Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-02-11

Sammanträde 2014-02-11

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare.

Beslutsärenden

2 Ändring av bolagsordning för Ljungby kommuns bolag.

3 Motion - Bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

4 Motion om utbildning i offentlig upphandling.

5 Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisledningsorganisation och beredskap.

6 Omfördelning av medel för ombyggnation av Brunnsgården.

7 Centrumplan och investeringar - tilläggsbudgetering

8 Internkontrollplan för tekniska förvaltningen 2014.

9 Verksamhetsplan för energirådgivning 2014.

10 Val av ombud till Kommuninvest Föreningsstämma.

11 Ändring av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.

12 Svenska Migrationscenters etablering av regionkontor i Ljungby.

13 Utlysande av option i trafikeringsavtal 2011-01 avseende skolskjuts, färdtjänst med mera.

Uppföljning

14 Uppföljning av frågor kring samlastning av kommunal gods.

15 Redovisning av åtgärder för förebyggande arbete med ungdomar som har det svårt.

16 Redovisning av inkomna synpunkter till kommunen 2013. - Eva-Marie (handlingar publiceras på extranätet)

Information

17 Regler för upphandling.

19 Samarbete mellan fastighetsavdelningen och Ljungbybostäder.

20 Antal administratörer - en jämförelse med andra kommuner.

21 Bildandet av Region Kronoberg.

22 Regionförbundets samarbete med Tlokwe i Sydafrika.

23 Kommunstyrelsen informerar.

25 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

Delegationsärenden och anmälningsärenden

26 Redovisning av delegationsbeslut.

27 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag 0 kr Återstår 300 000 kr Medel för EU-projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr UNDERRÄTTELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (139 kb)

§15 Fastställande av dagordning

§16 Ändring av bolagsordning för Ljungby kommuns bolag

§17 Bekämpa den ekonomiska brottsligheten Svar på motion.

§18 Genomför utbildning i offentlig upphandling för politikerna Svar på motion.

§19 Granskning av krisledningsorganisation och beredskap Svar på revisionsrapport

§20 Omfördelning av medel för ombyggnation av Brunnsgården

§21 Centrumplan ­ utökning av investeringsbudget

§22 Internkontrollplan för tekniska förvaltningen 2014

§23 Verksamhetsplan för energirådgivning 2014

§24 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2014

§25 Ändring av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

§26 Svenska Migrationscenters etablering av regionkontor i Ljungby

§27 Utlysande av option i trafikeringsavtal 2011-01 avseende skolskjuts, färdtjänst med mera

§28 Verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen 2013

§31 Redovisning av delegationsbeslut