Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Maryana Frisk-Holst och ClasGöran Carlsson, ersättare: Ann-Charlotte Wiesel, samt tid och plats för justering: onsdagen den 29 oktober kl. 15.00 på kommunledningskontoret

3 Seminarium om civilkurage, i samarbete med Projekt Vecka 43.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

8 Svar på medborgarförslag: Konserthus i kvarteret Hammaren.

9 Redovisning av medborgarförslag.

10 Redovisning av obesvarade motioner.

11 Delårsrapport januari-augusti 2008 med prognos för helår 2008.

13 Lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun.

14 Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun.

15 Hälsoprogram för Ljungby kommun.

17 Detaljplan för Söderleden i Ljungby stad.

18 Detaljplan för del av Hångers 3:2 mm i Ljungby stad.

19 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 mm i Ljungby stad.

20 Detaljplan för Biet 1 mm i Ljungby stad.

21 Renhållningsordning för Ljungby kommun.

22 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad.

23 Allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

§114 Frågestund

Frågor

1) Inledningsvis besvarar personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) en fråga från föregående möte av Harriet Kristensson (s) angående kostnaderna för rekrytering av teknisk chef och personalchef. Ann-Charlotte Wiesel (m) svarar att en konsult har anlitats till en kostnad av 100000 kronor. Kostnaden inkluderade all administration, uppläggning av intervjuer, m.m.

2) ClasGöran Carlsson (s) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vilka åtgärder som planeras för att motverka det förväntade budgetutfallet där kommunens utgifter stiger med 13% jämfört med prognos medan intäkterna endast ökar med 10%. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) svara att frågan lämpligen bör ställas till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) meddelar att hon kommer att besvara frågor angående åtgärder med anledning av budgetläget under dagordningspunkten när delårsrapporten ska behandlas.

3) Conny Simonsson (s) frågar personalutskottets ordförande om kommunen avser att ompröva regeln att barnskötare som utbildat sig till förskollärare inte kan söka sådan tjänst på den förskola där de tidigare arbetat förrän efter ett år. Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (m) svarar att beslutet kommer att gälla även fortsättningsvis. Det är viktigt att de utbildades kunskaper kan utvecklas i ny omgivning och komma andra förskolor till del.

På en följdfråga från Conny Simonsson (s) om motsvarande regel kommer att gälla alla inom kommunen svarar Ann-Charlotte Wiesel (m) att den endast gäller denna typ av utbildning.

4) Stefan Fredriksson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om det gjorts någon utvärdering av företaget Lechners etablering i Markaryd i stället för som utlovat i Ljungby. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c) meddelar att hon endast fått beskedet att andra faktorer än Ljungby kommuns agerande under förhandlingarna avgjorde beslutet.

5) ClasGöran Carlsson (s) frågar tekniska utskottets ordförande hur denne bedömer räddningstjänstens möjligheter att leva upp till lagstiftningens krav om skydd mot olyckor när 1,9 miljoner dras in från budgeten 2009.

Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp) svarar att en majoritet i utskottet beslutat föreslå att kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2009 med förändringen att räddningstjänstens besparing på 400 tkr på deltidsbrandmän ändras till ospecificerat sparbeting, medan socialdemokraternas ledamöter i tekniska utskottet ville att tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma med budgetförslag som rör besparingar på samtliga avdelningar utan undantag.

På en följdfråga från ClasGöran Carlsson (s) om varför husavdelningen undantagits från besparingsåtgärder svarar Sten Moberg (fp) att det inte finns några sparåtgärder som beräknas ge god effekt. Det är till exempel för sent att ändra interndebiteringssystemet. ClasGöran Carlsson (s) ifrågasätter om det verkligen inte kan sparas på något i en budget som omfattar 100 miljoner kronor.

§115 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (v) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun minst en dag per vecka serverar endast vegetarisk mat i skolor och förskolor. Denna insats skulle leda till färre negativa miljöeffekter och introducera mer vegetarisk mat i Ljungby kommun.

Kjell Jormfeldt (mp) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vindkraftsutbyggnaden. Interpellanten frågar om kommunstyrelsens ordförande ser någon möjlighet att påskynda handläggningen, så att något vindkraftsprojekt kan förverkligas inom en kortare tidsperiod, om vindkraftsutbyggnaden kommer att påverka sysselsättning och tillväxt inom kommunen och om det kommer att påverka kommunens utveckling om viss del av tillverkningen förläggs i Ljungby?

Kopior av motionen och interpellationen delas ut till kommunfullmäktiges ledamöter under dagens sammanträde.

§116 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

De fyra medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Fyra medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige sedan september månad.

1. Gör en avsmalning av vägen från Ränte-Torpa-Mjäla, fram till Torpa Ponnyranch.
Motivering: Trafiksituationen gör att det känns väldigt otryggt på vägen för gående och cyklister. Incidenter har hänt då barn tvingats av vägen av bilar och lastbilar. Bygg en gång/cykelväg med gatubelysning hela vägen till Torpa Ponnyranch. Avsmalningen tvingar ner hastigheten och cykelväg känns tryggare.

2. Inred en lokal med större tvättmaskiner och torktumlare som allmänheten kan använda.
Motivering: Vi villaägare har för det mesta endast hushållstvättmaskiner. Efterlyser därför en plats där det finns möjlighet att tvätta täcken, överkast, mindre trasmattor, etc.

3. Rena snygga offentliga toaletter.
Motivering: Det finns reklamföretag som ordnar bra toaletter, som vi skulle kunna ställa i centrala Ljungby.

4. Information om sevärdheter och evenemang i Ljungby längs E4:an Motivering: En informationsskylt skulle locka turister och andra in till staden. Vid infarten till Linköping finns flygplansmodeller som drar till sig blickarna. Skapa något liknande vid Ljungbys infarter, exempelvis små kopior av kända byggnader i Ljungby.

§117 Enkla frågor

Inga enkla frågor har lämnats in till dagens sammanträde.

§118 Konserthus i kvarteret Hammaren

Ks2008/0094  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige om uppförande av ett konserthus i kvarteret Hammaren på den plats där nuvarande Engvalls bilaffär ligger. Konserthuset föreslås integreras med verksamhet som bedrivs i före detta yrkesskolans lokaler samtidigt som likartad verksamhet flyttas från Garvaren Nöje och tillförs verksamheten. Härigenom skapas ett samman­hängande område för bildning och fritidsverksamhet enligt medborgarförslaget.

Beredning

Medborgarförslaget har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden som i sitt yttrande den 3 september 2008 uttalar att man delar förslagsställarens uppfattning att det behövs ett konserthus i Ljungby. Nämnden påtalar dock att det inte är möjligt att ett konserthus kan uppföras på den plats som pekats ut i medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget om placering av konserthus i anslutning till Ljungbergmuseet först bör utredas.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande, att mot bakgrund av de förhållanden som påtalats av kultur- och fritidsnämnden, är det inte möjligt att ett konserthus kan uppföras på den plats som pekats ut i medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (mp) anser att medborgarförslaget hanterats alltför negativt och yrkar att det ska anses besvarat.

Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget ska avslås mot Kjell Jormfeldts (mp) yrkande att medborgarförslaget ska anses besvarat och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§119 Redovisning av medborgarförslag

Ks2008/101

Godkännande av redovisning

Beslut

Redovisningen av medborgarförslag godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Beredning

Kommunledningskontoret har sammanställt en förteckning över samtliga medborgarförslag som har lämnats in sedan den 1 januari 2008 för att redovisas för kommunfullmäktige. Sammanlagt har 23 förslag lämnats in sedan den 1 januari 2008 och under september 2008 besvarades de tre första medborgarförslagen.

§120 Redovisning av obesvarade motioner

Ks2008/101

Godkännande av redovisning

Beslut

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 15 oktober 2008 godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan den 15 oktober 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.

§121 Delårsrapport januari-augusti 2008 med prognos för helår 2008

Ks2008/0427  040

Godkännande av delårsrapport

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten januari – augusti 2008 och lägger delårsrapporten och revisorernas bedömning av densamma till handlingarna.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar delårsrapport januari-augusti 2008 för Ljungby kommun med prognos för helår 2008 samt ekonomisk uppföljning.

Vidare har revisorerna gjort en bedömning om det resultat s om redovisas i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Sammantaget finner revisorerna att resultatet för perioden är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Mot bakgrund av årsprognos och den globala finansiella oron anser man det dock ytterst tveksamt om målen kommer att uppnås för helåret.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten januari – augusti 2008.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten januari – augusti 2008.

§122 Skattesats för 2009

Ks2008/0416  040

Beslut om skattesats

Beslut

Skattesatsen för år 2009 fastställs till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan, under november månad, fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för

år 2009 fastställs till 20:96 per skattekrona.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för år 2009 fastställs till 20:96 per skattekrona.

§123 Lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun

Ks2008/0384  020

Antagande av avtal

Beslut

Det lokala samverkansavtalet för Ljungby kommun antas och börjar gälla från den 1 januari 2009.

Den centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) och de tre skyddskommittéerna avvecklas vid samma tidpunkt.

Ärendet

FAS 05, Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan, är ett centralt avtal som tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting och samtliga fackförbund. Den centrala överenskommelsen mellan parterna, FAS 05, utgör grunden för lokala avtal om samverkan, medbestämmande och arbetsmiljö. Avtalets syfte är att genom ett positivt arbetsklimat, bra arbetsmiljö och en god hälsa skapa förut­sättningar för en väl fungerande verksamhet, där mångfald och jämställdhet är integrerad i verksamhetens vardag.

Förslaget till lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun har tagits fram i samverkan med referensgrupperna för FAS 05.

Beredning

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 20 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun.

MBL-förhandling har ägt rum den 29 augusti 2008.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att anta lokalt samverkansavtal för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2009, samt att den centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) och de tre skyddskommittéerna avvecklas vid samma tidpunkt.

§124 Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun

Ks2008/0383  020

Antagande av program

Beslut

Det arbetsgivarpolitiska programmet för Ljungby kommun antas och börjar gälla från den 1 januari 2009.

Ärendet

Ett arbetsgivarpolitiskt program har tagits fram som en del av Ljungby kommuns målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare, för att på ett tydligt sätt redovisa kommunens arbetsgivarpolitik. Programmet talar om vad politikerna i Ljungby kommun förväntar sig av de anställda och vilka möjligheter de anställda erbjuds. Programmet gäller på alla arbetsplatser i Ljungby kommun.

Det arbetsgivarpolitiska programmet lyfter fram åtta faktorer som är viktiga för att nå kommunens övergripande mål; medarbetarskap, chefskap, arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensförsörjning, lönepolitik och mångfald.

De olika områdena i programmet ska följas upp och programmet ska revideras under varje mandatperiod.

Beredning

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 20 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arbetsgivarpolitiskt program.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att anta Arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2009.

§125 Hälsoprogram för Ljungby kommun 2008-2010

Ks2008/0381  026

Antagande av program

Beslut

Hälsoprogram för Ljungby kommun 2008-2010 antas.

Ärendet

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar Ljungby kommun utifrån perspektivet att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Hälsoprogrammet är en del av Arbetsgivarpolitiska programmet och innehåller fyra områden; friskvård, rehabilitering, droger/tobak samt företags­hälsovård. Hälsoprogrammet ersätter Friskvårdspolicyn från 2004.

Beredning

Det föreslagna hälsoprogrammet är MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna den 15 september 2008.

Personalutskottet föreslår den 17 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till Hälsoprogram för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till Hälsoprogram för Ljungby kommun 2008-2010.

§126 Handlingsplan för friskvård

Ks2008/0382  026

Antagande av handlingsplan

Beslut

Handlingsplan för friskvård antas och börjar gälla från den 1 januari 2009.

Ärendet

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar Ljungby kommun utifrån perspektivet att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Handlingsprogrammet för friskvård är en del av det Arbetsgivarpolitiska programmet.

Beredning

Det föreslagna handlingsprogrammet för friskvård är MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna den 15 september 2008.

Personalutskottet föreslår den 17 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till handlingsplan för friskvård.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige anta personalutskottets förslag till handlingsplan för friskvård att gälla från den 1 januari 2009.

§127 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad

Ks2008/0412  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Detaljplan för Söderleden (vägen mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby upprättad den 23 april 2008 antas.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Söderleden (vägen mellan

väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan ån Lagans västra strand och väg 25.05 i Ljungby stad samt att få en tätortsnära och fullt utbyggd ringväg mellan områden i Ljungby stad och för genomfartstrafik. Ringvägen i övrigt är utbyggd eller planlagd.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 28 maj – 24 juni 2008 enligt kapitel 5, § 23 plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 3 september 2008 (§ 149) godkänna detaljplanen för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 7 oktober 2008 detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att detaljplanen inte ska antas.


Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande att kommunfullmäktige ej ska anta detaljplanen mot kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§128 Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad

Ks2008/0413  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad upprättad den 23 april 2008 antas.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att anpassa till gällande fastighetsgränser och den projekterade utbyggnaden av Söderleden. Vidare sker en modernisering av befintliga planförhållanden inom planområdet.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den

28 maj – 24 juni 2008 enligt kapitel 5, § 23, plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2008 (§ 150) beslutat godkänna detaljplanen för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkände den 7 oktober 2008 detaljplanen för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad, upprättad den 23 april 2008 och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.

§129 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen-Fjällgatan) i Ljungby stad

Ks2008/0414  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby, upprättad den 21 maj 2008 antas.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ny samlingslokal. Planförhållandena inom planområdet kommer att moderniseras, eftersom gällande detaljplan medger småindustri. En bostadsfastighet, som idag strider mot detaljplanen, kommer att ändras från småindustri till bostad. Gång- och cykelvägen kommer att dras om och anslutas till Vislandavägen knappt 100 m väster om den nuvarande anslutningen.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 1 juli – 11 augusti 2008 enligt kapitel 5, § 23, plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 3 september 2008 (§ 151) att godkänna detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen-Fjällgatan) i Ljungby och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 september 2008 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008 och överlämnar den till kommunfull­mäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 7 oktober 2008 detaljplanen för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby, upprättad den 21 maj 2008 och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.

§130 Detaljplan för Biet 1 med flera i Ljungby stad

Ks2007/0196  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Detaljplan för Biet 1 med flera i Ljungby stad upprättad den 1 februari 2007 antas.

Ärendet

BSV arkitekter & ingenjörer AB har upprättat förslag till detaljplan för Biet 1 med flera vid Bergagatan/Norra Torggatan. Planens syfte är komplettera Biet 1 med flerbostadshus och på så sätt bidra till att tillgodose behovet av bostäder i de centrala delarna av staden. Den nya bebyggelsen kommer att stärka gatu­rummet och göra kvarteret mer homogent.

Förslaget innebär att fastigheten kan bebyggas med flerbostadshus i fem våningar och att parkeringshus placeras under mark.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 mars - 9 april 2007 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §.

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat 16 april 2007, men har inte föranlett några ändringar i planförslaget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 25 april 2007, § 71 godkänt detaljplanen för Biet 1 med flera vid Bergagatan/Norra Torggatan.

Kommunstyrelsen godkände den 5 juni 2007 detaljplanen för Biet 1 med flera och överlämnde planen till kommunfullmäktige för antagande under förutsättning att genom­förandeavtal tecknas.

Genomförandeavtal tecknades i oktober 2008.

§131 Renhållningsordning 2008 för Ljungby kommun

Ks2008/0133  450

Antagande av renhållningsordning

Beslut

Renhållningsordning 2008 för Ljungby kommun antas.

Ärendet

Kommunfullmäktige är enligt 15 kap miljöbalken skyldig att anta en renhåll­ningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av renhållnings­föreskrifter och av en avfallsplan. I dag gäller avfallsplanen från 1994 och renhållningsföreskriften från 2004.

I samband med den nya entreprenaden för renhållning bör den nuvarande renhållningsföreskriften från 2004 revideras till nu gällande entreprenad och lagar.

Renhållningsordningen har varit utställd under tiden 1 – 30 april 2008.

Två yttranden har inkommit och dessa har beaktats i den reviderade renhållningsordningen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Renhållningsordning för Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att anta Renhållningsordning 2008 för Ljungby kommun.

§132 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad

Ks2008/0401  450

Fastställande av taxa

Beslut

Taxan för Bredemads avfallsanläggning fastställs och börjar gälla den 1 januari 2009.

Ärendet

Med anledning av den lagändring för deponier som träder i kraft den 1 januari 2009 har förslag till ny taxa för Bredemads avfallsanläggning framtagits. Vid framtagandet av taxan har en mall från branschorganisationen Avfall Sverige använts.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 12 september 2008 att deponi­verksamheten kommer att bli mer marknadsstyrd. Det är inte priset på transporterna som avgör var avfallet ska deponeras utan vad det kostar att deponera avfallet som kommer att vara avgörande. Taxan är framtagen med tanke på att kommunen ska kunna utöka verksamheten och få mer lönsam­het. Vissa materialslag och övriga tjänster blir billigare och för andra materialslag införs differentierande taxor för att uppmuntra till sortering.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för Bredemads avfallsanläggning och att den börjar gälla den 1 januari 2009.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att fastställa taxan för Bredemads avfallsanläggning och att den börjar gälla den 1 januari 2009.

§133 Allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Ks2008/0402  350

Fastställande av allmänna bestämmelser

Beslut

Allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs och börjar gälla när beslutet har vunnit laga kraft.

Ärendet

Kommunerna inom Kronobergs län har tagit fram förslag till en gemensam ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar).

Nu gällande ABVA för Ljungby kommun antogs av kommunfullmäktige i maj 1972 och har därefter fortlöpande uppdaterats. Bakgrunden till att ABVA nu reviderats är att det från med den 1 januari 2007 kom en ny lagstiftning på VA-området, lagen om allmänna vattentjänster, som ersätter den tidigare VA-lagen.

Den äldre ABVA ersätts med två olika delskrifter som förtydligar lagen om allmänna vattentjänster och reglerar förhållandet mellan kommunen (huvudmannen) och VA-abonnenten.

Del 1 som avser ABVA ska antas av Kronobergs läns kommuners respektive kommunfullmäktige och del 2 (skriften ”Information till fastighetsägare”) avses fastställas av tekniska utskottet för att på så vis underlätta uppdateringar och revideringar i informationshäftet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 september 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och att den börjar gälla när beslutet har vunnit laga kraft.

Tekniska utskottet har den 24 september 2008 godkänt tekniska kontorets förslag till Information till fastighetsägare om Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2008 kommunfullmäktige att fastställa allmänna bestämmelser för användande av Ljungby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och att den börjar gälla när beslutet har vunnit laga kraft.

§134 Valärende

Ks2008/102

Beslut

  1. Erica Forsbergs (mp) avsägelse godkänns.

  2. Länsstyrelsen ombeds utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erica Forsberg (mp).

  3. Kjell Jormfeldt (mp) utses till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

  4. Sten Mobergs (fp) avsägelser godkänns.

  5. Länsstyrelsen ombeds utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sten Moberg (fp).

Ärenden

Erica Forsberg (mp) har i skrivelse daterad 2008-09-08 avsagt samtliga politiska uppdrag. Forsberg har varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden och utsågs den 19 september 2008 till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Michael Jonasson.

Sten Moberg (fp) har i skrivelse den 21 oktober 2008 avsagt sig sina uppdrag från den 1 januari 2009 som ledamot i kommunfullmäktige, som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och som ledamot i kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 23 oktober 2008 beslutat föreslå kommunfullmäktige

att godkänna Erica Forsbergs (mp) avsägelse

att be länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige och

att utse Kjell Jormfeldt (mp) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

att godkänna Sten Mobergs (fp) avsägelser samt

att be länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

§135 Meddelanden

 

  1. Länsstyrelsen har utsett Erica Forsberg (mp) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Michael Jonasson (mp).

  2. Länsrätten beslutade den 8 oktober 2008 att avslå Roland Johanssons (alt) överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 14.

  3. Styrelsen för Stiftelsen JA Nilssons Donation har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

  4. Socialnämnden meddelar att två beslut inte har verkställts inom tre månader.