Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-08-14

Sammanträde 2018-08-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Avtal om väghållningsansvar (KS) – Per-Olof Almqvist

3 Svar på motion om butiken ”Lite av varje” (KF) – Nihad Hodzic

4 Kommunens uppdrag inom Civilt försvar 2018-2020 (Information) – Carina

5 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

6 Förstudie för årskurs 7-9 skola (KF) – Jonas Jönsson

7 Revidering av förbundsordning för Sydarkivera (KF) – Christoffer Mowide

8 Årsredovisning för Sydarkivera 2017 (KF) – Christoffer Mowide

9 Ansvarsfrihet för Sydarkivera 2017 (KF) – Christoffer Mowide

10 Avgiftsreglemente för kopiering av allmänna handlingar (KF) – Christoffer

11 Tilläggsäskande för byggnation av Bergalyckans förskola (KS) – Elina

12 Svar på motionen Låt rent vatten bli kommunens signum (KF) – Lisa Åberg

13 Organisering av lokalvård och vaktmästeri (KS) – Ronnie Wallin

14 Policy för internationellt arbete (KF) – Maria Johansson

15 Verksamhetsplan för internationellt arbete (KS) – Maria Johansson

16 Stimulansbidrag 2018 (KS) – Maria Johansson

17 Redovisning av samrådsredogörelse för översiktsplan (Information) – Anna

Aracsy Skickar med denna länk i utskicket enligt önskemål från Anna: https://ljungby.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=060e0225 61304e6eb288d8b346dc41e5

18 Beställning av särskilt boende kombinerat (KS) – Harriet Kristensson,

19 Redovisning av delegationsbeslut

20 Redovisning av meddelanden

a. Beslut om återkallande av nätkoncession för linje samt fråga om återställningsåtgärder från Energimarknadsinspektionen. b. Svar på remiss till förslag om Trafikverkets åtgärdsprogram 2019-2023. c. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB 2018-05-29. d. Beslut från Socialnämnden § 42/2018, Utnämnande av dataskyddsombud. e. Information från länsstyrelsen och Region Kronoberg om Tobacco Endgame f. Beslut från Tekniska nämnden § 57/2018, Utnämnande av dataskyddsombud g. Beslut från Tekniska nämnden § 58/2018, Granskning av representation, resor och mobilanvändande h. Beslut från Kommunstyrelsens i Älmhults kommun om avtal om konsumentsrådgivning. i. Information om uppföljning av hur kommunala budget- och skuldrådgivningen använts i kommunerna. j. Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Visma Commerce AB Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2018 Anslag budget 400 000 kr Disponerat 400 000 kr Återstår 0 kr

§116 Avtal om väghållningsansvar

§117 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

§118 Förstudie för nybyggnation av skola vid Hjortsbergskolan/Haraberget årskurs 7-9

§119 Revidering av förbundsordning för Sydarkivera

§120 Årsredovisning för Sydarkivera 2017

§121 Ansvarsfrihet för Sydarkivera 2017

§122 Revidering av Avgiftsreglemente för kopiering av allmänna handlingar

§123 Tilläggsäskande för ny- och ombyggnation av Bergalyckan förskola

§124 Svar på motion - Låt rent vatten bli kommunens signum

§125 Uppdrag om gemensam organisation för lokalvård och vaktmästeri

§126 Policy för internationellt arbete

§127 Verksamhetsplan för internationellt arbete

§128 Stimulansbidrag 2018

§129 Beställning av särskilt boende kombinerat med trygghetsboende

§130 Informationsärenden

§131 Redovisning av delegationsbeslut

§132 Redovisning av meddelanden