Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Elisabeth Lindström Johannesson och Jan Loretzson, ersättare Magnus Gunnarsson, tid och plats för justering: måndagen den 24 juni kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Svar på interpellation om arbetsmarknadsåtgärder (svaret publiceras på extranätet senast två dagar innan sammanträdet.)

8 Försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby (Spectra).

11 Svar på motion om att förstärka samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen.

12 Svar på motion om komplettering till arvodesreglementet angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

13 Svar på motion om att ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna.

14 Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda.

15 Indelning av valkretsar inför valen 2014.

16 Årsredovisning 2012 - Märta Ljungbergs Donationsfond.

§69 Frågestund

Allmänhetens frågestund

Ingen ställer frågor under allmänhetens frågestund.

Ledamöternas frågestund

Ingen ställer frågor under ledamöternas frågestund.

§70 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Jan Lorentzson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion om avtal med Migrationsverket. Lorentzson skriver att i syfte att inte öka på otrygghet, stora sociala kostnader och arbetslöshet i Ljungby kommun så föreslår Sverigedemokraterna att fullmäktige beslutar att snarast säga upp avtalen med Migrationsverket.

Alf Johansson (KB) föreslår i en motion att ett skönhetsråd ska inrättas med det snaraste. Skönhetsrådet bör bestå av personer som arbetar med eller har erfarenhet av arkitektur, konst och design.

§71 Svar på interpellation

Ks2013/0246  020

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Anne Karlsson (S) har den 22 maj 2013 lämnat en interpellation med fyra frågor om arbetsmarknadsåtgärder till personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C).

Personalutskottets ordförande har lämnat ett skriftligt svar och redogör för svaret under dagens sammanträde

§72 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

Utbilda elevassistenter om NPF funktionshinder, föreslår en medborgare i ett förslag som Inkom den 31 maj 2013. Motiveringen är att antalet barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder ökar. Många av dem har hjälp av elevassistenter i skolorna, men de har oftast inte en relevant och specifik utbildning för uppdraget. Jag skulle vilja att alla elevassistenter i Ljungby kommun får utbildning om NPF funktionshinder, hur de bäst kan hjälpa till med elevens studiearbete, osv. Då skulle fler barn/ungdomar kunna nå godkända betyg i grundskolan och gymnasiet.

§73 Budget 2014 och plan 2015-2018

Ks2013/0247  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2014 och plan 2015-2018 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att 4 mkr anslås för ombyggnation av stallarna i Sickinge.

Ärendet

Budgetberedningen lämnar förslag till budget 2014 och plan 2015-2018.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om budget 2014 och plan 2015-2018 enligt budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 maj 2013 då lades ytterligare förslag till budgeten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om budget 2014 och plan 2015-2018 enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Lars Solling (FP), Kjell Jormfeldt (MP), Sven-Olov Stenqvist (S) och Karin Bondeson (M) bifaller det yrkandet.

Björn Gullander (V) yrkar att socialnämndens budget ska förstärkas med 3 mkr genom att ta 3 mkr från bufferten.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att fullmäktige beslutar att anslå 4 mkr för ombyggnation av stallarna i Sickinge. Sven-Olov Stenqvist (S) och Björn Gullander (V) bifaller det yrkandet.

Christer Henriksson (KD) lämnar följande yrkanden:

- Inför nyanställningsstopp inom den kommunala administrationen. Eventuella behov får tillgodoses genom omprioriteringar i den befintliga verksamheten. Behovsprövning ska ske inför återbesättande av varje ledig tjänst. Roland Johansson (ALT) bifaller det yrkandet.

- Lägg ut så mycket som möjligt av den tekniska förvaltningen på entreprenad.

- Effektivisera upphandlingen.

- Se över den politiska organisationen.

- Behåll vårdnadsbidraget.

- Tillsätt en parlamentarisk grupp för bostadsplanering.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att investeringsbudgeten omfördelas så att 2 mkr tas från att bygga en gata på Karlsro och ½ mkr tas från Rune B Johanssons gata och dessa 2½ mkr läggs på upprustning av Lagavallen.

Roland Johansson (ALT) yrkar att årsarvodet för förste vice ordföranden i nämnderna tas bort.

Beslutsordning

A. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Björn Gullanders (V) yrkande att socialnämndens budget ska förstärkas med 3 mkr genom att ta 3 mkr från bufferten. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

B. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande att anslå 4 mkr för ombyggnation av stallarna i Sickinge. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen resulterar i 2 ja-röster och 16 nej-röster. 27 ledamöter avstår från att rösta. Fullmäktige beslutar därmed att bifalla Jormfeldts (MP) med flera yrkande att anslå 4 mkr för ombyggnation av stallarna i Sickinge.

C. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande att införa nyanställningsstopp inom den kommunala administrationen. Eventuella behov får tillgodoses genom omprioriteringar i den befintliga verksamheten. Behovsprövning ska ske inför återbesättande av varje ledig tjänst. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 6 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Fullmäktige beslutar därmed att avslå Henrikssons (KD) med flera yrkande att införa nyanställningsstopp, med mera.

D. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) yrkande att lägga ut så mycket som möjligt av den tekniska förvaltningen på entreprenad. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

E. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) yrkande att effektivisera upphandlingen. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

F. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) yrkande att se över den politiska organisationen. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 10 nej-röster. Fullmäktige beslutar därmed att avslå Henrikssons (KD) yrkande att se över den politiska organisationen.

G. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) yrkande att behålla vårdnadsbidraget. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

H. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Christer Henrikssons (KD) yrkande att tillsätta en parlamentarisk grupp för bostadsplanering. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

I. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att investeringsbudgeten omfördelas så att 2 mkr tas från att bygga en gata på Karlsro och ½ mkr tas från Rune B Johanssons gata och att dessa 2½ mkr läggs på upprustning av Lagavallen. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

J. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Roland Johansson (ALT) yrkande att ta bort årsarvodet för förste vice ordföranden i nämnderna. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 8 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Fullmäktige beslutar därmed att avslå Henrikssons (KD) yrkande att se över den politiska organisationen.

K. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och plan 2015-2018 och finner att fullmäktige gör så.

Reservation

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Alternativet reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

§74 Försäljning av Aggregatet 1 i Ljungby (Spectra), avtal om överlåtelse

Ks2013/0260  107

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtalet mellan Ljungby Utveckling AB och Jonsson Almqvist Invest AB daterat den 28 maj 2013 och köpeavtalet av inventarier daterat den 28 maj 2013.

Ärendet

Ljungby Utveckling AB (LUAB) avser att sälja fastigheten Aggregatet 1 med tillhörande inventarier till Jonsson Almqvist Invest AB, enligt hyresavtal den 20 oktober 2006. I avtalet ingår en option att köpa fastigheten till bokfört värde.

Under Ljungby Utveckling ABs styrelsemöte den 26 februari 2013 § 6 fick verkställande direktören i uppdrag att upprätta ett förslag till överlåtelseavtal avseende fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby (Spectra).

Ägardirektiven för Ljungby Holding AB anger att kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid större försäljningar.

Beredning

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB godkänner den 28 maj 2013 överlåtelseavtalet daterat den 28 maj 2013 och köpeavtal av inventarier daterat den 28 maj 2013.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Efter fullmäktiges godkännande ges bolagets firmatecknare i uppdrag att underteckna avtalen.

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtalet daterat den 28 maj 2013 och köpeavtal av inventarier daterat den 28 maj 2013.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med bifall av Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Krister Lundin (M), med bifall av Karl-Gustaf Sundgren (C), yrkar att fullmäktige beslutar att inte anta anbudet som lagts av Jonsson Almqvist Invest AB.

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Kjell Jormfeldt (MP), yrkar att ärendet återremitteras för att utreda konsekvensen juridiskt av att godkänna överlåtelseavtalet inklusive optionen.

Beslutsordning

A. Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras enligt Wiréhns (V) med flera yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet. Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 6 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Fullmäktige beslutar därmed att ärendet ska avgöras idag.

B. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller om fullmäktige beslutar enligt Krister Lundins (M) med flera yrkande att inte anta anbudet. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna avtalen.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att godkänna avtalen enligt kommunstyrelsens förslag och nej-röst för att inte anta anbudet. Omröstningen resulterar i 33 ja-röster och 5 nej-röster. 7 ledamöter avstår från att rösta. Fullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalen enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Krister Lundin (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Kerstin Wiréhn (V), Björn Gullander (V) och Mats Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

§75 Köp av Trojahallen

AVT2008/0169  826

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun förvärvar Trojahallen den 1 januari 2014 för 4825000 kronor. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2008-09-25 att godkänna ett femårigt avtal med Troja Ljungby AB om överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov. Den totala investeringskostnaden uppgick till 7 500 000 kr vilket Troja-Ljungby AB beviljades kommunal borgen för. Ljungby kommun har hyrt anläggningen mot en årlig hyreskostnad på 800 000 kr exklusive moms, mellan 2009-2013.

Enligt avtalet mellan Troja-Ljungby AB och Ljungby kommun ska Ljungby kommun förvärva Trojahallen 2014-01-01, till en kostnad av 4 825 000 kr. Beloppet baserades på kostnadskalkyl som bifogats med avtalet, och beloppet understiger restvärdet på tillgångarna 500 000 kr. Ljungby kommun har avsatt medel för förvärvandet. Troja-Ljungby AB ska av Ljungby kommun ersättas fullt ut för dess investeringar och nerlagda kostnader.

Som alternativ finns i avtalet möjligheten att utnyttja leverantörens återköpsgaranti, som innebär 20 % av ordervärdet t o m 2013-12-31. Övriga delar av den totala investeringen, såsom omklädningsrum, luftavfuktning, markarbeten, belysning, läktare, ismaskin, inredning etc, ingår inte i någon återköpsgaranti, utan ska förvärvas enligt ovan.

Om Ljungby kommun väljer att utnyttja återköpsgarantin, ska Ljungby kommun, enligt avtalet, också ersätta Troja-Ljungby AB fullt ut för dess investeringar och nedlagda kostnader. Enligt Troja innebär detta just den specificerade summan om 4 825 000 kr, några andra investeringar eller kostnader är inte aktuella. Avtalet upphör vid förvärvet, dock ska Ljungby kommun, enligt avtalet, även efter upphörandet se till att IF Troja-Ljungby erbjuds ändamålsenliga träningsförutsättningar för sin verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Trojahallen fyller ett stort behov, nyttjas väl och fungerar bra. Om man väljer att ta ner tältet, är efterfrågan av istid större än vad som kan erbjudas.

De båda alternativen är:

1. Att förvärva anläggningen komplett, såsom den är idag, för 4 825 000 kr från Troja Ljungby AB, äga istället för att hyra. Drift och underhåll sköts som tidigare av Ljungby kommun.

2. Att utnyttja återköpsgarantin, och få ca 630 000 kr (förändras beroende på kurs) från leverantören som monterar ner och forslar bort hallen. Ljungby kommun betalar Troja Ljungby AB dess investeringar och nedlagda kostnader med 4 825 000 kr.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att förvärva Trojahallen enligt avtal för överenskommen summa.

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att fullmäktige beslutar att Ljungby kommun förvärvar Trojahallen den 1 januari 2014 för 4825000 kronor. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 29 maj 2013 att avtalet med Troja Ljungby AB angående Trojahallen har i kommunens redovisning hanterats som en finansiell leasing. Det innebär att anläggningen redan är bokförd som en investering samt som en skuld mot Troja Ljungby AB. De löpande hyresbetalningarna har bokförts som ränta och amortering av skulden. Om Trojahellen övertas av kommunen medför detta enbart att skulden slutamorteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 29 maj 2013 att Ljungby kommun förvärvar Trojahallen den 1 januari 2014 för 4825000 kronor och att finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

§76 Borttagande av vårdnadsbidrag

Ks2013/0230  634

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort vårdnadsbidraget den 1 juli 2013.

Ärendet

Vårdnadsbidraget infördes den 1 januari 2009, efter beslut om budget för 2009 i

fullmäktige den 17 juni 2008.

Barn- och utbildningsnämnden har sett över organisationen för att anpassa budgeten 2013 med 5 mkr. Den 22 april 2013 beslutade nämnden om ett antal besparingsåtgärder, bland annat föreslår de att vårdnadsbidraget tas bort.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidraget tas bort och att inga nya ansökningar beviljas efter den 1 juli 2013.

Kommunfullmäktige beslutar den 28 maj 2013 att ärendet ska återremitteras för att ta fram ett bättre beslutsunderlag.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör den 31 maj 2013 för ekonomin kring vårdnadsbidrag i Ljungby kommun. I budget 2009 tillfördes barn- och utbildningsförvaltningen 400 tkr för vårdnadsbidrag. Förvaltningen har betalat ut vårdnadsbidrag för mellan 723 tkr och 810 tkr varje år sedan år 2009. För år 2013 beräknas kostnaden bli 801 tkr och för år 2014 213 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar även vilka kostnader barn i förskola genererar och vilka skatteintäkter en förvärvsarbetande förälder genererar.

Kommunstyrelsen föreslår återigen, den 28 maj 2013, att fullmäktige beslutar att ta bort vårdnadsbidraget den 1 juli 2013.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelses förslag.

Bo Ederström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag att ta bort vårdnadsbidraget och finner att fullmäktige beslutar att ta bort vårdnadsbidraget enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Christer Henriksson (KD) och Mats Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

§77 Förstärk samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen

Ks2011/0630  701

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendet

I en motion från december 2011 skriver Janewert Johansson för Socialdemokraterna att i Eslövs kommun är en socialsekreterare placerad hos polisen i Eslöv. Detta innebär att ungdomsbrottslighet nästan omgående kommer till socialsekreterarnas kännedom och åtgärder kan sättas in på ett tidigt stadium. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och därför föreslår motionären att socialnämnden undersöker möjligheten att inrätta samma funktion i Ljungby kommun.

Socialförvaltningen redogör den 15 maj 2013 för att det redan i nuläget finns ett pågående regeringsuppdrag för att minska ungdomsbrottsligheten med arbete kring sociala insatsgrupper. I Växjö och Karlskrona bedrivs detta arbete framgångsrikt. För att utveckla samverkan har socialförvaltningen och närpolisen anmält intresse för att starta upp arbete med sociala insatsgrupper. Socialtjänsten ansvarar för att bedöma om social insatsgrupp ska erbjudas eller inte, samtycke krävs och att åtgärdsplan tas fram. Polisen kan bidra med att rapportera om den unge misstänks för nya brott, bevaka och informera om den unge umgås med personer som denne enligt åtgärdsplan inte ska med mera.

Socialförvaltningen skriver att information kring arbetsmetoden och uppdraget kommer att ske i början av juni. Därefter kan lokalt arbete påbörjas och struktureras. Arbetet bedrivs inom befintlig budgetram, inom barn/ungdomsbehandlingssektionen.

Beredning

Socialnämnden beslutar den 29 maj 2013 att översända förvaltningens svar till kommunstyrelsen. Socialnämnden föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

§78 Komplettering till arvodesreglementet angående ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ks2013/0003  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att följande text läggs till 8 § Arvodesreglementet:

Grund för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Pensionärer och studerande kan ej komma i fråga för denna form av ersättning.

Ärendet

Björn Gullander (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion den 2 januari 2013 angående regler i arvodesreglementet för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Gullander (V) konstaterar att det saknas begränsning i reglerna när det gäller ålder och pension och föreslår därför att det skrivs in i arvodesreglementet att pensionärer inte kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Björn Gullander (V) föreslår också att en lämplig skrivning i reglementet kan vara att använda samma formulering som Landstinget Kronoberg använder i sitt reglemente. Den lyder:

”Grund för rätten till ersättning (för förlorad arbetsinkomst) är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Pensionärer och studerande kan ej komma ifråga för denna form av ersättning.”

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att följande text läggs till 8 § Arvodesreglementet:

Grund för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Pensionärer och studerande kan ej komma i fråga för denna form av ersättning.

§79 Ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna

Ks2012/0530  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de kostnader som försvinner istället ersätts med andra kostnader och att endast en kort tid av mandatperioden kvarstår.

Ärendet

Roland Johansson och Maida Dzanic har för Alternativet lämnat in en motion den 11 december 2012 om arvode till förste vice ordföranden i nämnderna. Johansson och Dzanic yrkar att den fasta ersättningen upphör och att vanligt arvode utgår till förste vice ordföranden i samtliga nämnder i Ljungby kommun.

I förste vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för bland annat följande arbetsuppgifter:

· Beredning inför sammanträden

· Leda sammanträden vid ordförandes frånvaro

· Justera protokoll.

· Delta i interna presidiekonferenser.

· Inläsning av handlingar.

Om årsarvodet för förste vice ordföranden tas bort, utgår istället de arvoden som ordinarie ledamöter har rätt till, enligt arvodesreglementet. Besparingen skulle bli mellan 1224 kr per år i kultur- och fritidsnämnden och 19324 kr per år i Barn- och utbildningsnämnden. Totalt skulle 43468 kr sparas in per år i de fyra nämnderna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de kostnader som försvinner istället ersätts med andra kostnader och att endast en kort tid av mandatperioden kvarstår.

Reservation

Roland Johansson (ALT) och Maida Dzanic (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§80 Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda

Ks2013/0255  024

Beslut

Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-05-22.

Fullmäktige beslutar också att arvodesreglementet revideras i enlighet med detta beslut.

Ärendet

Ljungby kommuns hantering av pensionsärenden gällande förtroendevalda behöver revideras, detta skriver kommunledningsförvaltningen den 22 maj 2013. Dels beroende på förändringar i bestämmelserna för förtroendevalda på hel- och deltid dels beroende på att bestämmelser för förtroendevaldas ersättningar bör finnas samlade i ett och samma dokument. Som det är idag finns det skrivningar om förtroendevaldas pensioner i två olika dokument. Detta kan leda till missförstånd vid bland annat revideringar.

Kommunfullmäktige har i delegeringsordningen gett kommunstyrelsen huvudansvaret för personal- och arbetsgivarpolitiken. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat frågan till kommunstyrelsens Personalutskott. Personalutskottet ansvarar bland annat för att utforma och följa arbetet med en aktiv löne-, personal- och arbetsgivarpolitik samt pensionsförmåner.

Enligt kommunallagen har förtroendevalda lokalpolitiker laglig rätt till ersättning för förlorade tjänsteförmåner. Lagen från 1992 gäller endast fritidspolitiker och den ger utrymme för lokala tillämpningar. Med anledning av detta arbetade Sveriges kommuner och Landsting, SKL, fram ett regelverk för förtroendevalda på hel- och deltid, Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda”(PBF). Ljungby kommun har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-31.

Eftersom regelverken ger möjlighet till lokala tillämpningar behöver de regler som ska gälla för fritidspolitiker samt förtroendevalda på hel och deltid i Ljungby kommun fastställas. Förslag till bestämmelser för pensioner till förtroendevalda finns beskrivet i bilaga till denna tjänsteskrivelse. De bestämmelser som fastställs skrivs sedan in i Ljungby kommuns arvodesreglemente.Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att fullmäktige antar Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-05-22.

Fullmäktige föreslås också besluta att arvodesreglementet revideras i enlighet med detta beslut.

§81 Indelning av valkretsar

Ks2013/0280  111

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att valkretsarna inte ska förändras inför valen 2014.

Ärendet

Valmyndigheten informerar kommunerna om att den 31 oktober 2013 är sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad indelning av valkretsar inför valen 2014.

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade år 2008 om ändring av valdistrikten så att antalet röstberättigade i varje distrikt ökade och antalet distrikt minskade.

Beredning

Valnämnden föreslår den 16 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att valkretsarna inte ska förändras inför valen 2014. Kommunstyrelsen föreslår den 28 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att valkretsarna inte ska förändras inför valen 2014.

§82 Årsredovisning 2012 - Märta Ljungbergs Donationsfond

Ks2013/0241  046

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2012.

Ärendet

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv

Ledamoten AnnKristin Petersson (M) deltar inte i överläggning och beslut.

§83 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Protokoll från årsstämma Ljungby Holding AB 2013-05-29. (Publiceras på extranätet)

2. Protokoll från årsstämma Ljungby Utveckling AB 2013-05-29. (Publiceras på extranätet)

3. Protokoll från årsstämma Ljungby Energi AB 2013-05-29. (Publiceras på extranätet)

4. Protokoll från årsstämma Ljungby Energinät AB 2013-05-29. (Publiceras på extranätet)

5. Protokoll från bolagsstämma Ljungbybostäder AB 2013-05-29. (Publiceras på extranätet)

6. Revisionsrapport till kommunfullmäktige för kännedom 2013-06-04: Granskning av lokalutnyttjande, extern uthyrning och incitament att minska lokalyta.

7. Dom 2013-05-30 mål nr 4925-12 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen angående arvodesbestämmelser för förtroendevalda: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (Publiceras på extranätet)

8. Länsstyrelsen i Hallands län kungör 2013-05-24 att miljöprövningsdelegationen beslutade den 21 maj 2013 att lämna Arise Windpower AB tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3 m. fl. i Halmstad, Hylte och Ljungby kommun.