Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-02-26

Sammanträde 2013-02-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garvaren, Ljungby, Strålforssalen

2 Förslag på justerare Kerstin Wiréhn och Lars Solling, ersättare Christer Henriksson, tid och plats för justering: måndagen den 4 mars 2013 kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om integrationsarbetet i Kronobergs län, av GAndersson, Länsstyrelsen.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

6 Svar på interpellation om Ljungby lasarett och arbetstillfällen.

8 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet.

§13 Information

Information om integrationsarbetet i Kronobergs län av integrationsdirektör Gisela Andersson från Länsstyrelsen.

§14 Frågestund

1. Med anledning av att Lingbygdens friskola i Södra Ljunga vill köpa skolfastigheten som de för närvarande hyr så frågar Tryggve Svensson (V) tekniska utskottets ordförande vem som har satt priset på skolan och vem mer än friskolan som skulle vara intresserad av att köpa den.

Tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att värderingen gjordes innan förhandlingarna med friskolan påbörjades. Eftersom förhandlingar fortfarande pågår vill ordföranden inte kommentera frågan ytterligare.

2. Kerstin Wiréhn (V) frågar tekniska utskottets ordförande vad det skulle kosta att flytta godsmagasinet om det skulle göras.

Tekniska utskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att tekniska utskottet inte har fått frågan på sitt bord och därför inte har utrett kostnaden för en eventuell flytt.

3. Björn Gullander (V) frågar vad som händer i frågan om kommunens energiplan.

Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Willforss (C) meddelar att Gullander (V) får svar på sin fråga under nästa sammanträde.

§15 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationen besvaras under nästa sammanträde.

Redogörelse för ärendet

I en motion daterad den 30 januari 2013 yrkar Miljöpartiet genom Kjell Jormfeldt

§ att Ljungby kommun infriar sitt löfte att underlätta för skolan i Södra Ljunga att fortsätta sin verksamhet som friskola genom

§ att antingen upprätta en avbetalningsplan eller erbjuda kommunal borgen

Socialdemokraterna genom Anne Karlsson och Janewert Johansson, yrkar i en motion om fiberutbyggnad daterad den 12 februari 2013

§ att bidraget höjs till de fastighetsägare som finns längst ifrån stamnätet.

§ att finansiering sker med ett årligt uttag ifrån Ljungby Energis vinst med 1 miljon kronor per år.

Anne Karlsson (S) har lämnat in en interpellation om hemlöshet i kommunen till socialnämndens ordförande Arne Johansson (C).

§16 Svar på interpellation om Ljungby lasarett - arbetstillfällen

KS2013/0046  140

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson (S) har i en interpellation ställt två frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M).

1. På vilket sätt agerar alliansen och faran med att mista arbetstillfällen?

2. Hur ser er strategi ut för framtiden att behålla arbetstillfällen i kommunen?

Kommunstyrelsen ordförande lämnar både skriftligt och muntligt svar på interpellationen.

§17 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag nr 1 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut. Förslag nr 2 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut.

Förslag nr 3 överlämnas till miljö- och byggnämnden för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. En medborgare föreslår, med tanke på en hållbar framtid, att kommunen börjar med sortering av hushållssopor likt den i Växjö kommun.

2. Flytta tillbaka påsklovet i Ljungby kommuns skolor till veckan efter påsk igen föreslår en medborgare. Påsklov efter påsk betyder att fler får ekonomisk möjlighet att göra påsklovaktiviteter.

3. En medborgare föreslår att seniorbostäder byggs utmed cykelvägen mot Sunnerboskolan. Detta med motivation att det finns dåligt med bostäder för äldre och att området längs banvallen skulle se trevligare ut.

§18 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet

KS2013/0005  214

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby.

Ärendet

Ärendet avser ett förslag ny detaljplan för östra delen av järnvägsområdet samt för Skånegatans sträckning fram till Hammarrondellen. Delar av järnvägsområdet avses för bostäder och centrumändamål. Busstorget får en annan utformning och området intill Stora Torg görs om till trafiktorg där alla trafikslag samsas.

I planbeskrivningen framgår kommunikationsstråkets dragning.

En av avsikterna i det nya förslaget till detaljplan är att flytta godsmagasinet ungefär hundra meter väster om nuvarande placering, mittemot Köpingsgården.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats med anledning av att en flytt av godsmagasinet innebär betydande miljöpåverkan. Därefter har en särskild sammanställning enligt kapitel 6 i miljöbalken tagits fram.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober – 16 november 2012. De inkomna yttrandena redovisas av miljö- och byggförvaltningen i ett granskningsutlåtande daterat 2012-11-27.

Beredning

Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen den 19 december 2012 och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen godkänner den 15 januari 2013 detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby och föreslår att kommunfullmäktige antar densamma.

Yrkanden

Marianne Eckerbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Detsamma gör Niklas Gustafsson (S), Pia Johansson (S), Roland Johansson (ALT), Lars Solling (FP), Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M).

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Det gör också Jan Lorentzson (SD) och Christer Henriksson (KD).

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av hur en planändring påverkar kulturmiljöplanen och de kulturhistoriska konsekvenserna för Ljungby. Yrkandet om återremiss bifalls av Alf Johansson (KB), Björn Gullander (V), Christer Henriksson (KD), Lars Nordqvist (M) och Rosalina Gauffin (KB).

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Voteringen resulterar i 34-ja-röster och 14 nej-röster (en ledamot deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv). Fullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden frågar därefter fullmäktige om de bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen eller om de avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande ordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Voteringen resulterar i 34-ja-röster och 14 nej-röster (en ledamot deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv). Fullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby.

Reservation

Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet:

Samtliga ledamöter i Miljöpartiet,

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet,

Samtliga ledamöter i Kommunens Bästa,

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna,

Samtliga ledamöter i Kristdemokraterna,

Lars Nordqvist (M), skriftlig reservation i bilaga 1

Gösta Carlsson (M), skriftlig reservation i bilaga 2,

Vinko Stifanic (S).

Jäv

Jessica Lyckvall (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

§19 Nybyggnation av industrilokal på Eka industriområde

KS2013/0055  107

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Ljungby Utveckling AB utför investeringen och tecknar avtal med Combi Wear Parts AB om uthyrning av lokalen.

Ärendet

Ljungby Utveckling AB avser att uppföra en industribyggnad på Eka industriområde för att sedan hyra ut lokalen till Combi Wear Parts AB. Hyresgästen kommer själv att inreda lokalen. Byggnaden blir cirka 3500 m2 och ligger i anslutning till befintlig industribyggnad på fastigheten Muttern 1. Ljungby Utveckling AB äger sedan tidigare fastigheten Muttern 1 och hyresgäst är Combi Wear Parts AB.

Ägardirektiven för Ljungby Utveckling AB anger att kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid större investeringar.

Ljungby Utveckling bedömer att total investering är av sådan storlek att kommunfullmäktige, enligt ägardirektivet, ska godkänna projektet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2013 att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby Utveckling AB utför investeringen och tecknar avtal med Combi Wear Parts AB om uthyrning av lokalen.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

§20 Valärende - A Mårtensson

Ks2013/0010  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser Linda Hellström (C) till ny ersättare i socialnämnden.

Ärendet

Anette Mårtensson (C) avsade sig den 7 januari 2013 uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 29 januari 2013.

Beredning

Valberedningen föreslår den 26 februari 2013 att fullmäktige utser Linda Hellström (C) till ny ersättare i socialnämnden.

§21 Valärende – F Larsen

Ks2013/0059  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Frankie Larsens (S) avsägelse och utser Caroline Henrysson (S) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

Fullmäktige ber Länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Ärendet

Frankie Larsen (S) avsade sig den 7 februari 2013 uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i miljö- och byggnämnden och ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.

Beredning

Valberedningen föreslår den 26 februari 2013 att fullmäktige godkänner Frankie Larsens (S) avsägelse och utser Caroline Henrysson (S) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

Fullmäktige föreslås också be Länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

§22 Valärende – L Erlandsson

Ks2013/0079  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Louise Erlandssons (C) avsägelse och utser Judit Svensson (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Louise Erlandsson (C) avsade sig den 15 februari 2013 uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 26 februari 2013 att fullmäktige godkänner Louise Erlandssons (C) avsägelse och utser Judit Svensson (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.