Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anders Bondeson och Stefan Fredriksson, ersättare Tryggve Svensson, tid och plats för justering: måndagen den 28 oktober kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information: Rolf Sällryd berättar om sitt uppdrag i EUs regionkommitté.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Beslut om lån till Lingbygdens friskola ekonomisk förening.

8 Ge bankgaranti till Lingbygdens friskola. Svar på motion.

9 Godkännande av delårsbokslut.

10 Antagande av policy för kredit- och kravhantering.

11 Antagande av policy för kommunens finansverksamhet.

12 Antagande av policy för internationellt arbete.

13 Beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånd

14 Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen. Svar på motion.

15 Svar på motion om avtal med Migrationsverket.

16 Inrätta en arbetsmarknadssektion. Svar på motion

17 Fastställande av vision och värdegrunder för Ljungby kommun från 2015.

18 Beslut om finansiering av arbetsmiljösatsningar.

19 Revidering av bestämmelser för utdelning av minnesgåva.

20 Redovisning av obesvarade motioner oktober 2013.

21 Redovisning av medborgarförslag oktober 2013.

23 Valärende - P Perslow.

24 Meddelanden.

Stefan Willforss, Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (112 kb)

§108 Inlämnande av motioner och interpellationer

§109 Inlämnande av medborgarförslag

§110 Försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga

§111 Ge bankgaranti till Lingbygdens friskola Svar på motion

§112 Delårsbokslut 2013

§113 Policy för kredit- och kravhantering

§114 Policy för kommunens finansverksamhet

§115 Policy för internationellt arbete

§116 Taxa för nyttoparkeringstillstånd

§117 Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Svar på motion

§118 Om avtal med migrationsverket Svar på motion

§119 Inrätta en arbetsmarknadssektion Svar på motion

§120 Fastställande av vision och värdegrunder för Ljungby kommun från 2015

§121 Förslag på arbetsmiljösatsningar från Kommunal och Cesam

§122 Revidering av bestämmelser för utdelning av minnesgåva

§123 Redovisning av obesvarade motioner oktober 2013

§124 Redovisning av medborgarförslag oktober 2013

§125 Valärende - A Gashi

§126 Valärende - P Perslow