Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Ann Kristin Petersson och Kjell Jormfeldt, ersättare Irené Svensson, tid och plats för justering: fredagen den 30 mars kl. 15.00 på kansliavdelningen.

3 Information: Ungdomsrådet informerar om sin verksamhet.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

9 Utökning av taxa för upplåtelse av allmän platsmark.

§28 Information

Ledamöterna i Ungdomsrådet Thea Clausen och Anders Åberg samt Malin Söderberg, samordnare, informerar om ungdomsrådets arbete.

§29 Frågestund

Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattsson-Dahl frågar Barn- och utbildningsnämndens ordförande om kostnaden för att renovera Torpa skola. Hon anser att den verkliga kostnaden för att renovera skolan är ca 200000 kronor, d.v.s. väsentligt lägre än den som uppgivits i media.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att kostnaden beräknats efter de uppgifter som tagits fram i samband med skolutredningen. Tekniska kontorets schablon för kostnaden per m2 har använts vid beräkningen.

2. Gunilla Mattsson-Dahl frågar Valnämndens ordförande om kostnaden för att genomföra folkomröstningen.

Valnämndens ordförande, Karin Bondeson (M) svarar att kostnaden uppgår till ca en miljon kronor, ca 500000 kronor för material, m.m. 500000 kronor för tjänstemännens arbete.

3. Gunilla Mattsson-Dahl frågar Tekniska utskottets ordförande om det kommer att sättas upp en större busskur i Skeen.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) ber att få återkomma med svar vid nästkommande möte.

Ledamöternas frågestund

1. Jan Lorentzon (SD) frågar socialnämndens ordförande om var de personer som för närvarande bor på Bergagården ska beredas plats när Bergagården stängs.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C) svarar att stängning av Bergagården är ett av de förslag som finns vad gäller åtgärder på grund av underskottet i nämndens budget. Till dess att Åsikten är inflyttningsklart med 40 platser får de boende inkvarteras i andra boenden med undantag av Brunnsgården.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande hur resultatet av folkomröstningen kommer att hanteras.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att en rapport om resultatet avses överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför behandlingen i kommunfullmäktige.

3. Conny Simonsson (S) frågar socialnämndens ordförande om nämnden varit hjälpt om socialdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen om att socialnämndens inte skulle föra med underskottet i budgeten hade bifallits.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C) svarar att han förväntar att nämnden ska få en realistisk budget 2013 och att en konsult ska titta på möjligheterna till effektivisering.

4. Jan Lorentzon (SD) frågar socialnämndens ordförande om vad som kommer att göras för de personer på Bergagården som mister sina jobb om gården stängs.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C) svarar att samtliga får arbete på annan enhet.

5. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om det inte hade varit klokt att anta Alternativets tidigare förslag att överföra medel från barn- och utbildningsnämndens budget till socialnämndens budget.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C) svarar att frågan möjligen var aktuell två år tidigare men inte är det idag.

§30 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras vid kommande möte.

Redogörelse för ärendet

1. Utarbeta en strategi hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ. Det föreslår Kerstin Wiréhn (V) i en motion daterad den 13 mars 2012. Många människor är idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden men kan ändå ha en begränsad arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Ett sätt att arbeta på sina villkor
är att starta sociala kooperativ menar Kerstin Wiréhn.

2. Anne Karlsson (S) överlämnar, med hänvisning till att Centerpartiet föreslår sänkta ingångslöner på hela arbetsmarknaden för att skapa flera jobb, en interpellation ställd till personalutskottets ordförande.

Personalutskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att Centerpartiet i Ljungby inte avser att medverka till en sänkning av kommunens ingångslöner.

Anne Karlsson (S) ber om ett skriftligt svar till kommande möte.

§31 Svar på interpellation

Ks2012/0109 101

Beslut

Interpellationen är besvarad

Ärendet

I en interpellation daterad 27 februari 2012 ställer Anne Karlsson (S), med anledning av Alternativets i media, på stan och i fullmäktigeförsamlingen framförda synpunkter på kvinnor som ledare, tre frågor till Alternativet om hur partiet ser på kommunens jämställdhetsarbete.

Roland Johansson (ALT) svarar att Alternativet anser att det viktiga är hur uppdrag sköts, inte om det är kvinnor eller män som innehar det. Kvarstående frågor kan besvaras vid kommande möte.

I ett skriftligt svar den 26 mars 2012 menar Roland Johansson att han inte kan försvara all kritik som framförs i media och på stan om våra kvinnliga kommunalråds sätt att sköta kommunen. Alternativet kommer även fortsättningsvis att kritisera förtroendevalda som inte sköter sina uppdrag, även om de råkar vara kvinnor.

§32 Revidering av ungdomsrådets reglemente

KS2012/0034  075

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i ungdomsrådets reglemente.

Ärendet

Ungdomsrådet i Ljungby kommun har ett reglemente som reglerar dess verksamhet. Kommunledningsförvaltningen skriver den 25 januari 2012 att för att ungdomsrådets verksamhet ska fungera på bästa sätt har en del ändringar i arbetssättet gjorts och dagens reglemente behöver därför revideras.

Bland annat ändras reglementet så att det inte står att ungdomsrådet representerar samtliga ungdomar i Ljungby kommun. Eftersom ungdomarna i rådet inte är valda av ungdomarna i kommunen kan de bara representera sig själva. Styrelsen för ungdomsrådet ska bestå av sju personer istället för åtta, för att få ett udda tal vid omröstningar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 mars 2012 att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i ungdomsrådets reglemente.

§33 Policy och handlingsplan mot mutor och bestickning

Ks2012/0054  101

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy mot mutor och bestickning i enlighet med förvaltningarnas förslag.

Ärendet

Under 2011 väcktes en fråga, dels i tekniska utskottet, dels genom en revisionsrapport, om behovet av att ta fram en policy mot mutor och bestickning. I november 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en policy mot mutor och oegentligheter. En arbetsgrupp utsågs för att utföra uppdraget och de presenterade den 30 januari 2012 ett förslag till policy mot mutor och bestickning.

Företagen i kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter på policyn och handlingsplanen, likaså de kommunala bolagen. Arbetsgruppen skriver att det är viktigt att framför allt de företag som kommunen köper varor och tjänster från, är införstådda med den speciella ställning en kommun har och att de känner till det förhållningssätt som kommunen har i detta avseende.

Policyn har tagits fram i syfte att vägleda för Ljungby kommuns anställda och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom kommunen. Policyn gäller för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen samt de politiskt förtroendevalda.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 mars 2012 att kommunfullmäktige antar policy mot mutor och bestickning i enlighet med förvaltningarnas förslag.

§34 Utökning av taxa för upplåtelse av allmän platsmark

KS2012/0077  020

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa ny taxa om 3 500 kr per dag för upplåtelse av allmän platsmark med anslutning av vatten och avlopp.

Ärendet

Vid upplåtelse av allmän platsmark i centrum av Ljungby stad har tekniska kontoret sett över möjligheterna att ge ökad service genom att erbjuda en taxa för upplåtelse av allmän platsmark som inkluderar möjligheten att ansluta till vatten och avlopp. Tekniska förvaltningens förslag, daterat den 10 februari 2012, är att taxa för upplåtelse av allmän platsmark som inkluderar möjlighet till anslutning av vatten och avlopp ska vara 3500 kronor per dag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 mars 2012 att kommunfullmäktige beslutar att införa ny taxa om 3 500 kr per dag för upplåtelse av allmän platsmark med anslutning av vatten och avlopp.

§35 Tilläggsbudgetering för investeringar 2012

Ks2012/0103  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på sammanlagt 69757 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 308 mkr. Utfallet blev 152 mkr, alltså en avvikelse på 156 mkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 130 mkr för investeringar som inte blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2011 har inkommit på sammanlagt 75 mkr. Tekniska förvaltningen har inte begärt över hela sitt överskott. Anledningen är att en del projekt redan finns i budgeten 2012. Efter samråd med tekniska förvaltningen har kommunledningsförvaltningen föreslagit några minskningar av överförda medel. I övrigt har nämnder och förvaltningar begärt överföringar som är total sett lika med budgetavvikelsen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 mars 2012 att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på sammanlagt 69757 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

§36 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Rapporten om resultatet från folkomröstningen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

1. Kommunfullmäktiges ordförande uppmanar de ledamöter som fått enkät om politikers trygghet från Brottsförebyggande Rådet att besvara den.

2. Meddelande från Posten AB den 29 februari 2012 att Postens Frimärksråd har diskuterat Ljungby kommuns förslag till frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg. Rådet tog med intresse del av förslaget, men valde att inte beakta en utgivning med detta tema.

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Från och med den 21 mars 2012 är Carina Åhlander ny ersättare för Socialdemokraterna.

4. Valnämndens ordförande rapporterar om resultatet av folkomröstningen.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.