Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (314 kb)

1 Fastställande av dagordning.

3 Delegationsärenden.

Information och frågor diverse * Information om kommunens säkerhetsarbete och krisberedskap -säkerhetssamordnare på KLF * Redovisning av prognos för kvartal 1. - * Information om resultatbalansering. - * Information om resultat av löpande insikt 2018. - * Information om bemanningen på förvaltningen. - * Feedback på utbildningen i Växjö den 22 mars. Vad kan förvaltningen utbilda nämnden mer i/om? Plan

4 Detaljplan för Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2, beslut om antagande. -

5 Detaljplan för Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21, beslut om antagande. -

6 Detaljplan för Välten 4 med flera, beslut om planuppdrag. -

7 Detaljplan för Angelstads-Kärragården 1:50, beslut om granskning. -

8 Detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8, beslut om antagande. -

9 Detaljplan för Läkaren 6, beslut om granskning. -

Information och frågor plan * Information om strukturbilden i översiktsarbetet. - Bygg

10 Älgen 16, ansökan om bygglov för utvändig ändring på enbostadshus. -

11 Smedjan 7, ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av kontor till lägenheter. -

12 Össjö 2:3, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage. -

13 Bolmstad 2:62, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. -

14 Hjulet 3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av ventilation/VA. -

Information och frågor bygg Miljö

15 Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. -

16 Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. -

17 Orberg 1:37, yttrande till länsstyrelsen Kalmar län över ansökan om ändring av befintligt tillstånd avseende årligt uttag från grustäkten -

18 Toftaholm 1:66, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

19 Hov 2:37, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Ordförande Kent Danielsson C Kallelse 1(2) Miljö- och byggnämnden