Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-09-27

Sammanträde 2011-09-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Stefan Fredriksson och Tryggve Svensson, ersättare Pia Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 3 oktober kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

3 Information: Fair Trade - Maria Johansson, Fair Trade ambassadör.

7 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten (LOV).

10 Årsredovisning för JA Nilssons Donation 2010.

§104 Information

Maria Johansson, Fair Trade ambassadör informerar om vad Fair Trade-märkning och begreppet Fair Trade City innebär .

§105 Frågestund

1 Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande, med anledning av i en revisionsrapport påtalade brister i demensvården, vad alliansen kommer att göra för att åtgärda bristerna.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att svar på revisionsrapporten kommer att lämnas före den 25 oktober. Det planeras bland annat att förbättra journalföringen och att öka den nattliga tillsynen.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om det, vad gäller att mäta näringslivsklimatet i kommunen, finns planer på att Ljungby ska delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kvalitetsmätare.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att Ljungby kommun nu har beslutat att vi ska delta i SKLs kvalitetsmätare. I denna deltar 160 kommuner av landets 290.

3. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande hur det går med handelsområdet Rosendal vid Ljungbystopp - hur många kontrakt har skrivits.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att de företag som genomför utbyggnaden av området är Hemfosa Fastigheter och Bygg-Fast. Besked om hur många företag som tänker etablera sig lämnas av företagen under oktober.

§106 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

Industri- och arbetarhistoria i går, i dag, i morgon.

I en motion den 14 september 2011 föreslår Socialdemokraterna genom Anne Karlsson, Stefan Fredriksson och Marie Åberg Johansson att:

§ kommunfullmäktige ställer sig positivt till skapandet av ett interaktivt industrihistoriskt center i Ljungby.

§ stödjer och tar initiativ till framtida projekt kring interaktivt center och är en aktiv samarbetspartner i etableringsfasen.

Svenska kollektivavtal vid upphandling.

Vänsterpartiet genom Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion den 14 september 2011 att Ljungby kommun, mot bakgrund av att riksdagen den 10 mars 2011 beslutade att bifalla en ”motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett miljöperspektiv” skriver in i sitt upphandlingsreglemente att krav relaterade till arbetsmiljö ska ”ställas i enlighet med svenska kollektivavtal”.

En utbildningsdag om kommunallagen.

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion den 14 september 2011 att kommunen snarast ordnar en utbildningsdag i lagar och regler som styr den kommunala demokratin.

Prioritera i rätt ordning

I en motion daterad den 26 september 2011 föreslår Kommunens Bästa att utbyggnaden av Västergatan i Lagan ges högsta prioritet och att ett verkställande kan på börjas redan i år. Med tanke på kommunens för tillfället ansträngda ekonomi föreslås samtidigt att genomförandet av Centrumplanens första etapp skjuts fram till dess att utbyggnaden av Västergatan är avklarad.

§107 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar följande medborgarförslag för slutligt beslut till kommunstyrelsen:

1. Anlägg någon form av vattenspel eller vattenkaskad i ån nedanför elverksbron, eventuellt med ljus.

2. Belyspromenadvägen mellan Kånna och Ljungby

3. Gatubelysning på JA Lagers väg

Beslöts att inte ta upp medborgarförslaget att höja panten på flaskor och burkar till behandling då frågan inte är en kommunal angelägenhet.

Redogörelse för ärendet

1. Anlägg någon form av vattenspel eller vattenkaskad i ån nedanför elverksbron, eventuellt med ljus.
Inkom den 1 september 2011
Motivering: För allas trevnad i kommunen


2. Belyspromenadvägen mellan Kånna och Ljungby

Inkom den 21 september 2011.

Motivering: Många använder sig av den fina asfalterade promenadvägen för att motionera och för att på ett billigare och med miljövänligt sätt ta sig till och från Kånna. Med gatubelysning kan man fortsätta att göra det även sena kvällar samt under höst, vinter och vår.

3. Gatubelysning på JA Lagers väg
Inkom den 19 september 2011.

Motivering: Den 300 meter långa sträckan mellan Maråsvägen och Sickingevägen används ofta av motionärer. Kombinationen av mörker och kurva gör denna sträcka livsfarlig.

4. Höj panten på flaskor och burkar

Inkom den 29 augusti 2011-09-23
Motivering: Höj panten från en till tio kronor och från två till tjugo kronor för att få svenskarna att panta istället för att kasta flaskor och burkar.

§108 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten (LOV)

Ks2011/0223  732

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs och beslutas av socialnämnden.

Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvalitén och självbestämmandet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Yrkanden

Gun Lindell (S), med instämmande av Björn Gullander (V), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ändra förfrågningsunderlaget på följande sätt.

Sid 1: stryk sista meningen på sidan ”Högskoleutbildning hos denne ….”

Sid 14, Ansvarig för verksamheten: Ansvarig för verksamheten ska ha relevant högskoleutbildning.

Sid 5, Trygghetslarm: ny formulering: ”Utföraren ska åta sig….” Stryk ”om inte utföraren….”

Sid 5, Endast delegerade HSL-insatser: strykes.

Sid 6 Kapacitetstak: Tillägg: och miniminivå 400 timmar/månad.

Sid 14, Kollektivavtal, ändra: Kollektivavtal ska vara ett skallkrav i upphandlingsunderlaget avseende arbetsmiljökrav.

Arne Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs och beslutas av socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att sista meningen på sid 1 stryks ”Högskoleutbildning hos denne ….” mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att det på sid 14 ska stå: Ansvarig för verksamheten: Ansvarig för verksamheten ska ha relevant högskoleutbildning mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att sid 5 ang trygghetslarm införs ny formulering: ”Utföraren ska åta sig….” samt att textavsnittet ”om inte utföraren….” ska strykas mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att texten på sid 5, Endast delegerade HSL-insatser: strykes mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att det på sid 6 Kapacitetstak görs ett tillägg: ”och miniminivå 400 timmar/månad” mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gun Lindells (S), m.fl. yrkande att förfrågningsunderlaget ska ändras så att texten på sid 14, Kollektivavtal, ändras: Kollektivavtal ska vara ett skallkrav i upphandlingsunderlaget avseende arbetsmiljökrav mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.


Ordföranden ställer slutligen Arne Johanssons (C) yrkande att det ska göras ett tillägg i beslutet att förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs och beslutas av socialnämnden mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Arne Johanssons (C) yrkande.

Reservation

Samtliga representanter i den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Vänsterpartiet lämnar en skriftlig reservation i vilken samtliga representanter reserverar sig mot besluten i ärendet.

§109 Genomförande av folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor

KS2011/0432  101

Beslut

Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011, med anledning av ett folkinitiativ, att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktige besluta om:

1. datum för omröstningen

2. frågan och svarsalternativen

3. vallokaler och vallokalernas öppettider

4. röstsedlarnas antal och utseende

5. hur röstning ska ske, exempelvis om förtidsröstning ska ske

6. när resultatet ska vara klart

Innan fullmäktige fattar beslut om datum för folkomröstning ska samråd ske med Valmyndigheten. Den 29 augusti 2011 bekräftade Valmyndigheten att samråd enligt 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar har ägt rum om den kommunala folkomröstningen som ska ske i Ljungby kommun den 25 mars 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 fullmäktige besluta att:

  1. Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

2. Frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

3. Samma vallokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Vallokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

4. Det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

5. Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

6. Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Karl-Gustaf Sundgren (C),

Björn Gullander (V), Lars Solling (FP), Nils-Rune Johansson (C),

Jan Lorentzon (SD) och Rosalina Gauffin (KB), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras.

Karin Bondeson (M), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), Anne Karlsson (S) och Marie Åberg Johansson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att det ska finnas en valsedel för var och en av skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa. Frågan som ska ställas ska lyda: ”Ska skolan i Kånna/Södra Ljunga/Torpa åter öppnas i kommunal regi?” På varje valsedel ska det finnas tre svarsalternativ: Ja, Nej och Avstår.

Tryggve Svensson (V) yrkar att frågan ska formuleras ”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas?”.

Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis ledamöterna om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande svarsalternativ: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, nej-röst för att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras.

Omröstningen utfaller med 29 ja-röster mot 20 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att återremittera ärendet för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras:

 

§110 Förändring av målstyrningen

Ks2011/0425  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande delmål ska gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder från och med 2012-01-01:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

1. Kommunens medborgare är nöjda med vår service samt kultur- och fritidsutbud.

2. I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

3. I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

4. I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.

5. Ljungby kommun arbetar för en god och hälsosam miljö.

6. I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

7. Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

1. Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv.

2. Antalet nystartade företag ska öka i Ljungby kommun.

3. Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  1. Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.
  2. Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.
  3. Ljungby kommun är professionell och strategisk i sin rekrytering och driver en personalpolitik som leder till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för Ljungby kommun:

· Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Varje nämnd har därefter beslutat om egna delmål som sedan följts upp inom verksamheten i form av olika aktiviteter.

Kommunledningskontoret skriver den 25 augusti 2011 att det sammanlagda antalet delmål har varit för högt och att flera av nämndernas delmål har varit väldigt likartade. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att antalet delmål minskas till 13 och att de ska vara gemensamma för alla nämnder.

Nämnderna ska sedan besluta om indikatorer för de delmål som är relevanta för respektive nämnd. En indikator visar hur man mäter delmålet. Förvaltningarna får sedan i uppdrag att ta fram aktivitetsplaner som visar vilka aktiviteter som ska göras för att nå delmålen.

Kommunledningskontoret lämnar den 25 augusti 2011 förslag till 13 nya delmål och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 kommunfullmäktige besluta att följande delmål ska gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder från och med 2012-01-01:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

8. Kommunens medborgare är nöjda med vår service samt kultur- och fritidsutbud.

9. I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

10. I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

11. I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.

12. Ljungby kommun arbetar för en god och hälsosam miljö.

13. I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

14. Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

4. Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv.

5. Antalet nystartade företag ska öka i Ljungby kommun.

6. Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

4. Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.

5. Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.

6. Ljungby kommun är professionell och strategisk i sin rekrytering och driver en personalpolitik som leder till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas.

§111 Årsredovisning för JA Nilsson donation 2010

Ks2011  0420 046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2010 och beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet.

Ärendet

Revisorerna av förvaltningen av stiftelsen J A Nilsson donation har granskat årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2010 och finner att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

§112 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarens verksamhet i Ljungby kommun. I beslutsprotokollet daterat 2011-06-27 sammanfattar Länsstyrelsen att de ser positivt på att överförmyndaren kommer att upprätta en rutin för omprövningen av förvaltarskapen och en dokumentation av dessa. För övrigt finner inte Länsstyrelsen anledning att uppmana överförmyndaren att vidta några åtgärder.

2. Stiftelsen för Davidsonska donationen översänder årsredovisning för 2010 till kommunfullmäktige för kännedom.

3. Medlemmar i Lärarförbundet har skickat kort till kommunfullmäktige angående där de efterlyser högre lärarlöner.

4. Länsstyrelsen har den 22 september 2011 utsett Ewa Karlsson (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars-Erik Karlsson (C) och Kent Danielsson (C) till ny ersättare för Centerpartiet.