Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-01-26

Sammanträde 2010-01-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Strålforssalen på Garvaren i Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Conny Simonsson och Maida Dzanic, ersättare Ulla-Britt Storck , tid och plats för justering: måndagen den 1 februari kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information och visning av det nyrenoverade kommunbiblioteket.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer (interpellationen besvaras skriftligt på kommunfullmäktiges sammanträde i februari).

8 Bättre redovisning av medborgarförslag - Svar på motion.

9 Ändring i taxa för Bredemads avfallsanläggning.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Information

1. Bibliotekschefen informerar om det nyrenoverade kommunbiblioteket och visar lokalerna.

2. Budget 2010. Nämndordförandena kommenterar respektive nämnds budget.

§2 Frågestund

1. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande mot bakgrund av att tjänsten som miljöstrateg dragits in vem som ansvarar för miljöfrågorna och vilka åtgärder som planeras 2010.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att nuvarande miljöstrateg deltidsarbetar ännu en tid. När tjänsten upphör fördelas arbetsuppgifterna ut på olika tjänster. Besked om vilka lämnas vid kommande sammanträde.

2. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande varför de inte deltar i ett möte inom Centrumföreningen angående centrums framtida utveckling.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) och kommunstyrelsens vice ordförande ClasGöran Carlsson (S) svarar bägge att man gärna deltagit vid mötet, men att det inkallats med kort varsel och att andra engagemang redan var inbokade. Ändras mötestiden deltar bägge gärna.

3. ClasGöran Carlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande hur den politiska processen för tillsättandet av högre chefer ska förbättras.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att processen på grund av olyckliga omständigheter inte fungerat optimalt en tid. Hon kommer som i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande att ha en mer aktiv roll vid framtida tillsättningar och ta initiativ till att en bra dialog kan föras med alla parter.

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationen besvaras skriftligt vid nästa möte.

Redogörelse för ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den förorenade industritomten i Dörarp, där det miljöfarliga avfall som finns i marken hotar att tränga ut i vattentäkten. Jormfeldt ställer frågan: Vad gör Ljungby åt kommunens största miljöskandal?

§4 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag 1 och 3 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag 2 överlämnas till socialnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Låt kommuninvånare åka gratis med kollektivtrafik en dag i veckan.

Medborgaren motiverar förslaget med att det är bättre för miljön och risken för personskador och viltolyckor minskar. Kostnadsfria turer inom kommunen kan också leda till bättre marknadsföring för kommunen.

2. Satsa på pensionärernas hälsa och anlägg en träningspark för dem.

Medborgaren föreslår att man i exempelvis Brunnsparken kan anlägga en träningspark med redskap som är utformade efter äldre människors behov. Medborgaren motiverar sitt förslag med att ju friskare pensionärer, desto mindre behov av kommunal hjälp.

3. Förslag till förbättringar för uteboende i Ljungby kommun.

Två unga medborgare har arbetat fram en uteboendeplan med förslag till boende och insamling till uteboende i Ljungby kommun.

§5 Bättre redovisning av medborgarförslag

Ks2009/0253  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har i maj 2009 lämnat in en motion i vilken han föreslår en bättre redovisning av medborgarförslag. Medborgarförslag infördes i Ljungby kommun den 1 januari 2008. Syftet var att öka demokratin och minska avståndet mellan medborgare och politiker, skriver Jormfeldt, men fullmäktige får inte veta hur förslaget har tagits emot eller behandlats i nämnderna eller styrelsen som fått i uppdrag att fatta beslut i ärendet. Jormfeldt lämnar därför förslag till bättre redovisning av medborgarförslag och yrkar även att man låter utvärdera erfarenheterna av medborgarförslag.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse daterad 2009-11-30 att kommunfullmäktiges arbetsordning innehåller de regler som Jormfeldt föreslår i sin motion avseende rutinmässig avrapportering i kommunfullmäktige samt möjlighet att bjuda in förslagsställarna till de sammanträden där beslut ska fattas. Utvärdering av medborgarförslag har gjorts vid två tillfällen under 2009 och redovisas i kommunledningskontorets skrivelse 2009-11-30.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2010 kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

§6 Ändring i taxa för Bredemads avfallsanläggning

Ks2009/0574  346

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Bredemads avfallsanläggning förändras så att taxan för flisbart blandat och målat trä sänks till 40 kr/ton och att kunden får 200 kr/ton för rent trä.

Revideringen i taxan ska gälla från och med den 1februari 2010. Språket i taxan ska ses över vid framtida revideringar.

Ärendet

Nuvarande taxa för Bredemads avfallsverk antogs av kommunfullmäktige 2008-10-23, § 132 och 2009-03-24, § 31. På grund av ökad efterfrågan av flis, har tekniska kontoret förhandlat med entreprenör om kostnaden för flisningen. Taxan för flisbart blandat och målat trä kan därmed sänkas från 200 kr/ton till 40 kr/ton. Taxan för rent trä går från 0 kr/ton till att avlämnaren får 200 kr/ton.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 november 2009 att kommun­fullmäktige beslutar att ändra taxan för flisbart blandat och målat trä till 40 kr/ton och taxan för rent trä ändras till att kunden får 200 kr/ton från och med 1februari 2010.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2010 kommunfullmäktige besluta att taxan för Bredemads avfallsanläggning förändras så att taxan för flisbart blandat och målat trä sänks till 40 kr/ton och att kunden får 200 kr/ton för rent trä.

Revideringen i taxan föreslås gälla från och med den 1februari 2010.

§7 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Barn- och utbildningsnämnden fick den 16 juni 2009 i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka behovet av nattdagis, som svar på motion från Alternativet. Barn- och utbildningsnämnden har undersökt behovet och lämnade den 12 december 2009 en redovisning till kommunfullmäktige.

§8 Nästa minidebatt

Ärendet

Socialdemokraterna meddelar att ämnet för nästa fullmäktigedebatt blir:

Framtidens skola i Ljungby.

Debatten äger rum vid mötet den 23 februari.