Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-04-28

Sammanträde 2009-04-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Conny Simonsson och Marianne Eckerbom, ersättare Maida Dzanic, samt tid och plats för justering: måndagen den 4 maj 2009 kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Information: socialchefen informerar om särskilda boendet Åsikten.

4 Fullmäktigedebatt: Ungdomars skuldsättning - stort problem där det behövs mer åtgärder.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Sommarjobb som UF-företagare - svar på motion.

8 Europabanan - ställningstagande till satsning på sträckning.

9 Ändrad struktur för kommunens visionsarbete.

10 Ljungby kommuns årsredovisning 2008.

13 Nya arvodesregler för god man/förvaltare.

16 Kommunal borgen för Hållplats Hammaren.

17 Redovisning av obesvarade motioner.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§36 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen kompletteras med en ny punkt efter punkt 10 med rubriken Ansvarsprövning.

Ärendet

I anslutning till behandlingen av punkt 10, årsredovisning 2008 kommer också att tas upp till behandling revisorernas rapport om årsredovisningen. Rapporten ingår i de utsända handlingarna. För att protokollet ska bli tydligt är det lämpligt att ansvarsprövningen vid behandlingen av revisionsrapporten sker under en egen dagordningspunkt. Föreslås därför att det efter punkt 10 läggs till en ny punkt 11 med rubriken Ansvarsprövning.

§37 Information

1) Socialchef Ing-Marie Byström informerar om särskilda boendet Åsikten.

2) Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) informerar om den ekonomiska situationen i kommunen.

§38 Fullmäktigedebatt

Alternativet har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt:

Ungdomars skuldsättning – stort problem där det behövs mer åtgärder.

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Alternativet inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Kommunens Bästa, Centerpartiet och Folkpartiet.

Socialdemokraterna väljer ämne för nästa debatt.

§39 Frågestund

1) Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om det, för att mildra de ekonomiska verkningarna av besparingarna för tekniska kontoret, är möjligt att låta enskilda köpa tjänster av kontoret, t.ex. i anslutning till att man gör åtgärder i ett område.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att detta inte är möjligt enligt kommunallagen, kommunen får inte konkurrera med enskilda företagare.

2) Harriet Kristensson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vilka åtgärder man planerar mot bakgrund att det tagit så lång tid att hantera de medborgarförslag som lämnats till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att frågan ska tas upp med tekniska utskottets ordförande.

3) Hans Danielsson (KB) frågar mot bakgrund av att Scaniachefen sänker sin lön på grund av företagets ekonomi kommunstyrelsens ordförande om det är aktuellt att sänka lönerna för politiker och tjänstemän.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att situationen inte går att jämföra och att detta inte är en aktuell fråga i Ljungby. De lönesänkningar som överenskommits inom Metall hänger samman med att man faktiskt kortat ned arbetstiden.

4) Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande

dels om hur man ser på regionförbundets målsättning att fördubbla kollektivtrafik-användningen till år 2020, vilket innebär att ersättningen till länstrafiken kommer att öka redan 2010,

och dels om deras inställning till kommunal medfinansiering av infrastrukturprojekt.

Kommunstyrelsens vice ordförande, ClasGöran Carlsson (S) svarar att han ställer sig bakom regionförbundets ambition och därmed också accepterar en förhöjd budget 2010. Däremot anser han att krav på medfinansiering är negativt och en följd av regeringens policy med skattesänkning. Minskade skatteinkomster leder till att infrastruktursatsningar i högre grad ska betalas av kommuninvånarna.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att hon stödjer regionförbundets ambitioner. Hon är också enig i att generella krav på medfinansiering har nackdelar. De kan leda till en situation som liknar utpressning: ingen kommunal medfinansiering, då blir det inget projekt.

§40 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn har för Vänsterpartiet lämnat in två motioner.

I en motion den 2 april föreslås att kommunstyrelsen sparar in de pengar som skulle gå till ledamöternas resa till Bryssel alternativt bekostar resan privat eller med partistödet.

I en motion den 5 april yrkas att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur Hembygdsparken kan utnyttjas bättre.

§41 Sommarjobb som UF-företagare

Dnr Ks2008/0160  101

Svar på motion

Beslut

Motionen är bifallen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 7 april 2009.

Ärendet

ClasGöran Carlsson och Harriet Kristensson har för socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen inrättar en sommarkurs för UF-företagare kombinerat med startbidrag för genomgången kurs.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande den 9 mars 2009 att intresset för att driva eget UF-företag har ökat och att Ljungby kommun stöder denna verksamhet på flera sätt.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 7 april 2009 att Ljungby kommun ska söka medlemskap och licens för att medverka i projektet Sommarlovsentreprenör. Projektet ska vara öppet för de elever som slutar nian till och med de som slutar trean på gymnasiet och finansieras med 100000 kronor genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att därmed anse motionen bifallen.

Yrkande

ClasGöran Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§42 Europabanan

Dnr Ks2008/0599  530

Ställningstagande till satsning på sträckning

Beslut

Ljungby kommun är positiv till en satsning på höghastighetsspår utmed väg E4. Kommunen ställer sig bakom det gemensamma budskap som arbetsgruppen tagit fram och kommer aktivt delta i arbetet för att få till stånd den önskade sträckningen.

Ärendet

1993 startade kommunerna Jönköping, Värnamo, Helsingborg och Ljungby tillsammans projektet Europakorridoren, där den så kallade Europabanan, med höghastighetståg, från Stockholm via Jönköping och Helsingborg till Köpenhamn och vidare ner till Hamburg ingick. Idag är det ca 40 kommuner, landsting, regionförbund, handelskammare och företag som är medlemmar i Europakorridoren.

Ett uppföljningsmöte hölls den 16 januari 2009 om Europabanans sträckning i Ljungby. Vid mötet tillsattes en arbetsgrupp med representanter från varje kommun för att tillsammans arbeta för att Europabanan får den önskade sträckningen.

Argumenten för en sträckning längs väg E4 är:

- Den kortaste vägen ger de kortaste restiderna.

- Det kostnadseffektivaste alternativet.

- Det miljöriktiga valet.

- Ökad kapacitet för gods – och regionaltåg på Södra stambanan.

- Regional utveckling.

Arbetsgruppen föreslår att kommunerna ställer sig bakom förslaget ”Höghastighetsspår till Europa längs E4 – den naturliga sträckningen”.

Förslaget behandlades vid ett möte om Europabanan i Ljungby den 9 april 2009.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 kommunfullmäktige besluta att:

Ljungby kommun är positiv till en satsning på höghastighetsspår utmed väg E4. Kommunen ställer sig bakom det gemensamma budskap som arbetsgruppen tagit fram och kommer aktivt delta i arbetet för att få till stånd den önskade sträckningen.

§43 Förslag till ändrad struktur för visionsarbetet

Dnr Ks2009/0177  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra strukturen för kommunens visionsarbete enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

Visionsarbetet har funnits sedan hösten 2003. Kommunfullmäktige har antagit verksamhetsidé och vision. Varje nämnd har sedan utifrån detta antagit egna verksamhetsidéer, övergripande mål, beskrivit hur man ska nå målen, vad det leder till och hur målen ska mätas. En politisk handlingsplan har tagits fram där enskilda politiker är ansvariga för olika aktiviteter. Utifrån nämndens visionsarbete har nedbrytning gjorts inom varje förvaltning ner till varje arbetsplats.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 16 mars 2009 förslag till ändrad struktur för visionsarbetet. Förslagen har till syfte att

· förbättra strukturen för visionsarbetet, få en röd tråd

· förenkla visionsarbetet

· få en bättre styrning genom målen

· få en bättre koppling mellan visionsarbete och budget

· få en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

· förbättra uppföljningen av mål och visioner.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 kommunfullmäktige besluta att ändra strukturen för kommunens visionsarbete enligt kommunledningskontorets förslag.

§44 Ljungby kommuns årsredovisning för 2008

Dnr Ks2009/0200  041

Beslut

Årsredovisningen för 2008 godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2008. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger infor­mation om det ekonomiska utfallet för 2008 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2008-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar, uppföljning av mål m.m.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008.

§45 Ansvarsprövning

Ks2009/0216  041

Beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna och beslutar om ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, i barn- och utbildningsnämnden, i kultur- och fritidsnämnden, i miljö- och byggnämnden, i socialnämnden samt i Ljungby Holding AB, i Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Ärendet

Kommunens revisorer har framlagt revisionsberättelse angående 2008 års verksamhet.

Kommunfullmäktige konstaterar att inga allvarliga anmärkningar mot förra årets verksamhet förs fram i revisionsberättelsen. Kommunfullmäktige finner vidare att det inte finns anledning att fullmäktige riktar egna anmärkningar mot verksamheten.

Mot denna bakgrund finner kommunfullmäktige inga hinder mot att ansvarsfrihet beviljas för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder, inklusive den gemensamma nämnden med Markaryd och Älmhult och kommunala bolag och dotterbolag.

Jäv

Ledamöterna i respektive kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna deltar inte i besluten vad avser ansvarsfrihet för ledamöterna i respektive nämnd eller styrelse.

§46 Medelsplacering 2009 i Ljungby kommun

Dnr Ks2009/0205  040

Beslut

Limiterna för tillgångslagen ändras enligt följande:

Tillgångsslag Min Normalläge Max

% % %

Svenska aktier 10 15 20

Utländska aktier 10 15 20

Svenska räntebärande 60 70 80

Fond av hedgefonder 0 0 10

Likvida medel 0 0 10

Totalportföljen 100

Pensionsmedelsförvaltningen tillförs 200 mkr under perioden april-juli 2009. Spridning av insättning görs för att minska risken. Uttag kommer att göras från pensionsförvaltningen vid eventuellt kommande upplåningsbehov.

Ärendet

VDn för Ljungby Holding AB, framförde i en skrivelse daterad 2009-02-03, att Ljungby Holding AB önskade säga upp reverslånet på 323 Mkr från Ljungby kommun som beslöts i kommunfullmäktige 2008-06-17, § 84.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2009 att bevilja uppsägningen av reversen till Ljungby Holding AB på 323 Mkr och att för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

Kommunledningskontoret har i skrivelser daterade den 30 mars 2009 redovisat förslag till placering av de medel som Ljungby kommun kommer att erhålla i likvid för den uppsagda reversen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 kommunfullmäktige besluta att ändra limiterna för tillgångslagen enligt följande:

Tillgångsslag Min Normalläge Max

% % %

Svenska aktier 10 15 20

Utländska aktier 10 15 20

Svenska räntebärande 60 70 80

Fond av hedgefonder 0 0 10

Likvida medel 0 0 10

Totalportföljen 100

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att pensionsmedelsförvaltningen tillförs 200 mkr under perioden april-juli 2009. Spridning av insättning görs för att minska risken. Uttag kommer att göras från pensionsförvaltningen vid eventuellt kommande upplåningsbehov.

§47 Införande av bilpool

Dnr Ks2009/0168  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar inom kommunen.

Kommunlednings­kontoret får i uppdrag att genomföra införandet enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen daterad den 20 mars 2009.

Ärendet

I den kommunala organisationen görs dagligen ett stort antal verksamhets­anknutna resor och transporter mellan olika arbetsplatser i kommunen. Dessutom görs en mängd resor i samband med sammanträden, utbildningar, konferenser, studiebesök, projekt och andra aktiviteter inom organisationen.

För att effektivisera resor och transporter föreslår kommunledningskontoret i en utredning att en gemensam bilpool införs i organisationen. Med en bilpool kan vissa förbättringar uppnås såsom minskade kostnader, minskade koldioxid­utsläpp, bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och att kommunens varumärke stärks.

Kommunledningskontoret föreslår i utredningen den 20 mars 2009 att:

· En gemensam bilpool inrättas i Ljungby kommun under 2009. Bilpoolen ska omfatta samtliga kommunala förvaltningar. Verksamhetsanknutna bilar ska ingå i bilpoolen men inte vara bokningsbara.

· Vid tjänsteresa med bil ska bilpoolsbilar prioriteras. En resepolicy eller riktlinjer för resor i tjänsten ska utarbetas. Policyn ska även omfatta resor för politiker.

· Av policyn ska det framgå att en årlig utvärdering ska göras i samband med årsredovisningen.

· Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansvara för genomförandet av en bilpool. I uppdraget ingår att ta fram ett bilpoolssystem för bokning av fordon samt uppföljning av kostnader och nyttjandegrad.

· Bilpoolens verksamhet ska präglas av ett hållbart miljötänkande och kommunens fordon ska i möjligaste mån drivas av förnybara drivmedel.

· Kostnaderna för bilpoolen ska täckas av de avgifter som användarna erlägger.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 att kommunfullmäktige beslutar om införande av bilpool enligt kommunledningskontorets förslag.

§48 Nya arvodesregler för god man/förvaltare

Dnr Ks2009/0062  190

Beslut

Kommunfullmäktige antar de bestämmelser om arvodering av gode män och förvaltare som föreslagits av Sveriges kommuner och landsting.

Överförmyndaren får i uppdrag att tillämpa bestämmelserna i sin verksamhet från och med redovisningen av 2009 års verksamhet, med undantag av förslaget om kostnadsersättning där nuvarande praxis ska behållas.

Ärendet

Föreningen Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare föreslår i skrivelse den 7 januari 2009 att Ljungby kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer till arvodesbestämmelser vad avser kommuners godmans- och förvaltaruppdrag.

Överförmyndaren anser i yttrande den 16 mars 2009 att Ljungby kommun ska tillämpa Sveriges kommuner och landstings förslag till arvodesregler. Reglerna kan förutom att de fungerar som ett stöd i överförmyndarens beslutsprocess också ge en grundläggande information om förutsättningarna för uppdraget till gode män och förvaltare.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 kommunfullmäktige att anta de bestämmelser om arvodering av gode män och förvaltare som föreslagits av Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktige föreslås också ge överförmyndaren i uppdrag att tillämpa bestämmelserna i sin verksamhet från och med redovisningen av 2009 års verksamhet, med undantag av förslaget om kostnadsersättning där nuvarande praxis ska behållas.

§49 Detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14

Dnr Ks2008/0337  214

Beslut om antagande

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Odensjö 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 13 bostadshus på fastigheten Odensjö-Ryd 1:14. Bostäderna är främst planerade för fritids­ändamål.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 maj – 10 juni 2008.

Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 11 juni 2008.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 18 juni 2008, § 122 godkänt detaljplane­förslaget för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling den 12 augusti 2008 och överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

En förutsättning för antagande av detaljplanen är att ett genomförandeavtal upprättats med exploatören. Genomförandeavtalet godkändes av kommunstyrelsen den 7 april 2009.

§50 Taxor inom Räddningstjänsten

Dnr Ks2009/0126  170

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxorna för räddnings­tjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-27 att gälla från och med den 1maj 2009.

Taxorna ska regleras årligen enligt KPI.

Ärendet

Räddningstjänsten har gjort en översyn av en del av sina taxor för att taxorna bättre skall stämma överens med verksamheten. Jämförelser har gjorts med andra räddningstjänster i och utanför länet.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 27 mars 2009 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa taxorna för räddningstjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-27 att gälla från och med den 1maj 2009 och att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 7 april 2009 kommunfullmäktige fastställa taxorna för räddnings­tjänsten enligt tekniska kontorets förslag daterat 2009-03-27 att gälla från och med den 1maj 2009, samt besluta att taxorna ska regleras årligen enligt KPI.

§51 Kommunal borgen för Hållplats Hammaren

Dnr Ks2009/0119  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen för 2 mkr till Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Ärendet

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening ansökte i skrivelse den 26 februari 2009 om kommunal borgen för lånebelopp om 6000000 kronor vid en total kredit om 10360000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 mars 2009 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning samt förslag till alternativa finansieringar.

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inkom den 13 mars 2009 med en ny ansökan i vilken föreningen ansöker om kommunal borgen för lånebelopp om 4000000 kronor vid en total kredit om 10360000 kronor.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade den 31 mars 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut och att beslutsunderlaget skulle kompletteras med föreningens årsredovisning.

Det har därefter framkommit för arbetsutskottets ledamöter att banken har gett Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening kredit på 8,360 mkr och att föreningen är i behov av borgen för 2 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2009 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Kommunstyrelsen föreslog den 27 april 2009 kommunfullmäktige bevilja borgen för 2 mkr till Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Borgensåtagandet omfattar villkoret att kvartalsvisa avstämningsmöten införs där föreningens kassör och ordförande och kommunens ekonomichef deltar. Ljungby kommun ser gärna att en representant från Swedbank också närvarar vid mötena.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning och i andra hand att kommunfullmäktige ska besluta att inte bevilja borgen för Hållplats Hammaren.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras för ytterligare beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning 1

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 7 nej-röster, 3 avstår, 1 deltar inte på grund av jäv. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer därefter Roland Johanssons (ALT) yrkande om att kommunfullmäktige ska besluta att inte bevilja borgen för Hållplats Hammaren mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Roland Johanssons (ALT) yrkande om att kommunfullmäktige ska besluta att inte bevilja borgen för Hållplats Hammaren

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster mot 5 nej-röster, 6 avstår, 1 deltar inte på grund av jäv. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.

§52 Redovisning av obesvarade motioner

Dnr Ks2009/0217  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade motioner april 2009 godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan i april 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§53 Redovisning av medborgarförslag

Dnr Ks2009/0218  101

Beslut

Redovisningen av medborgarförslag april 2009 godkänns med ändringen att de beslut som redovisas ha tagits 2008-04-07 togs 2009-04-07.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Kommunledningskontoret har sammanställt en förteckning över samtliga medborgarförslag som har lämnats in sedan den 1 januari 2008 för att redovisas för kommunfullmäktige. I förteckningen redovisas beslutande organ, beslutsdatum i förekommande fall samt en kommentar angående beslutet. Sammanlagt har 32 förslag lämnats in sedan den 1 januari 2008. Utav dessa har 23 förslag hittills besvarats.

Vid mötet konstateras att det redovisas fel datum när beslut tagits för en del av förslagen. I stället för 2008-04-07 togs besluten 2009-04-07.

§54 Valärende

Dnr Ks2009/0174  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Eric Holmbacks (ALT) avsägelse,

att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Alternativet,

att utse Jörgen Källdalen (ALT) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Redogörelse för ärendet

Eric Holmback (ALT) har i skrivelse den 23 mars avsagt sig sina politiska uppdrag.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har den 28 april 2009 föreslagit kommunfullmäktige

att godkänna Eric Holmbacks (ALT) avsägelse,

att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Alternativet,

att utse Jörgen Källdalen (ALT) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

§55 Meddelanden

  1. Socialnämnden meddelar att fyra beslut inte har verkställts inom tre månader.

  2. Kommunrevisorerna har lämnat en revisionsberättelse för Ljungby kommuns årsredovisning 2008.

  3. KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer lämnat en revisionsrapport för Ljungby kommuns årsredovisning 2008.