Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
16.00
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Hans Danielsson och Lars-Erik Karlsson, ersättare: Anders Bondeson, tid och plats för justering: torsdagen den 18 juni kl. 13.00 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Undersök behovet av nattdagis - svar på motion.

7 Kommunstyrelsens Bryssel-resor - svar på motion.

8 Försäljning av industrimark - godkännande av avtal.

9 Budget 2010 och plan 2011-2014.

10 Märta Ljungbergs Donationsfond - årsredovisning för 2008.

11 VoB Kronoberg - årsredovisning för 2008.

12 Ljungby kommun samförvaltade stiftelser - årsredovisning för 2008.

13 Fonder - årsredovisning för 2008.

§64 Frågestund

§65 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har för Miljöpartiet lämnat in en motion i vilken Miljöpartiet föreslår att den planerade friidrottsanläggningen inte lokaliseras till området vid Sunnerbohov om detta innebär inskränkningar på befintlig GC-väg, befintlig järnvägsvall och befintligt strövområde.

§66 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag nr. 1 överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag nr. 2-4 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet

Fyra medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige:

1. Utveckling eller avveckling av Högskolecentrum/CIL?

Förslag: Befria CIL från besparingskravet på 20% inför 2010, dvs, behåll möjligheten till åtminstone samma budget som för 2009. Arrangera, tillsammans med föreningen för Högskolecentrum, Växjö universitet mfl, ett seminarium om strategier för Högskolecentrums utveckling.

2. Asfaltera parkeringsplatsen vid Myrebo.

Förslag: Samåknings-/Parkeringsplatsen vid Myrebo behöver asfalteras och det behövs minst en lyktstolpe på platsen.
Motivering: Många parkerar sina bilar där och vissa dagar är hela platsen full med bilar. Parkeringen är full av gropar, lätta att stiga fel och skada sig.
Mörkret är också en olycksrisk vid den mörka årstiden. Tre personer har haft inbrott i sina bilar på parkeringen när det har varit mörkt.

3. Rutig katt som symbol för Ljungby vid södra infarten.
Förslag: Ställ en 10 meter hög kopia av Ljungbys symbol, den rutiga katten, vid södra infarten för att visa att "kreativitet, mångfald och trygghet gör att vi vågar prova nya vägar. Du vet aldrig var det slutar, i Ljungby kan du mycket väl möta en rutig katt på gatan".

4. Anlägg en permanent scen på Lilla Torg.
Motivering: Lilla Torg i Ljungby är en samlingsplats för alla åldrar där det ibland förekommer underhållning av olika slag, med stor publik på torget. Nu är det alltid en massa problem med var man ska stå, byta om, eluttag, sittplatser för publiken, belysning, osv. Om det fanns en fast snygg scen i hörnan bakom Axells skulle säkert fler orkestrar, körer, dansare, trubadurer, talare, m fl, ställa upp oftare till glädje för alla som befinner sig runt torget.

§67 Undersök behovet av nattdagis

Dnr Ks2009/0545  631

Svar på motion

Beslut

Motionen bifalls.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka behovet av nattdagis enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Redogörelse för ärendet

Roland Johansson har för Alternativet lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att få en undersökning på hur många familjer som är i behov av nattdagis. Eftersom arbetslösa måste ta det jobb som erbjuds kan det innebära att ensamstående kan ha behov av dagis under kvälls- och nattid.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i yttrande den 20 april 2009 att motionens syfte att inventera behovet av barnomsorg vid andra tider, är bra. De anser dock att det skulle bli dyrt att genomföra en enkätundersökning och att svarsfrekvensen troligtvis skulle bli låg. Nämnden föreslår istället att en undersökning kan genomföras genom annons på kommunens sida Veckonytt i Smålänningen. Om det skulle visa sig att det finns ett stort behov av ytterligare öppethållande kommer barn- och utbildningsnämnden ställa sig positiv att utreda frågan vidare.

Kommunstyrelsen föreslår den 26 maj 2009 kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka behovet av nattdagis enligt nämndens förslag.

§68 Spara in pengarna som går till kommunstyrelsens Brysselresor

Dnr Ks2009/0209  101

Svar på motion

Beslut

Motionen är besvarad.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn har för Vänsterpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari yrkas att kommunstyrelsen inte ska skicka sina ledamöter till Bryssel för utbildning i EU-frågor, när kommunen genomför besparingar i de olika verksamheterna. Kerstin Wiréhn föreslår att man istället kan bjuda in en ledamot från Europaparlamentet för att informera om arbetet i parlamentet och om aktuella politiska frågor.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2009 togs frågan upp och det visade sig då att det inte finns några ledamöter som vill resa till Bryssel i år. Eftersom kommunstyrelsen tidigare har beslutat att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska erbjudas en resa till Bryssel för utbildning i EU-frågor kommer frågan att tas upp igen inför 2010.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 26 maj 2009 kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

§69 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby

Dnr Ks2009/0264  253

Godkännande av avtal

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige i vilket Ljungby kommun säljer fastigheten Eka 3:20.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Eka 3:20 samt det bostadshus som finns på fastigheten.

Fastigheten omfattar 100795 kvm och ligger vid Näsvägen i den nordligaste delen av det nordvästra industriområdet i Ljungby. Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige förbinder sig med avtalet att uppföra grunden till en byggnad för industriändamål med gasproduktion inom tolv månader från tillträdesdagen den 15 september 2009. I avtalet ingår villkoret att högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas, såsom detaljplanen föreskriver.

Kostnaden för marken som grovplaneras har bestämts efter den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. För marken som inte grovplaneras betalar bolaget en reducerad köpeskilling på grund av markens kraftiga lutning från Näsvägen ut mot väg E4 vilket försvårar en planering. Eftersom en del av avtalet inte följer taxan som har fastställts av kommunfullmäktige är avtalet villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 26 maj 2009 kommunfullmäktige godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige i vilket Ljungby kommun säljer fastigheten Eka 3:20.

Vid mötet redogör miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) på en fråga av Ole Kongstad (V) för miljö- och byggnämndens hantering av ärendet, bland annat på vilka grunder man tillåtit avsteg från detaljplanebestämmelsen om högsta tillåtna höjd på byggnad.

§70 Budget 2010 och plan för 2011-2014

Dnr Ks2009/0267  041

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för 2010 och plan för 2011-2014 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att satsning ska ske på ny idrottshall på Astradskolan tillsammans med föreningslivet (årskostnad preliminärt 2 mkr, effekt 2010 max 1 mkr).

Redogörelse för ärendet

Budgetberedningen överlämnar den 29 april 2009 förslag till budget för 2010 och plan för 2011-2014. På grund av den ekonomiska krisen ändras två av de finansiella målen tillfälligt:

Målet om att resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ersätts tillfälligt av målet att resultatet ska vara minst

5 mkr. Återställning till tidigare mål görs när konjunkturen vänder.

Målet om investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) ersätts tillfälligt av målet att ingen upplåning kan ske. Återställning till tidigare mål görs när konjunkturen vänder.

Budgetberedningen föreslår tre övergripande verksamhetsmål för Ljungby kommun:

· Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 18 maj 2009.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2010 och planen för 2011-2014 enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med följande förändringar:

 1. Renovering av Ringbadet ska finansieras med 600 tkr om inte fondmedel kan användas.

 2. tkr till investering av Rakel och 400 tkr till drift av Rakel.

 3. Tjänsten som landsbygdsutvecklare ska behållas och kommunledningskontorets budget utökas med 400 tkr.

 4. Resultatnivån sänks till 5 mkr.

 5. Utbyggnaden av Västergatan tidigareläggs från 2011 till 2010.

 6. Socialnämnden tillförs ytterligare 2 mkr (sammanlagt 6 mkr).

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Socialdemokraterna genom ClasGöran Carlsson (S) yrkar:

 1. Skattehöjning med 25 öre görs tillfälligt under 2010.

 2. Ökad utdelning från bolagen med 5 mkr.

 3. Nedläggning av Bergagården.

 4. Beslut i skolstrukturfrågan senast december 2009, med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

 5. Avskaffa vårdnadsbidraget (0,7mkr).

 6. Satsning på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa (2 mkr), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

 7. Satsning på ny idrottshall på Astradskolan tillsammans med föreningslivet (årskostnad preliminärt 2 mkr, effekt 2010 max 1 mkr), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

 8. Tillskott till socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden – riv upp besluten från kommunfullmäktige i mars 2009, med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

 9. Feriearbetare (1 mkr), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

 10. Investera i handikappanpassad badplats i Mjälen.

Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson (V) yrkar:

 1. Skattehöjning med 30 öre. Höjningen skulle ge 14 mkr och fördelas på socialnämnden – 10 mkr och barn- och utbildningsnämnden – 4 mkr.

 2. Avskaffa vårdnadsbidraget.

 3. Lägg ner Bergagården.

 4. Behåll tjänsten som miljöstrateg, med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP).

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att genomförandet av Centrumplanen ska skjutas fram ett år för att spara 10 mkr.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag att ställa varje yrkande för sig mot kommunstyrelsens förslag.

1. För att få ett motförslag till kommunstyrelsens förslag om att inte höja skatten ställer ordföranden inledningsvis socialdemokraternas yrkande om skattehöjning med 25 öre tillfälligt under 2010 mot vänsterpartiets yrkande om skattehöjning med 30 öre. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att socialdemokraternas yrkande ska vara motförslag.

Därefter ställer ordföranden socialdemokraternas yrkande om skattehöjning med 25 öre 2010 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till socialdemokraternas yrkande om skattehöjning med 25 öre.

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 18 nej-röster. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att inte höja skatten.

2. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas yrkande om ökad utdelning från bolagen med 5 mkr mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

3. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande om nedläggning av Bergagården mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

4. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om beslut i skolstrukturfrågan senast december 2009 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

5. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och vänsterns yrkande om avskaffande av vårdbidraget mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

6. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om satsning på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa (2 mkr) mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

7. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om satsning på ny idrottshall på Astradskolan tillsammans med föreningslivet (årskostnad preliminärt 2 mkr, effekt 2010 max 1 mkr) mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialdemokraternas och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande.

8. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om tillskott till socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden – riv upp besluten från kommunfullmäktige i mars 2009 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

9. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om feriearbetare (1 mkr) mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10. Ordföranden ställer därefter socialdemokraternas yrkande om att investera i handikappanpassad badplats i Mjälen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11. Ordföranden ställer därefter vänsterpartiets och Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om att behålla tjänsten som miljöstrateg mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12. Ordföranden ställer slutligen Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att genomförandet av Centrumplanen ska skjutas fram ett år för att spara 10 mkr mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

§71 Årsredovisning för 2008 - Märta Ljungbergs Donationsfond

Dnr Ks2009/0269  046

Godkännande av årsredovisning

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2008.

Redogörelse för ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamöter av kommunfullmäktige som också varit ledamöter i fondens styrelse deltar inte i beslutet.

§72 Årsredovisning för 2008- VoB Kronoberg

Dnr Ks2009/0278  101

Godkännande av årsredovisning

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008 och beviljar ansvarsfrihet för VoB Kronobergs direktion för verksamhetsåret 2008.

Redogörelse för ärendet

VoB Kronoberg har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2008 för beslut om ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet för VoB’s direktion ska fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige.

Jäv

Gun Lindell (s), som varit ledamot i VoBs styrelse under 2008, deltar inte i beslutet.

§73 Årsredovisning för 2008 - Ljungby kommun samförvaltade stiftelser

Dnr Ks2009/0284  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2008 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2008.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen,

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond

Jäv

Ledamöter av kommunfullmäktige som också varit ledamöter i fondernas styrelser deltar inte i beslutet.

§74 Ny ordförande i kommunrevisionen

Dnr Ks2009/0120  102

Beslut

Ingemar Karlsson (S) utses till ordförande i kommunrevisionen.

Redogörelse för ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ordförande i kommunrevisionen efter Lars-Göran Henrikssons bortgång.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige att utse Ingemar Karlsson (S) till ny ordförande i kommunrevisionen.

§75 Ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Dnr Ks2009/0308  102

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Marie Åberg Johanssons (S) ansökan om entledigande från uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och utser Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från den 16 juni 2009.

Redogörelse för ärendet

Marie Åberg Johansson (S) har begärt tillfälligt entledigande från uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden under perioden juni 2009-februari 2010, men kvarstår som ordinarie ledamot i nämnden.

Beredning

Valberedningen har behandlat ärendet vid sitt möte tidigare idag och föreslår att kommunfullmäktige utser Magnus Carlsson (S) till ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med den 16 juni 2009. När Marie Åberg-Johansson vill återinträda som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden tas ärendet vid hennes ansökan på nytt upp i kommunfullmäktige.

§76 Meddelanden

 1. Länsstyrelsen har utsett Monica Nihlén (ALT) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Eric Holmback (ALT).

 2. Detaljplanen för del av Odensjö-Ryd 1:14 vid Byholma i Odensjö församling vann laga kraft den 26 maj 2009.

 3. Styrelsen för Ljungbybostäder AB har skickat en skrivelse till Ljungby kommunfullmäktige i vilken de bland annat föreslår att ett studentbostadsbolag bildas (skrivelsen bifogas detta meddelande).