Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Magnus Gunnarsson och Arne Johansson, ersättare Margaretha Andersson, tid och plats för justering: måndagen den 30 september kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information: Kommunchefen informerar om det pågående visionsarbetet.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Antagande av policy för kommunal borgen 2014.

8 Revidering av bolagsordning för kommunens bolag.

9 Beslut om finansiering av rivning av fastigheterna Solrosen 1 och 2.

10 Svar på motion om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden.

11 Svar på motion om ändrad starttid för fullmäktiges sammanträden.

12 Svar på motion om att bygga bostäder på järnvägsområdet.

13 Godkännande av årsredovisning för JA Nilssons Donationsfond 2012.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (111 kb)

§96 Inlämnande av motioner och interpellationer

§97 Inlämnande av medborgarförslag

§98 Policy för kommunal borgen

§99 Revidering av bolagsordning för kommunens bolag

§100 Finansiering av rivning av fastigheterna Solrosen 1 och 2

§101 Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden Svar på motion

§102 Ändra starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden Svar på motion

§103 Bygg bostäder på järnvägsområdet

§104 Årsredovisning för JA Nilssons Donationsfond 2012

§105 Valärende - T Thapper

§106 Valärende - C Gustafsson