Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-11-11

Sammanträde 2014-11-11

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Solling

2 Rusta upp stugorna i hembygdsparken. Svar på motion.

3 Höjning av VA-taxan. - Ann-Sofie Svensson

4 Svar på medborgarförslag angående att befria kommunens tjänstebilar från P-skiva. - Sonja Edén

5 Svar på motion angående att införa en särskild plats för motorburen ungdom. - Sonja Edén

6 Införande av sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun. - Maritha Davidsson, Petter Holm

7 Svar på medborgarförslag angående vattenlek på Stora- eller Lilla Torg. - Bengt Karlsson

8 Hantering av vindkraftsärenden i Ljungby kommun.

9 Etablering av vindkraftspark i Kånna, beslut om tillstyrkan/avstyrkan. - Thomas Hultqvist

10 Svar på motion om att ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest. - Malin Selander

11 Svar på medborgarförslag om rehabilitering för sjukskrivna - Jennie Ronefors

12 Reglemente för partistöd. - Eva-Marie

13 Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen samt antagande av reglemente för tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och demokratiberedningen. - Eva-Marie

14 Förlängning av giltighet för Policy mot mutor och bestickning. - Roland Eiman

15 Förändrat användningsområde för investeringsmedel för bredband - Peter Wiman

16 Avveckling och avregistrering av Sunnerbo härads sparbanks jubileumsfond. - Lisbeth Wikström

17 Svar på medborgarförslag om skattesubventioner för närodlat - Magnus Johansson

18 Skattesats 2015. - Magnus Johansson

19 Budget 2015 och plan 2016-20- Magnus Johansson (fler handlingar finns på extranätet under Ekonomi/Budget/Budget 2015)

20 Revidering av fotvårdstaxa. - Gabriella Olofsson

21 Revidering av taxa för trygghetslarm. - Gabriella Olofsson

22 Ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - Gabriella Olofsson

23 Gemensam organisation och system för E-arkiv. - Ronnie Wallin

24 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. - Ronnie Wallin

25 Budgetuppföljning september. - Simon Aronsson

26 Socialnämndens budget. - Jonas Jönsson, Gabriella Olofsson

27 Bildandet av Region Kronoberg.

28 Kommunstyrelsen informerar.

30 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

31 Redovisning av delegationsbeslut.

32 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 274 000 kr Återstår 26 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (137 kb)

§159 Fastställande av dagordning

§160 Rusta upp stugorna i hembygdsparken Svar på motion

§161 Höjning av VA-taxan

§162 Befria kommunens tjänstebilar från P-skiva Svar på medborgarförslag

§163 Inför en särskild plats för motorburen ungdom Svar på motion

§164 Sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun

§165 Vattenlekplats för att ge liv åt Stora eller Lilla Torg Svar på medborgarförslag

§166 Hantering av vindkraftsärenden i Ljungby kommun

§167 Ansökan om etablering av vindkraftspark i Kånna

§168 Ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest på Bredemad Svar på motion

§169 Erbjud sjukskrivna rehabilitering i lugn miljö Svar på e-förslag

§170 Antagande av reglemente för partistöd

§171 Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen samt antagande av reglementen för tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och demokratiberedningen

§172 Förlängning av giltighet för policy mot mutor och bestickning

§173 Förändrat användningsområde för investeringsmedel för bredband

§174 Avveckling och avregistrering av Sunnerbo Härads Sparbanks jubileumsfond

§175 Skattesubventioner för närodlat Svar på medborgarförslag

§177 Budget 2015 och plan 2016-2019

§178 Revidering av fotvårdstaxa

§179 Revidering av taxa för trygghetslarm

§180 Gemensam organisation och system för e-arkiv

§181 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst

§182 Byggkreditiv till upprustning och ombyggnation av Sunnebohov

§184 Informationsärenden