Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-02-23

Sammanträde 2009-02-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Avtal enskilda förskolor, au § 36 /bilaga 2 - Marie Steneland, kl 13.15

3 Ekonomisk information, au § 37 - Marie Steneland

4 Bokslut 2008 /bilaga utsänds senare - Marie Steneland

5 APU-avtal och ersättning enligt TYA-konceptet, au § 33 /bilaga 5 - Elisabeth Roos Jonsson, kl 14.15

6 Utbildning i Yrkeshögskola - löneadministration, au § 34 /bilaga 6 - Johan Nylin, kl 15.00

7 Allmänna villkor för erhållande av barnomsorg, au § 38 /bilaga 7 - Eva Hansson, kl 15.05

8 Kulturpengar till högstadiet - Skapande skola, au § 40 /bilaga 8 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.20

9 Redovisning av jämförelseprojektet Dacke, au § 41 /bilaga 9 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.35

10 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, au § 42 /bilaga 10 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.55

11 Fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk, au § 43 /bilaga 11 - Nils-Göran Jonasson, kl 16.15

12 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning, au § 44 / bilaga 12 - Nils-Göran Jonasson

13 Uppföljning studiehandledning på eget modersmål, au § 45 / bilaga 13 - Nils-Göran Jonasson

14 Betygsstatistik höstterminen 2008, au § 46 /bilaga 14 - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 16.35

15 Begäran om arbetskläder till personal på förskolor, au § 15 /bil 15 - Nils-Göran Jonasson

16 Svar till Skolverket, au § 47 - Nils-Göran Jonasson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§21 Barnfattigdom i Sverige

Bu 2009/0039  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon presenterar en årsrapport från Rädda Barnen om barnfattigdom i Sverige.

§22 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Några av nämndens ledamöter presenterar kort sina tillsynsbesök.

Stefan Willforss (C) och Ole Kongstad (V) har varit på Astradskolan.

Magnus Carlsson (S) och Maida Dzanic`(ALT) har varit på BergaLyckans förskola.

Samtliga var nöjda med tillsynsbesöken.

§23 Avtal enskilda förskolor

Bu 2008/0177  050

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer avtalet för enskilda förskolor att börja gälla från den 1 april 2009, med tillägg att utvärdering ska göras efter ett år. Bidragsbeloppen för 2009 fastställs.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till avtal om drift av enskilda förskolor. Förslaget har diskuterats fram tillsammans med förskolorna.

Några ändringar hade tagits fram sedan det första förslaget som nämnden beslutade om 2008-12-08 (§ 171):

– Fyra avstämningstillfällen (15/2, 15/5, 15/9, 15/11) istället för två.

– Uppräkning sker enligt centralt avtal avseende löner.

– Hävningsrätt ändras till sex månader.

– Kommunens ansvar – vid nedläggning prioriteras barnen in i kommunens

verksamhet.

– Bidragsbeloppet fastställs i oktober året före.

Det skrivs in i avtalet att utvärdering görs efter ett år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 36.

§24 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport och löneanalys för januari 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 37.

§25 Bokslut 2008

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner det redovisade bokslutet samt fastställer texten med några redaktionella ändringar.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar bokslutet 2008.

2008 gav ett resultat på 1,3 miljoner i överskott. Detta är fjärde året i rad som förvaltningen har ett positivt resultat.

Ett tillägg görs: För grundskolan ska marknadsföringen uppgraderas och fokuseras för att underlätta elever och målsmäns framtida val.

§26 APU-avtal och ersättning enligt TYA-konceptet

Bu 2009/0025  050

Beslut

Avtalsmodellen gällande fordonsprogrammets arbetsplatsförlagda utbildning godkänns och nu gällande APU-avtal och ramavtal sägs upp med omedelbar verkan.

Ärendet

Rektor Elisabeth Roos Jonsson presenterar ett förslag till avtal gällande sam-verkan mellan Ljungby kommun/Sunnerbogymnasiet och företag som tar emot elever på APU, arbetsplatsförlagd utbildning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 33.

§27 Utbildning i Yrkeshögskola - löneadministration

Bu 2009/0026  614

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt rektor Johan Nylin att inrätta tapetserarutbildning med start hösten 2009 under förutsättning att statsbidrag erhålles.

Ärendet

Rektor Johan Nylin presenterar möjligheten att utforma den nuvarande påbyggnadsutbildningen till tapetserare inom ramen för Yrkeshögskola.

Utbildningen i löneadministration är inte längre tänkt att ligga hos barn- och utbildningsnämnden, utan hos Idé- och Resurscentrum.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 34.

§28 Allmänna villkor för erhållande av barnomsorg

Bu 2009/0027  630

Beslut

Regelverket för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Ljungby kommun godkänns.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson presenterar ett förslag till lydelser i allmänna villkor för erhållande av barnomsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem/ fritidsklubb/lovtillsyn.

Ole Kongstad (V) yrkar att titeln på regelverket ändras till ”Regler för förskole-verksamhet och skolbarnsomsorg i Ljungby kommun”. Yrkandet bifalles.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 38.

§29 Kulturpengar till högstadiet - Skapande skola

Bu 2008/0100  047

Beslut

Ansökan om kulturpengar till högstadiet genom Skapande skola ska lämnas.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon presenterar projektet Skapande skola som genomförts på kommunens högstadieskolor under hösten med hjälp av pengar från Kulturrådet (175 kr/elev).

Nu är det dags att lämna in en ansökan om bidrag till nästkommande läsår.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 40.

§30 Redovisning av jämförelseprojektet Dacke

Bu 2009/0028  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar en redovisning av jämförelse-projektet Dacke, som innebär att kommuner i nätverk tillsammans med SKL jämför hur man arbetar på olika områden, i detta fall barn i behov av särskilt stöd. Ljungby kommun ingår i nätverket Dacke, tillsammans med sju andra kommuner.

Bland annat gav analysen att vad gäller resultat i förhållande till kostnader,

samt tillgänglighet, ligger Ljungby kommun bra till. Detta tyder på kostnads-effektivitet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 41.

§31 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan

Bu 2009/0029  603

Beslut

Fördelningen av lärarresurser inom grundskolan för läsåret 2009/2010 fastställs.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag till fördelning av lärarresurser inom grundskolan för läsåret 2009/2010.

Förslaget har utgått ifrån lämnat åtgärdsförslag på grund av det ekonomiska läget, trots att det röstades ner på barn- och utbildningsnämnden 2009-01-26. Vid eventuell förändring i beslut justeras resurserna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 42.

§32 Fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk

Bu 2009/0029  603

Beslut

Fördelningen av lärarresurser till svenska som andraspråk för läsåret 2009/2010 fastställs.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag till fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk för läsåret 2009/2010.

Förslaget har utgått ifrån lämnat åtgärdsförslag på grund av det ekonomiska läget, trots att det röstades ner på barn- och utbildningsnämnden 2009-01-26. Vid eventuell förändring i beslut justeras resurserna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 43.

§33 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning

Bu 2009/0029  603

Beslut

Fördelningen av lärarresurser till modersmålsundervisning för läsåret 2009/2010 fastställs.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag till fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning för läsåret 2009/2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 44.

§34 Uppföljning studiehandledning på eget modersmål

Bu 2007/0079  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av studiehand-ledning på eget modersmål.

Möjligheten och elevens rätt till studiehandledning på modersmål är lite olika känt bland personalen på skolor. Eleverna är i de flesta fall positiva till studie-handledningen och både elever och personal anser att det behövs i NO- och

SO-ämnen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 45.

§35 Betygsstatistik höstterminen 2008

Bu 2009/0030  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdescheferna Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson presenterar en redovisning av antalet elever som inte uppnått godkäntnivån under höstterminen 2008 i Ljungby kommuns grundskolor, i åren 8 och 9.

Rektor Hans Holmquist beskriver situationen på Åbyskolan, som innehar en stor del av andelen elever som inte uppnått godkäntnivån, eller riskerar att inte göra det.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-04 § 46.

§36 Begäran om arbetskläder till personal på förskolor

Bu 2008/0051  028

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inköpa och finansiera arbetskläder enligt förslag samt fastställa regelverket.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en kompletterad begäran om arbetskläder till personal på förskolor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 § 15.

§37 Svar till Skolinspektionen

Bu 2008/0018  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till Skolinspektionen enligt förslag.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag på svar till Skolinspektionen angående deras beslut efter en anmälan om kränkande behandling av en elev i behov av särskilt stöd.

§38 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0060.611

Beslut 2009-01-30 från Skolinspektionen avseende ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande och rätt till bidrag till en fristående förskole-klass och fristående grundskola i Ljungby kommun.

Bu 2009/0020.047

Skrivelse 2009-01-07 från Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende för-delning av medel ur anslaget, Särskilda insatser på skolområdet (SIS), budget-året 2009.

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-02-02 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Tackkort från skolsköterska för uppvaktning vid pensionering.

Protokoll från Samverkansmöte 2009-01-14.

§39 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser 2008-11-24 (3 st) från rektor Lidhultsskolan.

Skrivelse 2008-11-25 från rektor Åbyskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om uppskjuten skolstart på begäran av barns vårdnadshavare punkt 168:

Skrivelse 2009-01-16 från rektor Kungshögsskolan.