Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-27

Sammanträde 2012-11-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Carina Bengtsson och Conny Simonsson, ersättare Jessica Lyckvall, tid och plats för justering: måndagen den 3 december 2012 kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Näringslivschefen informerar om företagsstatus i kommunen, bland annat en mätning av hur aktiebolagen påverkades av konjunkturen under perioden 2006-2010.

4 Allmänhetens och ledamöternas frågestund.

8 Länsgemensam folkhälsopolicy. (snabbjustering)

10 Åtgärdsplan för hållbar energi enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

§126 Information

Näringslivschef Jan Melkersson informerar om företagsstatus i kommunen.

§127 Frågestund

Allmänhetens frågestund

Gunilla Mattsson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande vilken hänsyn som kommer att tas till de 1 000 underskrifter som lämnats in på ett upprop om att det inte ska byggas ett höghus mitt emot Tellushuset och att Godsmagasinet inte ska flyttas.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att miljö- och byggnämnden hanterar ärendet. Nämndens förslag kommer att diskuteras i partigrupperna inför den fortsatta behandlingen. Hur representativt antalet underskrifter på uppropet är får också vägas mot att det bor ca 27 000 personer i kommunen.

Politikernas frågestund

1) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om Lingbygdens friskolas köp av skolan i Södra Ljunga för 1,5 miljoner. Får friskolan låna pengar till inköpet?

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att kommunstyrelsen beslutat att sälja skolan och att Tekniska utskottet har fått i uppdrag att hantera försäljningen.

2) Matija Rafaj (S) frågar Tekniska utskottets ordförande om bakgrunden till att arbetet med att lägga om stenläggning, m.m. på Eskilsgatan tagit så lång tid och varför uppgrävningen påbörjades när det stod klart att upphandlingen överklagades. Företagen i Centrum anser att omsättningen minskat under ombyggnadsperioden.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), svarar att arbetet tagit längre tid än beräknat eftersom det visade sig att det låg en hel del ledningar, rör m.m. under stenläggningen som måste åtgärdas innan stenläggningen kunde ske. Det arbetet startade först efter att överklagandet var avgjort.

3) Leif Rogerstam (SD) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad som händer för att rädda bowlinghallen. Den hotas av stängning den 1 november 2013 av arbetsmiljöskäl.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (M) svarar att bowlinghallens situation ingår som en del i diskussionerna om kvarteret
Fritiden och behandlingen av ärendet pågår med möten i stort sett varje vecka.

4) Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som görs för att stärka handeln i centrum. Påminns t.ex. de lokala handlarna om att lämna anbud?

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att den främsta åtgärden vi alla kan göra för att stärka handeln i centrum är att vi själva handlar här. Kommunen kan inte starta butiker på egen hand. Faktum är dock att det också tillkommer en del nya butiker i centrum. Enligt uppgift från Ljungbybostäders VD finns det endast få lokaler lediga.

Vad gäller påminnelser om anbud lämnas alltid information om upphandlingar på kommunens information på Smålänningens tisdagssida. Kommunens upphandlare ställer dessutom upp om det finns frågor om eventuella upphandlingar.

5) Pia Johansson (S) frågar tekniska utskottets ordförande om det är riktigt att vattenförsörjningen till rondellen vid Skinnarna är kopplad till dricksvattenledningen på så sätt att vattnet bara passerar igenom i stället för att det är ett slutet system?

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C), ber att få återkomma med svar på frågan vid nästkommande möte.

6) Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om utbyggnaden av E 4 vid Ljungby verkligen är beslutad som påståtts i pressen.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M), svarar att beslut om en framtida utbyggnad ska aktualiseras i en åtgärdsplan från regeringen. Kommuner, trafikverket m.fl. ska höras. Beslut i ärendet kan tidigast komma 2014.

§128 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras vid kommande möte.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 24 oktober 2012 yrkar socialdemokraterna genom Anne Karlsson, Stefan Fredriksson, Conny Simonsson och Marie Åberg Johansson

– att kommunen omgående inrättar en arbetsmarknadssektion

– att samordning internt och externt är ”en väg in”, mellan förvaltningarna i kommunen, men även en samordning med externa myndigheter.

I syfte att skapa en tryggare omsorg föreslår Sverigedemokraterna genom Jan Lorentzson i en motion daterad den 5 november 2012

– att kommunen eller motsvarande vårdgivare ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen.

Kartlägg barnfattigdomen samt utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den yrkar socialdemokraterna genom Anne Karlsson, Gun Lindell och Ulla-Britt Storck i en motion daterad den 15 november 2012.

I en annan motion daterad den 15 november 2012 yrkar socialdemokraterna genom Anne Karlsson, Magnus Carlsson och Margaretha Andersson

– att kommunen inför en avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut av föräldrar/förälder/vårdnadshavare.

I en interpellation om teknisk utrustning i kommunala mötes- och samlingssalar ställer Anne Karlsson (S) tre frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel:

1. Vilka rutiner gäller för hörslinga och hur kontrolleras dessa?

2. Vad gäller ljudanläggning i samlingslokalen på Ljungsätra. När beräknas kommunen ersätta ålderdomlig utrustning med modern? (finns ingen dator)

3. När kan Ljungby kommuns invånare vänta sig att tekniken med hörslinga fungerar fullt ut även i praktiken?

§129 Svar på interpellation om energiplan

KS2012/0433  370

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Björn Gullander (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Ljungby kommuns energiplan.

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar.

§130 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag 1, 2, 3 5, 6 och 8 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut, medborgarförslag 4 överlämnas till socialnämnden för slutligt beslut och medborgarförslag 7 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. En medborgare föreslår en gång/cykelväg på Replösabron. Sänk också hastigheten från 70 till 50 km/h. Det rör sig många människor i området så därför bör en säker överfart byggas och hastigheten sänkas innan en olycka sker menar medborgaren.

2. Inför ett s.k. Nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare och serviceföretag föreslår en medborgare. Det skulle underlätta för företagen med ett kort till samtliga fordon.

3. En medborgare har skrivit och skissat ett förslag till Ljungby centrum.

4. Kommunen bör gå med i projektgruppen avseende Separationsteam och sikta in sig på att bli Sveriges bästa kommun för föräldrar i kris föreslår en medborgare.

5. Ordna återvinning av användbara saker på Bredemad föreslås av en medborgare.

6. Permanenta farthinder, sätt upp förbudsmärken och sätt högre staket runt förskolan i Ryssby. Säkerheten för barnen behöver förbättras menar medborgaren i sitt förslag.

7. Sätt upp låsbara skåp i alla omklädningsrum i Sunnerbohallen för att undvika stölder.

8. En medborgare föreslår att kommunen ökar trafiksäkerheten runt Karl-Oskarskolan. Sänk hastigheten och avskärma en bit till cykelväg från rondellen till räddningstjänsten.

§131 Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Ks2011/0225  440

Beslut

Kommunfullmäktige antar den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Ärendet

Länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet har beslutat att en ta fram en gemensam folkhälsopolicy för länet eftersom det idag inte finns någon gemensam plattform för prioriteringar, samverkan och konkreta handlingsplaner när det gäller folkhälsa i Kronobergs län.

Ett förslag till folkhälsopolicy skickades under våren 2012 ut för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 om följande yttrande på förslaget:

”Ljungby kommun tycker att det är många bra och viktiga bitar som tas upp i policyn. En gemensam policy och en gemensam plattform kan även ge samordningsvinster och draghjälp kommunerna emellan. Ljungby kommun har dock en synpunkt på aktörernas olika roller i det fortsatta folkhälsoarbetet i länet.

Ljungby kommun är tveksam till om Landstinget Kronoberg är den verksamhet som är bäst lämpad att ha samordningsansvaret för länets folkhälsofrågor och verka för kunskapsspridning inom området. I den ”Folkhälsopolitiska rapporten 2010” säger Folkhälsoinstitutet bland annat att kommunerna har en bred och central roll i arbetet för en bättre folkhälsa och att Landstinget framförallt kan bidra till framtidens folkhälsa genom att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården.

Ljungby kommun anser att samordningsansvaret istället ska ligga på Regionförbundet södra Småland då Regionförbundets uppdrag är att vara ”ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt”.

Ljungby kommun har dock inte fått gehör för denna synpunkt.

Det slutliga förslaget till länsgemensam policy för folkhälsoarbete skickades i september ut för antagande av kommunerna och övriga intressenter. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 september 2012 att Ljungby kommun inte har ändrat uppfattning utan anser att Regionförbundet södra Småland är den självklara aktören att ha samordningsansvaret för den länsgemensamma folkhälsopolicyn, men föreslår ändå att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom slutförslaget till länsgemensam folkhälsopolicy.


Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012 att kommunfullmäktige antar den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP), med instämmande av Björn Gullander (V) och Conny Simonsson (S) yrkar att förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy godkänns, med komplettering av målområde 1 (delaktighet och inflytande i samhället) och målområde 2 (ekonomiska och sociala förutsättningar).

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna den länsgemensamma folkhälsopolicyn eller om kommunfullmäktige beslutar enligt Kjell Jormfeldts (MP) m.fl. yrkande att godkänna policyn med komplettering av målområde 1 och 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna den länsgemensamma folkhälsopolicyn och nej-röst för bifall till Kjell Jormfeldts (MP) m.fl. yrkande att godkänna policyn med komplettering av målområde 1 och 2.

Omröstningen utfaller med 26 ja-röster mot 23 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att anta den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§132 Nyupplåning 2013

Ks2012/0425  040

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna under 2013, det vill säga, att öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

Ärendet

I budgeten för 2013 är det beslutat om en investeringsnivå på 160 mkr. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2012, vilket beräknas ligga på 126 mkr. Investeringsutgifterna täcks med 25 mkr genom investeringsbidrag för Åsikten och Söderleden

Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 91 mkr. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 166 mkr för 2013.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 11 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012 att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna under 2013, det vill säga, att öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

§133 Borgmästaravtalet

Ks2011/0610  400

Antagande av åtgärdsplan för hållbar energi

Beslut

Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att underteckna Borgmästaravtalet. I och med undertecknandet av avtalet har kommunen åtagit sig att arbeta med energi- och klimatfrågor.

Inom ett år från det att Borgmästaravtalet undertecknats ska en åtgärdsplan tas fram för hållbar energi. Åtgärdsplanen ska antas av kommunfullmäktige och innehålla konkreta åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp. Genomförandet av åtgärderna ska följas upp och åtgärdsplanen ska revideras vartannat år fram till år 2020. Åtgärdsplanen utgörs av ett textdokument med en bilaga med olika åtgärder. För varje åtgärd finns en ansvarig avdelning eller person, tid för genomförande, uppskattade kostnader, förväntad besparing och förväntad minskning av koldioxidutsläpp. Det sistnämna fylls i en mall på borgmästaravtalets webbplats.

Det övergripande målet för kommunen geografiskt är att uppfylla borgmästaravtalets åtagande med en minskning av årliga koldioxidemissioner med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå.

Under förankringsprocessen av åtgärdsplanen har åtgärdsområdet som handlar om information, kommunikation och utbildning lyfts fram som mycket betydelsefullt. En sådan åtgärd kan öka medvetenheten och inspirera till ett förändrat beteende.

Utöver detta bedöms följande åtgärder ge störst effekt:

I kommunen som organisation:

· en översyn och effektivisering av alla kommunens fastigheter.

· förändring av de kommunala transporterna.

För kommunen geografiskt:

· satsningar på miljövänliga transport- och kommunikationslösningar.

· hållbar planering och samhällsbyggnad, införande av förnybara energislag.

Åtgärdsplanens mål och åtgärder ska spridas till kommunorganisationens förvaltningar och bolag. Åtgärdsplanen behöver brytas ner i en konkret handlingsplan för varje åtgärd. Arbetsformer och ansvar blir då mer konkret.

De flesta åtgärder som ska utföras under 2013 och 2014 kommer att bedrivas och finansieras inom ordinarie verksamhet. Kommunen har beviljats ett energieffektiviseringsstöd som kan finansiera vissa åtgärder. Övriga åtgärder som framtagande av miljökalender till hushållen, framtagande av informationsmaterial, annonseringar, träffar, utbildningar med mera får finansieras genom särskilda beslut i kommunstyrelsen. Åtgärder som ska utföras från och med år 2014 får läggas till kostnader i budgetberedningen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012 att kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att följande läggs till punkt 4.1:

”Inom kommunorganisationen har åtgärder inom transportsidan hög prioritet. Det handlar om att öka användningen av allmänna kommunikationer, cykling för kortare sträckor, att sänka åldern på fordonsparken, öka andelen miljöfordon, osv.”

Kerstin Wiréhn (V) yrkar också att en punkt läggs till om utarbetande av en cykelstrategi som ska öka förutsättningarna för mer cykling.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kerstin Wiréhns (V) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår dem.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anta Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

§134 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner meddelanden.

Ärendet

  1. Länsstyrelsen har utsett Owe Trulsson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 8 november 2012. Han ersätter Tommy Davidsson.