Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-09-09

Sammanträde 2008-09-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Uppföljning

2 Intern kontroll av hur rehabiliteringspolicyn följs. - Ewa Sigfridsson

3 Uppföljning av tidigare intern kontroll 2005. - Bo Dalesjö (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Information

4 NUA verksamhetsberättelse. - Jan Melkersson, Hans-Gunnar Bremer, Margaretha Cedvik, Monica Niklasson, Anette Olsson, Eva Simonsson

5 Skatteprognos 2008 - 2011. - Magnus Johansson

6 Carnegie - kapitalförvaltning. - Magnus Johansson

7 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Beslutsärenden

9 Södra Ljungkullen 5. - Per-Olov Almqvist

10 Allmänna lokala föreskrifter - ändring av föreskrifter avseende fyrverkerier samt Medborgarförslag: Förbjud all försäljning av nyårsraketer och smällare. Svar på medborgarförslag. - Per-Olov Almqvist

11 Västanå, försäljning av fastigheter. - Bert Milling

12 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun. - Kenneth Pettersson

13 Förfrågan om medfinansiering till projekt från Tannåker sockenråd. - Anette Olsson

14 Förfrågan om medfinansiering till projekt från Vrå sockenråd. - Anette Olsson

15 Begäran om utredning för ökad säkerhet av kommunal ledningsplats. - Peter Wiman

16 Revidering av kommunfullmäktiges beslut angående avgift för kopia eller avskrift av allmän handling. - Peter Wiman

17 Riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga framgångar i kommunen. - Irene Hedfors

18 Indelning av valdistrikt. - Göran Lundberg

19 Överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov. - Bengt Gustafsson, Magnus Johansson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

20 Redovisning av delegationsbeslut.

§142 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärende nr 13 i kallelsen angående ansökan om medfinansiering till projektstöd inom Länsstyrelsens landsbygdsprogram från Tannåker sockenråd utgår från dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att ärende nr 13 i kallelsen angående ansökan om medfinansiering till projektstöd inom Länsstyrelsens landsbygds­program från Tannåker sockenråd utgår från dagens sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen att stöd till projektet i Tannåker skulle lämnas under förutsättning att medel beviljats från Allmänna arvsfonden. Tannåker sockenråd har nu fått avslag på sin ansökan om medel från Allmänna arvsfonden.

§143 Uppföljning

1. Utvecklingsledaren redovisar intern kontroll av hur rehabiliteringspolicyn följs i Ljungby kommun.

2. Controllern redovisar uppföljning av intern kontroll 2005.

§144 Information

1. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen redovisar verksamhetsberättelse för 2008 och berättar bland annat årets aktiviteter inom Högskolecentrum i Ljungby, företagslots, Konsument Ljungby, projekt/samverkan, hållbar utveckling, besöksnäringen, aktivitetsplan och marknadsplan.

2. Ekonomichefen redovisar Skatteprognos 2008 – 2011.

3. Representanter från Carnegie Asset Management redovisar den aktieportfölj de förvaltar åt Ljungby kommun.

4. Ljungby kommuns representant i Byggnadsföreningen Folkets Hus informerar kommunstyrelsen om årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2007.

§145 Södra Ljungkullen 5

2007/0511  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna förändringarna i avtalet mellan Ljungby kommun och PHJ Fastighets AB.

Avtalet ändras till följande skrivning i angivna punkter:

Första och andra meningarna i punkt 5 i gällande genomförandeavtal ändras till:

Då köpeskillingen erlagts och rivning av befintlig bebyggelse enligt punkt 14 nedan utförts utfärdar kommunen kvitterat köpebrev på fastigheten. För lagfart och fastighetsbildning krävs köpebrev.

Punkt 16 i gällande genomförandeavtal ändras till:

Bolaget skall ha uppfört minst hälften av grunderna utav bebyggelsen senast 2011-07-01. Utförs ej detta inom tidsramen så skall ett vite på 500000 kronor utgå. Vitet betalas av bolaget till kommunen.

Ärendet

Köparen till fastigheten Södra Ljungkullen 5, PHJ Fastighets AB, har i skrivelse anhållit om justeringar i genomförandeavtal daterat 2007-11-21 och 2008-01-15.

Första och andra meningarna i punkt 5 i gällande genomförandeavtal lyder:

”Då köpeskillingen erlagts, rivning av befintlig bebyggelse utförts och uppförande av grunder till bebyggelsen enligt punkt 13 påbörjats utfärdar kommunen kvitterat köpebrev på fastigheten. För lagfart krävs köpebrev.”

Lydelsen önskas justerad till:

”Då köpeskillingen erlagts och rivning av befintlig bebyggelse enligt punkt 14 nedan utförts utfärdar kommunen kvitterat köpebrev på fastigheten. För lagfart och fastighetsbildning krävs köpebrev.”

Punkt 16 i gällande genomförandeavtal lyder:

”Bolaget skall ha utfört rivning av befintliga byggnader, enligt punkt 14, senast 2009-07-01 samt ha uppfört minst hälften av grunderna utav bebyggelsen senast 2010-07-01. Utförs ej detta inom tidsramarna så skall ett vite på 500000 kronor utgå. Vitet betalas av bolaget till kommunen.”

Lydelsen önskas justerad till:

”Bolaget skall ha uppfört minst hälften av grunderna utav bebyggelsen senast 2011-07-01. Utförs ej detta inom tidsramen så skall ett vite på 500000 kronor utgå. Vitet betalas av bolaget till kommunen.”

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen godkänner de föreslagna förändringarna i avtalet mellan Ljungby kommun och PHJ Fastighets AB.

§146 Allmänna lokala ordningsföreskrifter

2008/0365  213 

Ändring av föreskrifter avseende fyrverkerier

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad 2008-08-19 avseende fyrverkerier.

Kommunfullmäktiges beslut ska anmälas till Länsstyrelsen.

Ärendet

Polismyndigheten i Kronobergs län har till samtliga kommuner i länet framfört önskemål om införande av gemensamma föreskrifter avseende fyrverkerier. Bakgrunden till skrivelsen är att många klagomål inkommit från allmänheten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 augusti 2008 tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna för Ljungby kommun, så att användning av pyrotekniska varor endast tillåts under vissa dagar och tider, i enlighet med det förslag som under våren/sommaren 2008 har arbetats fram av företrädare för samtliga kommuner i länet tillsammans med Polismyndigheten i Kronobergs län.

Förslaget lyder: ”Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.” Förslaget gäller på offentlig platsmark inom detaljplanelagda områden i kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad 2008-08-19 avseende fyrverkerier.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (v) och Sten Moberg (fp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§147 Medborgarförslag: Förbjud all försäljning av nyårsraketer och smällare

Ks2008/0022  101

Beslut

Kommunstyrelsen avvisar medborgarförslaget om förbud mot försäljning av nyårsraketer. Kommunstyrelsen beslutar den 9 september 2008 att föreslå kommunfullmäktige att ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna så att användning av pyrotekniska varor endast tillåts användas under begränsade tider i anslutning till nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton.

Polismyndigheten i Kronobergs län har lämnat önskemål att alla kommuner i länet har samma föreskrifter när det gäller fyrverkerier eftersom det underlättar deras arbete med övervakning. Kommunstyrelsen framhäver att den föreslagna ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna minskar djurens lidande under övriga tider och dagar på året.

Ärendet

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag daterat den 10 januari 2008 föreslagit att Ljungby kommun förbjuder all försäljning av nyårsraketer och smällare på grund av att det är en plåga för husdjuren.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen avvisar medborgar­förslaget om förbud mot försäljning av nyårsraketer och smällare med hänvisning till det förslag till beslut som har lagts för att ändra den lokala ordningsföreskriften enligt önskemål från Polismyndigheten i Kronobergs län.

§148 Västanå, försäljning av fastigheter

Ks2008/0371  253

Beslut

Avtalet mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB godkänns och kommunen överlåter fastigheterna Ryssby 3:62 och 9:1 (Västanå) till Ljungbybostäder för en köpeskilling på enmiljonfyrahundratusen kronor (1400000:-), med tillträdesdag den 1 oktober 2008.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att fastigheterna Ryssby 3:62 och 9:1 (Västanå) säljs till Ljungbybostäder AB för 1 400 000 kronor.

Enligt det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB tar köparen över tolv bostadshyreskontrakt och ett avtal med RyssbyGymnasiet AB. Dessutom ska kommunens socialförvaltning hyra ca85 m2 av Ljungbybostäder AB.

Gällande detaljplan föreskriver att försålda fastigheter är avsedda för allmänt ändamål. Tekniska kontoret har begärt att planen ska ändras till område avsett för bostäder/kontor/skola.

Beredning

Tekniska utskottet har den 27 augusti 2008 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Yrkanden

Sten Moberg (fp), Roland Johansson (alt), Conny Simonsson (s) och Alf Johansson (KB) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Ann-Charlotte Wiesel (m) och Tony Lindelöv (s) i beslutsprocessen.

§149 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun

Ks2008/0362  308

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun att gälla från den 1 november 2008.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till reviderad prislista för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun.

Listan är prisjusterad i enlighet med den intäktskalkyl som upprättats i samband med 2009 års budgetarbete.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun att gälla från den 1 november 2008, samt

Att delegera rätten att revidera taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun till tekniske chefen.

Yrkanden

Ordföranden föreslår att förslaget att ge delegationsrätt till tekniske chefen att revidera taxan för upplåtelse av allmän platsmark stryks.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag om att stryka tekniska utskottets förslag att ge delegationsrätt till tekniske chefen att revidera taxan för upplåtelse av allmän platsmark och finner att kommunstyrelsen beslutar att stryka förslaget.

§150 Förfrågan om medfinansiering till projekt från Vrå sockenråd

Ks 2008/0282  156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till projektet ”Återställning av Krokån” med max en tredjedel (78067 kr) av den totala projektbudgeten på 234200 kr under förutsättning att markägarna tillsammans också bidrar med en tredjedel.

Pengarna tas ur kontot för medfinansiering av EU-projekt.

Ärendet

Vrå sockenråd ansöker om medfinansiering till projekt ”Återställning av Krokån”. Det sökta beloppet hos Ljungby kommun är på 117100 kronor.

Den totala projektbudgeten är på 234200 kronor.

Av ansökningshandlingarna framgår att projektet innefattar:

· undanskaffande av nedfallna objekt (träd, grenar, kvistar, ris),

· att minska framtida översvämningar genom att förbättra vattenflödet,

· att öka attraktiviteten för turism och friluftsliv som fiske, vandring och paddling,

· att sträckningen är cirka 15 km och går från länsgräns i sydväst till Kraftverksdamm i Vrå (etapp 1),

· att tid- och kostnadsberäkningar är framtagna av Skogssällskapet,

· att arbetet kommer att göras av en eller flera enskilda entreprenörer – anbud kommer att infordras.

Beredning

Kommunledningskontoret har gått igenom ansökan i samråd med miljö- och byggkontoret och tekniska kontoret och föreslår i yttrande den 25 juni 2008 att Ljungby kommun inte går med i projektet ”Återställning av Krokån”.

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommun­styrelsen beviljar bidrag till projektet ”Återställning av Krokån” med max en fjärdedel (58550kronor) av den totala projektbudgeten under förutsättning att markägarna tillsammans bidrar med en fjärdedel och länsstyrelsen med två fjärdedelar.

Kommunledningskontoret har sedan arbetsutskottets sammanträde genom ytterligare kontakt med Länsstyrelsen fått informationen att kommunen och Länsstyrelsen måste bidra med lika delar till projektet och föreslår därför, under dagens sammanträde, att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till projektet med max två femtedelar (93680 kr) av den totala projektbudgeten på 234200 kr. Detta under förutsättning att markägarna tillsammans bidrar med minst en femtedel (46840 kr) och Länsstyrelsen i Kronobergs län med lika stort belopp som Ljungby kommun.

Yrkanden

Roland Johansson (alt), med bifall av Kerstin Wiréhn (v), yrkar att den totala summan delas på tre lika delar mellan privata markägare, Ljungby kommun och Länsstyrelsen.

Alf Johansson (KB) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande om avslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordföranden Roland Johanssons (alt) med flera yrkande att dela den totala summan till tre lika delar mot kommunledningskontorets förslag att dela den totala summan i fem delar där kommunen bidrar med två femtedelar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons med flera yrkande.

Reservation

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

§151 Begäran om utredning för ökad säkerhet av kommunal ledningsplats

Ks2008/0366  016

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommun­lednings­kontorets förslag till begäran om utredning för ökad säkerhet av kommunal ledningsplats och översänder den till Länsstyrelsen för vidarebefordran till Krisberedskapsmyndigheten KBM.

Ärendet

I Lag (1994:1720) om civilt försvar framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskaps­förberedelserna ingår bland annat att anordna ledningsplatser för kommun­ledningen.

Krisberedskapsmyndigheten KBM har ansvaret för att stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningar för effektiv och säker ledning under höjd beredskap. För att åstadkomma detta behöver en utredning göras och ett åtgärdsförslag tas fram. Utredningen kommer att omfatta lokaler för ledningsfunktion, strömförsörjning, telefoni samt IT-säkerhet. Detta kommer att ske med utgångspunkt från Ljungby kommuns befintliga risk- och sårbarhetsanalys samt IT-policy framtagen enligt KBM:s metod BITS.

För att undersökningen ska påbörjas måste Ljungby kommun genom beslut i kommunstyrelsen, ange en viljeriktning för att höja informationssäkerheten. Det sker genom att kommunstyrelsen antar denna begäran om utredning hos KBM. Viljeriktningen innebär samtidigt att kommunstyrelsen har för avsikt att ställa överenskomna ekonomiska medel till förfogande för att realisera hela eller delar av åtgärdsförslaget.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommun­styrelsen antar kommun­lednings­kontorets förslag till begäran om utredning för ökad säkerhet av kommunal ledningsplats och översänder den till Länsstyrelsen för vidare­befordran till Krisberedskapsmyndigheten KBM.

§152 Revidering av kommunfullmäktiges beslut angående avgift för kopia eller avskrift av allmän handling

Ks 2008/0338  055

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa omarbetade riktlinjer och avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2008-07-07.

Ärendet

Ljungby kommunfullmäktige fastställde den 25 november 1999 avgifter gällande kopiering eller avskrift av allmänna handlingar. Avgiften som trädde i kraft den 1 januari 2000 baserades på Avgiftsförordningen (1992:191) vilken är gällande praxis för landets kommuner.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 7 juli 2008 förslag till nya avgifter och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anta reviderade avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar att gälla från och med 1 oktober 2008.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar.

§153 Riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga eller andra framgångar i kommunen

2008/0386  100

Beslut

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser ska följa upprättade riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga eller andra framgångar i kommunen enligt följande:

· Samtliga förvaltningar arbetar aktivt med att uppmärksamma framgångsrika medborgare och medarbetare

· Respektive facknämnd/bolagsstyrelse ansvarar för omvärldsbevakning och uppmuntran/uppmärksamhet/uppvaktning inom sitt ansvarsområde

· När det gäller prestationer med särskilt stort marknadsföringsvärde samråder respektive förvaltning/bolag med kommunledningskontoret, som har huvudansvar för marknadsföring av Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att uppdra åt kommunlednings­kontoret att se över möjligheten att upprätta riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga framgångar i kommunen.

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 september 2008 upprättat förslag

till riktlinjer och föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser ska följa upprättade riktlinjer för idrottsliga framgångar i kommunen enligt följande:

· Samtliga förvaltningar arbetar aktivt med att uppmärksamma framgångsrika medborgare och medarbetare

· Respektive facknämnd ansvarar för omvärldsbevakning och uppmuntran/uppmärksamhet/uppvaktning inom sitt ansvarsområde

· När det gäller prestationer med särskilt stort marknadsföringsvärde samråder respektive förvaltning/bolag med kommunledningskontoret, som har huvudansvar för marknadsföring av Ljungby kommun.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 3 september 2008 att kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser ska följa upprättade riktlinjer för att uppmärk­samma idrottsliga framgångar i kommunen.

§154 Indelning av valdistrikt

Ks 2008/0271  111

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunlednings­kontorets förslag daterat 2008-08-20 till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Ärendet

Ljungby kommun, med totalt 21440 röstberättigade vid kommunala val, är för närvarande indelad i 24 valdistrikt. Det till antalet minsta valdistriktet har 212 röstberättigade till kommunvalet, valdistriktet med största antal röstberättigade har 1 676 personer.

Det kan konstateras att flera av valdistrikten i Ljungby kommun har alltför få röstberättigade för att uppfylla kravet i 4 kap 17 § vallagen SFS (2005:837). Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.

Inför Europavalet 2009 bör kommunen vidta åtgärder för att indelningen i valdistrikt i möjligaste mån ska uppfylla lagens krav. En sammanslagning av valdistrikten bör därför ske så att flertalet av valdistrikten omfattar ca 1 500 – 1700 röstberättigade.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 20 augusti 2008 förslag till ny valdistriktsindelning. Om sammanslagningen genomförs kommer Ljungby kommun att ha 14 valdistrikt, samtliga med antal röstberättigade över 1 000 personer. Merparten av distrikten har ca 1 500 röstberättigade.

Arbetsutskottet föreslår den 27 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

§155 Överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov

Ks2008/0385  826

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Troja-Ljungby AB beviljas kommunal borgen med 7500000 kr för överbyggnad av uterink.

 2. Kommunstyrelsen beslutar att ökade investeringsutgifter för kultur- och fritidsnämnden, 320000 kr, finansieras inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

 3. Kommunstyrelsen beslutar att ökade driftkostnader 2008 för uterinken, 275000 kr, finansieras genom kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter.

 4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr. Finansiering sker via eget kapital.

 5. Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om finansiering av drift-kostnader 2010 och framåt om 1450000 kr årligen till budgetberedningen.

 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet med Troja-Ljungby AB.

Ärendet

IF Troja-Ljungby har i skrivelse den 25 augusti 2008 till kultur- och fritidsnämnden presenterat ett avtalsförslag gällande en överbyggnad av uterinken vid Sunnerbohov samt fyra nya omklädningsrum med en handikappanpassad toalett för allmänheten på kvarteret Fritiden.

Avtalet innebär i korthet att IF Troja-Ljungby via ett nybildat aktiebolag driver och finansierar hela byggnadsprojektet och samtidigt ingår ett femårigt hyresavtal med Ljungby kommun, som efter avtalstiden övertar anläggningen.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 3 september 2008 och tillstyrker förslaget och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 september 2008 och beslutade att överlämna det till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ekonomichefen har pekat på flera alternativ till finansiering.

Ordföranden presenterar under sammanträdet förslag till beslut och finansiering av projektet.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (s), med bifall av Roland Johansson (alt), yrkar bifall till underlaget som har lagts fram under dagens sammanträde.

Sten Moberg (fp), med bifall av Alf Johansson (KB), Gösta Carlsson (m) och Conny Simonsson (s), yrkar bifall till upplägget.

Kerstin Wiréhn (v) yrkar återremiss för att utreda om projektet kan finansieras som en kommunal investering.

ClasGöran Carlsson (s) yrkar att kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr och finansieras genom att ta 700000 kr från kommunledningskontorets balanserade överskott, 700000 kr från tekniska kontorets balanserade överskott samt 50000 kr från Kultur- och fritidsnämndens balanserade överskott.

Sammanträdet ajournerades kl. 14.35-14.55.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (v) yrkande om återremiss mot kommunledningskontorets förslag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt förslag till finansiering, punkt för punkt:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. att Troja-Ljungby AB beviljas kommunal borgen med 7500000 kr för överbyggnad av uterink.

2. att ökade investeringsutgifter för Kultur- och fritidsnämnden, 320000 kr, finansieras inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

3. att ökade driftkostnader 2008 för uterinken, 275000 kr, finansieras genom kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

4. Ordföranden ställer därefter ClasGöran Carlssons (s) yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr genom att ta 700000 kr från kommunledningskontorets balanserade överskott, 700000 kr från tekniska kontorets balanserade överskott samt 50000 kr från kultur- och fritidsnämndens balanserade överskott mot ordförandes förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Kultur- och fritidsnämndens budget 2009 utökas med 1450000 kr och finansieras via eget kapital.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt förslag.

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till ordförandes förslag och nej-röst för bifall till ClasGöran Carlssons (s) yrkande om finansiering via balanserade överskott.

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 5 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därigenom beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta frågan om finansiering av driftkostnader 2010 och framåt om 1450000 kr årligen till budgetberedningen.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet med Troja-Ljungby AB.

§156 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 20 augusti 2008 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under juni och juli 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 1992-01-09, § 9.

2. Arbetsutskottets protokoll 2008-08-27 (§§ 32-34).

3. Tekniska utskottets protokoll 2008-08-27 (§§ 32-40).

4. Personalutskottets protokoll 2008-08-20 (§§ 42-48).

§157 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Sveriges Kommuner och Landstings beslut angående Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och Landsting.

 2. Stimulansbidrag 2008 har utbetalats till 16 aktiva sockenråd/byalag/samhällsföreningar i Ljungby kommun.

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 5 augusti 2008 godkänt projektplan ”Planering för vindkraft” samt ansökt om stöd hos Boverket till planerings­insatser för vindkraft.

 4. Boverkets beslut 2008-08-27 att bevilja stöd till planeringsinsatser för vindkraft till Ljungby kommun med 654600 kronor.

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 5 augusti 2008 besvarat Regionförbundet södra Smålands remiss Visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet.

 6. Sveriges kommuner och Landstings rapport ”Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007”.

 7. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-06-09.

 8. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2008-06-09.

 9. Inbjudan till årsmöte och bildande av den ideella föreningen Leader Linné med stadgar och information om placering av kontor.