Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-08-13

Sammanträde 2013-08-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Roland Johansson.

Beslutsärenden

2 Förlikningsavtal mellan IHD Industrihotell AB och Lars Danielssons Bilverkstad AB avseende avflyttning av hyresgäst.

4 Förändring av taxa för trävitt trä på Bredemads deponi.

5 Ansökan om kommunal borgen från Ryssby Garveri.

6 Policy för åtgärder vid extraordinär händelse.

7 Yttrande gällande Riksintresse för vattenförsörjning Bergaåsen.

8 Låt Ljungby kommun ta över telefonväxeln på lasarettet istället för att flytta den till Växjö. Svar på medborgarförslag.

9 Svar på medborgarförslag om stora rovdjur.

10 Verkställande av beslut om uppdrag och arvode till vice ordförandena i nämnderna.

Uppföljning

11 Utvärdering av tjänstledigheter längre än sex månader.

12 Ekonomisk analys av ökningen av socialt bistånd och lägesrapport av ekonomin efter sommaren 2013.

14 Redovisning av inkomna synpunkter maj-juli.

Information

15 Kartläggning och analys av strategiskt klimat- och energiarbete i södra Småland.

16 Beslut angående klagomål på grundvattenbortledning ur Bolmentunneln.

17 Kommunstyrelsen informerar.

19 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

20 Redovisning av delegationsbeslut.

§131 Förlikningsavtal avseende avflyttning av hyresgäst

Ks2013/0324  294

Beslut

Kommunstyrelsen delar inte motpartens invändning om att den av Ljungby kommun företagna uppsägningen av hyresförhållandet är ogiltig.

Saneringen av fabriksfastigheten i Dörarp har på grund av diverse tvistefrågor dragit ut på tiden och brådskar därför.

Kommunen har vidtagit omfattande förberedelser inför saneringsarbetet, tidsplan har fastställts samt har upphandling av varor och tjänster ägt rum.

Staten har genom Länsstyrelsen i Kronobergs län ställt avsevärda medel till kommunens förfogande för saneringsarbetets utförande, i storleksordningen över 30 miljoner kronor. Fråga har nu uppkommit om dessa medel kunde komma att äventyras helt eller delvis dras in om saneringsarbetet inte kan fullföljas som planerat.

Genom vad som nu anförts är styrelsen av den uppfattningen att ett domstolsutslag om hyresförhållandets vara eller icke vara inte kan avvaktas. Därför beslutar kommunstyrelsen att uppgörelse med motparten träffas i enlighet med vad som framgår av presenterat förslag till förlikningsavtal.

Kommunstyrelsen beslutar att ge IHDs och kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna förlikningsavtalet med Lars Danielssons Bilverkstad AB.

Ärendet ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Ärendet

Marken vid före detta metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. I början av 2012 förvärvade kommunen bolaget IHD Industrihotell AB. Bolaget äger en byggnad som måste rivas för att saneringen ska kunna genomföras. I byggnaden finns en bilverkstad som hyresgäst. Hyresgästen har blivit uppsagd för avflyttning men har åberopat sitt besittningsskydd. För att ersätta rätten enligt besittningsskyddet har ett förlikningsavtal tagits fram.

Förlikningsavtalet innebär att hyresgästen får ett skadestånd för utebliven inkomst, att för tillfället inte kunna bedriva sin verksamhet vidare , flytt och förvaring av lager och inventarier, investeringar som blivit onyttiga som gjorts i lokalen och en felaktig hyresdebitering.

Totalt är skadeståndet 825 tkr exklusive kostnaden för flytt av inventarier och lager.

Kommunen får 90% av kostnaden i statsbidrag, enligt beslut av länsstyrelsen, för att genomföra saneringen. Resterande medel tas inom tekniska förvaltningens driftbudget för 2013.

Beredning

Styrelsen för IHD delar icke motpartens invändning om att den av Ljungby kommun företagna uppsägningen av hyresförhållandet är ogiltig.

Saneringen av fabriksfastigheten i Dörarp har på grund av diverse tvistefrågor dragit ut på tiden och brådskar därför.

Kommunen har vidtagit omfattande förberedelser inför saneringsarbetet, tidsplan har fastställts samt har upphandling av varor och tjänster ägt rum.

Staten genom Länsstyrelsen i Kronobergs län har ställt avsevärda medel till kommunens förfogande för saneringsarbetets utförande, i storleksordningen över 30 miljoner kronor. Fråga har nu uppkommit om dessa medel kunde komma att äventyras helt eller delvis dras in om saneringsarbetet icke kan fullföljas som planerat.

Genom vad som nu anförts är styrelsen av den uppfattningen att ett domstolsutslag om hyresförhållandets vara eller icke vara icke kan avvaktas varför styrelsen tillstyrker att uppgörelse med motparten träffas i enlighet med vad som framgår av presenterat förslag till förlikningsavtal.

IHD Industrihotell AB föreslår den 22 juli 2013 att kommunstyrelsen beslutar att ge IHDs och kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna förlikningsavtalet med Lars Danielssons Bilverkstad AB.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet ska rapporteras till kommunfullmäktige.

§132 Policy för hållbar utveckling

Ks2013/0278  403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att meningen ”Det ekologiska systemet sätter ramarna för vad vi kan göra, ekonomin är medlet för att uppnå det vi vill och social hållbarhet – ett gott liv – är själva målet” stryks i policyn.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till ny policy för hållbar utveckling och att den tidigare policyn för hållbar utveckling upphävs.

Ärendet

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Det görs bland annat genom:

- Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

- Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

- Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Miljö- och byggförvaltningen skriver den 11 juni 2013 att den nuvarande policyn för hållbar utveckling antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 2007. För att följa den nya dokumentstrukturen behövds en revidering av texten så att den bara innehåller viljeinriktningen och inga åtgärder. Policyn kommer senare att åtföljas av en ny verksamhetsplan för hållbar utveckling.

Enligt förslaget till policy för hållbar utveckling ska kommunen:

- Verka för en hållbar positiv utveckling för invånare och företag i kommunen.

- Sträva efter en god och hälsosam livsmiljö för människor, djur och växter

i dag och i framtiden

- Skapa resurssnåla kretslopp och öka användningen av förnyelsebar energi

- Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer

- Verka för att de nationella miljömålen uppfylls

- Verka för att de nationella folkhälsomålen uppfylls

- Vara ett föredöme och en trovärdig aktör för hållbar utveckling

- Ta fram och följa upp kommunala mål för hållbar utveckling

- Steg för steg förbättra verksamheten i kommunkoncernen ur ett

hållbarhetsperspektiv

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 juni 2013 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya policyn för hållbar utveckling och att den tidigare policyn för hållbar utveckling upphävs.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att meningen ”Det ekologiska systemet sätter ramarna för vad vi kan göra, ekonomin är medlet för att uppnå det vi vill och social hållbarhet – ett gott liv – är själva målet” stryks i policyn.

§133 Förändring av taxa för trävitt trä

KS2013/0272  346

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra taxan för trävitt trä till 50 kr/ton på Bredemads industrideponi.

Ärendet

För att få träavfall till en resurs har Bredemad, miljökontoret och Ljungby Energi AB, i samarbete med företagen i Ljungby, förändrat hanteringen av trävitt trä. Nuvarande taxa som ger ersättning på 200 kr/ton till avfallslämnaren, kan nu förändras till fördel för företagen i Ljungby. Idag sorterar avfallslämnaren ut mer än vad som krävs för att separera det trävita träet till Bredemad. Med förändringen behövs inte detta, samtidigt justeras ersättningen till företagen till 50 kr/ton.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 juni 2013 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra taxan för trävitt trä till 50 kr/ton på Bredemads industrideponi.

§134 Ansökan om kommunal borgen från Ryssby Garveri

Ks2013/0928  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Garveriet i Ryssby kommunal borgen med 280 tkr.

Ärendet

Föreningen Garveriet i Ryssby har beviljats byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen till upprustning av garveriet. Bidraget avser tillgänglighets- och brandskyddsåtgärder. Arbetet ska vara slutfört senast den 31 oktober 2013. Föreningen Garveriet ansöker om kommunal borgen på 280 tkr eftersom Länsstyrelsens bidrag inte betalas ut förrän i efterskott. En kommunal borgen gör att föreningen får lägre räntekostnader och man slipper ta ut pantbrev. Den kommunala borgen behövs bara under en kort period, tills Länsstyrelsen betalar ut bidraget.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 juli 2013 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Föreningen Garveriet i Ryssby kommunal borgen med 280 tkr.

§135 Policy för åtgärder vid extraordinär händelse

Ks2013/0296  016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för åtgärder vid extraordinär händelse.

Den nya policyn ersätter nuvarande ”Plan vid extraordinär händelse” antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27”.

Ärendet

Denna policy bygger på kraven i ”Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” (2006:544). Policyn beskriver kommunens ansvar och mål vid en kris. Av policyn framgår också krisledningsnämndens respektive krisledningsgruppens roll.

Till policyn finns en handlingsplan som beskriver hur arbetet vid en extraordinär händelse bedrivs i praktiken. Dessutom finns det i vissa fall även rutiner kopplade till handlingsplanen.

Den nya policyn ersätter nuvarande ”Plan vid extraordinär händelse” antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27.

Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse fastställs av kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 25 juni 2013 att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för åtgärder vid extraordinär händelse.

§136 Yttrande gällande riksintresse för vattenförsörjning Bergaåsen

Ks2013/0299  341

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Ljungby kommun anser att det är viktigt att Bergaåsens vattentäkt blir riksintresse för vattenförsörjning i enlighet med det förslag som upprättas av Länsstyrelsen i Kronobergs län med tillhörande uppdateringar.

Avgränsningen för riksintresset bör följa gränsen för den sekundära skyddszonen i Bergaåsens vattenskyddsområde. Vidare bör riksintresset även omfatta ett 20 meter brett område över överföringsledningen fram till anslutningspunkt på det kommunala nätet i Växjö respektive Alvesta samt övriga nödvändiga anläggningar för att vattentäkten ska bibehålla sin funktion.

Europabanan är redovisad i Ljungby kommuns översiktsplan från 2006. Vid Bergaåsen är sträckningen av Europabanan föreslagen väster om E4:an inom det föreslagna riksintresset för vattenförsörjningen. Ljungby kommun anser att det är helt avgörande att Europabanans sträckning inte hindras eller avsevärt försvåras genom att ett nytt riksintresse föreslås. Europabanan är dessutom utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken, även om riksintresset inte är geografiskt lokaliserat.

Ärendet

Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram förslag på områden som är lämpliga som riksintresse för vattenförsörjning. I Kronobergs län har man utifrån de kriterier som ställts av HaV kommit fram till att vattentäkten i Bergåsen med tillhörande anläggningar är ett lämpligt objekt.

Ett förslag är framtaget och Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bergaåsen uppfyller samtliga kriterier enligt riktlinjerna för framtagande av riksintressen för vattenförsörjning. Ett riksintresse går i många fall före andra intressen varför det är viktigt att även vattentäkten skyddas i form ett riksintresse för vattenförsörjning. Ett riksintresse inskränker inte markägarens intressen på något sätt mer än vad de redan beslutade vattenskyddsföreskrifterna gör. Att området pekas ut som riksintresse gör att Bergaåsen uppmärksammas och vägs gentemot andra riksintressen.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 19 juni 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godta yttrandet nedan:

Ljungby kommun anser att det är viktigt att Bergaåsens vattentäkt blir riksintresse för vattenförsörjning i enlighet med det förslag som upprättas av länsstyrelsen i Kronobergs län med tillhörande uppdateringar.

Avgränsningen för riksintresset bör följa gränsen för den sekundära skyddszonen i Bergaåsens vattenskyddsområde. Vidare bör riksintresset även omfatta ett 20 meter brett område över överföringsledningen fram till anslutningspunkt på det kommunala nätet i Växjö respektive Alvesta samt övriga nödvändiga anläggningar för att vattentäkten ska bibehålla sin funktion.

Europabanan är redovisad i Ljungby kommuns översiktsplan från 2006. Vid Bergaåsen är sträckningen av Europabanan föreslagen väster om E4:an inom det föreslagna riksintresset för vattenförsörjningen. Ljungby kommun anser att det är helt avgörande att Europabanans sträckning inte hindras eller avsevärt försvåras genom att ett nytt riksintresse föreslås. Europabanan är dessutom utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken, även om riksintresset inte är geografiskt lokaliserat.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att stycket om Europabanan stryks i yttrandet.

Carina Bengtsson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) och Anne Karlssons (S) yrkande eller om de beslutar enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) och Anne Karlssons (S) yrkande med bifall till miljö- och byggnämndens förslag till beslut.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§137 Låt kommunen ta över telefonväxeln på lasarettet istället för att flytta den till Växjö

Ks2012/0400  106

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och ger kommunledningsför­valtningen i uppdrag att utreda frågan om samordnad växel mellan Ljungby kommun och Ljungby lasarett.

Ärendet

En medborgare föreslår i oktober 2012 att Ljungby kommun tar över televäxeln på Ljungby lasarett i stället för att funktionen flyttas till Växjö. En samverkan mellan kommunen och lasarettet skulle visa att man är mån om Ljungby lasarett och vården som bedrivs där.

Medborga­ren menar att ett samarbete för att utnyttja resurserna på bästa sätt ger bättre bibehållen service till patienter och kommuninvånare för samma skattepengar. Då allt är skattefi­nansierat borde man prova nya grepp och tankesätt. Motiveringen är att det finns risk att Ljungby står utan några funktioner alls i framtiden och att växeln i Växjö redan är över­belastad.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 5 juni 2013 att en studie kommer att genomföras med syfte att för att förbättra medborgarservicen i reception och växel i Ljungby kommun. I samband med detta kan även eventuella möjligheter till samverkan mellan Ljungby kommun och lasarett ses över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 juni 2013 att kommunstyrelsen ger kommunledningsför­valtningen i uppdrag att utreda frågan om samordnad växel mellan Ljungby kommun och Ljungby lasarett.

§138 Svar på medborgarförslag om rovdjur

Ks2013/0072  434

Ks2013/0149  434

Ks2013/0995  434

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgarna för förslagen men avslår förslagen med hänvisning till att det är länsstyrelsen som ansvarar för jaktvårds- och rovdjurspolitik, inte kommunen.

Ärendet

Tre medborgarförslag om stora rovdjur har inkommit till kommunen.

”Det är vår förhoppning och önskan att frågor om de stora rovdjuren kan diskuteras på ett neutralt, öppet, seriöst och obundet sätt”, skriver medborgarna i förslaget. De framför även att det i Ljungby kommun ”ska kunna bedrivas jakt och friluftsliv utan att behöva känna vanmakt och oro för familjer med tillhörande husdjur”.

Enligt medborgarförslaget ska Ljungby kommun tillse att en socioekonomisk konsekvensbeskrivning skapas som utreder vargstammens effekt på kommunens medborgares säkerhet, livskvalitet samt påverkan på turism och produktion av ekologisk och närproducerad köttvara. Dessutom föreslås att kommunens valda politiker ska förkovra sig i ämnet om vilka negativa konsekvenser som närvaron av varg och björn kan innebära. Sammanlagt lämnas 11 konkreta förslag om olika åtgärder som förslagsställarna menar att kommunen ska vidta.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 3 juni 2013 att förslagen som framförs är närmast att kategorisera som jaktvårds- och rovdjurspolitik, vilket inte faller inom det kommunala kompetensområdet.

Den myndighet som svarar för dessa frågor är Länsstyrelsen som bland annat har i uppdrag att inventera och förvalta rovdjursstammen i länet. Till Länsstyrelsen finns även kopplat en särskild viltvårdsdelegation som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 juni 2013 att kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagen med hänvisning till att det är länsstyrelsen som ansvarar för jaktvårds- och rovdjurspolitik, inte kommunen.

§139 Beslut om uppdrag och arvode till vice ordförandena i nämnderna

Ks2013/0198  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges delbeslut ”att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten” 2012-06-19 § 80 ska upphävas.

Ärendet

I samband med att budget för år 2013 beslutades av kommunfullmäktige den 19 juni 2012, fattade kommunfullmäktige också ett beslut om att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten.

Detta beslut strider mot kommunallagen (KL 4 kap. 10 §), men den informationen uppdagades inte förrän efter att beslutet vunnit laga kraft.

Det går inte att avsätta någon som är vald för ett arvoderat uppdrag utan att ett allvarligt brott har begåtts eller att ansvarsfrihet inte lämnats. Detta bekräftas av jurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktige bör fatta beslut om att det gamla beslutet ska upphävas så att inga missförstånd kan råda.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunfullmäktiges delbeslut ”att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten” 2012-06-19 § 80 ska upphävas.

Yrkande

Roland Johansson (ALT) yrkar att fullmäktiges beslut ska genomföras.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) yrkande. Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst.

§140 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Utvärdering av tjänstledigheter längre än sex månader.

2. Ekonomisk analys av ökningen av socialt bistånd.

3. Ekonomisk uppföljning.

4. Redovisning av inkomna synpunkter maj-juli.

§141 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Miljöstrategen rapporterar om den kartläggning och analys av strategiskt klimat- och energiarbete i södra Småland som har gjorts bland tjänstemän och politiker i länet. Slutsatsen är att det finns en positiv utveckling generellt, men att det finns en otydlighet mellan regionala aktörer. Slumpen och enskilda händelser påverkar hur utvecklingen sker.

2. Kommunchefen redogör för beslut av Länsstyrelsen 2013-05-30 angående klagomål på grundvattenbortledning ur Bolmentunneln.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

5. Regionförbundet Södra Småland.

§142 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Kommunledningsförvaltningen anmäler beslut om attesträtt för hela kommunledningsförvaltningen. Beslutet gäller sommaren 2013.

2. Protokoll från arbetsutskottet 18 juni 2013

3. Protokoll från tekniska utskottet 11 juni 2013

§143 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Beslut från Länsstyrelsen om ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända.

2. Boverkets beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Beslutet avser fastigheten Ljungby Boo 1:8, Bolmsö Bygdegårdsförening. Ansökan om bidrag avslås.

3. Boverkets beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Beslutet avser fastigheten Ljungby Torg 15:16, Slussen i Lagan. Ansökan om bidrag avslås.

4. Boverkets beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Beslutet avser fastigheten Ljungby Torg 1:242, Lagans samhällsförening. Ansökan avslås.

5. Boverket rapport ”Bostadsmarknaden år 2013-2014” ger en översikt över situationen på bostadsmarknaden i landets kommuner baserat på kommunernas bedömningar.

6. Protokoll från gemensamma nämnden 2013-07-08 §§ 27-33.

7. Budget för 2014 från gemensamma nämnden. Beslutat den 2013-06-10.

8. Protokoll från årsstämma Ljungby Energi AB, 2013-05-29 §§ 1-13.

9. Protokoll från årsstämma Ljungby Energinät AB, 2013-05-29 §§ 1-13.

10. Protokoll från Ljungbybostäder AB, 2013-06-17 §§ 43-52.

11. Protokoll från Ljungbybostäder AB, 2013-07-02 §§ 53-54.