Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-09-16

Sammanträde 2014-09-16

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Carina Bengtsson

2 Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor. Svar på motion. - Mikael Johansson

3 Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning på bibliotek. - Ing-Marie Byström

4 Påbörja omgående projekt Lagavallen. Svar på motion. - Ing-Marie Byström

5 Svar på medborgarförslag angående att införa koppeltvång på hundar. - Sonja Edén

6 Svar på medborgarförslag angående att inhägna området norr om lekplatsen i Brunnsparken för lek- och rastplats. - Sonja Edén

7 Svar på E-förslag angående att anlägga en hundrastgård i Ljungby. - Sonja Edén

8 Godkännande av nyttjanderättsavtal med Ljungby idrottsförening. - Jan Bernhardsson

9 Om- och tillbyggnad av sporthall i Lidhult. - Jan Bernhardsson

10 Förslag till vattenskyddsområde sjön Bolmen. Yttrande till Sydvatten. - Ann-Sofi Persson och Johan Håkansson.

11 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. - Ann-Sofi Persson (Taxan publiceras enbart på extranätet)

12 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen. - Ann-Sofi Persson

13 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen. - Ann-Sofi Persson

14 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl. - Ann-Sofi Persson

15 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. - Ann-Sofi Persson

16 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen. - Ann-Sofi Persson

17 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter. - Ann-Sofi Persson

18 Ändring av upphandlingspolicyn. - Carl-Fredrik Ledin

19 Reglemente för krisledningsnämnden. - Stefan Lehr

20 Delårsbokslut 2014. - Magnus Johansson

21 Beslut om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola. - Roland Eiman

22 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige. - Eva-Marie

23 Fyllnadsval efter S Fredriksson (S).

24 Utvärdering av kommunchefens anställningsavtal.

25 Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnämnden. - Roland Eiman

26 Kommunstyrelsen informerar.

28 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

30 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 259 000 kr Återstår 26 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr

31 KALLELSE

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (80 kb)

§99 Fastställande av dagordning

§100 Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor Svar på motion

§101 Erbjud kostnadsfri juridisk rådgivning på biblioteket Svar på medborgarförslag

§102 Påbörja omgående projekt Lagavallen Svar på motion

§103 Inför koppeltvång på hundar inom planlagt område Svar på medborgarförslag

§104 Inhägna området norr om lekplatsen i Brunnsparken för lek- och rastplats Svar på medborgarförslag

§105 Anlägg en hundrastgård i Ljungby Svar på e-förslag

§106 Godkännande av nyttjanderättsavtal med Ljungby IF

§107 Om- och tillbyggnad av sporthallen i Lidhult

§108 Förslag till vattenskyddsområde sjön Bolmen

§109 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

§110 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen

§111 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen

§112 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl

§113 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

§114 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen

§115 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

§116 Revidering av upphandlingspolicyn

§117 Reglemente för krisledningsnämnden

§118 Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2014

§119 Beslut om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola

§120 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige

§121 Fyllnadsval efter S Fredriksson (S)

§122 Utvärdering av kommunchefens anställningsavtal

§123 Informationsärenden

§125 Anmälan av delegeringsbeslut