Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anne Karlsson och Ann-Charlotte Wiesel, ersättare Conny Simonsson, tid och plats för justering: måndagen den 29 oktober 2012 kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information från de kommunala bolagen: Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Svar på interpellation om avgifter för vuxna på utomhusbadet i Ljungby.

7 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Godkännande av nyproduktion av lägenheter och flerbostadshus på fastigheten Hångers 3:21.

10 Etablera ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum. Svar på motion.

12 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2012.

16 Redovisning av obesvarade motioner.

17 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag besvarade under tiden april-september 2012.

22 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013.

23 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2013.

24 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2013.

§104 Information

  1. Information om verksamheten i de kommunala bolagen:

Bengt Karlsson, VD, Ljungby Utveckling AB,

Björn Eliasson, VD, Ljungbybostäder AB,

Bo Schönbeck, VD, Ljungby Energi AB.

§105 Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattsson Dahl frågar miljö- och byggnämndens ordförande Marianne Eckerbom (C) om kostnaden för att flytta godsmagasinet i Ljungby.

Marianne Eckerbom (C) svarar att ansvaret för den praktiska flytten ligger hos ordföranden i tekniska utskottet, Carina Bengtsson (C), som inte är närvarande under dagens sammanträde.

2. Ann-Kristin Andersson frågar tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) varför stadsbussen har dragits in.

Eftersom Carina Bengtsson (C) är frånvarande svarar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) att stadsbussen dragits in till förmån för trafikprojektet ”Åk tillsammans i Ljungby kommun.” Projektet samordnar sjukresor, färdtjänst och kollektivtrafik och hämtar resenärer vid dörren, oavsett var i kommunen resenären bor. Projektet ska utvärderas.

Ledamöternas frågestund

1. Roland Johansson (ALT) frågar om det inte är lämpligt att mikrofonerna i Strålforssalen fixas så att det fungerar ordentligt.

Fullmäktiges ordförande Stefan Willforss (C) svarar att kansliet ska ta den frågan med fastighetsägaren.

§106 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Fullmäktige medger att Björn Gullanders (V) interpellation får ställas.

Redogörelse för ärendet

Björn Gullander (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Ljungby kommuns energiplan.

Inga motioner har inlämnats.

§107 Svar på interpellation om taxa för vuxna på Kronoskogsbadet

Ks2012/0370  806

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson (S) ställde den 18 september 2012 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående entréavgift för vuxna på Kronoskogsbadet i Ljungby: år 2012 togs det fria inträdet för vuxna över 20 år bort på Kronoskogsbadet och de fick betala en entréavgift på 60 kr.

Anne Karlsson (S) skriver i interpellationen att för ett stort antal barnfamiljer är entréavgiften ett stort utlägg i en kanske redan knapp ekonomi. Anne Karlsson (S) ställer frågorna:

1. Hur ser kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bondeson (M) på avgiften för vuxna?

2. Hur mycket kostar administrationen och penninghanteringen runt entréavgifterna på utomhusbadet?

3. Kommer utomhusbadet att vara fritt för alla nästa år?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bondeson (M) besvarar interpellationen under dagens sammanträde.

§108 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag nr 1-4 till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet

  1. En medborgare föreslår att kommunen sätter upp en gungställning och rutschkana vid badplatsen Flyxen utanför Vittaryd eftersom många barnfamiljer badar där.

§109 Godkännande av nyproduktion av lägenheter och flerbostadshus på fastigheten Hångers 3:21

Ks2012/0397  231

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Ljungbybostäder AB genomför den presenterade nybyggnationen av fastigheter på Hångers 3:21.

Ärendet

Ljungbybostäder AB avser att nyproducera ca 32 lägenheter i två etapper på fastigheten Hångers 3:21 i Ljungby. Etapp 1 innefattar ca 16 marklägenheter närmast ån. Etapp 2 innefattar ca 16 lägenheter i två punkthus med 8 lägenheter i varje hus. Samtliga med god tillgänglighet. Fastigheten Hångers 3:21 ligger mellan Skinnarevägen och ån Lagan.

Ljungbybostäder AB bedömer att projektvolymen hamnar runt 50 mkr och är av sådan storlek att kommunfullmäktige, enligt ägardirektivet, ska godkänna projektet innan beslut om byggnation fattas av styrelsen i Ljungbybostäder AB.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige godkänner att Ljungbybostäder AB genomför den presenterade nybyggnationen av fastigheter på Hångers 3:21.

§110 Policy för jämställdhet

Ks2012/0269  109

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner policyn för jämställdhet.

Ärendet

Ljungby kommuns jämställdhetsstrateger har tagit fram ett förslag till policy för jämställdhet. Policyn har som syfte att vägleda Ljungbys kommuns anställda och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende jämställdhet inom kommunen. Policyn kommer att gälla för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen samt de politiskt förtroendevalda, det vill säga ledamöter av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag.

Ljungby kommun har valt att ta ett vidare grepp om jämställdhetsarbetet än vad diskrimineringslagen kräver, vilket innebär att kommunen inte enbart arbetar med jämställdhet för våra medarbetare utan även med jämställdhetsfrågor ute i vår verksamhet gentemot medborgarna. Ljungby kommun har skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet enligt Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Policyn för jämställdhet har behandlats i Cesam för samverkan. I Cesam föreslogs en ändring av policyn så policyn inte ska omfatta ett kommunalt ansvar för jämställdhet hos allmänheten. Policyn har reviderats utifrån detta.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 20123 kommunfullmäktige att godkänna policyn för jämställdhet.

§111 Etablera ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum

Ks2011/0525  005

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet

Jessica Lyckvall (M) föreslår i en motion den 29 oktober 2011 att kommunfullmäktige ställer sig positiv till en etablering av ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum och att kommunfullmäktige tar initiativ till en sådan etablering.

Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att skapa ett trådlöst nätverk enligt Moderaternas motion och konstaterar efter utredning att det inte kan anses ingå i det kommunala ansvaret att etablera ett sådant nätverk.

Skälet är att sådan gratisfunktion, tillhandahållen och finansierad av Ljungby kommun skulle snedvrida konkurrensen på samma sätt som om kommunen tillhandahöll gratis mobiltelefoni.

Kommunledningskontoret föreslår den 10 september 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

§112 Skattesats för 2013

Ks2012/0363  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 blir 21:46.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona. I budget för 2013 är det räknat med en skattehöjning med 50 öre, alltså en skattesats på 21:46.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 blir 21:46.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

§113 Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti 2012

Ks2012/0385  041

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2012.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2012.

Kommunrevisionen har tagit del av delårsbokslutet för 2012 och lämnar den 18 oktober 2012 utlåtande.

§114 Höjning av taxa, automatiskt brandlarm

Ks2012/0355  170

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja årsavgiften för automatiskt brandlarm till 1000 kr per anläggning, enligt förslag daterat 2012-09-11.

Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

Årsavgiften för automatiskt brandlarm gäller för såväl företag som kommunens egna fastigheter. I serviceavgiften ingår bl.a. administration av automatlarmsregister, insatsplanering, objektskännedom, öppning av nyckelskåp vid behov samt smörjning av nyckelskåp. Årsavgiften för automatiskt brandlarm är idag 600 kronor per anläggning. Tekniska utskottet föreslår i en skrivelse den 11 september 2012 att årsavgiften höjs till 1000 kronor per anläggning.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner en höjning av årsavgiften för automatiskt brandlarm till 1000 kr per anläggning.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

§115 Höjning av VA-taxan

Ks2012/0362  346

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja VA-taxan för Ljungby kommun med 3,8 procent. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

På grund av ökade kostnader inom vatten och avloppsverksamheten har tekniska utskottet föreslagit att driftbudgeten kompenseras genom en höjning av VA-taxan.

Föreslagen höjning följer konsumentprisindex (KPI) enl. §10 och §22 VA-taxa 2012. VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 90 kr/år och den rörliga avgiften med 0,94 kr/m3. För en normalvilla kommer brukningsavgiften per år att bli 6 860 kr, en höjning med 247 kr. Anläggningsavgiften för en normalvilla blir 91221 kr, en höjning med 3339 kr.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till höjning av VA-taxan för Ljungby kommun.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

§116 Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

Ks2012/0353  406

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för offentlig kontroll inom livsmedelområdet ska vara:

· Timavgift för planerad kontroll ska vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande ska vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll ska vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering ska vara 725 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kontroller inom livsmedelsområdet. Den nuvarande taxan för livsmedelstillsyn antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2006 § 198. Under 2012 har reglerna kring taxan reviderats, vilket innebär att avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där hänsyn tas till typ av företag och verksamhet. Bedömning görs enligt Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Nu föreslås en revidering av timavgiftens storlek. Anledningen är att det finns krav på att livsmedelskontrollen fullt ut ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. För att leva upp till kravet på full kostnadstäckning vid offentlig kontroll krävs därför en höjning av timtaxan. Samtidigt ska det tilläggas att avgiften inte får vara högre än myndighetens kostnader.

Beredning

Efter förslag från miljö- och byggnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar följande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelområdet:

· Timavgift för planerad kontroll ska vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande ska vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll ska vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering ska vara 725 kronor.

§117 Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vid en granskning den 12 oktober 2012 att det vid denna tidpunkt inte finns några motioner som inte har besvarats inom ett år.

§118 Redovisning av medborgarförslag

Ks2012/0432  101

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vid en granskning den 12 oktober 2012 att det vid denna tidpunkt finns ett medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år:

1. Anlägg någon form av vattenspel eller kaskad nedanför elverksbron.

Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beslut och är för närvarande under beredning av tekniska utskottet.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vid en granskning den 12 oktober 2012 att 25 medborgarförslag besvarades under tiden april-september 2012, 24 av dem utav kommunstyrelsen och 1 utav kultur- och fritidsnämnden. Av dem avslogs 10 förslag, medan 3 bifölls och 11 besvarades genom att antingen låta utreda förslaget ytterligare, överlämna förslaget till rätt myndighet eller på annat sätt.

§119 Valärende – M Frisk Holst (C)

Ks2012/0396  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Maryana Frisk Holsts (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Karlsson (C) till ny ersättare i ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Ärendet

Maryana Frisk Holsts (C) avsäger sig i skrivelse den 1 oktober 2012 uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Beredning

Valberedningen föreslår den 23 oktober 2012 att kommunfullmäktige godkänner Maryana Frisk Holsts (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Lars-Erik Karlsson (C) till ny ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

§120 Valärende – L-O Johansson (C)

Ks2012/0395  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lars-Ove Johanssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Kommunfullmäktige utser Tomas Jeppsson (M) till ny ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Ärendet

Lars-Ove Johansson (C) avsäger sig i skrivelse den 1 oktober 2012 uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Beredning

Valberedningen föreslår den 23 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars-Ove Johanssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Tomas Jeppsson (M) till ny ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.

§121 Valärende - J Wiesel

Ks2012/0394  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Joakim Wiesels (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige utser Peter Berg (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Joakim Wiesel (M) avsäger sig i skrivelse den 28 september 2012 uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 23 oktober 2012 att kommunfullmäktige godkänner Joakim Wiesels (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Peter Berg (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

§122 Valärende - T Davidsson

Ks2012/0431  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Tommy Davidssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen att utse ny ersättare i fullmäktige för Centerpartiet.

Ärendet

Tommy Davidsson (C) avsäger sig i skrivelse den 2 oktober 2012 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beredning

Valberedningen föreslår den 23 oktober 2012 att kommunfullmäktige godkänner Tommy Davidssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige ber Länsstyrelsen att utse ny ersättare i fullmäktige för Centerpartiet.

§123 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013

Ks2012/0382  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande dagar år 2013:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2013.

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande tisdagar:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande dagar år 2013:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

§124 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2013

Ks2012/0379  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2013.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 september 2012 att under år 2012 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden varit införda i tidningen Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2013.

§125 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2013

Ks2012/0378  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2013. Kommunfullmäktiges presidium ges mandat att bestämma om möte skall hållas på annan plats.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 september 2012 att kommunfullmäktige har under 2012 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2013. Kommunfullmäktiges presidium ges mandat att bestämma om möte skall hållas på annan plats.