Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-01-24

Sammanträde 2012-01-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Karl-Gustaf Sundgren och Lars Nordqvist, ersättare Rosalina Gauffin, tid och plats för justering: måndagen den 30 januari 2012 kl. 16.00 på kommunledningskontoret.

3 Utdelning av jämställdhetspriset 2011.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Socialnämnden informerar om de utökade reglerna för anhörigstöd.

8 Revidering av bilaga till Ljungby kommuns arvodesreglemente.

9 Upprätta en cykelstrategi. Svar på motion.

10 Prioritera i rätt ordning. Svar på motion.

11 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Svar på motion.

12 Revidering av taxa för tillsyn på lantbruk enligt miljöbalken.

§1 Utdelning av jämställdhetspriset 2011

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) delar ut 2011 års jämställdhetspris. Priset är delat och går till verksamheten inom psykiatrin och till verksamheten inom Ljungsätra äldreboende för framstående jämställdhetsarbete i organisationerna under år 2011. Ingrid Lennartsson mottog priset som representant för psykiatrin och Jenny Eriksson, Liselotte Åhlander och Marie Månsson mottog priset som representanter för Ljungsätra äldreboende.

§2 Frågestund

Allmänhetens frågestund:

1. Annelie Jensen frågar om kommunen kommer att kunna erbjuda en badplats anpassad för funktionshindrade den kommande badsäsongen.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) svarar att badplatsen vid Mjälen till sommaren kommer att ha ramp som kan användas av rullstolsbundna.

2. Inga-Lill Nordgren frågar valnämndens ordförande dels när förfrågan ska gå ut till personer som kan tjänstgöra som valförrättare under den kommande kommunala folkomröstningen och dels vilken lokal som kommer att vara röstmottagningsställe i Kånna.

Valnämndens ordförande, Karin Bondeson (M) svarar att förfrågan om att tjänstgöra som valförrättare skickats ut under dagen till ett antal personer.

Röstmottagningsställe i Kånna kommer att upprättas i församlingshemmet.

Ledamöternas frågestund

1. Tryggve Svensson (V) frågar, med anledning av att Ljungby kommun hamnar långt ned i en nyligen presenterad miljöranking, fullmäktiges presidiums 1e vice ordförande vad miljöpartiet kommer att göra för att förbättra situationen.

Kjell Jormfeldt (MP) svarar miljöpartiet har en stor uppgift framför sig. Uppgifterna i rankingen speglar troligen inte helt den aktuella situationen för Ljungbys del, men mycket finns att göra. Ett av problemen är hur det stora bilberoendet ska kunna minskas. Någon fullständig åtgärdsplan har man för närvarande inte.

2. Anne Karlsson (S) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) om ryktena om sprickor i Ljungbys politiska allians stämmer.

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det politiska styret är intakt, inga formella krav har ställts om förändringar.

3. Nils-Rune Johansson (C) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) om orsakerna till att Ljungby Energi ABs styrelse ska tvingas avgå. Har de gjort något brottsligt? Har de vanskött bolaget? Har de genom någon åtgärd skadat bolaget?

Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att inget brottsligt skett och att bolaget inte vanskötts, men skada har skett genom åtgärder som lett till att ägaren känner bristande förtroende för styrelsen. Debattartiklar i vilka framförs påståenden om prishöjningar med 50 % och andra utspel från VD och andra i bolaget.

Hon underströk vidare att uttaget från bolaget kommer att användas till amortering av lån, inte till driften av kommunens verksamhet.

4. Roland Johansson (ALT) frågar Ann-Charlotte Wiesel (M) om Ljungby Energi ABs VD ska avsättas och vem som ska ingå i styrelsen. Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att ägaren utser styrelse och styrelsen i sin tur diskuterar bolagets VDs roll.

5. Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om det med centrumplanens utformning blir möjligt att dra ett järnvägsspår längs Skånegatan.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det är fullt möjligt att dra ett spår genom centrum och visar på en ritning var spåret kan läggas.

§3 Socialnämnden informerar om de utökade reglerna för anhörigstöd

Projektledare Caroline Cederlund informerar om projektet Utveckling av anhörigstöd i Ljungby kommun 2011 och om konferensen den 9 februari på Garvaren: Hur kan vi, med gemensamma krafter och kompetenser, stödja anhöriga i Ljungby kommun.

§4 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 12 december 2011 yrkar socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Matija Rafaj att en idrottsutbildning med inriktning på bordtennis införs på Sunnerbogymnasiet. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby BTK skulle vara gynnsamt dels för utvecklingen av bordtennisen i Ljungby men också för Sunnerbogymnasiet, som ges möjlighet för sökande elever även utanför kommunen menar Rafaj.

Tryggve Svensson, Vänsterpartiet, föreslår i en motion den 18 december 2011 att fullmäktige snarast beslutar om en översyn av pensionsreglerna för kommunens förtroendevalda. När övriga medborgare förväntas jobba långt upp i åren kan det inte vara rätt att en politiker som varit förtroendevald i 12 år kan få full pension vid 50 års ålder menar Svensson.

§5 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag nr 1, 3, 4 och 5 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut, medborgarförslag nr 2 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Ändra reglerna för skolskjuts
Inkom den 7 december 2011.

Motivering: Förslagsställaren tycker att kommunens regler kring avstånd för att vara berättigad till skolskjuts bör justeras, att promenera två kilometer med skolböcker, jympakläder och liknande är för långt. Detta gör att en del föräldrar istället skjutsar sina barn till skolan och skolskjutsarna kör tomma. Förslagsställaren tycker dessutom att kommunen ska införa skolskjutsregler som gäller året runt och ta bort vinterskolskjutsen.

2. Förbättra underlaget i elljusspåret och byt ut trasig belysning i Kronoskogen
Inkom den 8 december 2011.

Motivering: När det regnar bildas stora vattenpölar i elljusspåret och trädrötter sticker upp i spåren.

3. Ljungby kommun bör överta drift och ekonomi för enskilda vägar
Inkom den 12 december 2011.

Motivering: Det finns väldigt många små vägsamfälligheter i kommunen och dte finns precis lika många uppfattningar om hur och när vägarna ska skötas. De bidrag som föreningarna får från kommunen och staten för drift läggs av vissa föreningar på driften, medan andra föreningar låter pengarna ligga i bankkontot. Det resulterar i att vissa vägar är svåra att köra och det drabbar inte bara de som bor i området utan även posten och hemtjänsten som förväntas komma fram i tid trots dåligt väglag.

4. Sätt upp belysning vid övergångsställen
Inkom den 22 december 2011

Motivering: Med belysning vid övergångsställena kan både fotgängare och bilförare känna sig säkrare i gatumiljön när det är skumt eller mörkt ute. Dessutom minskar det tillbud och olycksfall på våra övergångsställen.

5. Gör en tidszon i den planerade stensättningen - en aktiv utsmyckning i vår stad
Inkom den 9 januari 2012

Motivering: Det blir en historielektion mitt i stan. Intressant för alla.

§6 Revidering av bilaga till Ljungby kommuns arvodesreglemente

KS2011/0614  024

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra texten i bilagan till arvodesreglementet till följande:

Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 28 november 2011 att ordalydelsen i bilagan till Ljungby kommuns arvodesreglemente behöver justeras för att stämma överens med det sätt som bilagan tillämpats de senaste åren. I bilagan står att ”löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Justering av löner inför kommande år beräknas enligt kommunens totala löneutfall för föregående år.”

Kommunledningskontoret skriver att hanteringen under alla år varit följande: kommunalrådslönerna följer samma tidplan för löneöversyn som för alla andra medarbetare, det vill säga att ny lön gäller från första april. Om villkoren för löneöversynen inte är klara till första april utbetalas ny lön retroaktivt från detta datum.

Kommunledningskontoret föreslår att följande formulering ersätter den nuvarande i bilagan till arvodesreglementet: Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 januari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att ändra texten i bilagan till arvodesreglementet till följande:

Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

§7 Upprätta en cykelstrategi

KS2011/0406  312

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion daterad den 1 augusti 2011 att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun. Enligt motionen har ordföranden för Cykelfrämjandet påpekat att Ljungby kommun saknar cykelstrategi och erbjuder att Cykelfrämjandet granskar Ljungby kommun. Utifrån granskningen ska en cykelstrategi upprättas.

I motionen skriver Wiréhn att en cykelstrategi kan vara ett bra sätt att uppnå målen i planen för hållbar utveckling, bland annat att öka Ljungbybornas fysiska aktivitet. Cykelstrategin föreslås planeras för hela kommunen.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 november 2011 att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen:

”Nämnden är positiv till att en cykelstrategi tas fram. En strategi leder till att cykelnätet optimeras redan under planeringsstadiet och får därmed ett effektivare utnyttjande efter byggnation. Detta i sin tur underlättar för cykelpendling som främjar miljön och minskar utsläpp från fordonstrafik som till exempel växthusgaser, partiklar och metaller.

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret och miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Tekniska kontoret skriver den 7 november 2011 en cykelstrategi för kommunen innebär arbete med att ta fram styrande dokumentation kring varför och var cykelvägar ska byggas ut och underhållas. Tekniska kontoret förslår att följande ämnen behandlas:

· Säkra cykelvägar till och från skolor.

· Cykling till och från arbetsplatser.

· Utbyggnad av cykelvägar som leder till leder till mindre biltrafik i centrum.

· Utbyggnad av turistleder.

· Upplysta cykelvägar ur ett trygghetsperspektiv med mera.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 januari 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

§8 Prioritera i rätt ordning

KS2011/0500  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att prioriteringsordningen som är beslutad ska följas. Det vill säga att genomförandet av centrumplanen ska fortgå som planerat. Därmed föreslås fullmäktige avslå motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 26 september 2011 föreslår Kommunens Bästa att utbyggnaden av Västergatan i Lagan ges högsta prioritet och att ett verkställande kan påbörjas redan i år. Med tanke på kommunens för tillfället ansträngda ekonomi föreslås samtidigt att genomförandet av Centrumplanens första etapp skjuts fram till dess att utbyggnaden av Västergatan är avklarad.

Tekniska kontoret informerar den 7 november 2011 om att sträckningen för Västergatan i Lagan ligger inom ett vattenskyddsområde för reservvattentäkten i Lagan. Av den anledningen krävs särskilt grundvattenskydd för att förhindra att föroreningar tränger ned till grundvattnet. Den totala kostnaden för att bygga ut Västergatan hamnar därmed på ca 20 miljoner kronor, exklusive kostnader för planläggning och arkeologisk utredning.

Kommunstyrelsen beslöt den 5 april 2011 om investeringsbudgeten för 2012 enligt följande: ”Projekten utbyggnad av Västergatan i Lagan och cirkulationsplats Västergatan i Lagan har tagits bort i väntan på utredning.”

Tekniska kontoret skriver vidare den 7 november 2011 att enligt plan kommer centrumplanens första och andra etapp att genomföras i ett svep och frågor som rör investeringsbudget bör behandlas i budgetberedningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 januari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att prioriteringsordningen som är beslutad ska följas. Det vill säga att genomförandet av centrumplanen ska fortgå som planerat. Därmed föreslås fullmäktige avslå motionen.

Yrkande

Alf Johansson (KB) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande om bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

§9 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Ks2011/0472  050

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson yrkar i en motion den 13 september 2011 att Ljungby kommun skriver in i sitt upphandlingsreglemente att krav relaterade till arbetsmiljö ska ställas i enlighet med svenska kollektivavtal.

Kommunledningskontoret har utrett förslaget och skriver den 22 november 2011 att riksdagen har behandlat fem motioner rörande krav på kollektivavtal vid upphandling. Riksdagen beslutade att avslå alla motioner utom en. De motioner som avslagits är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal. Den motion som riksdagen röstade ja till innebär att det är möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal.

Kommunens möjlighet att ställa krav relaterade till arbetsmiljö behandlas i den policy för upphandling som gäller fr.o.m. 2011-12-01. Enligt denna ska kommunen ”i proportionerlig omfattning ställa krav på att anlitade leverantörer levererar varor som framställts under arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inklusive ILO:s grundläggande konventioner och FN:s barnkonvention.”

När sociala och etiska krav ställs i upphandling skall det ske med beaktande av gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommunen ska själv eller genom ombud kontrollera att ställda krav efterlevs av leverantören.

Att ställa vissa krav i enlighet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven står i överensstämmelse med gällande upphandlingslagstiftning, vilket bland annat innebär att kraven ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas.

Nuvarande lydelse ger utrymme för att inför varje upphandling noga pröva vilka krav relaterade till arbetsmiljö som bedöms nödvändiga. Några ändringar utöver de som redan gjorts i kommunens policy för upphandling anses därför inte nödvändiga.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå Tryggve Svenssons motion.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 januari 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Tryggve Svensson (V), med instämmande av Conny Simonsson (S), yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer Tryggve Svenssons (V), m.fl. yrkande om bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, nej-röst för bifall till Tryggve Svenssons (V), m.fl. yrkande om bifall till motionen.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 21 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå motionen.

§10 Revidering av taxa för tillsyn på lantbruk enligt miljöbalken

KS2011/0628  406

Beslut

Kommunfullmäktige ändrar taxan för tillsyn enligt miljöbalken för de verksamheter med klassningskod 1.10, 1.11, 1.20-1, 1.20-2 och 1.2001 och att timtaxa tillämpas vid tillsynen för dessa verksamheter.

Ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20.

En representant från LRF i Ljungby har i ett brev daterat den 14 oktober 2011 framfört synpunkter på tillsynsavgiften för miljötillsyn på lantbruken. Bland annat framförs förslag på att tillsynsavgiften ändras till timtaxa istället för en årlig avgift. LRF menar att timtaxa premierar de lantbrukare som har god ordning och därmed har möjlighet att påverka tidsåtgången för besöken.

Timtaxan är idag 700 kronor per hel timme handläggningstid.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 januari 2012 att kommunfullmäktige ändrar taxan för tillsyn enligt miljöbalken för de verksamheter med klassningskod 1.10, 1.11, 1.20-1, 1.20-2 och 1.2001 och att timtaxa tillämpas vid tillsynen för dessa verksamheter.