Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-05-12

Sammanträde 2015-05-12

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetår 2015. (Kf)

3 Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och bin en chans. Svar på medborgarförslag.

4 Omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret 2015.

5 Begäran om omdisponering och tilläggsäskande av investeringsmedel i 2015 års budget, fastighetsavdelningen. (Kf)

6 Hyreskontrakt Kv Aspebacken 25.

7 Reservatsbildning, Kronoskogen. (Kf)

8 Integrerat Lifeprojekt för klimatanpassning i Kronobergs län.

9 Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem. (Kf)

10 Svar på motion om Hunsberget. (Kf)

11 Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby.

12 Årsredovisning Regionförbundet Södra Småland.

13 Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare.

14 Deltagande i förstudie med kommun i Mocambique.

15 Avsiktsförklaring om administrativ samverkan mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner. (Kf)

16 Namn på arenan.

17 Utbildningar på Högskolecentrum i Ljungby.

18 Budgetuppföljning efter mars 2015.

19 Redovisning av intern kontroll om chefer har rätt förutsättningar för ett bra ledarskap.

23 Nytt från Region Kronoberg.

24 Redovisning av delegationsbeslut.

25 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (278 kb)

§66 Fastställande av dagordning

§67 Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetåret 2015

§68 Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och bin en chans Svar på medborgarförslag

§69 Omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget år 2015

§70 Begäran om omdisponering och tilläggsäskande av investeringsmedel i 2015 års budget, fastighetsavdelningen

§71 Hyreskontrakt kv. Aspebacken

§72 Integrerat Lifeprojekt för klimatanpassning i Kronobergs län

§73 Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

§74 Svar på motion om Hunsberget

§75 Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

§76 Årsredovisning Regionförbundet Södra Småland

§77 Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare

§78 Deltagande i förstudie med kommun i Mocambique

§79 Avsiktsförklaring om administrativ samverkan mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

§80 Beslut om namn på arenan

§81 Informationsärenden

§82 Redovisning av delegeringsbeslut

§83 Redovisning av meddelanden