Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-08-24

Sammanträde 2010-08-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Kristin Magnusdottir och Zeljko Jelica, ersättare Monica Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 30 augusti 2010 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Delegationsordning för överförmyndaren i Ljungby kommun.

7 Låt Astradskolans kök bli permanent tillagningskök. Svar på motion.

8 Utred förutsättningarna för lokal biogasproduktion. Svar på motion.

9 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult.

10 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och nämnder för Kommunens Bästa.

§76 Frågestund

1) Frankie Larsen (S) frågar ledamoten i Tekniska utskottet Ann-Charlotte Wiesel (M) när det ska sättas upp farthinder på Harabergsgatan, frågan har varit aktuell i över ett år, men inget händer.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att något ärende om farthinder inte aktualiserats i Tekniska utskottet, men att hon kommer att ta upp frågan i utskottet.

2) ClasGöran Carlsson (S) frågar Handikapprådets ordförande om det kommer att monteras en hiss på Godsmagasinet för att öka tillgängligheten.

Handikapprådets ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att kommunen äger Godsmagasinet och att en förening står för verksamhet och drift. Den lösning som diskuterats för att öka tillgängligheten är att föreningen ska montera en ramp.

3) Roland Johansson (ALT) frågar ledamoten i tekniska utskottet Ann-Charlotte Wiesel (M) hur mycket byggandet och borttagandet av farthindret på Märta Ljungbergsvägen kostat.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det uppstått olägenheter för intilliggande fastigheter från farthindret på grund av att det av misstag byggts på lermark och att detta medfört att hindret tagits bort. Hon ber att få återkomma med uppgift om kostnaden vid nästa möte i kommunfullmäktige

4) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande varför det inte inbjudits kommunpolitiker till den kommande valdebatten i gymnasiet.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att det är gymnasiet som bjuder in och att man prioriterat att diskutera frågor på det nationella planet som berör riksdagen. Därför har riksdagspolitiker inbjudits.

5) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande på vilket sätt föreningar kommer att få bättre villkor med det bidrag till föreningar som införs jämfört med vad han själv föreslagit.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att skillnaden ligger i att bidraget kommer att ha en pott på 300000 kronor i stället för 180000 kronor som Roland Johansson (ALT) föreslagit.

§77 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion daterad den 6 augusti 2010 att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete för att stötta barn som befinner sig i riskzonen.

Wiréhn skriver i motionen att både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sig både samhällsekonomiskt och för den enskilde. Pengarna skulle förfogas gemensamt av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som också skulle göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp. Wiréhn föreslår också att arbetet utvärderas efter två år.

§78 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen om Norrleden och utannonsering av interna tjänster överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslaget om omklädningsrummen på Kronoskogsbadet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Redogörelse för ärendet

Gör Norrleden tryggare för cyklister och fotgängare, föreslår en medborgare i en skrivelse daterad 2010-06-22. Vägen används flitigt av oskyddade trafikanter medan tunga transporter kör förbi i höga hastigheter. Bygg en trygg cykelväg eller sänk hastigheten föreslår medborgaren.

Annonsera ut alla lediga tjänster inom kommunen på intranätet, föreslår en medborgare den 8 juli 2010. Om alla lediga jobb annonserades ut skulle det bli en naturlig rotation på många arbetsplatser och den sociala arbetsmiljön skulle förbättras.

Se till att det finns duschar och toaletter i omklädningsrummen på Kronoskogsbadet i Ljungby, föreslår en medborgare den 8 juli 2010.

§79 Delegationsordning för Överförmyndaren i Ljungby kommun

Ks2010/0300 190

Beslut

Kommunfullmäktige antar delegationsordningen för överförmyndaren i Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till delegationsordning för överförmyndaren i Ljungby kommun. En handläggare har nyligen anställts och i förslaget till delegationsordning uppdrar överförmyndaren åt denna handläggare att avgöra vissa grupper av ärenden, i enlighet med Föräldrabalken 19 kap. 14 §.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 augusti 2010 att kommunfullmäktige antar delegationsordningen för överförmyndaren i Ljungby kommun.

§80 Låt Astradskolans kök bli permanent tillagningskök

Ks2010/0067 390

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen, då kommunstyrelsen redan har fattat beslut om att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

Ärendet

Alf Johansson (KB) har i februari 2010 för Kommunens Bästa lämnat in en motion där partiet yrkar att Astradskolans kök snarast möjligt görs om till permanent tillagningskök.

Frågan om hur skolmåltiderna ska tillagas till Astradskolans elever uppstod i samband med att Kungshögsskolans kök ska byggas om. Köket på Kungshögsskolan tillagar idag huvudrätten till 670 elever på Astradskolan.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret fick den 2 mars 2010 i uppdrag av arbetsutskottet att göra en utredning om tillagningskök i kommunen. Utredningen presenterades för arbetsutskottet den 30 mars och den 13 april beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska kontoret i uppdrag att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 augusti 2010 kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen, då kommunstyrelsen redan har fattat beslut om att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

§81 Utred förutsättningarna för lokal biogasproduktion

4Ks2010 /0216 03

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige anser att grundliga utredningar om möjligheten att producera biogas i Ljungby kommun har genomförts.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) lämnade i april 2010 in en motion för Miljöpartiet där partiet föreslår att Ljungby kommun initierar en förstudie av lokal biogasproduktion. I motionen skriver Jormfeldt att gasöverskottet från kommunens avfallshantering samt lantbrukens gödselanläggningar borde användas som drivmedel för fordon. Tillgången på tankställen för de gasdrivna bilar som finns på marknaden är begränsad och saknas helt i Ljungby kommun. Miljöpartiet föreslår därför att kommunen låter utreda förutsättningarna för lokal biogasproduktion genom samverkan mellan kommunen, intresserade lantbruksföretag och högskolan i Ljungby.

Ljungby kommuns miljöstrateg har under ett par års tid arbetat med att utreda möjligheten att producera biogas i kommunen. En systemstudie om gasrening och tankningsstation vid Ljungby reningsverk presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2008. Därefter har även en utredning av möjligheter till ökad gasproduktion på Ljungby reningsverk presenterats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har regelbundet informerats om biogasprojektet och beslutade den 30 mars 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram en nulägesbeskrivning av reningsverket.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 augusti 2010 kommunfullmäktige svara att grundliga utredningar om möjligheten att producera biogas i Ljungby kommun har genomförts.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

§82 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult

2Ks2010/0272 82

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att teckna ett femårigt avtal med Cargotec Sweden AB om uthyrning av före detta kommunhuset i Lidhult, med rätt till förlängning i tvåårs-perioder.

· att tekniska kontoret får i uppdrag att teckna ett femårigt hyresavtal avseende inhyrning av matsal och kök i Cargotecs fastighet i Lidhult, med rätt till förlängning så länge som Cargotec hyr det gamla kommunhuset i Lidhult.

· att avsätta 4100 tkr till investering för ombyggnad av före detta kommunhuset i Lidhult, vilket återbetalas genom hyresintäkter från Cargotec under 5 år.

· att teckna avtal med Cargotec Sweden AB om förvärv av del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby (sporthallen).

· att avsätta 1500 tkr för förvärv av del av Vagnen 1 i Ljungby (sporthallen) för att kompensera tekniska kontoret för hyresbortfallet på före detta kommunhuset i Lidhult.

· att avsätta 1500 tkr till investering för ombyggnad av sporthall inom del av Vagnen 1 i Ljungby.

· att kompensera tekniska kontorets lokalbank motsvarande 90 tkr/år från år 2011 för internhyra av del av Vagnen 1 i Ljungby avseende kontorslokaler. (Nuvarande internhyra för lokalbanken på före detta kommunhuset är frånräknade).

· att kompensera kultur- och fritidsförvaltningen motsvarande 214 tkr/år från år 2011 för internhyra av sporthallen på fastigheten Vagnen 1 i Ljungby. (Hyresintäkter för kultur- fritidsförvaltningen är frånräknad).

· att ersätta samlingslokalen i före detta kommunhuset med idrottshallen i Lidhult.

· att avsätta 770 tkr för investering av läktare, städrum, hörslinga, scen och ny entré med kapprum i idrottshallen i Lidhult.

· att teckna hyresavtal på 10 år med Olas i Lidhult AB avseende lokal för bibliotek och café.

· att avsätta 1 300 tkr för ombyggnad av hyrd lokal för bibliotek och café (engångsdriftkostnad). Från 2010-10-01 till längst 2011-12-31 kommer bokbussen till Lidhult varannan vecka.

· att kompensera barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 48 tkr/år för internhyra av upprustningen av idrottshallen i Lidhult.

· att bevilja 80 tkr som bidrag till sockenrådet i Lidhult för omläggning av tak.

Sammantaget innebär besluten en investering på 7870 tkr. Finansiering av investeringarna sker genom kommunens rörelsekapital.

Besluten innebär sammantaget en ökad årlig nettokostnad med 352 tkr, vilket ska kompenseras förvaltningarna, samt en engångskostnad på 1 380 tkr för ombyggnad av hyrd lokal och bidrag till godsmagasinets tak. Finansiering sker genom minskning av eget kapital, i budget 2011.

Ärendet

Cargotec Sweden AB har behov av kontorslokaler i Lidhult och har framfört att gamla kommunhuset skulle vara lämpligt för detta. För att klara hela behovet av arbetsplatser så är förutsättningen att Cargotec hyr hela fastigheten.

Tekniska kontoret har förhandlat med Cargotec och föreslår i skrivelse den 30 april 2010 att tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att teckna ett hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec samt ett överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 17 maj 2010 att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett förslag till hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec, samt ett förslag till överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Tekniska utskottet beslutade också att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa förslag till och kostnader för ersättningslokaler för bibliotek och samlingslokal. Tekniska utskottet förutsätter att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade.

En arbetsgrupp bestående av Lidhults-bor, politiker och tjänstemän är tillsatt för att ta fram förslag på alternativa platser till samlingslokalen och biblioteket. Pastorsexpeditionen planerar att flytta till egna lokaler. Hembygdsföreningen och Fotoklubben kan behålla sina nuvarande lokaler i källaren.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010 redovisade tekniska kontoret kostnader för och finansiering av ombyggnation av kommunhuset i Lidhult och överlåtelse av motionshall och kontorslokaler i Ljungby, samt förslag till ersättningslokal för samlingslokal.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 återremitterades ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med en rapport från arbetsgruppen om vad Lidhultsborna vill ha gjort samt information om kostnaden för kök i den tänkta samlingslokalen, anpassning av tillgängligheten i källarlokalen samt flytt av biblioteket.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2010 att överlämna förslag till beslut för uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec Sweden AB

och relaterade frågor i ärendet, till kommunfullmäktige.

Under kommunfullmäktiges möte meddelas att hyresavtalet undertecknats med villkor om att det kräver kommunfullmäktiges beslut om att det ska genomföras.

Yrkande

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Conny Simonsson (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår förslaget till hyresavtal.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande att kommunfullmäktige avslår förslaget till hyresavtal mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Reservation

Conny Simonsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§83 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och nämnder för Kommunens Bästa

Ks2010/0273 101

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade tjänstgöringsordningen för Kommunens Bästa till följande:

1. Miljöpartiet

2. Kristdemokraterna.

Ärendet

Partiet Kommunens Bästa överlämnar förslag till ändrad tjänstgöringsordning när ersättare från det egna partiet saknas i styrelser och nämnder.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 augusti 2010 kommunfullmäktige fastställa den reviderade tjänstgöringsordningen för Kommunens Bästa till följande:

1. Miljöpartiet

2. Kristdemokraterna.

§84 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Årsredovisningen för Stiftelsen Davidsonska Donationen år 2009, för kännedom.

2. Regionförbundet Södra Småland, förskotteringsavtal Söderleden Ljungby kommun.

3. Detaljplanen för del av Kvarnarna 2:2 med mera har vunnit laga kraft den 12 maj 2010.