Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-08-29

Sammanträde 2016-08-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena OBS! Ny sammanträdeslokal

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information om kommunens internationella ICLD-projekt.

3 . Kommunrevisionen redovisar två granskningsrapporter.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på motion om att utreda alternativ till överföringsledning.

7 . Svar på motion om att erbjuda elcykel som personalförmån.

8 . Svar på motion om tandhälsa.

9 . Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder.

10 . Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Sydarkivera 2015.

11 . Bokslut för donationsfonder 2015.

12 . Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel.

13 . Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser.

14 . Antagande av policy för tillgänglighet.

15 . Revidering av taxa för enbostadshus, flerbostadshus och parkeringsplats.

16 . Revidering av miljötaxan.

17 . Revidering av arvodesreglementet gällande pensionsbestämmelser.

18 . Svar på remiss av utredning angående finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner.

19 . Valärende - Val av ny ledamot i kultur-och fritidsnämnden (S).

20 . Valärende - Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C).

21 . Valärende - Val av ny ledamot i socialnämnden (KB).

22 . Meddelanden.

Ordförande Lars-Ove Johansson Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (314 kb)

§105 Fastställande av dagordning

§106 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§107 Information om kommunens internationella ICLD-projekt

§108 Kommunrevisionen redovisar två granskningsrapporter

§109 Inlämnande av motioner och interpellationer

§110 Inlämnande av medborgarförslag

§111 Svar på motion om att utreda alternativ till överföringsledning

§112 Svar på motion om att erbjuda elcykel som personalförmån

§113 Svar på motion om tandhälsa

§114 Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder

§115 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Sydarkivera 2015

§116 Bokslut för donationsfonder 2015 Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2015 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§117 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel

§118 Revidering av placeringspolicy till Ljungby kommuns donationsstiftelser

§119 Antagande av policy för tillgänglighet

§120 Revidering av taxa för enbostadshus, flerbostadshus och parkeringsplats

§121 Revidering av miljötaxan

§122 Revidering av arvodesreglementet gällande pensionsbestämmelserna

§123 Svar på remiss av utredning angående finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

§124 Valärende ­ M Karlsson (C)

§125 Valärende - U Bergner (KB)