Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-06-19

Sammanträde 2012-06-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Håkan Bengtsson och Ulla Hansson, ersättare Björn Gullander, tid och plats för justering: måndagen den 25 juni kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Svar på motion.

9 Svar på interpellation om statskontorets utvärdering av lagen om valfrihet, LOV:en. (Svaret publiceras på extranätet så snart det inkommit)

10 Svar på interpellation om långsiktig planering för eleverna på Sunnerbogymnasiets Introduktionsprogram. (Svaret publiceras på extranätet så snart det inkommit)

11 Finansiering av gemensamma nämndens kostnader 2012.

12 Komplettering av äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs.

14 Årsredovisning av samförvaltade stiftelser 2011.

15 Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2011.

16 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2011.

17 Valärende - Avsägelse av uppdrag som ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB.

§70 Frågestund

Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattsson-Dahl frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om varför Sunnerbogymnasiets elever som tagit examen med svetsinriktning inte fått behörighet att svetsa även utanför Ljungby kommun.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M), svarar att vissa typer av utbildningar behöver kompletteras och att eleverna tydligt upplysts om att en komplettering måste göras för full behörighet.

2. Jonna Nielsen frågar socialnämndens ordförande, mot bakgrund av att 60 000 kronor beviljats för åtgärder för hemlösa hur det gått med förhandlingarna med Våga BO.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C) svarar att nämndens för en dialog med dem, men att inget är klart ännu.

3. Gunilla Mattsson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande hur man kommer att bemöta ett stort folkligt motstånd mot att flytta godsmagasinet och bygga ett höghus på dess plats. Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att ärendet kommer att hanteras enligt reglerna, precis som vilket plan- och byggärende som helst.

Ledamöternas frågestund

1. Janewert Johansson (S) frågar, mot bakgrund av uppgifter om att 30 % av dem som bor på särskilda boenden måste be om lov att gå på toaletten, socialnämndens ordförande om så är fallet även i Ljungby.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att i Ljungby styr naturlagarna.

2. Roland Johansson (ALT) konstaterar att kommunen nekats prövningstillstånd av kammarrättens beslut att inte förhindra att campingstugorna vid Bolmens Camping görs om till bostadsrätter och säljs. Han menar att utgången varit given på förhand och frågar bygg- och miljönämndens ordförande vad det kostat att driva detta ärende.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) redogör för turerna i ärendet. Vad det kostat att bevaka och driva ärendet är inte undersökt.

§71 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 31 maj 2012 föreslår Tryggve Svensson (V) en komplettering till fullmäktiges arbetsordning, så att det skrivs in att ett svar på en interpellation meddelas skriftligt till samtliga fullmäktiges ledamöter.

§72 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag nr 1 överlämnas till socialnämnden för slutligt beslut

Medborgarförslag 2 och 3 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut

Redogörelse för ärendet

1. I ett medborgarförslag från den 11 maj 2012 föreslår Bengt Johansson att Räddningstjänstens fixartjänst utnyttjas för att årligen kontrollera och ev. byta batteri i de brandvarnare som finns för gamla och handikappade som kommunens personal medverkar i ex. LLS-boenden. Motiveringen är att de boendes förmåga att själva sköta detta är begränsat samt att de är mer utsatta för brandtillbud.

2. Avskiljning av cykelbanan/gångvägen från Sunnerborondellen till Räddningstjänsten föreslår Ylva Schönbeck i ett förslag daterat den 5 juni 2012. Vägen är bred så det borde gå att göra det trafiksäkrare för barnen på Karl-Oskarskolan som har sina gymnastiklektioner på Räddningstjänsten menar Ylva.

3. På grund av den rådande trafiksituationen där hastighetsbestämmelser överträds, bör det för barnens säkerhet, finnas någon form av farthinder utanför Harabergsgatans förskola. Det föreslår Frankie Larsen i ett medborgarförslag den 8 juni.

§73 Smidig återvinning

KS2011/0411  452

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Den 16 augusti 2011 motionerar socialdemokraterna genom Anne Karlsson (S) och Janewert Johansson (S) om smidig återvinning. I motionen skriver man att många hyresvärdar slutat erbjuda omhändertagande av miljöfarligt avfall och att detta lett till att en del av det miljöfarliga avfallet istället hamnat i hushållssoporna. Därför yrkar socialdemokraterna att Ljungby kommun köper en särskild anläggning för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Denna anläggning kan placeras jämte glas- och burkanläggningen i matvarubutiker. Socialdemokraterna yrkar även att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ge likvärdig service på landsbygden.

Tekniska förvaltningen skriver den 11 maj 2012 att alla som har ett sop-abonnemang i Ljungby kommun har en röd box som är avsedd för farligt avfall. Till exempel batterier, glödlampor, målarfärg och liknande. När boxen är full ringer abonnenten till VA- och renhållningens kundtjänst och bokar tid för tömning. Tekniska förvaltningen skriver vidare att både i Ljungby stad och på många andra orter i kommunen finns återvinningsstationer där man även kan slänga batterier.

Beredning

Kommunstyrelsen anser den 6 juni 2012 att service erbjuds på såväl landsbygd som i tätorter genom de röda boxarna som redan finns i verksamheten. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

§74 Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder

KS2011/0541  510

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

Ärendet

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har Conny Simonsson och Janewert Johansson lämnat i en motion där man skriver att många trafikolyckor sker vid övergångsställen när det är mörkt ute. Förslagsvis skulle övergångsställen kunna utrustas med belysning eller varningslampor. Därför yrkar socialdemokraterna att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa någon typ av trafiksäkerhetshöjande system i kommunen.

Tekniska förvaltningen skriver den 21 maj 2012 att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen men att förslaget kommer att beaktas vid nyanläggning av övergångsställen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige besvarar motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

§75 Säker utrymning för alla

KS2011/0542  730

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den redogörelse tekniska förvaltningen lämnat om vilka krav som ställs på brandskyddet i en byggnad eller anläggning enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ärendet

Socialdemokraterna skriver den 5 oktober 2011 att riksdagen år 2000 antog en handlingsplan som bland annat innebär att år 2010 skulle tillgänglighet för alla i offentliga lokaler uppnås.

Socialdemokraterna yrkar genom Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) i en motion att offentliga lokaler utrustas och skyltas så att personer med funktionsnedsättning känner trygghet i händelse av brand eller annan olycka. Socialdemokraterna yrkar dessutom att personal med ansvar för lokalerna får relevant utbildning om utrymning och säkerhet.

Tekniska förvaltningen redogör den 21 maj 2012 för lagen 2003:778 som styr det systematiska brandskyddsarbetet. I detta arbete ingår både byggnadstekniska och organisatoriska delar. Information om hur det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera finns i Ljungby kommun tillgänglig på intranätet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den redogörelse tekniska förvaltningen lämnat om vilka krav som ställs på brandskyddet i en byggnad eller anläggning enligt lagen om skydd mot olyckor.

§76 Interpellation om statskontorets utvärdering om lagen om valfrihet LOV:en

Ks2012/0245  730

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

I en interpellation daterad 14 maj 2012 med anledning av statskontorets utvärdering av lagen om valfrihet, LOV:en ställer Kerstin Wiréhn (V) tre frågor till kommunstyrelsens ordförande. Skriftligt svar på interpellationen finns utdelat i salen

§77 Interpellation om långsiktig planering för eleverna på Sunnerbogymnasiets Introduktionsprogram

KS2012/0244  603

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen är besvarad

Ärendet

I interpellation från Kerstin Wiréhn (V) daterad den 17 maj 2012, med anledning av en skrivelse där en lärare på Sunnerbogymnasiets Introduktionsprogram efterlyser långsiktig planering vill Kerstin ha svar på tre frågor som ställs till ordföranden i socialnämnden respektive till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden. Skriftliga svar från ordförandena finns utdelade i salen.

§78 Finansiering av gemensamma nämndens kostnader 2012

KS2012/0246  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun finansierar sin del av kostnaderna för gemensamma nämnden 2012.

Ärendet

Gemensamma nämnden föreslår den 14 maj 2012 § 28 att Ljungby kommunfullmäktige beslutar om sin del av kostnaderna för gemensamma nämnden. Gemensamma nämnden föreslår samtidigt att Älmhults kommun beslutar om budget för 2012 samt verksamhetsplan för 2013-2014 för gemensamma nämnden.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun finansierar sin del av kostnaderna för gemensamma nämnden 2012.

§79 Komplettering av äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs

KS2012/0247  706

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs till 390 kronor per behandling.

Ärendet

Med anledning av den ekonomiska situationen har socialnämnden beslutat att en översyn ska göras av kostnaderna för fotvård. Ljungby kommun taxa för fotvårdsbehandling har jämförts med det pris som privata utförare har.

Ljungby kommuns nuvarande fotvårdsavgift ingår som en del i den taxa som gäller för äldreomsorgen. Den har årligen räknats upp på så sätt att den har följt kostnaden för en hemtjänsttimme, det vill säga 325 kronor för hel behandling.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige beslutar att komplettera äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs till 420 kronor per behandling.

Yrkanden

Tryggve Svensson (V), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP), yrkar att fotvårdstaxan endast ska höjas till 390 kronor per gång

Jan Lorentzon (SD), med instämmande av Roland Johansson (ALT) och Alf Johansson (KB), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ärendegång 1

För att få ett motförslag mot kommunstyrelsens yrkande ställer ordföranden Tryggve Svensson (V), m.fl. yrkande om höjning endast till 390 kronor per gång mot Jan Lorentzons (SD) m.fl. yrkande om avslag till kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tryggve Svenssons (V) m.fl. yrkande

Omröstning 1

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till Tryggve Svenssons (V), m.fl. yrkande och nej-röst för bifall till Jan Lorentzons (SD) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 22 ja röster mot 4 nej-röster, 21 avstår, 1 deltar ej i beslutet, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att Tryggve Svenssons (V), m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Ärendegång 2

Ordförande ställer därefter Tryggve Svenssons (V) m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens yrkande och finner att kommunstyrelsens yrkande vinner.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Tryggve Svenssons (V), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 20 ja-röster mot 27 nej-röster, 1 deltar ej i beslutet, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med Tryggve Svenssons (V) m.fl. yrkande höjning endast till 390 kronor per gång

Jäv

Ewa Karlsson (C) deltar inte i överläggning och beslut

§80 Budget 2013 samt plan 2014-2015

Ks2012/0241  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2013 och plan 2014-2015 enligt alliansens förslag med den ändringen att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten.

Ärendet

Alliansen lämnar förslag till budget 2013 och plan 2014-2015.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige beslutar om budget 2013 och plan 2014-2015 enligt alliansens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta alliansens besparingsförslag till kommunledningsförvaltningen för utredning inför beslut i respektive nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Carina Bengtsson (C),

Lars Solling (FP), Kjell Jormfeldt (MP), Marianne Eckerbom (C), Arne Johansson (C) och Bo Ederström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anne Karlsson (S), med instämmande av Janewert Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska anta socialdemokraterna budgetförslag såsom det framlagts vid mötet. Se bilaga till protokollet.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och ändringar:

Gruppledararvoden slopas,

Vårdnadsbidraget slopas,

Besparing i politiska organisationen genom att spara in 2:e vice ordförande i nämnder,

De finansiella kostnaderna minskas med 6500000 kronor,

Socialnämndens budget ökas med 5000 000 kronor,

Barn- och utbildningsnämndens budget ökas med 2580000 kronor.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag med följande tillägg och ändring:

2:e vice ordförande tas bort,

personalutskottet tas bort från och med 2013,

Tjänst som miljöstrateg tas helt bort.

Jan Lorentzon (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

Politikerarvoden och partistöd sänks med 10 %,

Avtalet med Migrationsverket om flyktingmottagning sägs upp,

1000000 kronor per år skänks till SOS Barnbyar.

Alf Johansson (KB), med instämmande av Christer Henriksson (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

Ta bort de nuvarande vice ordförandena i nämnderna och se till att oppositionen får vice ordförandeposten.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag att lagda tilläggs- och ändringsyrkanden tas upp ett efter ett och att de avgörs genom att kommunfullmäktige tillfrågas om de bifalls eller avslås.

Ordföranden frågar om Jan Lorentzons yrkande ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om Roland Johanssons yrkande ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om Kerstin Wiréhns (V) yrkande ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om Alf Johanssons (KB) m.fl. yrkande ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om Anne Karlssons (S) yrkande ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till att yrkandet avslås och nej-röst för bifall till att yrkandet bifalls.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster mot 15 nej-röster, 1 frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå socialdemokraternas budgetyrkande.

Ordföranden frågar slutligen kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag kan bifallas och finner att budgetförslaget bifalls med den ändringen att Alf Johanssons (KB) m.fl. yrkande bifalls.

Reservation

Samtliga ledamöter i den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

§81 Årsredovisning av samförvaltade stiftelser

KS2012/0257  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2011 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2011.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2012 att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2011 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Jäv

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i överläggning och beslut.

§82 Årsredovisning för Märta Ljungbergs donationsfond 2011

Ks2012/0248  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2011.

Ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamoten AnnKristin Petersson (M) deltar inte i överläggning och beslut.

§83 Årsredovisning/revisionsberättelse 2011 VoB Kronoberg

Ks2012/0265  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2011 och beviljar VoB´s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ärendet

VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamot Arne Johansson (C) och ersättare Björn Gullander (V) deltar inte i överläggning och beslut.

§84 Valärende – Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Ljungby Energi

Ks2012/0278  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Anne Karlssons (S) och Conny Simonssons (S) avsägelser som ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB, samt Pia Johanssons (S) och Marie Åberg-Johanssons (S) avsägelser som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB.

Kommunfullmäktige utser följande till nya ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB:

Janewert Johansson (S)

Magnus Carlsson (S)

Kommunfullmäktige utser följande till nya ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB:

Bo Dalesjö (S)

Anne Karlsson (S)

Ärendet

Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) avsäger sig den 4 juni 2012 uppdragen som ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB. I samma skrivelse avsäger sig Pia Johansson (S) och Marie Åberg-Johansson (S) uppdragen som ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB.

§85 Valärende – E Karlsson

Ks2012/0279  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Ewa Karlssons (C) avsägelse från följande uppdrag:

1. Ledamot i kommunstyrelsen

2. Ledamot i Ljungby Holding AB

3. Ledamot i Ljungby Utveckling AB

4. Ledamot i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Kommunfullmäktige utser följande personer till uppdragen:

1. Lars-Erik Karlsson (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen

2. Krister Lundin (M) till ny ledamot i Ljungby Holding AB

3. Krister Lundin (M) till ny ledamot i Ljungby Utveckling AB

4. Anders Jannesson (C) till ny ledamot i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

5. Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i Ljungby Holding AB

6. Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i Ljungby Utveckling AB

Ärendet

Ewa Karlsson avsäger sig i skrivelse daterad 2012-06-05 samtliga politiska uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Jäv

Meddelas att Krister Lundin (M) inte deltog i valberedningens överläggning och beslut avseende ny ledamot i Ljungby Holding AB och Ljungby Utveckling AB.

§86 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden

Ärendet

1. Meddelas att Regionförbundet Södra Småland tillsammans med övriga Småländska län och Blekinge genomfört en s k Territorial Review. Rapporten visar att regionen är en av de mest hälsosamma, säkra och stabila regionerna i OECD att bo, turista och etablera företag i. men rapporten visar även på ett antal utmaningar; vi behöver fler kunskapsintensiva företag, unga, kvinnor och invandrare behöver komma in på arbetsmarknaden och infrastrukturen behöver förbättras.

2. Ordföranden informerar om planerad uppföljning av de åtgärder för utökad medborgardialog som diskuterades vid föregående möte.

§87 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för goda insatser det första halvåret 2012 och önskade alla en riktigt god sommar