Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-10-01

Sammanträde 2013-10-01

Datum
Klockan
Plats

2 Bildande av aktiebolag Ljungby Arena AB.

3 Beslut om eventuell fortsättning av projekt "Ring - vi hämtar dig"

4 Försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga. Beslut om tilläggsavtal.

5 Sälj skollokalerna till Södra Ljunga till högstbjudande. Medborgarförslag.

6 Ge bankgaranti till Lingbygdens friskola. Svar på motion.

7 Policy för kredit- och kravhantering.

8 Policy för kommunens finansverksamhet.

9 Verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet.

11 Budget för kommunledningsförvaltningen 2014, inklusive verksamhetsberättelse och målstyrning.

12 Budget för tekniska förvaltningen 2014, inklusive verksamhetsberättelse och målstyrning.

13 Taxa för nyttoparkeringstillstånd

14 Godkännande av projektplan för kvarteret Aspebacken.

15 Godkännande av projektplan för ny översiktsplan

16 Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

17 Beslut om samråd av VA-plan

18 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020. Svar på remiss.

19 Förslag på arbetsmiljösatsningar från Cesam.

20 Policy för internationellt arbete.

21 Verksamhetsplan för internationellt arbete.

22 Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen. Svar på motion.

23 Om avtal med migrationsverket. Svar på motion.

24 Inrätta en arbetsmarknadssektion. Svar på motion

25 Fastställande av vision och värdegrunder för Ljungby kommun från 2015.

26 Revidering av bestämmelser för utdelning av minnesgåva.

27 Ekonomisk lägesrapport från socialförvaltningen.

29 Information om bolaget IHD Industrihotell AB.

30 Kommunstyrelsen informerar.

32 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

33 Redovisning av delegationsbeslut.

34 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2013 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 85 000 kr Förslag 0 kr Återstår 215 000 kr Medel för EU-projekt 2013 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen

§165 Fastställande av dagordning

§166 Bildande av aktiebolag Ljungby Arena AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till att bilda ett arenabolag och godkänna förslaget till bolagsordning för Ljungby Arena AB under förutsättningen att villkoren i "Investeringsmemorandum Ljungby Arena" inkommen den 24 september 2013 uppfylls.

§167 Beslut om eventuell fortsättning av projekt "Ring - vi hämtar dig"

§168 Försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga

§169 Sälj skollokalerna till Södra Ljunga till högstbjudande Svar på medborgarförslag.

§170 Ge bankgaranti till Lingbygdens friskola Svar på motion.

§171 Policy för kredit- och kravhantering

§172 Policy för kommunens finansverksamhet

§173 Verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet

§174 Delårsbokslut 2013

§175 Budget för kommunledningsförvaltningen 2014

§176 Budget för tekniska förvaltningen 2014

§177 Taxa för nyttoparkeringstillstånd

§178 Godkännande av projektplan för kvarteret Aspebacken

§179 Godkännande av projektplan för ny översiktsplan

§180 Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

§181 Beslut om samråd av VA-plan

§182 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 Svar på remiss.

§183 Förslag på arbetsmiljösatsningar från Cesam

§184 Policy för internationellt arbete

§185 Verksamhetsplan för internationellt arbete

§186 Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Svar på motion.

§187 Om avtal med migrationsverket Svar på motion.

§188 Inrätta en arbetsmarknadssektion Svar på motion.

§189 Fastställande av vision och värdegrunder för Ljungby kommun från 2015

§190 Revidering av bestämmelser för utdelning av minnesgåva

§191 Bidrag för skolskjuts till Lingbygdens Friskola i Södra Ljunga