Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-09-25

Sammanträde 2012-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Björn Gullander och Ulla-Britt Storck, ersättare Anne Karlsson, tid och plats för justering: måndagen den 1 oktober kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Svar på interpellation om Ljungby Arena.

7 Svar på motion om komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende interpellationer.

8 Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Private equitybolag. Svar på motion.

9 Åtgärder för att öka inflyttningen och behålla studerande ungdomar i kommunen. Svar på motion.

11 Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan, Lagans AIK.

12 Gör en plan för upprustning av banvallsleden. Svar på motion.

13 Valärende (val av ny ersättare i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige) - Ewa Karlsson (C).

14 Valärende (val av ny ledamot till kommunstyrelsen, ersättare i Ljungby Holding AB, ersättare i Ljungby Utveckling AB) - M Åberg Johansson (S).

15 Valärende Ljungby Energi/Ljungby Energinät AB

16 Årsredovisning 2011 - Davidssonska Donationen.

17 Årsredovisning 2011 - JA Nilssons Donation.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (179 kb)

§88 Frågestund

1. Allmänhetens frågestund

Gunilla Mattsson-Dahl frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande mot bakgrund av en artikel i smålänningen om nämndens åtgärder vad gäller skoltrötta elever att samla resurserna vid Kungshögskolan om detta är en bra idé eller om skolan i stället skulle intervjuat eleverna först om varför de är skoltrötta och anpassat åtgärderna efter svaren.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att tidningsartikeln inte återger beslutets innehåll på ett riktigt sätt. Ledningen av Elevhälsan har centraliserats men resurserna förblir utlokaliserade. Vidare kan konstateras att flertalet skoltrötta elever går i gymnasiet.

2. Politikernas frågestund

1. Björn Gullander (V) frågar miljö- och byggnämndens ordförande vem som föreslagit att byggnation ska uppföras i hörnet mitt emot Tellushuset? Det finns inget angivet i Centrumplanen. Vem gynnas av att förslaget genomförs?

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) svarar att det i planen endast finns förslag till idéer för genomförandet. Nu har det beslutats om ett uppdrag att göra detaljplan och som ett led i den att åskådliggöra och illustrera ett möjligt genomförande. Arbetet sköts gemensamt av tjänstemän och politiker.

2. Rosalina Gauffin frågar miljö- och byggnämndens ordförande om hur länge stensättararbetet i Centrum, bland annat framför Apoteket ska pågå och vem som betalar.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) svarar att kommunen är deras arbetsgivare och att åtgärderna ingår i arbetet med centrumförnyelse

3. Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande mot bakgrund av att Kvinnojouren Märta har ekonomiska problem om det planeras åtgärder för att lösa problemet och om de kan fortsätta arbetet.

Socialnämndens ordförande, Arne Johansson (C), svarar att Kvinnojouren har en viktig samhällsfunktion och att staten bidragit med pengar till verksamheten för att höja kvaliteten. Dessa medel börjar nu sina. Jouren har bjudit in nämndordförande och socialcheferna i Ljungby, Markaryd och Älmhult för diskussion, det finns enighet om att gemensamt få fram pengar till verksamheten. Det återstår att enas om hur mycket, nivån är ännu inte bestämd.

§89 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen om Kronoskogsbadet besvaras vid kommande möte.

Interpallationen om Ljungby Arena besvaras i nästa punkt.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 13 augusti 2012, begär den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att deras yrkande under fullmäktiges behandling av ärendet budget 2013 tas upp till ny behandling. Yrkandet handlade då om att arvode endast ska utgå till ersättare ska kallas till tjänstgöring. De rekommenderade samtidigt att ersättare kallas till ett antal sammanträden under mandatperioden i utbildningssyfte. Vid de tillfällena ska arvode utgå.

Vänsterpartiet yrkar genom Kerstin Wiréhn (V) i en motion daterad den 15 september 2012 att Ljungby kommun anordnar en utbildningsdag för politiker och tjänstemän om sociala investeringsfonder.

I en interpellation den 18 september 2012 ställer Anne Karlsson (S) tre frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bondeson (M). Frågorna berör inträdet på Kronoskogsbadet:

1. Hur ser kulturnämndens ordförande på avgiften för vuxna, med tanke på resonemanget i interpellationen?

2. Hur mycket kostar administration och penninghanteringen runt entréavgifterna på utomhusbadet?

3. Kommer utomhusbadet att vara fritt för alla nästa år?

Tryggve Svensson (V) ställer i en interpellation den 24 augusti 2012 tre frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M):

1. Vem beordrade tjänstemännen att göra utredningen åt arenabolaget?

2. Vilka skäl låg bakom det politiska beslutet att låta kommunala tjänstemän på sin arbetstid göra kostnadsfria utredningar åt ett privat bolag?

3. Borde inte Ljungby kommun, efter den debatt som bl.a. varit i Göteborgs kommun om vänskapskorruption mellan privata företag och kommunala tjänstemän, vara något mer försiktig med sådana kontakter?

§90 Svar på interpellation om Ljungby Arena

Ks2012/0340  103

Beslut

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har i en interpellation ställt tre frågor om Ljungby Arena till kommunstyrelsen ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M)

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar till interpellanten som även delgetts kommunfullmäktiges ledamöter med bifogade handlingar till kungörelsen inför dagens möte.

§91 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget om cykelväg tas inte upp till behandling.

Medborgarförslaget om upprättande av monument över skogsplanteringen överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut

Redogörelse för ärendet

Gör en cykelväg mellan på banvallen Lagan och Ljungby. Det föreslår Johan Eriksson i ett medborgarförslag daterad den 9 augusti 2012
Motiveringen: Men en cykelväg mellan Ljungby och Lagan kan man säkert och tryggt ta sig med cykel till Lagan/Ljungby. Man kan utnyttja badplatsen i Össlöv/Trotteslöv, ta sig till och från jobbet miljömedvetet utan att oroa sig för trafiken på vägarna och de boende i Ljungby tar sig enkelt till Lagan för att njuta av Bergastigen och dess fina miljö, golfbanan, tennisplaner, mm.

I ett annat medborgarförslag från den 6 september 2012 föreslår Henry Lindberg att kommunen gör ett monument som hågkomst av skogsplantören.
Motiveringen: Sätt upp en staty på exempelvis Gamla Torg för att hylla de som har bidragit till att beskoga vårt skoglösa Sunnerbo och Småland, i marker där ljunghedar en gång var så mäktiga. Om förslaget bifalls, kan en invigning ske den 22 september då skogen står klädd i sin vackraste färgskrud. Denna dag skulle sedan kunna firas årligen som en Skogens Dag, där olika institutioner, föreningar och verksamheter får bekantgöra råd och rön kring marknaden och annat inom temat skog.

§92 Svar på motion om komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende interpellationer

Ks2012/0268  003

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller Tryggve Svenssons (V) motion och att följande text läggs till § 30 om interpellationer i kommunfullmäktiges arbetsordning:

”Det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdet börjar.”

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2012-05-31 att det skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning att ett svar på en interpellation meddelas skriftligt till samtliga ledamöter i fullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen har sedan våren 2012 som rutin att publicera de skriftliga interpellationssvaren på extranätet, så snart de kommer in till kansliet, vilket sker senast två dagar innan fullmäktiges sammanträde enligt arbetsordningen. På så sätt hinner alla ledamöter och ersättare läsa interpellationssvaren innan sammanträdet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att rutinen att publicera interpellationssvar på extranätet fortsätter att gälla och att ett mindre antal papperskopior trycks upp och finns tillgängligt i sammanträdeslokalen för de ledamöter och ersättare som inte har möjlighet att läsa på extranätet innan sammanträdet. På så sätt ges samtliga möjlighet att i god tid ta del av svaren, samtidigt som användandet av papper minskar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti 2012 att kommunfullmäktige bifaller Tryggve Svenssons (V) motion och att följande text läggs till § 30 om interpellationer i kommunfullmäktiges arbetsordning:

”Det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdet börjar.”

Yrkande

Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§93 Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Private equitybolag

Ks2011/0606  050

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Conny Simonsson och Anne Karlsson yrkar i en motion den 22 november 2011 dels att Ljungby kommun reviderar upphandlingspolicyn och skriver in att framtida leverantörer av välfärdstjänster inte ska ha ägarkopplingar till Pe-bolag. Dels att framtida leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Pe-bolag inte ska tillåtas att teckna avtal.

Kommunledningsförvaltningen har handlagt ärendet och skriver den 5 juni 2012 att kommunens möjlighet att utesluta leverantörer från att delta i en upphandling regleras i LOU 10 kap 1,2§§.

I LOU 10 kap 1§ nämns de omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör. Förutom dessa obligatoriska uteslutningsgrunder finns det i 2§ ett antal frivilliga omständigheter som får medföra uteslutning. En sådan omständighet föreligger bland annat om leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Det råder delade meningar om huruvida de uteslutningsgrunder som räknas upp i 2§ är uttömmande.

I den mån det, i kraft av gällande och eventuellt kommande lagstiftning, är möjligt att utesluta ” leverantörer av välfärdstjänster som har ägarkopplingar till Pe-bolag” från att delta i kommunens upphandlingar så kan det göras inom ramen för befintlig upphandlingspolicy.

Några ändringar i kommunens policy för upphandling anses därför inte motiverat.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Simonssons och Anne Karlssons motion.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), med instämmande av Björn Gullander (V),

Conny Simonsson (S) och Alf Johansson (KB), yrkar bifall till motionen.

Jonna Nielsen (ALT), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), yrkar att motionen avslås.

Ärendegång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om motionen ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 20 nej-röster, 2 ledamöter frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§94 Åtgärder för att öka inflyttningen och behålla studerande ungdomar i kommunen

Ks2012/0179  103

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion daterad 7 mars 2012 föreslår Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson och Conny Simonsson att Ljungby kommun ska tillse att det finns kon­kurrenskraftiga bostäder i kommunen. I motionen föreslås också att Ljungby kommun ska införa gratis busskort för de ungdomar mellan 18 och 25 år som studerar på Linné­universitetet och som är skrivna i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 juni 2012 att Ljungby kommun sedan flera år tillbaka har en bostadsgaranti för studenter på Högsko­lecentrum Ljungby och att det bestånd av studentlägenheter som finns idag täcker det aktuella behovet. Det finns dock inget överskott av bostä­der och tillgången på mindre lägenheter är också mycket begränsad.

Kommunen för kontinuerligt en dialog med Ljungbybostäder och övriga fastighetsägare om det aktuella behovet.

Under vårterminen 2012 har 265 personer med folkbokföringsadress i Ljungby kommun studerat vid Linnéuniversitetet. Av dessa är 105 personer under 25 år. Kommunledningsförvaltningen har beräknat att den totala kostnaden för busskort till samtliga studenter vid Linnéuniversitetet som är skrivna i Ljungby och är under 25 år hade blivit 374220 kr för vårterminen 2012 (594kr x 105st x 6 månader).

Kommunledningskontoret uttrycker i sin skrivelse ett antal frågetecknen kring hanteringen av kostnaden för förslaget, kring hur ad­ministration av busskorten ska skötas samt gränsdragningsproblematiken kring vilka lä­rosäten och åldrar förslaget ska gälla.

Med anledning av frågetecknen föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), med instämmande av Björn Gullander (V), Rosalina Gauffin (KB) och Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP),

Lars Solling (FP), Carina Bengtsson (C) och Krister Henriksson (KD) yrkar att motionen avslås.

Ärendegång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om motionen ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning::ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 20 nej-röster, 2 ledamöter frånvarande. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§95 Revidering av färdtjänsttaxa

Ks2012/0211  105

Beslut

Kommunfullmäktige att antar regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

Ärendet

Regionförbundet södra Småland ansvarar sedan 1 januari 2012 för den allmänna kollektivtrafiken i länet vilken finansieras av kommunerna och landstinget. Regionförbundet beslutar om taxa, regelverk, zoner med mera för den allmänna kollektivtrafiken. Den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänsten hanteras på annat sätt. Nuvarande taxa för färdtjänst i kommunerna i Kronobergs län fastställs av varje kommun.

Sedan 1 januari 2012 har ett antal kommuner i länet överlåtit till regionförbundet att handlägga och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst. Eftersom det finns en gemensam taxa och regelverk för den allmänna kollektivtrafi­ken så föreslår regionförbundet att länet har en enhetlig taxa och regel­verk även för färdtjänsten. Ljungby kommun har inte överlåtit till regionförbundet att fatta beslut i färdtjänstfrågor utan har att fatta eget beslut om att anta den gemensamma färd­tjänsttaxan.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 22 augusti 2012 att förslaget till gemensam färdtjänsttaxa är godtagbart. Eftersom det var cirka sex år sedan som det senast skedde en höjning av taxorna finns inte mycket att invända mot den höj­ning som finns i förslaget, även om periodkorten inom färdtjänsten i vissa fall kan bli något dyra. Den nya åldersindelning som regionförbundet föreslår är vettig och gör det enklare och tydligare för resenärerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2012 kommunfullmäktige att anta regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

Yrkande

Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

§96 Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan, Lagans AIK

Ks2011/0091  826

Ks2012/0330  820

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande på 1,1 mkr till Lagan Turf Arena AB för anläggande av konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Ärendet

Lagans AIK har genom sitt dotterbolag Lagan Turf Arena AB ansökt om kommunal borgen för ett banklån på 1,1 mkr. Lånet avser investering i konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2012 att kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande på 1,1 mkr till Lagan Turf Arena AB för anläggande av konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Yrkande

Anders Bondeson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

§97 Gör en plan för upprustning av banvallsleden

Ks2012/0521  312

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska tas med i den cykelstrategi som kommunen jobbar med att utforma och därmed anses motionen besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) skriver i en motion om den 25 mil långa cykelled som går mellan Halmstad, Ljungby och Karlshamn; Banvallsleden. Wiréhn skriver att på vissa delar av sträckan har träd fått växa fritt sedan tågtrafiken upphörde, rötterna förstör underlaget och gör det dyrare och svårare att anlägga cykelled. Wiréhn anser därför att dessa träd ska avverkas så skonsamt som möjligt och att Ljungby och Alvesta kommuner tillsätter en mindre projektgrupp för att bereda frågan.

Slutligen yrkar Wiréhn i motionen, daterad den 10 oktober 2011, att det görs en plan för hur banvallsleden ska rustas upp, gärna i samverkan med Alvesta kommun. När planen är klar ska de presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige inför beslut om genomförande.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2012 att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2012 att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska tas med i den cykelstrategi som kommunen jobbar med att utforma och därmed anses motionen besvarad.

§98 Valärende ( val av ny ersättare i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige) - E Karlsson (C)

Ks2012/0279  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ewa Karlssons (C) avsägelse som ersättare i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige och att utse Anneli Ahlqvist (C) till ny ersättare i regionförbundets fullmäktige.

Ärendet

Ewa Karlsson avsäger sig i skrivelse daterad 2012-06-05 samtliga politiska uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Ett av de uppdrag som avsades är det som ersättare i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 25 september att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ewa Karlssons (C) avsägelse som ersättare i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige och att utse Anneli Ahlqvist (C) till ny ersättare i regionförbundets fullmäktige.

§99 Valärende (val av ny ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Ljungby Holding AB, ersättare i Ljungby Utveckling AB) - M Åberg Johansson (S)

Ks2012/0331  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Marie Åberg Johanssons (S) avsägelse från samtliga uppdrag utom det som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser:

Stefan Fredriksson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen,

Matija Rafaj (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen,

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i Ljungby Holding AB, och

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i Ljungby Utveckling AB,

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) avsäger sig den 14 augusti 2012 samtliga politiska uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Följande val ska göras av kommunfullmäktige:

  1. ny ledamot i kommunstyrelsen,
  2. ny ersättare i Ljungby Holding AB, och
  3. ny ersättare i Ljungby Utveckling AB.

Följande val ska göras av kommunstyrelsen:

  1. ny ledamot i tekniska utskottet,
  2. ny ersättare i arbetsutskottet
  3. ny ersättare i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 25 september 2012 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Marie Åberg Johanssons (S) avsägelse från samtliga uppdrag utom det som ledamot i kommunfullmäktige.

Valberedningen föreslår att fullmäktige utser:

Stefan Fredriksson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen,

Matija Rafaj (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen,

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i Ljungby Holding AB, och

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i Ljungby Utveckling AB,

§100 Valärende - Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Ks2012/0348.102

Ks2012/0367.102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Ann-Charlotte Wiesels (M) avsägelse som ledamot och ordförande i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

2. Godkänna Krister Lundins (M) avsägelse som ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

3. Godkänna Carina Bengtssons (C) avsägelse som ledamot och vice ordförande i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

4. Godkänna Maryana Frisk-Holsts (C) avsägelse som ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

5. Utse Marcus Brunskog (M) och Carl-Gustav Arvidsson (FP) till nya ledamöter i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

6. Utse Magnus Gunnarsson (M) och Tomas Johansson (FP) till nya ersättare i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

7. Utse Anders Jannesson (C) till ny ordförande i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

8. Utse Janewert Johansson (S) till ny vice ordförande i styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Beslöts att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ann-Charlotte Wiesel (M) avsäger sig den 28 augusti 2012 sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Krister Lundin (M) avsäger sig den 28 augusti 2012 sitt uppdrag som ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Carina Bengtsson (C) avsäger sig den 17 september 2012 sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Maryana Frisk-Holst (C) avsäger sig den 17 september 2012 sitt uppdrag som ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Deltar ej i överläggning och beslut

Ledamöterna i den kristdemokratiska partigruppen meddelar att de ej deltar i överläggning och beslut.

Reservation: Alternativets partigrupp reserverar sig mot beslutet om tillsättning av ledamot i Ljungby Energi från folkpartiet.

§101 Årsredovisning 2011 - Davidsonska Donationen

Ks2012-0323  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner meddelandet.

Ärendet

Revisorerna av förvaltningen av Davidsonska Donationen meddelar att man har granskat årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2011 och finner att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

§102 Årsredovisning 2011 - JA Nilssons donationsfond

Ks2012/0333  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011 och beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet.

Ärendet

Revisorerna av förvaltningen av JA Nilssons donationsfond har granskat årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2011 och finner att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

§103 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen genomförde tillsyn av överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun enligt föräldrabalken 19 kap. 17 § den 14 maj 2012. Länsstyrelsen skriver i protokoll daterat 2012-06-18 att de inte finner någon anledning att uppmana överförmyndaren att vidta några åtgärder.

2. Socialnämnden rapporterar den 9 juli 2012 att tio beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

3. Länsstyrelsen har utsett Niklas Gustafsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Maria Palm (S).

Ulla-Britt Storck meddelar att representanter för Kvinnojouren genomför en cykling från Umeå till Olofström, en sträcka på 189 mil för att hedra våldsoffer, en mil för varje mördad kvinna mellan år 2000 och 2011.

De kommer till Ljungby den 27 september och det blir en manifestation i Järnvägsparken till vilken alla är välkomna.