Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2019-02-13

Sammanträde 2019-02-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till miljö- och byggnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022.

5 Val av representant samt ersättare till brottsförebyggande rådet under mandatperioden 2019-2022.

6 Val av kontaktpolitiker samt ersättare till ungdomsrådet under mandatperioden 2019-2022.

7 Val av ombud och ersättare till Lagans vattenråd under mandatperioden 2019-2022.

8 Val av ledamot samt ersättare till kommittén för Helgeån under mandatperioden 2019-2022.

9 Val av representant att ingå i rådet som utser pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård under mandatperioden 2019-2022.

10 Verksamhetsberättelse och måluppfyllnad 2018, beslut om godkännande. - Trond Strangstadstuen

11 Beslutsattestering 2019, beslut om godkännande. -

12 Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde inklusive rätt till vidaredelegation, beslut om fastställande och ge i uppdrag. -

13 Verksamhetsplan för plan- och byggavdelningen 2019, beslut om antagande. -

14 Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2019, beslut om antagande. -

Information och frågor diverse Plan

15 Detaljplan för Angelstads-Kärragården 1:50, beslut om samråd. -

16 Detaljplan för Läkaren 6, beslut om samråd. -

17 Detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8, beslut om granskning. -

18 Detaljplan för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera, beslut om samråd. -

19 Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun, beslut om yttrande. -

Information och frågor plan Bygg

20 Läkaren 6, ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av jourrum. -

21 Ugglan 8, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning samt uppförande av garage med tillhörande skärmtak. -

22 Kvadraten 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus vid flerbostadshus. -

23 Ryssby 27:32, ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak på enbostadshus. -

24 Näcken 31, ansökan om bygglov för montering av solceller på tak. -

25 Toftaholm 1:28, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av matrum/orangeri. -

26 Toftaholm 1:28, ansökan om bygglov för nybyggnad av matrum/orangeri. -

Information och frågor bygg Miljö

27 Gässhult 5:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

28 Äpplanäs 2:4, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Ordförande Kent Danielsson C Dagordning 1(3) Miljö- och byggnämnden