Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-02-22

Sammanträde 2010-02-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen

2 Information från tillsynsbesök.

3 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, au § 15 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.05

4 Fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk, au § 16 /bilaga 4 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.25

5 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning, au § 17 - Nils-Göran Jonasson

6 Utvärdering av elevgrupp i Villa Villekulla, au § 18 /bilaga 6 - Nils-Göran Jonasson

7 Yttrande över motion - Körkortsutbildning i den kommunala gymnasieskolan, au § 19 /bilaga 7 - Ulf Engqvist, kl 14.00

8 Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Ljungby kommun, au § 21 /bilaga 8 - Eva Hansson, kl 14.15

9 Projekt Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, Kungshögsskolan, au § 20 /bilaga 9 - Torsten Mässgård och L-B Nilsson, kl 15.00

10 Bokslut 2009, au § 24 - Marie Steneland, kl 15.30

11 Ekonomisk information, au § 25 - Marie Steneland

12 Barnomsorgskön, au § 26 /bilaga 12

13 Lärares arbetsår 2010/2011, au § 28 /bilaga 13

15 Skrivelser angående Strömgatans förskola, au § 29 /bilaga 15

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (68 kb)

§13 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Magnus Carlsson (S) och Maida Dzanic` (ALT) har varit på Åby- och Laganenheterna.

§14 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan

Bu 2010/0023  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarresurserna inom grundskolan

för läsåret 2010/2011 enligt förslag.

Ärendet

Lärarresurserna inom grundskolan för läsåret 2010/2011 ska fastställas. Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag på fördelning

(daterat 2010-01-19).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 15.

§15 Fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk

Bu 2010/0023  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av lärarresurser till svenska som andraspråk för läsåret 2010/2011 enligt förslag.

Ärendet

Lärarresurserna för undervisning i svenska som andraspråk i grundskolan ska fastställas för läsåret 2010/2011. Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag på fördelning (daterat 2010-01-19).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 16.

§16 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning

Bu 2010/0023  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av lärarresurser

till modersmålsundervisning läsåret 2010/2011 enligt förslag samt

att två tjänster avsätts för studiehandledning på modersmål.

Ärendet

Lärarresurserna till modersmålsundervisning ska fastställas för läsåret 2010/2011. Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag på fördelning (daterat 2010-01-19).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 17.

§17 Utvärdering av elevgrupp i Villa Villekulla

Bu 2009/0093  606

Bu 2009/0102  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2009 startades en verksamhet för en liten grupp elever på Villa Villekulla. Anledningen var att eleverna var i behov av extra mycket stöd i en specialanpassad miljö. Nu har verksamheten utvärderats.

Utvärderingen visar att verksamheten har fungerat bra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 18.

§18 Yttrande över motion - Körkortsutbildning i den kommunala gymnasieskolan

Bu 2010/0008  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger rektorns yttrande över motionen som sitt eget.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion till fullmäktige där han föreslår gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan. Han menar främst den teoretiska delen av körkortsutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för att lämna ett yttrande över den. Rektor Ulf Engqvist har skrivit ett förslag till yttrande där han beskriver hur gymnasieskolan idag betalar teoriutbildning och böcker för alla elever. Elever på omvårdnads- och fordonsprogrammet inriktning personbil får dessutom 10 kör-lektioner plus halkbaneutbildningen. Fordonsprogrammets elever inom inrikt-ningen transport får utbildning för behörighet B, C och i vissa fall E.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 19.

§19 Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Ljungby kommun

Bu 2009/0027  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna enligt förslag.

Ärendet

Det finns oklarheter kring tolkningen av reglerna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg när det gäller familjers behov av barnomsorg vid hel eller partiell arbetslöshet. Utvecklingsledare Eva Hansson ger några förslag till intern

tolkning och hantering.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 21.

§20 Projektet Datorn som pedagogiskt hjälpmedel

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att IT-projektet 1-1 för årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på Sunnerbogymnasiet startas.

En projektgrupp tillsätts och finansiering utreds.

Barn och utbildningsnämnden är projektägare.

Löpande information till arbetsutskott och nämnd.

Ärendet

IKT-utvecklare Torsten Mässgård och områdeschef Lars-Bertil Nilsson informerar om olika sätt att genomföra ett projekt för att använda datorn

som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. De visar också exempel på hur liknande projekt genomförts i andra kommuner. Projektet kan kallas 1-1 eftersom tanken är en dator per elev/pedagog.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 20.

§21 Bokslut 2009

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet.

Ärendet

Bokslutet för 2009 presenteras. Barn- och utbildningsförvaltningen hamnade på ett överskott på 5,7 miljoner kronor. Överskottet består till del av semesterlöne-skuld och justering av internhyra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 24.

§22 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

En utfallsrapport och löneanalys för januari 2010 presenteras samt en redovisning av kostnader per enhet för generationsväxlingsprogrammet

80-90-100.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 25.

§23 Barnomsorgskön

Bu 2010/0028  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar efter ajournerat sig att föreslå över-inskrivning med 25 platser i verksamheten. Beslut delegeras till kommande arbetsutskott den 3 mars 2010.

En permanent avdelning öppnas den 15 mars 2010 dock senast den 1 april 2010.

Projektgrupp tillsätts för utredning av dimensionering av barnomsorg. Arbetet rapporteras till barn- och utbildningsnämnden fortlöpande.

Ärendet

Det finns 60 barn i kö till förskolan till och med den 31 maj 2010. Av dessa är 18 barn omplaceringar. Det är då 42 barn som måste placeras fram till och med den 31 maj 2010.

Förslag för att lösa placeringarna under våren:

- Omplaceringar inom Ljungby tätort verkställs men i övrigt görs inga omplaceringar förrän i augusti 2010.

- Gränsen för när föräldralediga genererar endast en halv plats ändras från fem månader till två.

- De barn vars föräldrar är arbetslösa ger en extra plats per 2-3 arbetslösa.

- Ekebackens femårsgrupp arbetar för att ta in de barn vars föräldrar anmält intresse av att börja under våren.

- De enheter som ligger lågt i resurstilldelningen den 20 januari 2010 ska ta in fler barn.

Detta förslag ger 43 platser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 26.

§24 Lärares arbetsår 2010/2011

Bu 2010/0003  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2010/2011 enligt förslag.

Ärendet

Elevernas läsårstider fastställdes på arbetsutskottets sammanträde 2010-01-13, § 6. Utifrån dem ska lärarnas arbetsår fastställas.

Lärarnas arbetsår 2010/2011 (gäller ej gymnasieskolan)

Höstterminen 2010: 16 augusti - 22 december.

Lovdagar: 1-5 november.

Vårterminen 2011: 7 januari - 23 juni.

Lovdagar: 21-25 februari, 26-29 april och 3 juni.

Gemensam kompetensutveckling: 1-2 dagar vecka 33.

Gemensamt arbete: 27 september 2010, 31 januari och 23 mars 2011.

Dessa dagar kan inte användas för kompensationsledighet.

Lärarnas arbetsår 2010/2011 (gymnasieskolan)

Höstterminen 2010: 16 augusti - 21 december.

Lovdagar: 3-5 november.

Vårterminen 2011: 7 januari - 22 juni.

Lovdagar: 21-25 februari, 26-29 april och 3 juni.

Gemensam kompetensutveckling: 1-2 dagar vecka 33.

Gemensamt arbete: 27 september och 1-2 november 2010, 31 januari och 23 mars 2011.

Dessa dagar kan inte användas för kompensationsledighet.

Tjänstgöring för uppehållsanställda vid förskoleklasser läsåret 2010/2011

16 augusti-22 december 2010 och 10 januari-23 juni 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 28.

§25 Elevfrånvaro

Bu 2009/0147  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kompletteringar av regleringen för ledighet för elever i grundskolan och gymnasieskolan görs enligt förslag.

Ärendet

På arbetsutskottets sammanträde 2009-11-04, § 174, fick barn- och utbild-ningschefen och nämndens ordförande i uppdrag att ta fram ett dokument med information kring hanteringen av ledighet för elever.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås komplettera nuvarande regleringar med:

- Att ansökan om ledighet för elev som överstiger tre dagar ska kompletteras med ett personligt samtal med rektor där vårdnadshavare motiverar skäl för ledighet.

- Att uppmana beslutsfattare till restriktivitet vid beviljande av ledigheter.

Skolans uppdrag är att samtliga elever ska uppnå de nationella målen.

- Att vårdnadshavare lämnar en egen formulerad ledighetsansökan med datum och orsak till ledigheten. Blankett kommer inte att tillhandahållas.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag för det nya förslaget och anser att nu gällande regler ska behållas. Efter proposition på ordförandens förslag enligt arbetsutskottet och Kjell Jormfeldts förslag att behålla nu gällande ordning är det arbetsutskottets förslag som antas.

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 30.

§26 Skrivelser angående Strömgatans förskola

Bu 2010/0014  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningschefens yttranden över skrivelserna samt att aktivitetsredovisningen biläggs.

Ärendet

Personal och föräldrar vid Strömgatans förskola har lämnat in ett antal skrivelser.

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund och områdeschef Lars-Bertil Nilsson har skrivit svar på deras skrivelser.

Arbetsutskottet får också en redovisning av vad som gjorts angående Strömgatans förskola sedan första skrivelsen kom in från personal på förskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 § 29.

§27 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0092.612

Beslut 2010-01-22 från Skolinspektionen avseende ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun.

Bu 2009/0139.615

Beslut 2010-01-29 från Skolverket avseende statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2009/0139.615

Beslut 2010-01-29 från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2009/0155.614

Beslut 2010-01-26 från Myndigheten för yrkeshögskolan avseende avslag på ansökan om yrkeshögskoleutbildning – möbeltapetsering.

Bu 2009/0163.611

Skrivelse 2010-02-01 från Ryssby Hem och Samhälle samt Ryssby Center-kvinnor angående hemkunskapsundervisningen vid Ryssbyskolan.

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-01-25 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2010/0031.604

Information 2010-01-20 från Skolverket avseende nationella slutprov för sfi it-baserade prov vårterminen 2010.

Bu 2010/0032.608

Skrivelse 2010-02-08 med anledning av att elev inte beviljats ledighet.

Tackkort från Ljungby Kommunbibliotek.

Protokoll från MBL-förhandlingar den 14 januari 2010 och den 22 januari 2010 (2 st).

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 13 januari 2010.

§28 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0019.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2010-01-27 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2010-02-02 från rektor Lidhultsenheten.

Skrivelser 2010-02-08 (2 st) från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelser 2010-02-11 (2 st) från rektor Torpaskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-01-13 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2010-01-18 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2010-02-06 från rektor Åbyskolan.