Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-01-25

Sammanträde 2011-01-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Sven-Olov Stenqvist och Kerstin Wiréhn, ersättare Lars Solling, tid och plats för justering: måndagen den 31 januari 2011 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information och slutrapport från projektet Jämställdhetsintegrering.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Spara inte bara ute bland verksamheterna. Svar på motion.

8 Återbesätt fixartjänsten. Svar på motion.

9 Våga satsa på investeringar under lågkonjunkturen. Svar på motion.

10 Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun. Revidering av policy.

11 Handlingsplan för friskvård. Revidering av plan.

12 Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Revidering av policy.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§1 Information

Information och slutrapport från projektet Jämställdhetsintegrering

§2 Frågestund

1. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om vad som kommer att ske med centrumplanen. Ska hela järnvägsområdet ligga orört under resten av mandatperioden och hur mycket har de arkitektfirmor kostat som tagit fram förslag till ny utformning av centrumområdet? Räknas området för järnvägsspår bort i arbetet?

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att järnvägsområdet inte kommer att ligga orört. Ett område för två spår ska reserveras på lämplig plats inom området, t.ex längs Skånegatan, resten kan utvecklas. Området för järnvägsspåren ska ingå i planen, låser inte utvecklingen.

Beträffande kostnaderna för arkitekternas arbete bad Ann-Charlotte Wiesel (M) att få återkomma vid nästföljande möte.

2. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om denne med egna medel betalat en bidragstagare och om detta är en vanlig åtgärd.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att det varit en engångsföreteelse som inte kommer att upprepas.

3. Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande vad som hänt med etablerandet av en familjecentral i Ljungby i samarbete med landstinget. Meddelades tidigare att det var på gång. Finns medel avsatta i budget?

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att det uppstått problem med landstingets medverkan. Det söks lämplig lokal och det finns flera bud. Ärendet är fortfarande aktuellt och alla inblandade förefaller positiva, men det har inte landat ännu.

4. Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande när den klocka som utlovats sättas upp vid busstationen kommer på plats.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att politiken gett klartecken till att den ska sättas upp snarast.

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

Redogörelse för ärendet

Meddelas att inga motionerna eller interpellationer inkommit.

§4 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om att ta bort lokalhyran för föreningar i Ljungby kommun som ideellt bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunens lokaler överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut

Medborgarförslaget att lokalen som Swedbank tidigare disponerat i Lidhult blir Lidhults nya bibliotek överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut

Medborgarförslaget att Föreningsgatan från korsningen Smedjegatan och fram till Oxtorget blir gågata överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Medborgarförslaget att en gungställning anskaffas till Angelstads badplats överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

Ta bort lokalhyran för föreningar i Ljungby kommun som ideellt bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunens lokaler. Det föreslår en medborgare som menar att kommunen bör se dessa hyror som en investering där barn och ungdomar ges möjlighet att växa och utvecklas genom en meningsfull och stimulerande fritid. Dessutom menar förslagsställaren att den administrativa belastningen bör lätta om man undviker kräva in hyror med en hand och betalar ut föreningsbidrag med den andra.

En medborgare föreslår att lokalen som Swedbank tidigare disponerat i Lidhult blir Lidhults nya bibliotek.

En medborgare föreslår att Föreningsgatan från korsningen Smedjegatan och fram till Oxtorget blir gågata. Detta bidrar till ett trevligare centrum. Idag är det en annan typ av handel på Föreningsgatan som passar bra för en gågata menar förslagsställaren.

En medborgare vill i ett medborgarförslag att en gungställning anskaffas till Angelstads badplats.

§5 Spara inte bara ute bland verksamheterna

Ks2009/0016  100

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Alf Johansson (KB) skriver i en motion den 15 januari 2009 att kommunen inte bara ska göra personalneddragningar ute bland verksamheterna i kommunen, med anledning av den ekonomiska krisen. Johansson föreslår att en utomstående konsult ska tillsättas för att se över vilka tjänster som kan tas bort eller slås samman i kommunhuset.

I ett yttrande daterat 2010-11-17 skriver kommunledningskontoret att det är väsentligt att all verksamhet i kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under budgetår med goda såväl som budgetår med sämre ekonomiska förutsättningar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande om bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§6 Återbesätt fixartjänsten

Ks2010/0114  730

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion den 7 mars 2010 att kommunens fixartjänst återbesätts snarast. Han skriver i motionen att tjänsten är ovärderlig och att den bidrar till att ett antal fallolyckor förhindras.

Socialnämnden svarar i ett yttrande över motionen den 19 maj 2010 att de ser positivt på fixartjänsten och att de har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan administrera/utföra fixartjänster i kommunen.

Socialnämnden beslutar i oktober 2010 att återinföra tjänsten som fixare under 2011. Detta som ett led i socialförvaltningens arbete med att förebygga fall- och halkolyckor i hemmet. Tanken med tjänsten är att erbjuda hjälp med den typ av service som hemtjänst, hantverkare och andra kategorier av yrkesmän inte utför.

Kommunstyrelsen beslutar den 23 november 2010 att ge tekniska utskottet i uppdrag att tillsammans med socialnämndens arbetsutskott se över möjligheten att låta räddningstjänsten ta över fixar-verksamheten från socialförvaltningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari att kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Yrkande

Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

§7 Våga satsa på investeringar under lågkonjunkturen

Ks2008/0498  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion den 26 oktober 2008 att Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB tar fram de konkreta byggprojekt som finns klara för att lämnas ut på entreprenad under den lågkonjunktur som råder. Genom att göra det kan Ljungby kommun få offerter med bra priser och hjälper dessutom till att dämpa konjunktursvackan, skriver Tryggve Svensson.

Ljungbybostäder AB skriver i ett yttrande den 7 juli 2010 att bolaget kontinuerligt undersöker möjligheterna med olika typer av nyproduktion. Under perioden 2007-2010 har Ljungbybostäder genom ombyggnad eller nyproduktion tillfört 76 lägenheter. Dessutom pågår projektering av projektet Åsikten med flera.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2010-11-23 ytterligare byggprojekt som har genomförts de senaste åren eller som ska genomföras inom en snar framtid.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

§8 Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun

Ks2010/0636  020

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun enligt presenterat förslag.

Ärendet

Personalutskottet uppdrog den 21 april 2010 åt personalavdelningen att utarbeta ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

Personalavdelningen presenterade den 23 november ett förslag på ny arbetsmiljöpolicy, utarbetat av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar.

Arbetsmiljöpolicyn beskriver det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljö, arbetsklimat, personalens inflytande, delaktighet och hälsa.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun enligt presenterat förslag.

§9 Handlingsplan för friskvård

Ks2010/0635  026

Revidering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Handlingsplan för friskvård enligt presenterat förslag.

Ärendet

Personalavdelningen presenterade den 23 november ett förslag på handlingsplan för friskvård, utarbetat av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar.

Handlingsplanen för friskvård beskriver hur friskvårdsarbetet inom kommunen ska bedrivas och vilka friskvårdsfrämjande åtgärder arbetsgivaren erbjuder sin personal.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera Handlingsplan för friskvård enligt presenterat förslag.

§10 Revidering av policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering

Ks2010/0623  020

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering enligt presenterat förslag, med tillägget att politiker inkluderas enligt följande:

Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering gäller i första hand arbetssökande, anställda, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft. I tillämpliga delar skall den dock även gälla förtroendevalda och frivilligarbetare.

Ärendet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av personalutskottet att revidera policyn och handlingsplanen mot kränkande särbehandling. Policyn ska anpassas efter den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009.

På grund av diskrimineringslagen så blir nu policyn och handlingsplanen mot kränkande särbehandling bredare då den inkluderar dels kränkande särbehandling, dels delar från arbetsmiljölagen, samt trakasserier och diskriminering.

Kommunledningskontoret presenterade i november 2010 ett förslag till revidering av policyn och handlingsplanen för personalutskottet. Personalutskottet föreslog att policyn förs upp till kommunfullmäktige för antagande och att handlingsplanen lämnas ut på remiss till bland andra till kommunens förvaltningar och bolag.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering enligt presenterat förslag, med tillägget att politiker inkluderas enligt följande:

Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering gäller i första hand arbetssökande, anställda, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft. I tillämpliga delar skall den dock även gälla förtroendevalda och frivilligarbetare.

§11 Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan

Ks2011/0016  102

Beslut

Till huvudman för Ljungby kommun utses Marianne Eckerbom (C).

Ärendet

Kommunfullmäktige har att utse huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan.

Beredning

Valberedningen har den 25 januari 2010 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utse Marianne Eckerbom (C) till huvudman för Ljungby kommun i Sparbankstiftelsen Kronan.

§12 Avsägelse av uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden 2011-2014

Ks2010/0629  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Susanne Lundmarks (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för mandatperiod 2011-2014.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Susanna Westerberg (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Ulrika Nilsson (S).

Ärendet

I brev daterat 20 december 2010 avsäger Susanne Lundmark (S) sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden för mandatperiod 2011-2014

Beredning

Valberedningen har den 25 januari 2010 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utse Susanna Westerberg (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslår valberedningen att Ulrika Nilsson (S) utses.

§13 Meddelande

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till nätverk för politiker som är intresserade av att utveckla medborgardialogen.

2. Skrivelse angående byggnation av vindkraftverk i Ljungby kommun från A och U-B Skogvall.