Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-04-26

Sammanträde 2011-04-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
ÅBYSKOLAN, matsalen, LAGAN

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Karin Bondeson och Roland Johansson, ersättare Magnus Carlsson, tid och plats för justering: måndagen den 2 maj 2011 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Rundvandring på det nyrenoverade Åbyskolan.

4 Information från lokala föreningar.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Inlämnande av medborgarförslag.

9 stillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

10 Årsredovisning för Ljungby kommun 2010.

12 Instruktion till ombud vid 2011-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen.

13 Förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

14 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun.

15 Öka möjligheterna till vuxenutbildning. - Svar på motion.

16 Kostnad för cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Svar på motion.

18 Redovisning av obesvarade motioner.

19 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag besvarade under tiden oktober 2010-mars 2011.

§38 Information

Kommunfullmäktiges ledamöter visades runt i Åbyskolans nyrenoverade lokaler av rektorerna Efva-Lena Andersson, Hans Holmqvist och Göran Malmhav.

Ordföranden i Lagans Samhällsförening, Ingelöv Englund informerade om föreningens pågående och kommande aktiviteter för utveckling i Lagan och Niklas Gustavsson, kassör i Lagans Spelförening, informerade om föreningens verksamhet med regelbundet återkommande LAN-evenemang, m.m.

§39 Frågestund

1. Kerstin Wiréhn (V) frågar miljö- och byggnämndens ordförande om kommunens planer med anledning av att vår nuvarande länsekolog snart går i pension. Är tanken är att tillsätta egen ekolog eller kommer flera kommuner att dela på en tjänst?

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C), svarar att vi på senare tid använt länsekologen i mindre omfattning. Vi har viss egen kompetens inom området, men vi utreder vilka behov som kan finnas.

2. Alf Johansson (KB) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om det stämmer att högstadiet i Åby ska flyttas in till någon av Ljungbys skolor.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M), meddelar att det inte stämmer, högstadiet blir kvar i Åby.

§40 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen betraktas som besvarad.

Redogörelse för ärendet

Alf Johansson och Rosalina Gauffin för Kommunens Bästa, föreslår i en motion daterad den 11 april 2011 att Kånna skola behålls i kommunal regi till nästa år då den kan drivas vidare som friskola. Att för så kort tid det är fråga om att placera ut barnen på olika håll, lägga upp tillfälliga linjer för upptagningsbussarna och kanske tvinga skolskjutsentreprenörerna att köpa nya bussar, som kanske inte behövs nästa år, kommer bara att späda på det rådande politikerföraktet menar de.

Alf Johansson och Rosalina Gauffin för Kommunens Bästa, föreslår i en annan motion daterad den 11 april 2011 att även Torpa skola behålls i kommunal regi till nästa år på samma grunder som Kånna skola.

Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson föreslår i en motion den 31 mars 2011 att det i kommunens upphandlingsreglemente skrivs in krav på svenska kollektivavtal. Detta eftersom det är viktigt att kommunens anställda inte drabbas av illegal konkurrens genom s.k ”social dumpning”. Riksdagen beslutade för någon vecka sedan att det är okej att kräva svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling.

I en motion daterad den 19 april yrkar Socialdemokraterna genom Conny Simonsson och Stefan Fredriksson att krav på kollektivavtal ställs vid offentlig upphandling och att upphandlingsreglementet revideras med krav på upphandling. Detta då riksdagen den 11 mars 2011 fattade beslut om att krav på kollektivavtal kan ställas vid offentlig upphandling.

Anne Karlsson och Marie Åberg-Johansson för Socialdemokraterna yrkar i en motion daterad 5 april 2011 att en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan anläggs. I en tidigare motion från 9 februari 2009 yrkades på att kostnaden för en cykelväg mellan orterna skulle utredas. I det svar som lämnades från tekniska kontoret och dess utskott den 21 mars 2011 uppgår kostnaden till 4 miljoner kronor. Med hänsyn till att önskemål finns att förbinda orterna och ur miljösynpunkt, trafikmiljö och folkhälsoperspektiv bedöms banvallen som ett mycket lämpligt område att anlägga en gång- och cykelväg.

Bevara fritids i Kånna föreslår Jan Lorentzon för Sverigedemokraterna i en motion daterad den 19 april 2011. Genom det skulle man underlätta en hel del för föräldrarna som jobbar på olika håll i kommunen. Man slipper en del onödigt bilåkande och barnen får vara tillsammans i sin invanda miljö en del av dagen. Effekten blir dessutom att bygden inte blir en avfolkningsbygd i samma utsträckning.

Sverigedemokraterna föreslår genom Jan Lorentzon i en annan motion den 19 april 2011 att även Torpa fritids bevaras på samma grunder som Kånna fritids.

Interpellation

Tryggve Svensson för Vänsterpartiet ställer i en interpellation angående stängda informationskontor följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.

För några år sedan försvann försäkringskassan och skattemyndigheten från Ljungby. Informationskontor inrättades där man bl. a. kunde få hjälp med frågor angående försäkringskassan. Nu kommer även dessa servicekontor att stängas och därmed försvinner sista chansen att få personlig hjälp med sina försäkringsfrågor.

Fågor till kommunstyrelsen ordförande:

1. Har Du tänkt kontakta din partivän i regeringen och försöka påverka honom att anvisa resurser för att hålla servicekontoren öppna?

2. Har Du tänkt kontakta försäkringskassan i länet för att förmå dem att bibehålla kontoret även i fortsättningen?

3. Har Du några övriga planer på att verka för att kontoret får vara kvar?

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar till interpellanten och besvarar även interpellationen muntligt vid dagens möte.

§41 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag 1-2 till miljö- och byggnämnden för slutligt beslut, medborgarförslag 3-7 till kommunstyrelsen för slutligt beslut, medborgarförslag 8 till Barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut och medborgarförslag 9 till Kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. I ett medborgarförslag daterat den 20 mars föreslår en medborgare att minimiavståndet från vindkraftverk till bostad som inte har egenintresse i vindkraft, ändras från 500 meter till 1800-2 000 meter. Motiveringen är att flera oberoende forskarrapporter visar på negativa hälsoeffekter på boende kring vindkraftverk.

2. I ett annat medborgarförslag inlämnat den 21 mars föreslås endast tillåta vindkraft i de utpekade områdena i kommunens vindkraftsplan. I motiveringen menar förslagsställaren att om man först tillåter etablering i andra områden riskerar man en överexploatering som medför att kommunen blir mindre attraktiv för turister och framtida kommuninvånare.

3. Inför datumparkering på gator som inte går att sopa/snöröja på grund av parkerade bilar föreslår en medborgare i ett förslag daterat 25 mars 2011. Man slipper stänga av gator för parkering och kommer åt ytor som ska sopas/snöröjas. Parkeringsförutsättningarna blir betydligt bättre när det inte ligger en massa snö mellan bilar och intill trottoarer.

4. Smalna av Märta Ljungbergsvägen utmed lasarettet och Hotell Linnéa och skapa en avlastningsficka för hotellets gäster och för gods. Detta skriver en medborgare i ett förslag den 25 mars 2011. Med motiveringen att det bör leda till sänkta hastigheter och minskat buller i området och att det diskuterade översångsstället blir säkrare. Det blir svårare för tung trafik (som idag använder M Ljungbergsvägen som genomfart trots förbud). Avsmalningen kan ge utrymme för en avlastningsficka för hotellets gäster. Idag är det stoppförbud vilket leder till att en del turister/genomresande kör vidare.

5. I ett medborgarförslag daterad den 14 april 2011 föreslår markägarna längs banvallen mellan Ljungby och Lagan att den eventuella cykelvägen förläggs utmed RiksEttan istället för banvallen. Markägarna är då villiga att upplåta mark i anslutning till RiksEttan i utbyte mot att banvallsområdet återgår till de angränsande markägarna. Motiveringen är att markägarna har stort intresse av att banvallen återställs till åkermark för att möjliggöra effektivare brukning. Detta uppnås av att de små skiftena slås samman med de större där de idag avdelas av banvallen. Ur miljösynpunkt blir energiåtgången för brukandet av de små skiftena minst halverad.

6. I ett medborgarförslag daterat den 30 mars 2011 föreslår en medborgare att Ljungby kommun tar in en mobilapplikation för samåkning som gör det möjligt att skriva in när man åker till stan och vill ha medpassagerare. Man kan skriva in och söka vilka bilar som kör det håll man vill samåka. På så vis kan man komplettera de i många fall bristfälliga allmänna kommunikationerna på landsbygden. Miljön sparas och ger dem som inte har körkort möjlighet att ta sig till tätorten lite oftare. I Tolg har man fått LEADER pengar för detta och förslaget är att kommunen tar in denna applikation och utvecklar den efter Ljungbys förutsättningar och gör den tillgänglig för kommunens invånare.

7. I ett medborgarförslag från den 7 april 2011 föreslås att övergångstället som nu ligger i kurvan Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan flyttas till raksträckan på Ågårdsvägen närmare stan. Dessutom menar medborgaren att hela trafiksituationen i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/Strömgatan måste ses över. Det är mycket dålig sikt vid övergångsstället. Korsningen är svår att passera på ett tryggt sätt både för gående och övriga trafikanter. Antalet barn på cykel och gående har tillkommit sen många nya hus byggts i området samt att KarlOskarskolan tillkommit. Biltrafiken har också ökat markant.

8. Föräldrar ska fritt kunna disponera 7-14 dagars ledighet per läsår för sina barn föreslår en medborgare i ett förslag den 22 mars 2011. I nuläget är det inte föräldrarna som avgör när man tillsammans kan ta en gemensam semester som även passar arbetsplatsen, men som huvudansvarig för sina barn bör familjen kunna avgöra det menar förslagsställaren. Naturligtvis ska ledigheten ske i samråd med skolan.

9. Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl. 19.00. Det föreslår en medborgare i ett förslag daterat den 31 mars 2011. Kostnaden för badet missgynnar de barn och ungdomar som bäst behöver fritidsaktiviteter på sommarlovet. Fritidsgården är ju stäng, då är det samhällsekonomiskt billigare att låta dem aktivera sig under dagen, hellre än att de driver runt och inte har något att göra menar medborgaren.

§42 Ansökan om expropriationstillstånd för fastighet i Dörarp

Ks2007/0504  427

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

Ärendet

Marken vid före detta metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Länsstyrelsen beviljade den 25 september 2008 bidrag till Ljungby kommun för att genomföra förberedelser inför marksaneringen. Bland annat måste byggnaderna på Dörarp 5:78 rivas.

Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB. Förhandlingar om övertagande av aktierna i IHD Industrihotell AB har förts mellan Ljungby kommun och IHD Industrihotell AB sedan 2009. Flera förslag till avtal har tagits fram, men parterna har inte kommit överens.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

§43 Årsredovisning för Ljungby kommun 2010

Ks2011/0196  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2010 och att lägga revisionsberättelsen angående 2010 års verksamhet till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och den gemensamma nämnden för familjerättsnämnden .

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2010. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2010 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2010-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2010.

Ansvarsprövning

Kommunens revisorer har framlagt revisionsberättelser angående 2010 års verksamhet.

Kommunfullmäktiges presidium har granskat revisionsberättelserna och konstaterar att inga allvarliga anmärkningar mot förra årets verksamhet förs fram i revisionsberättelsen. Kommunfullmäktiges presidium finner vidare att det inte finns anledning att fullmäktige riktar egna anmärkningar mot verksamheten.

Mot denna bakgrund finner kommunfullmäktige inga hinder mot att ansvarsfrihet beviljas för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna och beslutar om ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, i barn- och utbildningsnämnden, i kultur- och fritidsnämnden, i miljö- och byggnämnden, i socialnämnden samt i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor.

Vid mötet tar kommunfullmäktige beslut om ansvarsfrihet separat för respektive nämnd. Ledamöterna i respektive kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden deltar inte i besluten vad avser ansvarsfrihet för den nämnd i vilken man är ledamot.

§44 Resultatbalansering 2010-2011

Ks2011/0142  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

Ärendet

Resultatbalansering innebär att förvaltningarnas avvikelser i budgeten förs över till kommande budgetår. Underskott fördelas över tre år. Överskott läggs på ett internt balanskonto. Nämnden beslutar sedan om hur överskottet ska användas.

Samtliga nämnder som har ett överskott i budgeten för 2010 har begärt att överskottet resultatbalanseras. Socialnämnden och tekniska utskottet som båda hade underskott i budgeten 2010 har begärt undantag från reglerna om resultatbalansering.

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2011 att begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 2190000 kronor. Socialnämnden redovisade ett budgetunderskott år 2010. Det beror bland annat på att antalet platser på äldreboendet Bergagården var budgeterat till 10, medan det verkliga behovet har varit 20 platser under hela året.

Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att begära avdrag i resultatbalanseringen med 14840 tkr samt överföring av budget med 5447 tkr från 2010 till 2011. Husavdelningens och gatu- och parkavdelningens extra kostnader under den snörika vintern 2010 ska regleras i budgeten enligt kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2010.

Dessutom görs sedan år 2009 en justering i förvaltningarnas budget beräknad utifrån hur många som bor i kommunen vid årets slut, en så kallad demografisk justering. Eftersom antalet personer som bodde i Ljungby kommun i slutet av 2010 var färre än man först hade räknat med måste budgeten för alla förvaltningar dras ned.

Kommunledningskontoret lämnar den 4 mars 2011 ett förslag till resultatbalansering 2010-2011.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 5 april 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

§45 Instruktion till ombud vid 2011-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2011/0175  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.

- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berglund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige beslutar också att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 5 april 2011 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.

- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berglund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

§46 Förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

KS2010/0449  170

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2010 att dra ned deltidsstyrkans storlek från sex till fem personer. Detta beslut kräver att kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor revideras.

Tekniska kontoret redovisar den 14 mars 2011 att handlingsprogrammet varit ute på samråd och de yttranden som inkom över handlingsprogrammet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län skriver att Ljungby kommuns beredskap redan innan minskningen framstår som svag i förhållande till andra jämförbara kommuner. Den generella utvecklingen av olyckor pekar på att bemanningen kan behöva förstärkas istället för att förminskas.

Landstinget Kronoberg skriver i sitt yttrande att personalreducering inom räddningstjänsten minskar möjligheten att bistå Ambulanssjukvården i väntan på ambulans.

Tekniska kontoret skriver att Räddningstjänsten kommer som följd av minskning i numerären att behöva lägga mer resurser på förebyggande åtgärder såsom utbildning, tillsynsverksamhet och information till allmänheten för att kompensera de negativa konsekvenserna av minskningen av beredskapsstyrkan.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 att kommunfullmäktige godkänner förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

§47 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

KS2010/0494  270

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ärendet

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är en lag som förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och att kommunerna ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunen se över de riktlinjer som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Dessa krav uppfylls genom ett bostadsförsörjningsprogram som drar upp riktlinjer för vilka bostäder som kommer att behöva planeras för eller byggas.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun daterat den 1 mars 2011.

Beredning

Tekniska utskottet beslöt den 18 oktober 2010 att bostadsförsörjnings-programmet ska skickas på samråd till partigrupperna, kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Inkomna yttranden har sammanställts och bostadsförsörjningsprogrammet har kompletterats med dessa.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 att kommunfullmäktige godkänner förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att riktlinjerna kompletteras med en punkt att olika boendeformer ska blandas i nya bostadsområden.

Krister Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till bostadsförsörjningsprogram och finner att kommunfullmäktige bifaler förslaget.

Ordföranden frågar vidare om kommunfullmäktige bifaller Kerstin Wiréhn (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna kompletteras med en punkt att olika boendeformer ska blandas i nya bostadsområden.

§48 Öka möjligheterna till vuxenutbildning

Ks2010/0284  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om vuxenutbildning. Wiréhn skriver i motionen att Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och att flera av de drabbade har lång arbetslivserfarenhet men bristande eller låg utbildningsnivå. För att stötta de arbetslösa behöver kommunen satsa på vuxenutbildningar. Ljungby har idag ett begränsat antal yrkesutbildningar. Wiréhn yrkar därför att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur Ljungby kommun ska kunna öka möjligheterna för Ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig via vuxenutbildningen (Komvux).

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått ärendet för yttrande och beslutade den 13 december 2010 att anta den samordnande rektorns svar på motionen som sitt eget.

I samordnande rektorns tjänsteutlåtande beskrivs vilka utbildningar som finns i Ljungby kommun idag och vad man ska tänka på innan man startar en ny utbildning. Rektorn skriver att dagens utbud speglar efterfrågan hos elever och arbetsgivare men att en del förändringar kan behöva göras, till exempel fler kurser inom Grundvux och en utbildning till elevassistent på Yrkesvux.

Arbetsutskottet beslutar den 25 januari 2011 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för klargörande av inställningen till förslaget i motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 21 februari 2011.

Kommunstyrelsen konstaterar den 5 april 2011 att barn- och utbildningsnämnden och rektor på Sunnerbogymnasiet redan arbetar för att kunna erbjuda så många yrkesutbildningar för vuxna som möjligt. I detta arbete ingår ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, arbetsgivare och näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ger kommunstyrelsen en årlig återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut, i förhållande till behovet i näringslivet.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att kommunen har en mer generös inställning för stöd till elever som önskar studera på Komvux i annan kommun, förutsatt att programmet inte finns i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är bifallen.

§49 Kostnad för cykelväg mellan Ljungby och Lagan

KS2009/0080  312

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) och Anne Karlsson (S) har för den socialdemokratiska partigruppen lämnat in en motion i vilken de yrkar att kommunledningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att anlägga en gång och cykelväg på gamla banvallen mellan Ljungby och Lagan.

Tekniska kontoret har tagit fram en kostnadsbedömning, daterad den 22 februari 2011, för att anlägga cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Förutsättningarna för beräkningarna är att banvallens konstruktion är i sådant skick att den kan användas som grund för cykelvägen. Tekniska kontoret uppskattar att kostnaden för cykelväg mellan Lagan och Ljungby blir ungefär 4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret skriver den 8 december 2010 att en cykelväg mellan Ljungby och Lagan skulle vara bra på många sätt. Cykelvägen skulle binda ihop Lagan med banvallsleden och möjliggöra rekreation samt öka utbudet inom besöksnäringen. Den skulle möjliggöra cykelpendling i högre utsträckning än nu och det skulle vara i linje med Ljungby kommuns policy för hållbar utveckling och landsbygdsprogrammet.

Beredning

Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska kontoret har beräknat att kostnaden för att anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Lagan är ca 4 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 kommunfullmäktige besluta att motionen därigenom kan anses bifallen.

§50 Vigselförrättare i Ljungby kommun

Ks2011/0122  112

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att borgerliga vigslar som utförs utanför ordinarie kontorstid avgiftsbeläggs med 500 kr per vigsel.

Vigselförrättaren får en fast ersättning från Ljungby kommun med 380 kr per vigsel, exklusive skatt. Utöver den fasta ersättningen får vigselförrättaren en bilersättning med 2,90 kr per kilometer, maximalt 70 km enkel resa.

Avgifterna börjar gälla från den 1 juni 2011.

Ärendet

Antalet borgerliga vigslar som förrättas av Ljungby kommun har ökat betydligt under senare år, samtidigt som antalet aktiva vigselförrättare har minskat. Kommunledningskontoret föreslår därför att antalet vigselförrättare utökas.

Kommunledningskontoret lämnar den 33 mars 2011 förslag till avgifter för vigsel och ersättning till vigselförrättarna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 april 2011 kommunfullmäktige besluta att borgerliga vigslar som utförs utanför ordinarie kontorstid avgiftsbeläggs med 500 kr per vigsel.

Vigselförrättaren får en fast ersättning från Ljungby kommun med 380 kr per vigsel, exklusive skatt. Utöver den fasta ersättningen får vigselförrättaren en bilersättning med 2,90 kr per kilometer, maximalt 70 km enkel resa.

Avgifterna börjar gälla från den 1 juni 2011.

§51 Redovisning av obesvarade motioner april 2011

Ks2011/0237  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner upprättad april 2011.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige vid tidpunkten för upprättandet av listan i april 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§52 Redovisning av medborgarförslag, april 2011

Ks2011/0238  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag april 2011 samt medborgarförslag som besvarats under tiden oktober 2010 till mars 2011 godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige beslutar om de ska fatta beslut i ärendet eller om det ska överlämnas till en viss nämnd eller styrelsen för beslut.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar en lista över de medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Kommunledningskontoret har också ställt samman en redovisning över de medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2010 till mars 2011, med en kort sammanfattning av respektive svar.

§53 Avsägelse av politiska uppdrag - M Nihlén

Ks2011/0220  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Monica Nihléns (ALT) avsägelse samt att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Alternativet.

Ärendet

Monica Nihlén (ALT) anhåller i skrivelse den 4 april 2011 om omedelbar befrielse från uppdraget som ersättare kommunfullmäktige av personliga skäl.

Beredning

Valberedningen beslutar den 26 april 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Monica Nihléns (ALT) avsägelse och att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Alternativet.