Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-04-27

Sammanträde 2010-04-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Christer Henriksson och Bodil Ramshammar, ersättare Tryggve Svensson, tid och plats för justering: måndagen den 3 maj 2010 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information: A. Redovisning från årsmöte i Qvinnor på G.

B. Redovisning från Inflytandedagen.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun (LOV).

7 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby. Antagande av detaljplan.

8 Detaljplan för Rosendal i Ljungby stad. Antagande av detaljplan.

9 Komplettering av ekonomistyrningsregler - budgetprocessen.

10 Ändring av verksamhetsområde för Ljungby centralorts kommunala VA-anläggningar.

11 Plan vid extraordinär händelse. Godkännande av revidering.

13 Körkort i den kommunala gymnasieskolan. Svar på motion.

14 Instruktion till ombud vid 2010 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen.

15 Redovisning av obesvarade motioner.

16 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2009- mars 2010.

17 Donationsfonder - årsredovisningar.

§28 Information

1. Kerstin Wiréhn (V) lämnar redovisning från årsmöte i Qvinnor på G.

2. Ungdomstrainee David Karlsson lämnar redovisning angående planerade åtgärder för att få fler unga att rösta i det kommande valet 2010 som ett led i att öka ungdomars inflytande i samhället.

§29 Frågestund

1. Ulla-Britt Storck (S) påtalar att personalen på gymmet i Sunnerbohallen, Nautilus Gym och bad, arbetade under påskhelgen utan att få storhelgstillägg. Hon frågar mot denna bakgrund personalutskottets ordförande om möjligheten att villkora att personalen på gymmet ges motsvarande lönevillkor som badets kommunalt anställda personal.

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att personalfrågorna i entreprenaden på Sunnerbohallens gym inte handläggs av personalutskottet. Kommunen kan inte villkora löner för andra företags personal.

2. Conny Simonsson (S) frågar om personalutskottets ordförande har kännedom om någon verksamhet där kommunen använder bemanningsföretag. Om så är fallet, har facklig förhandling ägt rum, har det skett en upphandling? Innebär användningen av bemanningsföretag för kommunens uppgifter att en ny policy införts?

Personalutskottets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att det inte införts någon ny policy. Om bemanningsföretag använts i något fall kan det ha koppling till att det har skett en personalminskning inom kommunen, särskilt inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ann-Charlotte Wiesel (M) meddelar vidare att hon ska undersöka om i förekommande fall facklig förhandling ägt rum och om upphandling skett och lämna besked vid nästa möte i fullmäktige.

§30 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

1. Gun Lindell och ClasGöran Carlsson har för den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion angående efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Motionärerna yrkar att de enkelt avhjälpta hinder som finns i protokollet från tillgänglighetskonsulten angående badet i Sunnerbohallen omedelbart rättas till, samt att man i framtiden i Ljungby kommun och dess olika bolag i ett tidigt skede använder sig av vad tillgänglighetskonsulter och lagen säger.

2. Kjell Jormfeldt har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion i vilken föreslås att Ljungby kommun initierar en förstudie av lokal biogasproduktion. Imotionen föreslår Miljöpartiet de gröna att kommunen låter utreda förutsättningarna för lokal biogasproduktion genom samverkan mellan kommunen, intresserade lantbruksföretag och högskolan i Ljungby.

3. Alf Johansson har för Kommunens Bästa lämnat in en motion i vilken föreslås att Ljungsjön och området däromkring fräschas upp för att bli ett område för rekreation och fritid. Motionären föreslår att tekniska kontoret återställer Ljungsjön och dess närområde.

§31 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Ks 2009/0549  732

Valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009 att föreslå att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 11 december 2009 som beslutade att återremittera förslaget för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet.

Socialförvaltningen lämnade den 22 december 2009 ett yttrande i ärendet. Yttrandet godkändes av socialnämnden den 20 januari 2010, med reservation av de socialdemokratiska och vänsterpartistiska ledamöterna, och översändes till kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem ska införas på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

Yrkanden

Gun Lindell (S), med instämmande av Tryggve Svensson (V), yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

Arne Johansson (C), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Gun Lindells (S), m.fl yrkande.

Omröstningen utfaller med 28 ja-röster och 17 nej-röster, tre avstår, en frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vänsterpartiet Ljungby lämnar en skriftlig reservation mot beslutet, vilken bifogas protokollet.

§32 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

2010/0148  214

Godkännande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby stad. Planområdet innefattar idrottsområdet runt Sunnerbohallen och Sunnerbohov, samt en del av järnvägsområdet och marken fram till Hjortsberget.

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för en friidrotts­anläggning. Eftersom anläggningen kräver en stor yta kommer den delvis att placeras över den nedlagda järnvägen. Det medför också att en del av gång- och cykelvägen till Sunnerbogymnasiet måste flyttas och föreslås då placeras strax nedanför Hjortsberget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 24 februari 2010 att godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 att godkänna detaljplanen för Fritiden 2 med flera och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med instämmande av Anders Bondeson (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kjell Jormfeldt (MP), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V) och Alf Johansson (KB), yrkar att kommunfullmäktige inte antar detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man bifaller kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen eller om man bifaller Kjell Jormfeldts (MP), m.fl. yrkande att kommunfullmäktige inte antar detaljplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (MP), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster mot 10 nej-röster, en avstår, en frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att anta detaljplanen.

Reservation

Vänsterpartiet, Kommunens Bästa och Miljöpartiet lämnar en gemensam, skriftlig reservation mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

§33 Detaljplan för Rosendal i Ljungby stad

2010/0150  214

Godkännande av detaljplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Rosendal i Ljungby stad.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad. Detaljplanen syftar till att planlägga för ett nytt område för en bred användning av verksamheter med handel, kontor, besöksnäring, bilservice, lager och industri. Området ligger strategiskt längs med E4 och väg25 vid Ljungby södra infart.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 7 april 2010 att godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 att godkänna detaljplanen för Rosendal i Ljungby stad och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att verksamheten i handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att kommunfullmäktige inte antar detaljplanen.

Beslutsgång

För att få ett motförslag mot kommunstyrelsens förslag frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller att Kerstin Wiréhns (V) yrkande att verksamheten i handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel ska vara motförslag eller om kommunfullmäktige bifaller att Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att kommunfullmäktige inte antar detaljplanen ska vara motförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att motförslag till kommunstyrelsens förslag ska vara Kerstin Wiréhns (V) yrkande att verksamheten i handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel.

Ordföranden ställer därefter Kerstin Wiréhns (V) yrkande att verksamheten i handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel mot kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige antar detaljplanen och finner att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.

§34 Komplettering ekonomistyrningsregler - budgetprocess

2010/0146  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera ekonomistyrningsreglerna under rubriken budget med följande text:

Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni kommer ärendet endast upp som ett informationsärende under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt detaljbudget, delmål och verksamhetsplan.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut från juni.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 11 mars 2010 att kommunens ekonomistyrningsregler kompletteras.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2010 kommunfullmäktige besluta att komplettera ekonomistyrningsreglerna under rubriken budget med följande text:

Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni kommer ärendet endast upp som ett informationsärende under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt detaljbudget, delmål och verksamhetsberättelse.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut från juni.

Ole Kongstad (V) påtalar i kommunfullmäktige att ordet verksamhetsberättelse är olämpligt att använda eftersom det är bakåtsyftande, snarare än att beskriva framtida verksamhet. I stället bör ordet verksamhetsplan användas. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta ordet verksamhetsberättelse i texten med ordet verksamhetsplan.

§35 Ändring av verksamhetsområde för Ljungby centralorts kommunala VA-anläggningar

Ks2010/0139  303

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Ljungby centralort utökas för att omfatta även fastigheterna Ljungby 7:30, 7:57 och 7:59.

Ärendet

Allmänna vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område kallas verksamhetsområde. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska det finnas verksamhetsområden för alla kommunala VA-anläggningar i Ljungby kommun. Kommunfullmäktige beslutar om gränserna för dessa områden.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2010 kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Ljungby centralort utökas för att omfatta även fastigheterna Ljungby 7:30, 7:57 och 7:59.

§36 Plan vid extraordinär händelse

2010/0152  016

Revidering av plan

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade planen för extraordinär händelse.

Ärendet

Ljungby kommuns handlingsplan vid extraordinär händelse antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2008. Under hösten 2009 har den reviderats för att bli mer tydlig och anpassad till kommunens ordinarie organisation.

Enligt kommunledningskontorets skrivelse daterad 2010-03-22 har en bärande princip i revideringsarbetet varit att det ansvarsförhållande och den organisation som gäller i vardagen så långt som möjligt även ska gälla i händelse av en kris.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 att godkänna den reviderade planen för extraordinär händelse och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande.

§37 Folkets Hus

2009/0375  701

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun förvärvar alla andelar i Byggnadsföreningen Folkets Hus för 2500 tkr. Av detta belopp är 1500 tkr ersättning för fastigheten medan 1 000 tkr avser föreningsbidrag.

För att upprusta fastigheten underhållsmässigt, avseende främst fasad och tak, anslås ytterligare 1 000 tkr till tekniska kontoret, för att täcka denna engångskostnad.

Kostnaderna finansieras genom anslaget för bidrag till samlingslokaler med 300tkr och genom kommunledningskontorets resultatbalansering med

1 700 tkr, avseende föreningsbidraget och underhållet. Fastighetsförvärvet,

1 500 tkr, täcks av projektnummer 30110, markförvärv.

Efter förvärvet ska kommunen begära likvidation av föreningen, varvid fastigheten ska utskiftas till kommunen och förvaltas av tekniska kontoret.

För att alla åtgärder i detta ärende ska kunna genomföras befullmäktigas kommunstyrelsens ordförande att, med vederbörlig kontrasignation, underteckna alla nödvändiga handlingar.

Ärendet

Sedan början av 1990-talet har kommunen betalat ett bidrag till Byggnadsföreningen Folkets Hus på cirka 2,0 mkr per år för samlings­lokalsverksamhet med mera.

Utbetalningarna upphörde 2009-09-30 i samband med att föreningens dotterbolag gick i konkurs. Efter konkursen återstår i princip endast fastigheten Torgtomterna 5, Grand, i föreningens ägo. Av bidraget har 240 tkr årligen använts för Grand.

Kommunen är idag största hyresgästen i fastigheten, avseende Pensionärernas hus. Härutöver är två bostadslägenheter uthyrda.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret skriver den 24 mars 2010 att Byggnadsföreningen Folkets Hus har intresse av att avveckla sin verksamhet. Ett naturligt steg kan då vara att kommunen blir ägare till fastigheten. Härigenom tryggar kommunen sin hyresrätt och byggnaden kan bevaras.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun förvärvar alla andelar i Byggnadsföreningen Folkets Hus för 2500 tkr. Av detta belopp är 1500 tkr ersättning för fastigheten medan 1 000 tkr avser föreningsbidrag.

För att upprusta fastigheten underhållsmässigt, avseende främst fasad och tak, föreslås att ytterligare 1 000 tkr anslås till tekniska kontoret, för att täcka denna engångskostnad.

Kostnaderna föreslås finansieras genom anslaget för bidrag till samlingslokaler med 300 tkr och genom kommunledningskontorets resultatbalansering med

1 700 tkr, avseende föreningsbidraget och underhållet. Fastighetsförvärvet,

1 500 tkr, föreslås täckas av projektnummer 30110, markförvärv.

Efter förvärvet föreslås kommunen begära likvidation av föreningen, varvid fastigheten ska utskiftas till kommunen och förvaltas av tekniska kontoret.

För att genomföra alla åtgärder i detta ärende föreslås att kommunstyrelsens ordförande, med vederbörlig kontrasignation, befullmäktigas att underteckna alla nödvändiga handlingar.

Jäv

Conny Simonsson (S), Gun Lindell (S) och Krister Lundin (M) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.

§38 Körkort i den kommunala gymnasieskolan

2009/0446  612

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige antar barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och lämnar det som svar på motionen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att den kommunala gymnasieskolan erbjuder gratis körkortsutbildning, främst inom den teoretiska delen.

Barn- och utbildningsnämnden har ombetts att lämna ett yttrande över motionen. Rektor på den kommunala gymnasieskolan har skrivit ett förslag till yttrande där han beskriver hur gymnasieskolan idag betalar teoriutbildning och böcker för alla elever. Elever på omvårdnads- och fordonsprogrammet inriktning personbil får dessutom 10 körlektioner plus halkbaneövning. Fordonsprogrammets elever inom inriktning transport får utbildning för behörighet B, C och i vissa fall E.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 februari 2010 att avge rektorns yttrande som sitt eget.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2010 kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och lämna det som svar på motionen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Yrkande

Tryggve Svensson (V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Tryggve Svenssons (V) yrkande att motionen ska bifallas mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Tryggve Svenssons (V) yrkande att motionen ska bifallas.


Omröstningen utfaller med 28 ja-röster mot 19 nej-röster, en avstår, en frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att motionen är besvarad.

Reservation

Vänsterpartiet lämnar en skriftlig reservation mot beslutet, vilken bifogas protokollet.

§39 Instruktion till ombud vid 2010 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen

2010/0157  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2010 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG) till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, båda från 2010 års ordinarie stämma till 2011 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt avtal godkänt av kommunfullmäktige

- fastställa ägarens utdelningskrav för åren 2010 till 4 miljoner kronor. Utdelningskraven 2011 och 2012 ska fastställas vid kommande ägardirektiv.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 23 mars 2010 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2010 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG) till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, båda från 2010 års ordinarie stämma till 2011 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt avtal godkänt av kommunfullmäktige

- fastställa ägarens utdelningskrav för åren 2010-2012 enligt särskild skrivelse av kommunstyrelsens ordförande daterad 2010-03-22.

Beredning

Kommunstyrelsen antar den 13 april 2010 kommunledningskontorets förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkande

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att 2010 års avkastning ska vara 4 miljoner kronor och att avkastningskraven 2011 och 2012 beslutas i kommande ägardirektiv

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag avseende utfärdandet av fullmakt att företräda samtliga aktier vid 2010 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag och finner att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till val av styrelseledamot och ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG) till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, samt till ersättare Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, båda från 2010 års ordinarie stämma till 2011 års ordinarie stämma.

Vad gäller kommunstyrelsens förslag till instruktioner för stämmoombudet att vid stämman fatta beslut i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen beslutas följande:

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller instruktionen att fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller instruktionen att besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller instruktionen att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller instruktionen att fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun” och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller instruktionen att fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt avtal godkänt av kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag att fastställa ägarens utdelningskrav för åren 2010-2012 enligt särskild skrivelse av kommun-styrelsens ordförande daterad 2010-03-22 mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande att 2010 års avkastning ska vara 4 miljoner kronor och att avkastningskraven 2011 och 2012 beslutas i kommande ägardirektiv. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande att 2010 års avkastning ska vara 4 miljoner kronor och att avkastningskraven 2011 och 2012 beslutas i kommande ägardirektiv.

Omröstningen utfaller med 46 nej-röster, två avstår, en frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att 2010 års avkastning ska vara 4 miljoner kronor och att avkastningskraven 2011 och 2012 beslutas i kommande ägardirektiv.

Jäv

Ledamöter i de kommunala bolagens styrelser deltar inte i överläggning och beslut vad avser frågan om direktiv gällande ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter.

§40 Redovisning obesvarade motioner

2010/0205  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner upprättad mars 2010.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan i mars 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§41 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2009 till mars 2010.

2010/0208  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag oktober 2009 till mars 2010 samt medborgarförslag som besvarats under tiden oktober 2009 till mars 2010 godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar en lista över de medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över de medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2009 till mars 2010, med en kort sammanfattning av respektive svar.

§42 Donationsfonder - årsredovisningar

2010/0153  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2009 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2009.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2010 kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2009 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Jäv

Kommunstyrelsens ledamöter deltar inte i överläggning och beslut.

§43 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Länsstyrelsen har skickat beslutsprotokoll efter tillsyn av överförmyndarverksamheten i Ljungby enligt föräldrabalkens 19 kap. 17 §, till kommunfullmäktige för kännedom.

2. Länsstyrelsen har fattat beslut om fördelningen av antalet mandat per valkrets, med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 14 § vallagen (2005:837), i kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

3. Socialnämnden rapporterar den 26 mars 2010 att beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

4. Kommunfullmäktige har för kännedom fått kopia av skrivelse till regeringen/statsrådsberedningen angående vindkraftverk.

§44 Information från ordföranden

Nästa möte

Ordföranden meddelar att nästa möte i kommunfullmäktige äger rum i Södra Ljunga. Starttid och plats meddelas i kommande kallelse.

Nästa debattämne

Centerpartiets debattämne vid nästa möte blir:

Strandskydd – möjlighet eller hinder?