Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-09-25

Sammanträde 2008-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Val av justerare.

Förslag: Ann-Kristin Petersson och Vinko Stifanic, ersättare Maryana Frisk-Holst. Tid och plats för justering: onsdagen den 1 oktober kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information: Kommunstyrelsens visionsarbete.

4 Fullmäktigedebatt: Centrumplaneringen.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

9 Överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov.

10 Allmänna lokala föreskrifter - Ändring av föreskrifter avseende fyrverkerier.

11 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun.

12 Revidering av kommunfullmäktiges beslut angående avgift för kopia eller avskrift av allmän handling.

§101 Information

Beslöts att kommunstyrelsens ordförande informerar om kommunstyrelsens visionsarbete vid ett kommande möte.

§102 Fullmäktigedebatt

Kommunens Bästa har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt: Centrumplaneringen.

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Kommunens Bästa inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Alternativet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Nästa debatt

Meddelas att på grund av att ett seminarium kommer att genomföras vid nästa möte i kommunfullmäktige kommer nästa fullmäktigedebatt att skjutas upp till mötet därefter.

§103 Frågestund

1) Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m) inleder med att svara på en fråga från föregående möte ställd av Ingemar Karlsson (s). Karlsson frågade då kultur- och fritidsnämndens ordförande varför den kombinerade is- och tennisbanan i Kånna tagits bort. Anders Bondeson (m) meddelar att asfaltbanans standard med åren blivit alltför dålig och att den på begäran av antingen skolan eller sockenrådet tagits bort.

2) Tekniska utskottets ordförande Sten Moberg (fp) besvarar Ingemar Karlssons (s) fråga från föregående möte om kommunen planerar insatser för att avhjälpa dåligt underhåll av den sockenstuga i Kånna som ligger intill kyrkan. Sten Moberg (fp) meddelar att sockenstugan besiktigats och att det finns behov av både inre och yttre underhåll. Övervåningen är i större utsträckning bevarad i originalskick, nedervåningen renoverades delvis i samband med planer att använda sockenstugan som barnstuga. Detta genomfördes dock inte. Lokalen bör marknadsföras aktivt, Sten Moberg (fp) föreslår att Kånna Sockenråd håller ett möte med lokala föreningar för att diskutera om man gemensamt kan dela på underhållskostnaden.

3) Harriet Kristensson (s) frågar personalutskottets ordförande vad det kostat att rekrytera personalchef och chef för tekniska kontoret. Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m), ber att få återkomma med svar vid nästa möte i kommunfullmäktige.

4) ClasGöran Carlsson (s) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vilka åtgärder som planeras för att motverka det förväntade budgetutfallet där kommunens utgifter stiger med 13% jämfört med prognos medan intäkterna endast ökar med 10%. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) svarar att det sedan en tid varit känt att skatteintäkterna skulle minska.

5) Conny Simonsson (s) frågar socialnämndens ordförande hur kommunen prioriterar när man tillåter att facklig tid får användas vid deltagandet i en kurs rörande mäns våld mot kvinnor men att vikarier inte sätts in. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att nämnden gett förvaltningschefen mandat att bestämma i frågor om insättande av vikarier. Detta fall ska dock diskuteras i nämnden.

På Conny Simonssons fråga vad som hänt om nämnden inte befriats från att ta med sitt underskott in i årets budget svarar socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) att han under den dåvarande behandlingen av budgeten följde de premisser som man kommit överens om inför behandlingen om att nämnden skulle ta med sitt underskott in i årets budget och kompenseras för detta senare. Vad som hänt om denna procedur följts har det inte varit aktuellt att utreda.

6) ClasGöran Carlsson (s) frågar socialnämndens ordförande vem som har ansvaret i kommunen för läkemedelsgenomgång med patienterna. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att kommunen har ansvar för hemsjukvården. På våra boenden sköts läkemedelsgenomgången bra, men vad gäller de hemmaboende kan rutinerna möjligen behöva ses över.

Roma Lundh (c) meddelar kommunfullmäktige att hon i sitt arbete kommer i kontakt med frågorna. På grund av läkarsituationen har man under senare år haft vissa problem att tillsäkra en omfattande läkemedelsgång men detta år har kommunen lyckats bra.

7) Roland Johansson (alt) ) frågar socialnämndens ordförande hur han kommer att ställa sig till medelstilldelningen i kommande budget. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att man räknar med att ta emot och använda budgeterade medel.

8) Conny Simonsson (s) ) frågar socialnämndens ordförande om frågan om att lägga ut städning på intraprenad tagits upp på begäran av personalen. Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (c) svarar att nämnden gett ett uppdrag till förvaltningen att inspirera personalen till att åta sig uppgiften och att ge personalen möjligheter till utbildning.

§104 Inlämnande av motioner och interpellationer

Inga motioner eller interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.

§105 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om digital skylt vid E4:an och förslagen till ett trevligare centrum överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige i vilket medborgaren föreslår att Ljungby sätter upp en digital skylt vid E4:an för att marknadsföra Ljungbergsmuseet och många andra aktiviteter i Ljungby.

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige i vilket medborgaren lägger fram sju förslag till ett trevligare centrum:

 1. Återupprätta Storgatan som en gata från kyrkan till Elverksbron.

 2. En idé- och arkitekttävling om kv. Aspebacken (stålgjuteriet).

 3. Iordningställ en badplats i viken nedströms Elverksbron.

 4. Återplantera lindar på Kungsgatans västra sida.

 5. Åtgärda den skräpiga ödetomten och fastigheten på Bergagatan.

 6. Inrätta ett Skönhetsråd som remissinstans för plan- och byggfrågor.

 7. Tillsätt en stadsarkitekt (för stadsbyggnadsfrågor) på heltid.

§106 Enkla frågor

Inga enkla frågor har lämnats in till dagens sammanträde.

§107 Avtal med Troja Ljungby AB om överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov

Ks2008/385  826

Beslut

Troja-Ljungby AB beviljas kommunal borgen med 7500000 kr för överbyggnad av uterink.

Ökade investeringsutgifter för kultur- och fritidsnämnden, 320000 kr, finansieras inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr och finansiering sker via eget kapital.

Reviderat avtal med Troja-Ljungby AB daterat 2008-09-22 godkänns.

Ärendet

IF Troja-Ljungby har i skrivelse den 25 augusti 2008 till kultur- och fritidsnämnden presenterat ett avtalsförslag gällande en överbyggnad av uterinken vid Sunnerbohov samt fyra nya omklädningsrum med en handikappanpassad toalett för allmänheten på kvarteret Fritiden.

Avtalet innebär i korthet att IF Troja-Ljungby via ett nybildat aktiebolag driver och finansierar hela byggnadsprojektet och samtidigt ingår ett femårigt hyresavtal med Ljungby kommun, som efter avtalstiden övertar anläggningen.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 3 september 2008 och tillstyrker förslaget och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 september 2008 och beslutade att överlämna det till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ekonomichefen har pekat på flera alternativ till finansiering.

Kommunstyrelsens ordförande presenterade under kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 förslag till beslut och finansiering av projektet.

Kommunstyrelsen beslutar den 9 september 2008 att föreslå kommunfullmäktige besluta:

 1. att Troja-Ljungby AB beviljas kommunal borgen med 7500000 kr för överbyggnad av uterink.

 2. att ökade investeringsutgifter för kultur- och fritidsnämnden, 320000 kr, finansieras inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

 3. att kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr och att finansiering sker via eget kapital.

 4. att godkänna avtalet med Troja-Ljungby AB.

Kommunstyrelsen fattade den 9 september 2008 beslutet att kommunstyrelsen hänskjuter frågan om finansiering av drift-kostnader 2010 och framåt om 1450000 kr årligen till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutade också att ökade driftkostnader 2008 för uterinken, 275000 kr, finansieras genom kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter.

Tekniske chefen har därefter reviderat avtalet med Troja Ljungby AB avseende markupplåtelse till Troja Ljungby AB, förbud mot fasadreklam samt klargörande att Troja Ljungby AB svarar för alla tillkommande kostnader som har samband med investeringen i ny ishall. Det reviderade avtalet undertecknades av Troja Ljungby AB den 22 september 2008 och delas ut till kommunfullmäktiges ledamöter innan dagens sammanträde.

Yrkanden

Ole Kongstad (v), med instämmande av Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att ärendet återremitteras för utredning om kommunen själv kan finansiera investeringen.

Conny Simonsson (s) yrkar bifall till att Ljungby kommun sluter avtal med Troja-Ljungby AB angående byggnadsprojektet.

Carina Bengtsson (c), med instämmande av Anders Bondeson (m), Arne Johansson (c) och Åshild Axell (kd), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

ClasGöran Carlsson (s) yrkar att ökningen av kultur- och fritidsnämndens budget 2009 med 1450000 kr ska finansieras genom att 700000 kr tas från kommunledningskontorets balanserade överskott, 700000 kr tas från tekniska kontorets balanserade överskott samt 50000 kr tas från Kultur- och fritidsnämndens balanserade överskott.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Ole Kongstads (v), m.fl. yrkande om återremiss mot kommunstyrelsens förslag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till avtal med Troja-Ljungby AB daterat 2008-09-22 och finner att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att Troja-Ljungby AB beviljas kommunal borgen med 7500000 kr för överbyggnad av uterink och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att ökade investeringsutgifter för Kultur- och fritidsnämnden, 320000 kr, finansieras inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr och finansieras via eget kapital mot ClasGöran Carlssons (s) yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr genom att 700000 kr tas från kommunledningskontorets balanserade överskott, 700000 kr tas från tekniska kontorets balanserade överskott samt 50000 kr tas från kultur- och fritidsnämndens balanserade överskott.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till finansiering, nej-röst för bifall till ClasGöran Carlsson (s) yrkande. Omröstningen utfaller med 29 ja-röster, 16 nej-röster, 3 avstår och 1 deltar inte. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anmält jäv

Janewert Johansson (s) deltar inte i ärendets behandling och beslut.

§108 Allmänna lokala föreskrifter - Ändring av föreskrifter avseende fyrverkerier

Ks2008/365  213

Beslut

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna om fyrverkerier ändras enligt följande: Användning av pyrotekniska varor på offentlig platsmark inom detaljplanelagda områden i kommunen tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Kommunfullmäktiges beslut ska anmälas till Länsstyrelsen.

Ärendet

Polismyndigheten i Kronobergs län har till samtliga kommuner i länet framfört önskemål om införande av gemensamma föreskrifter avseende fyrverkerier. Bakgrunden till skrivelsen är att många klagomål inkommit från allmänheten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 augusti 2008 tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna för Ljungby kommun, så att användning av pyrotekniska varor endast tillåts under vissa dagar och tider, i enlighet med det förslag som under våren/sommaren 2008 har arbetats fram av företrädare för samtliga kommuner i länet tillsammans med Polismyndigheten i Kronobergs län.

Förslaget lyder: ”Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.” Förslaget gäller på offentlig platsmark inom detaljplanelagda områden i kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad 2008-08-19 avseende fyrverkerier.

Kommunstyrelsen föreslår den 9 september 2008 kommunfullmäktige ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad 2008-08-19 avseende fyrverkerier. Kommunfullmäktiges beslut ska anmälas till Länsstyrelsen.

Yrkande

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till ändring av lokal föreskrift.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§109 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun

Ks2008/0362  308

Beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun att gälla från den 1 november 2008.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till reviderad prislista för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun.

Listan är prisjusterad i enlighet med den intäktskalkyl som upprättats i samband med 2009 års budgetarbete.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun att gälla från den 1 november 2008, samt

Att delegera rätten att revidera taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun till tekniske chefen.

Kommunstyrelsen föreslår den 9 september 2008 att kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun att gälla från den 1 november 2008.

§110 Revidering av kommunfullmäktiges beslut angående avgift för kopia eller avskrift av allmän handling

Ks2008/0338  055

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer omarbetade riktlinjer och avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2008-07-07.

Ärendet

Ljungby kommunfullmäktige fastställde den 25 november 1999 avgifter gällande kopiering eller avskrift av allmänna handlingar. Avgiften som trädde i kraft den 1 januari 2000 baserades på Avgiftsförordningen (1992:191) vilken är gällande praxis för landets kommuner.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 7 juli 2008 förslag till nya avgifter och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anta reviderade avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar att gälla från och med 1 oktober 2008.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar.

Kommunstyrelsen föreslår den 9 september 2008 kommunfullmäktige fastställa omarbetade riktlinjer och avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2008-07-07.

§111 Indelning av valdistrikt

Ks2008/

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översänder förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Ärendet

Ljungby kommun, med totalt 21440 röstberättigade vid kommunala val, är för närvarande indelad i 24 valdistrikt. Det till antalet minsta valdistriktet har 212 röstberättigade till kommunvalet, valdistriktet med största antal röstberättigade har 1 676 personer.

Det kan konstateras att flera av valdistrikten i Ljungby kommun har alltför få röstberättigade för att uppfylla kravet i 4 kap 17 § vallagen SFS (2005:837). Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.

Inför Europavalet 2009 bör kommunen vidta åtgärder för att indelningen i valdistrikt i möjligaste mån ska uppfylla lagens krav.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 20 augusti 2008 förslag till ny valdistriktsindelning. Om sammanslagningen genomförs kommer Ljungby kommun att ha 14 valdistrikt, samtliga med antal röstberättigade över 1 000 personer. Merparten av distrikten har ca 1 500 röstberättigade.

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Kommunstyrelsen föreslår den 9 september 2009 kommunfullmäktige godkänna kommunlednings­kontorets förslag daterat 2008-08-20 till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Yrkande

Stefan Willforss (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Deltar ej i beslutet

Rosalina Gauffin (KB) deltar ej i beslutet

§112 Valärende

Ks2008/0410  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser:

 1. Lars-Göran Johansson (s) till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

 2. Stefan Fredriksson (s) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

 3. Margaretha Andersson (s) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

 4. Sofia Johansson (s) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 5. Marie Åberg Johansson (s) till ny 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, samt ny 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden efter Jan-Gustav Rydhs bortgång.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 25 september 2008 kommunfullmäktige att utse:

 1. Lars-Göran Johansson (s) till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

 2. Stefan Fredriksson (s) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

 3. Margaretha Andersson (s) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

 4. Sofia Johansson (s) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 5. Marie Åberg Johansson (s) till ny 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

§113 Meddelanden

1. Länsstyrelsen har utsett ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 16 september 2008 till och med den 31 oktober 2010:

Stefan Fredriksson (s) är ny ledamot för den socialdemokratiska partigruppen efter Jan-Gustav Rydh och

Matija Rafaj (s) är ny ersättare för den socialdemokratiska partigruppen.