Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-11-16

Sammanträde 2009-11-16

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen

2 Information om jämställdhetsprojekt - Caroline Cederlund och Maria Johansson, kl 13.00

3 Redovisning från tillsynsbesök.

4 Delprojekt inom Framkom, au § 175 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.30

5 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag, au § 176/bilaga 5

6 Resurser för elever i fritidshem, au § 177 - Marie Steneland och Eva Hansson, kl 14.00

7 Intern kontroll 2010, au § 178 /bilaga 7 - Marie Steneland och Birgitta Bergsten, kl 14.20

8 Ekonomisk information, au § 180 - Marie Steneland, kl 15.00

9 Resurstilldelning på Byagårdens förskola, au § 182 /bilaga 9 - Marie Steneland

10 Yttrande över detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad, au § 181

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)

§157 Information om jämställdhetsprojekt

Bu 2009/0159  109

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ljungby kommun har beviljats 1,3 miljoner kronor i utvecklingsmedel från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för jämställdhetsintegrering. Anställda för detta projekt är processledarna Caroline Cederlund och Maria Johansson, som nu informerar om sitt arbete med projektet.

§158 Information från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Frankie Larsen (S) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Torpa- och Angelstadsenheterna.

Åshild Axel (KD) har varit på Majbackens föräldrakooperativ i Agunnaryd.

§159 Delprojekt inom Framkom

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker skapandet av ett matematikläromedel

i samarbete med näringslivet.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag till delprojekt inom projektet FramKom – Företag och skola i samverkan. Delprojektet innebär att en lokal matematikbok tas fram, med matteproblem som tas lokalt från företag i kommunen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 175.

§160 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Bu 2009/0136  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger det förelagda yttrandet över revisions-rapporten som sitt eget.

Ärendet

Ljungby kommuns förvaltningschefer och kommunchef har skrivit ett förslag

till gemensamt yttrande till revisionsrapporten Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 176.

§161 Resurser för elever i fritidshem

Bu 2009/0156  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer justeringen av resurstilldelningen till fritidshem och förskoleklass.

Ärendet

Varje år den 30 november görs en uppföljning av resurstilldelningen i fritidshem och förskoleklass. Det är en jämförelse mellan prognosen 2009-08-01 och det verkliga utfallet 2009-11-30, när det gäller antalet inskrivna barn och bemanning på fritidshem och i förskoleklass.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 177.

§162 Intern kontroll 2010

Bu 2009/0157  042

Beslut

Processerna för antagningen till gymnasieskolan samt svenska som andra-

språk ska granskas.

Ärendet

I en risk- och väsentlighetsanalys poängsattes tio olika processer, rutiner och arbetsuppgifter i barn- och utbildningsförvaltningen. Tre processer har under 2009 granskats eller håller på att granskas.

Administrativ chef Marie Steneland och vikarierande utvecklingsledare Birgitta Bergsten har tittat på vilka processer som är på tur för granskning enligt risk- och väsentlighetsanalysen. De föreslår att antagningen till gymnasieskolan och svenska som andraspråk granskas under 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 178.

§163 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en fastställd utfallsrapport samt löneanalys för oktober 2009. Förvaltningen följer budget.

Marie Steneland ger också en uppdaterad rapport över kostnaderna för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 och en redovisning av hur budgetöverskottet från 2007 hittills har använts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 180.

§164 Resurstilldelning på Byagårdens förskola

B 2009/0064  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan med hänvisning till presenterad skrivelse.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland har skrivit ett förslag till svar på en ansökan från rektor Lena Finnhult om extra resurser för Byagårdens förskola. I svaret föreslås att nämnden avslår ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 182.

§165 Yttrande över detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad

Bu 2009/0129  214

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra mot detaljplanen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad. Syftet med planen är att skapa ett nytt villaområde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 § 181.

§166 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-10-05 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2009/0108.611

Ersättning för elever i sommarskola 2009.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 14 oktober 2009.

§167 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2009-11-02 från rektor Stensbergsskolan.