Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-12-12

Sammanträde 2008-12-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Garvaren Bio, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Gun Lindell och Jan Sahlin, ersättare Stefan Fredriksson, samt tid och plats för justering: torsdagen den 18 december 2008 kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

8 Förvärv av fastigheten Tofta 3:15 i Ljungby kommun.

9 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning av budget.

10 Överlåtelse av operativ tillsyn från Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden.

13 Utdelning av minnesgåvor, kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris.

§153 Information

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), meddelar att Ljungby kommuns befolkning ökat med 122 personer. Befolkningsökningen innebär ökade bidrag från staten med 5 miljoner kronor, det är 1,6 miljoner mer än beräknat.

§154 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Roland Johansson har för Alternativet lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun ska genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur många familjer som är i behov av nattdagis. Kommunen måste följa samhällsutvecklingen, skriver Johansson i motionen. Eftersom man numera måste ta det arbete som erbjuds, vilket kan bli både kvällar och nätter, kan det finnas många ensamstående föräldrar som är i behov av nattdagis.


§155 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om utsläpp från industri samt luftmätning överlämnas till miljö- och byggnämnden för beslut.

Övriga fyra medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att vägsträckan samt gång- och cykelleden mellan korsningen Helsingsborgsvägen/Långgatan döps om till Allén alternativt Ljungbyallén (nuvarande namn på sträckan är Helsingborsgsvägen).

En medborgare föreslår att Ljungby kommun ska påverka Vägverket att belägga E4 förbi Ljungby med tyst beläggning och att sätta upp bullerplank utmed E4 i närheten av bostadsområdena.

Ett medborgarförslag påtalar behovet av belysning i pulkabacken på Annelundsområdet.

I ett medborgarförslag föreslås att Ljungby kommun gör en översyn av vad som släpps ut från skorstenen på Combi Wear Parts samt gör en luftmätning över tid för att få koll på vad luften innehåller för skräp.

I ett medborgarförslag uttrycks önskemål om ett inhägnat område där hundägare kan släppa sina hundar lösa. En lämplig plats för detta föreslås vara vid koloniområdet mellan Strömgatan och ån, norr om Tomtebobron.

§156 Kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

Ks2008/0510  318

Beslut

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Ärendet

De årliga kommunala och statliga bidragen till rubricerade vägar beräknas på en av Vägverket godkänd kostnadsberäkning. Det finns idag tre typer av bidrag som kan utbetalas till enskilda vägar och bidragsreglerna är olika för dessa typer:

· Årligt driftbidrag: utgår idag med totalt 85 % (vanligtvis stat 60 %, kommun25 %) av den godkända årliga driftkostnaden.

· Särskilt driftbidrag: utgår idag totalt med 95 % (vanligtvis stat 60 %, kommun 35 %) av den godkända kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar: utgår idag kommunalt bidrag med högst 25 % av den godkända kostnaden.

Med anledning av de besparingar som Ljungby kommun måste göra föreslår tekniska kontoret i skrivelse den 31 oktober 2008 att kommunfullmäktige beslutar att

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 25 november 2008 kommunfullmäktige besluta att:

· Årligt driftbidrag ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 75 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

· Särskilt driftbidrag till byggnads- och iståndsättningsarbetet ska utgå med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Särskilt driftbidrag till beläggningar ska endast utgå i de fall statsbidrag utgår till beläggningen. Bidrag skall därvid utgå med högst 25 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

· Bidrag till redskap och förrättningar utgår inte.

Yrkanden

Hans Danielsson (KB) yrkar att nuvarande bidrag behålls oförändrade.

Kjell Jormfeldt (mp) yrkar att det årliga driftbidraget sätts till 80 % och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsordning 1

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag att utse kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och att ställa de bägge yrkandena mot varandra för att bestämma vilket som ska bli motförslag.

Ordföranden ställer Hans Danielssons (KB) yrkande att nuvarande bidrag behålls oförändrade mot Kjell Jormfeldts (mp) yrkande att det årliga driftbidraget sätts till 80 % och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kjell Jormfeldts (mp) yrkande.

Omröstning 1

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (mp) yrkande, nej-röst för bifall till Hans Danielssons (KB) yrkande.


Röstningen utfaller med 42 ja-röster, 3 nej-röster och 4 som avstår Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att utse Kjell Jormfeldts yrkande till motförslag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (mp) yrkande att det årliga driftbidraget sätts till 80 % och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (mp) yrkande.

.

Röstningen utfaller med 40 ja-röster, 7 nej-röster och 2 som avstår. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§157 Ny VA-taxa

Ks2008/0521  346

Beslut

Ny VA-taxa fastställs enligt tekniska kontorets förslag.

Ärendet

1 januari 2007 kom en ny lagstiftning på VA-området, lagen om allmänna vattentjänster, som ersätter den tidigare VA-lagen från 1970.

VA-taxan upprättas med utgångspunkt från Svenskt Vattens basförslag publikation P96 och kommer att ersätta den tidigare taxan som var gjord enligt VAV publikation P69.

VA-taxan för år 2009 kommer att höjas med 3 % enligt upprättat förslag.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att tekniska utskottet godkänner förslaget till ny VA-taxa för Ljungby kommun och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 25 november 2008 kommunfullmäktige att fastställa ny VA-taxa enligt tekniska kontorets förslag.

§158 Förvärv av fastigheten Tofta 3:15 i Ljungby kommun

Ks2008/0512  252

Beslut

Preliminärt upprättat avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15 godkänns.

Finansiering av köpeskillingen på 6,9 mkr täcks genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 4 november 2008 att preliminärt avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15, ska godkännas.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Tofta 3:15 för en köpeskilling om 6900000 att betalas på tillträdesdagen den 2 februari 2009. Fastigheten omfattar 80,5662 hektar varav 24 hektar åker- och betesmark samt 49 hektar skogsmark samt 1 hektar övrig mark. Den är bebyggd med ett bostadshus och ekonomibyggnader. Enligt företedd skogsbruksplan finns 9750 m3sk virke på fastigheten. Kostnad för lagfart alternativt fastighetsbildning genom fastighets­reglering bekostas av kommunen. Fastigheten är fri från penninginteckningar men belastas av det inskrivna jaktarrendet samt ett servitut avseende utloppsdike.

Finansieringen föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 25 november 2008 kommunfullmäktige att godkänna preliminärt avtal med Lisbeth och Jörgen Jörgensson, Ljungby, Djurens Rätt, Älvsjö samt Djurskyddet i Sverige, Johanneshov avseende förvärv av fastigheten Tofta 3:15.

Finansiering av köpeskillingen på 6,9 mkr föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital.

§159 Reservkraftförsörjning - genomförande och uppföljning av budget

Ks2007/0557  016

Beslut

Aggregat till Sunnerbohallen utförs inte.

Uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet utförs inte.

Budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används 2009 istället för 2010.

Två mobila aggregat förfogas i option med avrop senast maj 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige den 24 april 2008 att genomföra antagen policy för reservkraftförsörjning.

Tekniska kontoret konstaterar i skrivelse den 29 oktober 2008 att den omfattning som är beslutad av kommunfullmäktige inte kan inrymmas inom budget på grund av högre kostnader än beräknat.

För att klara budgeten föreslår tekniska kontoret i skrivelsen att aggregat till Sunnerbohallen och uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet ej utförs, att budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används år 2009 istället för år 2010 samt att två mobila aggregat ska hållas i option i avvaktan på budget.

Konsekvensen blir då bland annat att Sunnerbohallen inte kan användas som evakueringslokal. Istället används en skola som har uttagsanslutning för mobilt aggregat.

Beredning

Kommunstyrelsen har den 4 november 2008 återremitterat ärendet för beredning i tekniska utskottet den 12 november.

Kommunstyrelsen föreslår den 25 november 2008 kommunfullmäktige besluta att:

· Aggregat till Sunnerbohallen inte utförs.

· Uttagsanslutning till Sunnerbogymnasiet inte utförs.

· Budgeterad kostnad i investeringsram 1,1 mkr används 2009 istället för 2010.

· Förfoga över två mobila aggregat i option med avrop senast maj 2009.

§160 Överlåtelse av operativ tillsyn från Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden enligt miljöbalken

Ks2008/0487  400

Beslut

Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun den operativa tillsynen av verksamheter inom tillsynsområde B1 fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Länsstyrelsen har efter samråd med miljö- och byggkontoret framfört att miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun tar över tillsynen för B-verksamheter enligt miljöbalken (företag som måste ha tillstånd enligt miljöbalken).

Miljö- och byggnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 29 oktober 2008 och då beslutat föreslå kommunfullmäktige begära

att Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden den operativa tillsynen av objekt för tillsynsområde B1, fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 25 november 2008 kommunfullmäktige besluta att begära att Länsstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun den operativa tillsynen av verksamheter inom tillsynsområde B1 fastställda den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

§162 Valärende

Ks2008/0570  102

Beslut

Rut Björkströms (kd) avsägelse godkänns.

Stig Sand (kd) utses till ny ledamot i socialnämnden.

Christer Henriksson (kd) utses till ny ersättare i socialnämnden.

Länsstyrelsen ombeds utse ny ersättare i Ljungby kommunfullmäktige.

Ärendet

Rut Björkström (kd) har den 8 december 2008 avsagt sina politiska uppdrag som ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges valberedning har den 12 december 2008 behandlat ärendet och beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna Rut Björkströms avsägelse och att utse:

Stig Sand (kd) till ny ledamot i socialnämnden, samt

Christer Henriksson (kd) till ny ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige föreslås också be Länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

§163 Meddelanden

  1. Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby som antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008 § 129 har överklagats av ytterligare två personer.

  2. Detaljplanerna för Biet 1, Söderleden och del av Hångers 3:2 som antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008 har vunnit laga kraft den 25 november 2008.

  3. Socialnämnden meddelar att ett beslut angående LSS inte har verkställts inom tre månader.

  4. Länsstyrelsen har den 1 december 2008 beslutat att valdistriktsindelningen i Ljungby kommun ska indelas på det sätt som anges i kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2008 § 111, med upphävande av tidigare beslut.

§164 Utdelning av minnesgåvor, kulturstipendium, kulturpris, och byggnadsvårdspris

Beslut

Följande personer tilldelas minnesgåvor för minst 25 års väl vitsordad tjänstgöring:

Tekniska kontoret

1. Monica Rosholm Städare

2. Janina Karlsson Kock

3. Christer Holmström Brandinspektör

Barn och utbildningsförvaltningen

4. Britt Sörensson Administrativ handläggare

5. Ingrid Holmén Förskollärare

6. Sara Karlsson Lärare

7. Anneli Nilsson Barnskötare

8. Eva Tengnäs Lärare

9. Ann-Marie Johansson Adjunkt

10. Ola Ohlsson Lärare

11. Anita Björnlund Kokerska

12. Mikael Nilsson Lärare

13. Jonas Karlsson Adjunkt

14. Annika Ek Barnskötare

15. Anita Jakobsson Barnskötare

16. Pia Svensson Förskollärare

17. Bertil Fornander Skolvaktmästare

18. Margaretha Ohlsson Barnskötare

19. Birgitta Johansson Barnskötare

20. Eva Elmqvist Servicebiträde

21. Marianne Nilsson Ekonomibiträde

22. Lena Arvidsson Barnskötare

Socialförvaltningen

23. Maj-Britt Bylander Vårdbiträde

24. Hanna-Grethe Henningsson Vårdbiträde

25. Berit Nilsson Vårdare

26. Elisabeth Moberg Undersköterska

27. Britt-Marie Persson Vårdbiträde

28. Bengt Svensson Vårdare

29. Lilian Johansson Sjuksköterska

30. Lisbeth Palmlund Vårdbiträde

31. Carina Persson Personlig assistent

32. Lizabeth Ekenberg Arbetsterapeut biträde

33. Monica Jertlind Undersköterska

34. Christina Hultberg Undersköterska

35. Britta Nilsen Receptionist

36. Eva Nilsson Vårdare

37. Inga-Lill Christiansson Socialsekreterare

38. Eivor Hansson Undersköterska

39. Ewa la Fleur Eriksson Sjuksköterska

40. Lena Söderstedt Personlig assistent

41. Maria Nilsson Arbetsterapeut biträde

42. Anna Kreku Äldreomsorgshandläggare

43. Maria Karlsson Kanslist

44. Maria Nilsson Enhetschef

45. Pia Danielsson Vårdare

46. Barbro Magnusson Undersköterska

Kultur och fritidsförvaltningen

47. Arne Klasson Musiklärare

1. Ett kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas

Anna Heverius, Ljungby

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom musik.

Anna Heverius, född och uppvuxen i Ljungby kommun, har sedan tidiga barnaår studerat fiol för bland andra Staffan Lindqvist och Lars Jöneteg. Under flera år har Anna spridit glädje till många genom främst sin fiolmusik. För närvarande studerar Anna på kantorsutbildningen i Oskarshamn och hon är även medlem i Akademiska orkestern i Växjö.

2. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Sunnerbokören

- För förtjänstfulla insatser att under många år ha berikat Ljungby kommuns kulturliv inom sången och musikens områden.

Sunnerbokören har under 42 år genomfört konserter i Ljungby kommun. Bland många kan nämnas 50-tals konserten 1998, Miljökonserten med Stefan Edman, Teaterbåten 2002, Från Oliver till Dufvemåla, Konserten om Ljungby 2007-2008 samt ett flertal julkonserter.

3. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Torpa föreläsningsförening

- För förtjänstfulla arbetsinsatser att med entusiasm och små medel under många år ha drivit en förening som inte bara ger berikande föreläsningar utan även utgör en viktig social funktion i Torpa med omnejd.

Torpa föreläsningsförening startade 1948 och firade 60-årsjubileum den 16 oktober 2008. Med blandade program av reseskildringar, sång, musik, natur och kultur varje vår och höst samlar Torpa föreläsningsförening människor från Torpa med omnejd till sociala och berikande träffar.

§165 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och för gott arbete under 2008 samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Lars-Erik Karlsson tackar å ledamöternas vägnar ordföranden för ett väl utfört arbete under det gångna året.