbete i verksamheten.

De tillfrågade i utvärderingen anser att språkpedagogernas arbete varit en bra verksamhet. Det behövs något extra för de barn som kommer till förskolan utan språk och social kunskap.

Däremot har projektet saknat en målsättning och det har tagit lång tid att hitta arbetsformen för språkpedagogen. De har inte heller haft någon direkt arbets-ledning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 3.

§3 Handlingsplan 2009-2010 för barn- och utbildningsnämndens vision/mål

Bu 2004/0080  600

Beslut

Handlingsplanen för 2009/2010 godkänns.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon presenterar ett förslag på handlingsplan/ aktivitetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2009/2010. I planen anges bland annat vilka av verksamhetens mål som ska utvärderas och vilken politiker som är ansvarig för genomförandet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 4.

§4 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Socialdemokraternas yrkande gällande utredning, elevtalsuppföljning och elevkostnadsberäkning.

Tidigare föreslagna utredningsuppdrag kvarstår.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-25 § 221 om förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget. Förslaget innebar bland annat att varje förvaltning ska lägga en procent av sin budget som buffert under 2009. Barn- och utbildnings-nämndens arbetsutskott har tagit fram ett förslag.

Åtgärdsförslag för

barn- och utbildningsförvaltningen

Alla åtgärder förutom psykologtjänsten gäller från hösten 2009.

Ger helårseffekt först från 2010.

2009

2010

Centralt

Psykolog minskas med 0,2 tjänst (från 2,5 till

2,3 tjänster) från 2009-01-01

116 000

116 000

Förskola

Dramapedagoger tas bort helt minskning med

1,45 tjänst

255 000

510 000

Projekt i förskolan tas bort helt minskning med

2,0 tjänst

350 000

700 000

0,1 tjänst per förskoleavdelning, ger totalt

6,6 tjänster

1 160 000

2 320 000

Totalt för förskola

1 765 000

3 530 000

Fritidshem

Ökning från 15 barn per heltidstjänst till 17 barn

per heltidstjänst, ger totalt 6,0 tjänster

1 050 000

2 100 000

Grundskola

Lärartäthet sänks med 0,05 tjänst per 100 elever,

ger totalt 1,5 tjänster

330 000

660 000

Projektet Tidig läsinlärning minskas med 1,7 tjänster

(från 16,79 till 15,09 tjänster) genom att minska grundtilldelningen till varje skola från 0,25 till 0,15

375 000

750 000

Cafévärdar tas bort. Tre stycken 0,75 tjänster

350 000

700 000

Svenska som andra språk minskas med 0,6 tjänst

(från 13,6 till 13,0 tjänster)

130 000

260 000

Totalt för grundskola

1 185 000

2 370 000

Särskola

Talpedagog minskas med 0,25 tjänst

55 000

110 000

Generell besparing i tjänster

100 000

200 000

Totalt för särskola

155 000

310 000

Material i alla verksamheter

150 000

150 000

Kompetensutveckling i alla verksamheter

150 000

150 000

Gymnasieskola

Sänkning av elevpeng med 1 procent från hösten 2009

475 000

950 000

Totalt barn- och utbildningsförvaltning

5 046 000

9 676 000

På Bu Au § 203, 2008 gav arbetsutskottet även förvaltningschefen en del uppdrag. Arbetsutskottet föreslår nu att uppdraget att förutsättningslöst utreda elevvård under 2009 ska genomföras först. Därefter ska rektorsorganisationen utredas. Övriga uppdrag ges ingen turordning.

Socialdemokraterna yrkar på en ökad besparing från 0,2 till 0,5 tjänst psykolog, vilket ger ytterligare besparing för 2009 med 174000 kronor. De yrkar också på att, då nämnden enligt förslag från alliansen redan sparar mer än en procent (5046000 kr) av budget för 2009, som är 490612000 kronor (där en procent ger 4906000 kr), använder dessa medel (174000 + differensen 140000 = 314000 kr) för att behålla cafévärdarna i skolan.

Mötet ajourneras mellan klockan 14.20-14.45.

Votering

Votering begärs.

De som röstar ja röstar enligt arbetsutskottets förslag till åtgärder.

De som röstar nej röstar enligt Socialdemokraternas yrkande att cafévärdar får vara kvar och psykologtjänst minskas ytterligare.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster enligt Socialdemokraternas förslag, beslutas enligt arbetsutskottets förslag, gällande cafévärdar och psykologer, eftersom ordförandes röst (Ja) är utslagsröst. Arbetsutskottets förslag behålls alltså som det är.

Bo Ederström (m)

Ja

Marie Åberg Johansson (s)

Nej

Åshild Axell (kd)

Ja

Stefan Willforss (c)

Ja

Kent Danielsson (c)

Ja

Frankie Larsen (s)

Nej

Margaretha Andersson (s)

Nej

Ole Kongstad (v)

Avstår från att rösta

Maida Dzanic`(alt)

Nej

Magnus Gunnarsson (m)

Ja

Bertil Andersson (s)

Nej

Socialdemokraterna yrkar nu även på att:

- en kommunövergripande utredning angående skolstrukturen påbörjas skyndsamt, för att kunna vidta strukturella åtgärder utifrån visat resultat av utredningen, inför höstterminen 2009

- elevtalsutveckling följs upp över tid

- total kostnad per elev i varje skola tas fram.

Ole Kongstad (v) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande angående utredningar.

Votering

Votering begärs.

De som röstar ja röstar enligt arbetsutskottets förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget.

De som röstar nej röstar enligt Socialdemokraternas yrkande.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Socialdemokraternas yrkande beslutar nämnden enligt Socialdemokraternas yrkande gällande utredning, elevtalsuppföljning och elevkostnadsberäkning.

Bo Ederström (m)

Ja

Marie Åberg Johansson (s)

Nej

Åshild Axell (kd)

Ja

Stefan Willforss (c)

Ja

Kent Danielsson (c)

Ja

Frankie Larsen (s)

Nej

Margaretha Andersson (s)

Nej

Ole Kongstad (v)

Nej

Maida Dzanic`(alt)

Nej

Magnus Gunnarsson (m)

Ja

Bertil Andersson (s)

Nej

Bo Ederström (m), Stefan Willforss (c), Magnus Gunnarsson (m) och Kent Danielsson (c) reserverar sig mot beslutet eftersom detta beslut innebär att nämnden går emot ett fullmäktigebeslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 5

§5 Begäran att få starta floristutbildning

Bu 2008/0179  612

Beslut

Floristutbildning inrättas i samarbete med RyssbyGymnasiet enligt redovisad komplettering.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar en komplettering till tidigare insänd anhållan

om start av floristutbildning inom Hantverksprogrammet på Sunnerbogymnasiet i samarbete med RyssbyGymnasiet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 6.

§6 Anhållan om inrättande av ny 3-termins omvårdnadsutbildning

Bu 2008/0113  615

Beslut

Ny 3-termins omvårdnadsutbildning inrättas från och med höstterminen 2009 under förutsättning att statsbidrag erhålles.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar en anhållan om att få starta en ny 3-termins omvårdnadsutbildning inom Vuxenutbildningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 7.

§7 Anhållan om medel till tapetserarutbildning

Bu 2009/0004  612

Beslut

Tapetserarutbildningen bibehålls och startar vårterminen 2009.

Finansiering sker inom Sunnerbogymnasiets ram.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar en anhållan om medel för bibehållen tapetserarutbildning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 8.

§8 Ekonomisk information, Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0005  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar en ekonomisk rapport från Sunnerbogymnasiet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 9.

§9 Representanter till programråd för handelsprogrammet, Sunnerbogymnasiet

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta programrådet för Handelsprogrammet enligt förslaget.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar ett förslag från rektor Marianne Nilsson

gällande representanter till ett programråd inom Handelsprogrammet vid Sunnerbogymnasiet.

De föreslagna representanterna är:

Ann-Charlotte Wiesel, andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Bengt Johansson, Handelsbanken

Olle Bolmelind, Centrumföreningen

Henrik Lindahl, ICA Maxi

Kenneth Krüger, Handelsanställdas förbund

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 10.

§10 Ansökan om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder

Bu 2009/0006  047

Beslut

Ansökan om statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder fastställs.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson presenterar ansökan om statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 11.

§11 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsredovisning 2007 gällande särskilt stöd

Bu 2009/0008  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att förslag

till nya och förändrade processer gällande särskilt stöd tas fram under 2009.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson och utvecklingsledare Eva Hansson presenterar en uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsredovisning 2007

gällande särskilt stöd.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 13.

§12 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska ställningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en preliminär utfallsrapport och löneanalys för december 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 14.

§13 Prislista friskolor

Bu 2009/0015  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor för 2009.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till bidragsbelopp till fristående skolor per program i gymnasieskolan 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 29.

§14 Attestförteckning

Bu 2009/0016  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen attestförteckning.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till attestförteckning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 30.

§15 Utvärdering av målet - Skolor och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet

Bu 2009/0009  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en utvärdering av målet ”Skolor och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet”.

Detta mål ska, enligt handlingsplan i ”Ljungby på väg”, utvärderas varje läsår.

På flera områden ligger vi över både kommungruppen och samtliga kommuner. Vi har lägre siffror vad gäller andel elever i gymnasieskola i annan kommun samt antal elever från andra kommuner.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 16.

§16 Lokaler för Vittarydsenheten

Bu 2008/0168  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 2 i förslaget till lokaler för Vittarydsenheten. Tillträdesdatum förhandlas av förvaltningschef.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag för lokalplaneringen

för Vittarydsenheten som kommits fram till efter samråd med rektor.

Förslaget innebär att:

Samtlig förskoleverksamhet flyttar in i de gamla lokalerna.

Fritids flyttar in i förskolans nuvarande lokaler.

Skolan får ett klassrum till i nuvarande fritidslokaler.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 20.

§17 Beslut om tillsättning av tillsvidareanställningar

Bu 2009/0018  023

Beslut

Alla tillsvidareanställningar, även återbesättningar, beslutas av förvaltningschef.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade (§ 221/2008) att alla tillsvidareanställningar, även återbesättningar, ska beslutas av respektive förvaltningschef från och med januari 2009.

För att detta även skall gälla barn- och utbildningsförvaltningen skall barn- och utbildningsnämnden fatta samma beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 25.

§18 Skolsköterskeorganisation

Bu 2008/0117  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen skolsköterskeorganisation gällande från och med den 1 februari 2009.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag på skolsköterske-organisation för grundskolan och gymnasieskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 26.

§19 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2005/0159.612

Beslutsmeddelande 2008-12-10 från Skolverket avseende avslag på ansökan

från Ljungby kommun om statsbidrag för att anordna påbyggnadsutbildningen Möbeltapetsering.

Bu 2008/0010.631

Utvärdering av sommaröppet på Stensbergsenheten 2008.

Bu 2008/0018.606

Beslut 2008-12-09 från Skolinspektionen i elevärende.

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-12-01 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Bu 2008/0070.612

Beslut 2009-01-09 från Skolinspektionen avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Markaryds Praktiska Gymnasium i Markaryds kommun.

Bu 2008/0080.612

Beslut 2009-01-08 från Skolinspektionen avseende ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Halmstads kommun.

Bu 2008/0134.623

Dom 2008-12-23 från Länsrätten i Kronobergs län avseende överklagat skolskjutsärende.

Bu 2009/0020.047

Skrivelse 2008-11-05 från Specialpedagogiska skolmyndigheten angående preliminär fördelning av medel ur anslaget, Särskilda insatser på skolområdet (SIS), budgetåret 2009.

Bu 2009/0021.612

Tidplan för intagningsarbetet vid Sunnerbogymnasiet vårterminen 2009.

Tackkort från anställd vid Lidhultsenheten för uppvaktning vid pensionering.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-11-26, 2008-11-28, 2008-12-08 och 2008-12-23.

§20 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2009-01-12 från rektor Hamnedaskolan.

Skrivelse 2009-01-19 från rektor Kungshögsskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2008-11-25 från rektor Åbyskolan.