Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-09-21

Sammanträde 2009-09-21

Datum
Klockan
10.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Visionsarbete delmål och indikatorer, au § 139 - L-B Nilsson, B-M Zeylon och M Steneland, kl 10.10

4 Budget 2010, au § 140 /bilaga 4 - Marie Steneland

5 Ekonomisk information, au § 141 - Marie Steneland

6 Information om nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser, au § 142 /bilaga 6 - Marie Steneland, kl 13.00

7 Information om nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar, au § 143 /bilaga 7 - Marie Steneland

8 Resultat och analys av nationella prov och betyg, au § 144 /bilaga 8 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.20

9 Remissvar angående Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:25), au § 145 /bilaga 9 - L-B Nilsson

10 Uppföljning av kompetensutveckling sommaren 2009, au § 146 /bilaga 10 - Nils-Göran Jonasson, kl 14.00

11 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av kommunens arbete med intern kontroll, au § 150 /bilaga 11

12 Information om Handlingsplan för kultur i skolan, au § 147 /bilaga 12 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.00

13 Information om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik, au § 148 /bilaga 13 - Britt-Marie Zeylon

14 Information om proposition - Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop 2008/09:199), au § 149 - Ulf Engqvist, kl 15.20

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (68 kb)

§123 Information från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Några av de närvarande ledamöterna har varit på tillsynsbesök den senaste månaden och berättar om dessa.

Ole Kongstad (V) och Stefan Willforss (C) har varit på Astradskolan och Astradenhetens förskolor.

Magnus Carlsson (S) och Maida Dzanic` (ALT) har varit på BergaLyckans förskola.

Magnus Carlsson (S) har också varit på Donationsgatans förskola tillsammans med Magnus Johansson (M).

§124 Visionsarbete delmål och indikatorer

Bu 2007/0132  600

Bu 2004/0080  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att man samlas för att formulera förslag till nya delmål, onsdagen den 23 september 2009 kl. 15.00 på Fogdeskolan.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson, utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon och administrativ chef Marie Steneland informerar om visionsarbetet som pågår och vilka delmål som finns samt vilka indikatorer som ska användas för att mäta dessa delmål.

Två nya delmål behöver formuleras under det övergripande målet ”Ljungby

ska vara en attraktiv arbetsgivare”, gällande förslagsvis inflytande/arbetsmiljö och kompetensutveckling. Dessa mål bör vara färdiga i oktober.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 139.

§125 Budget 2010

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgeten för 2010.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till budget för 2010 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 140.

§126 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en preliminär utfallsrapport

och löneanalys för augusti 2009. Förvaltningen följer fortfarande budget.

Marie Steneland informerar också om kostnader för generationsväxlings-programmet 80-90-100 och hur budgetöverskottet från 2007 hittills använts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 141.

§127 Information om nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser

Bu 2009/0123  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland informerar om de nya bidragsreglerna

för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskole-klasser som börjar gälla från 2010-01-01. De nya reglerna utgår från en lika-behandlingsprincip, det vill säga att samma beräkningssätt av bidrag respektive fördelning av budget ska användas till samtliga verksamhetsformer, fristående/ enskilda respektive kommunala.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 142.

§128 Information om nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar

Bu 2009/0124  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland informerar om de nya reglerna för allmän förskola för treåringar, samt införandet av barnomsorgspeng och en ny omsorgs-form som kallas pedagogisk omsorg. Reglerna gäller från 2009-07-01.

Från 2010-07-01 omfattas alltså även treåringar av den allmänna avgiftsfria förskolan från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Pedagogisk omsorg är sådan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som

inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritids-verksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 143.

§129 Resultat och analys av nationella prov och betyg

Bu 2009/0125  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar resultat och analys av nationella prov och betyg för läsåret 2008/2009. De nationella proven görs i årskurserna 3, 5 och 9 i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 144.

§130 Remissvar angående Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Bu 2009/0114  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar områdeschef Lars-Bertil Nilssons remissvar som sitt eget.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson informerar om Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag, som ska vara modern och enkel. Bland annat innebär lagen att tidigare förordningsregler läggs in i lagen.

Förslaget ska nu remitteras av barn- och utbildningsnämnden, och Lars-Bertil Nilsson har på arbetsutskottets uppdrag skrivit ett förslag till remissvar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 145.

§131 Uppföljning av kompetensutveckling sommaren 2009

Bu 2008/0145  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av kompetens-utvecklingen som gjordes under sommaren 2009.

Som helhet har det varit en positiv kompetensutvecklingsserie med många aktörer inblandade.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 146.

§132 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

Bu 2009/0127  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till yttrande över en revisionsrapport om kommunens arbete med intern kontroll.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 150.

§133 Information om Handlingsplan för kultur i skolan

Bu 2008/0100  047

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplanen för kultur i skolan.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon informerar om kulturarbetet i Ljungby kommuns skolor under namnet Skapande skola. Handlingsplanen för detta formulerades vid ansökan om bidrag hos Kulturrådet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 147.

§134 Information om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bu 2009/0126  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon informerar om de projekt som fått bidrag beviljade av Skolverket för utvecklingsinsatser i matematik. Bidragen på totalt 699000 kronor går till sökta projekt på Södra Ljungaskolan och Astradskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 148.

§135 Information om proposition - Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Bu 2009/0080  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist informerar om en proposition om en ny gymnasieskola. Bland annat föreslås i propositionen två olika sorters examen, yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Dessutom ska lokala kurser och special-utformade program tas bort och en lärlingsutbildning upprättas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-09-09 § 149.

§136 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Bu 2009/0139  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen delegation att ansöka om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2010.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund anhåller om delegation för att göra en ansökan om statsbidrag till yrkesinriktad vuxenutbildning och tapetserarutbildning på högskolenivå. Ansökan är redan inskickad, men barn- och utbildningschefen behöver delegation i efterhand för att ansökan ska gälla.

§137 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-08-17 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 6 juli 2009 och den 12 augusti 2009.

§138 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelser 2009-08-19 (2 st) från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2009-08-18 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2009-08-20 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2009-09-08 från rektor Södra Ljungaskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser 2009-08-19 (2 st) från rektor Åbyskolan.