Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-12-14

Sammanträde 2009-12-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Marie Åberg Johansson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Information om vuxenutbildning, sfi med mera, au § 183 - Johan Nylin, kl 13.10

4 Redovisning av föräldrars behov av barnomsorg utöver ordinarie tid, au § 184 /bilaga 4 - E-G Berglund, kl 13.25

5 Överflyttning av 5-årsverksamhet till Ekebackenskolan, au § 186 /bil 5

6 Ansökan om intraprenad vid Södra Ljungaskolan, au § 187 /bilaga 6

7 Information om ungdomstraineeplatser och praktikplatser, au § 189 - Christer Cederberg, kl 14.15

8 Bidragsbelopp till fristående verksamhet, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, au § 190 - Marie Steneland, kl 15.00

9 Ekonomisk information, au § 191 - Marie Steneland

10 Information Gy 11 - Ulf Engqvist, kl 15.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§168 Information från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Bo Ederström (M) och Magnus Carlsson (S) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund berättar om ett besök på Vittarydsenheten.

§169 Information

Bu 2008/0060  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund informerar om en utredning som har gjorts på en förskola i kommunen. Utredningen har gjorts på grund av en konflikt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (M) informerar om en fristående grundskolas etablering i Ljungby hösten 2010.

§170 Information om vuxenutbildning, sfi med mera

Bu 2009/0139  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Johan Nylin informerar om beviljade bidrag till Vuxenutbildningen, SFI, lärlingsutbildning och yrkesvux.

Johan Nylin har dessutom sökt men inte fått besked om bidrag för en utbildning inom möbeltapetsering.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 183.

§171 Redovisning av föräldrars behov av barnomsorg utöver ordinarie tid

Bu 2009/0033  631

Redovisning av föräldrars behov av barnomsorg utöver ordinarie tid

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens svar på Alternativets motion som sitt eget.

Ärendet

I en motion 2008-10-13 yrkade Alternativet att intresset för ett nattis (förskola nattetid) skulle undersökas. Efter motionen annonserade förvaltningen i lokal-tidningen Smålänningen för att få föräldrar att höra av sig om de har önskemål om barnomsorgstider som ligger utanför nuvarande öppettider (kl. 6.30-18.30).

Barn- och utbildningschefen informerar om de åtta önskemål som kommit in, och presenterar ett förslag till svar på Alternativets motion där det oregelbundna behovet och den geografiska spridningen inte motiverar en funktionell verksam-het utöver nuvarande öppettider.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 184.

§172 Överflyttning av femårsverksamhet till Ekebackenskolan

Bu 2009/0161  632

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att femårsverksamheten överförs till Ekebackenskolan enligt förslag. Överflyttningen påbörjas i januari 2010.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag att starta

en förskola med femårsgrupp i Ekebackenskolans lokaler. Förslaget innebär att femåringarna på Ekebackenområdets förskolor samt de barn som kommer att börja på Ekebackenskolans förskoleklass hösten 2010 får flytta till femårs-gruppen från januari 2010 om de vill.

Förslaget gör att barnomsorgsplatser för yngre barn frigörs på olika förskolor i kommunen. Samtidigt utnyttjas de lediga lokaler som finns på Ekebackenskolan. De barn som börjar i femårsgruppen kommer också redan att vara inskolade i Ekebackenskolans lokaler och utemiljöer när de sedan börjar i förskoleklass till hösten 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 186.

§173 Ansökan om intraprenad vid Södra Ljungaskolan

Bu 2009/0151  611

Beslut

Ställningstagandet skjuts upp till 2011, eller till dess att skolutredningen ”Hållbara skolor” färdigställts.

Ärendet

Tre personer ur personalen på Södra Ljungaenheten ansöker om att driva förskolan och skolan i Södra Ljunga som intraprenad.

Det pågår en utredning för hållbara skolor, som kan påverka hela kommunens skolorganisation.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 187.

§174 Information om ungdomstraineeplatser och praktikplatser

Bu 2009/0162  023

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ljungby kommun gör tillsammans med Arbetsförmedlingen en satsning mot ungdomsarbetslösheten genom så kallade ungdomstraineeplatser. Det innebär

att arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år får en anställning som ungdomstrainee i kommunen under sex månader.

I februari 2010 kommer också en arbetsmarknadsåtgärd kallad LYFT påbörjas, som innebär att arbetslösa kan få praktik i tre eller sex månader, beroende på ålder.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 189.

§175 Bidragsbelopp till fristående verksamhet, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Bu 2009/0123  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för beräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden fastställer också bidragsbeloppen för år 2010 enligt förslag.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland informerar om riktlinjer för beräkning

av bidragsbelopp till fristående verksamheter som har tagits fram genom samverkan i länsekonomgruppen.

Utgångspunkten är likabehandlingsprincipen, kommunens budget och de resurser som kommunala verksamheter tilldelas.

Marie Steneland presenterar också förslag till bidragsbelopp till fristående verksamheter för 2010.

Jonas Bäckman (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 190.

§176 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland ger en utfallsrapport samt löneanalys för november 2009. Utvecklingen pekar mot ett nollresultat för 2009.

Marie Steneland informerar också om kostnaderna för generationsväxklings-programmet 80-90-100.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-02 § 191.

§177 Information Gy 11

Bu 2009/0167  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist informerar om den nya gymnasiereformen Gy 11. Den innebär att hösten 2011 startar en ny gymnasieskola med 18 nationella program uppdelade på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Bland annat förändras även betygsskalan, ämnesplanerna och behörighetskraven och historia blir obligatoriskt för alla program.

§178 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB

Bu 2009/0169  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Aspero Friskolor AB, organisationsnummer 556636-3973.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§179 Beslut om bidrag till Baggium Utbildning AB

Bu 2009/0170  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Baggium Utbildnings AB, organisationsnummer 556257-5786.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§180 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Bu 2009/0171  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, organisationsnummer 556566-8794.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§181 Beslut om bidrag till H S Naturbruksgymnasium AB

Bu 2009/0172  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till

H S Naturbruksgymnasium AB, organisationsnummer 556612-4185. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§182 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad

Bu 2009/0173  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till

Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad, organisationsnummer 556084-0877. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§183 Beslut om bidrag till Ultra Education i Norden AB, John Bauer-gymnasium Värnamo

Bu 2009/0174  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Ultra Education i Norden AB, John Bauergymnasium i Värnamo, organisationsnummer 556495-2207. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§184 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö

Bu 2009/0175  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö, organisationsnummer 556084-0877. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§185 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB

Bu 2009/0176  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till

Laboraskolan AB, organisationsnummer 556665-7515.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§186 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB

Bu 2009/0177  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till

Ljud & Bildskolan LBS AB, organisationsnummer 556485-1649.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§187 Beslut om bidrag till Dans o Musikal i Lund AB

Bu 2009/0178  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till

Dans o Musikal i Lund AB, organisationsnummer 556698-1766.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§188 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB

Bu 2009/0179  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Procivitas i Växjö AB, organisationsnummer 556615-7052. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§189 Beslut om bidrag till Ryssbygymnasiet AB

Bu 2009/0180  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Ryssbygymnasiet AB, organisationsnummer 556621-4069.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§190 Beslut om bidrag till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium

Bu 2009/0181  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium, organisationsnummer 845000-3481. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§191 Beslut om bidrag till Växjö Fordonsgymnasium AB

Bu 2009/0182  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Växjö Fordonsgymnasium AB, organisationsnummer 556249-6629.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§192 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB

Bu 2009/0183  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Växjö Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556584-7836.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§193 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB

Bu 2009/0184  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Motorsportsgymnasiet VTU AB, organisationsnummer 556383-6757. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (grundbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§194 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Majbacken

Bu 2009/0185  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Föräldrakooperativet Majbacken, organisationsnummer 716404-0409. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Kommunens beslut enligt 2 kap. 17a § andra och tredje styckena skollagen om bidrag till av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) får enligt 2 kap. 19 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§195 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet

Bu 2009/0186  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Ryssby kyrkliga samfällighet, organisationsnummer 252003-4501.

Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Kommunens beslut enligt 2 kap. 17a § andra och tredje styckena skollagen om bidrag till av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) får enligt 2 kap. 19 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§196 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen

Bu 2009/0187  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Personalkooperativet Skaparglädjen, organisationsnummer 769600-6290. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Kommunens beslut enligt 2 kap. 17a § andra och tredje styckena skollagen om bidrag till av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) får enligt 2 kap. 19 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§197 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening

Bu 2009/0188  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, organisationsnummer 769600-7405. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Kommunens beslut enligt 2 kap. 17a § andra och tredje styckena skollagen om bidrag till av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) får enligt 2 kap. 19 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§198 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, Ekonomisk Förening

Bu 2009/0189  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening, organisationsnummer

716404-0300. Bidragsbelopp enligt § 175.

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Kommunens beslut enligt 2 kap. 17a § andra och tredje styckena skollagen om bidrag till av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) får enligt 2 kap. 19 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§199 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2007/0114.050

Förlängning av samverkansavtal mellan Markaryds, Älmhults och Ljungby kommuner, avseende gymnasieutbildningar, för tiden 2009-10-01--2010-09-30.

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-11-16 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2009/0077.612

Beslut 2009-12-10 från Skolinspektionen avseende ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2009/0084.612

Beslut 2009-12-02 från Skolinspektionen avseende ansökan från Ljungby Fria Gymnasium AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljungby Fria Gymnasium i Ljungby kommun.

Bu 2009/0086.612

Beslut 2009-12-09 från Skolinspektionen avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Markaryds Praktiska Gymnasium i Markaryds kommun.

Bu 2009/0089.612

Beslut 2009-11-30 från Skolinspektionen avseende ansökan från Läckö Educational Production AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för ut-bildning vid den fristående gymnasieskolan Läckö Educational Production AB i Växjö kommun.

Bu 2009/0090.612

Beslut 2009-11-30 från Skolinspektionen avseende ansökan från Läckö Educational Production AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för ut-bildning vid den fristående gymnasieskolan Läckö Educational Production AB i Värnamo kommun.

Bu 2009/0091.612

Beslut 2009-12-10 från Skolinspektionen avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2009/0094.606

Beslut 2009-11-03 från Skolinspektionen avseende Åbyskolan.

Bu 2009/0166.291

Skrivelse 2009-11-02 angående undermåligt klassrum vid Astradskolan.

Svar 2009-11-11 från rektor Astradskolan.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den 28 oktober 2009.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 4 november 2009 och den 2 december 2009.

§200 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser 2009-09-17 (3 st) från rektor Astradskolan.

Skrivelse 2009-10-26 från rektor Ekebackenskolan.

Skrivelser 2009-11-06 (2 st) från rektor Åbyskolan.