Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-04-30

Sammanträde 2008-04-30

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Eftersom vi har många ärenden, kan det bli avbrott för lunch.

Inledning
Ordföranden hä Läs mer...lsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till och med punkt 20.

1 Förslag till justerare: Jimmy Persson (alt)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Budget 2009-2013 - Bengt Karlsson

5 Insatser som syftar till att underlägga och mildra negativa effekter av förstående generationsskifte.

Yttrande till kommunstyrelsen. -Bengt Karlsson

6 Genomförandeavtal om parkeringsplatser för fastigheten Sländan 7.

Godkännande av avtal. - Bengt Karlsson

7 Gatunamn inom detaljplanen för del av kvarteret Kometen.

Fastställande. - Bengt Karlsson

8 Gatunamn inom detaljplanen för kvarteret Pannan med mera.

Fastställande. - Bengt Karlsson

9 Medborgarförslag - träbodar på Lilla torg

Yttrande till kultur- och fritidsnämnden. - Bengt Karlsson

Plan:

10 Detaljplan för del av Ryssby 21:2 (scoutstugan) i Ryssby samhälle.

Beslut om planuppdrag. - AnnKristin Rådberg

11 Detaljplan för fastigheten Bandybanan 1 i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - AnnKristin Rådberg

12 Detaljplan för del av Ljungby 7:129 i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - AnnKristin Rådberg

13 Detaljplan för del av Replösa 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

14 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Henrik Johansson

15 Detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen - Söderleden) i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Henrik Johansson

16 Detaljplan för del av Bolmstad 2:10 i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Olle Ring

17 Detaljplan för del av Bråna 3:8 med flera i Agunnaryds församling.

Beslut om samråd. - Olle Ring

18 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Beslut om godkännande. - Olle Ring

19 Utredningsområden för industri.

20 Utredningsområde för bostäder.

Information och frågor - Plan:, Miljö:

21 Hälsoskyddsföreskrifter.

Godkännande av förslag. - Bertil Bengtsson

22 Renhållningsordningen

Yttrande till tekniska kontoret. - Carina Axelsson

23 Nämndens mål för hållbar utveckling.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

24 Marsjö 5:1, utökning av tomt.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

25 Håringe 3:18, utökning av tomt.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö:, Bygg:

26 Ljungby 7:97 och 7:96, tillbyggnad med uteservering.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson

27 Läraren 20, nybyggnad och rivning av skolbyggnad.

Ansökan om bygg- och rivningslov. - Bertil Johannesson

28 Plogen 15, nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

29 Ryssby-Östraby 5:2, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vite. - Bertil Johannesson

30 Torg 1:164, uppförande av lagerhall.

Ansökan om tillfällig åtgärd. - Bertil Johannesson

31 Tråden 3, tillbyggnad med inglasad altan, balkong.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

32 Bräkentorp 4:23, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

33 Ingelstad 7:2, olovligt uppförd förrådsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

35 Jonsboda 2:23, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

36 Källshult 1:21, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

37 Mjäryd 4:12, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

38 Rataryd 3:2, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

39 Torg 1:58, nybyggnad av carport samt byte av fasadbeklädnad på huvudbyggnaden.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

40 Vittaryd 3:9, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

41 Össjö 7:7, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

42 Meddelanden och information.

43 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§58 Budget 2009-2013

Dnr 1125/08

Beslut

· Nämnden utökar plankontoret med en tjänst utan att begära utökad ram.

· Från och med 2009 förslås att kalkningsfrågorna handläggs av annan förvaltning än miljö- och byggkontoret.

· Förslag till investeringsbudget 2009-2013 överlämnas till ekonomikontoret.

2009

2010

2011

2012

2013

Text

Beslut

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Förslag

Inventarier

75

75

75

75

75

100

100

100

Digitalisering

av mikrofilm

100

100

SUMMA

75

75

175

75

175

100

100

100

Redogörelse för ärendet

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2008 i uppdrag att ta fram förslag till en förändrad budgetprocess för 2009 års budget. Bakgrunden till uppdraget är den mängd olika äskande som har inkommit från förvaltningar och nämnder efter beslut om rambudget.

Den huvudsakliga anledningen till äskandena är troligtvis att rambudgeten inte är tillräckligt förankrad, varken inom partigrupper, nämnder eller ledningsgrupp.

Ett annat problem med budgetprocessen är att den är tungrodd.

För att en bra budgetprocess ska kunna bli en bra modell behövs mer politiska diskussioner om driftbudgeten under våren. Förvaltningarnas tjänstemän behöver arbeta mer med budgeten i ett tidigare skede än idag.

Fördelarna med att fastställa driftbudgeten i juni är flera. Det blir en ökad tydlighet mot nämnder och förvaltningar vilken budget som gäller. Verksamheten får mer tid för att förbereda exempelvis en minskad budget. Ur ett kommunövergripande perspektiv finns en fördel i att det kommer att bli färre tillfällen att lämna in äskanden från förvaltningar och nämnder. Som det är idag kan samma äskande återkomma både i rambudgeten och i ”höstbudgeten”.

Budgetarbetet kommer att öka något under våren men den stora fördelen är att hösten kan användas till annat arbete. Förvaltningarna får mer tid till att sammanställa detaljbudgeten, idag måste en stor del av arbetet göras under sommaren.

Nackdelar består i första hand av att det finns fler osäkerhetsfaktorer om budgeten beslutas under våren.

Nämnden behöver förstärka plankontoret med ytterligare en tjänst för att:

· erbjuda attraktiva områden för boende, industri och övriga områden,

· uppfylla centrumplanens intentioner,

· stödja lokala initiativ för utveckling av de mindre orterna,

· klara ny lagstiftning om strandskyddet,

· uppfylla samhällets ”snabba” förändringar,

· förnya inaktuella detaljplaner,

· handlägga vindkraftsutbyggnaden samt

· ansvara för komplexa lokaliseringar.

Kalkningsverksamhetens administrativa del handläggs av miljö- och byggnämnden. Det praktiska arbetet utförs av tekniska kontoret. Tekniska kontoret debiterar nämnden varje år cirka 250000 kronor.

Historiskt har tidigare utvecklingschef varit den som handlagt kalkningen.

När utvecklingschefen gick i pension övertog VVS-inspektören handläggningen. När nu VVS-inspektören går i pension föreslår nämnden att all hantering av kalkfrågor övergår till annan förvaltning.

Nämnden har i flera år haft en investeringsbudget för digitaliseringen av bygglovsarkivet. Flera tekniska problem har inneburit att investeringen skjutits framåt. En lösning under 2007 innebär att digitaliseringen har påbörjats och att tidigare beviljat investeringsbelopp räcker under 2007-2009. Ytterliggare investering för att digitalisera alla ”gamla” handlingar behövs under åren 2010-2011.

Förslaget är att flytta fram investeringen 100000 kronor från 2009 till 2010 respektive 2010 till 2011.

Nämnden föreslår att investeringen av inventarier för 2013 blir 100000 kronor.

Den 29 april 2008 ska nämnder ha lämnat in förslag till investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013 samt eventuella äskanden gällande driftbudgeten.

§59 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förstående generationsskifte

Dnr 473/08

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Nämnden är positiv till förslaget.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om att en utredning ska göras för att utreda förutsättningarna i kommunen om arbetskraft och nyrekrytering under kommande femårsperiod samt lämna förslag till åtgärder för att arbetssituationen i kommunen ska fungera tillfredsställande under perioden som helhet. Bland annat ska förutsättningarna för att bereda äldre personal mentorsuppgifter eller andra specialuppgifter utredas.

För att underlätta framtida rekrytering och behålla redan anställd personal samt säkerställa kunskapsöverföring till nyanställda föreslås följande åtgärder:

 1. Koordinator för marknadsföring av Ljungby kommun som arbetsgivare.

 2. Kompetensutveckling och karriärvägar.

 3. Utvecklingsprogram för framtidens ledare (Trainee Kronoberg).

 4. Traineeprogram

 5. Mentorskap

 6. Projekt för äldre arbetstagare.

 7. Flexiblare arbetstider och rätt till heltid.

 8. Fortsatt satsning på friskvård och hälsa.

Utredningen har skickats på remiss till nämnden för synpunkter senast den 30 april 2008.

§60 Genomförandeavtal gällande parkeringsplatser för fastigheten Sländan 7

Dnr 749/08

Godkännande av avtal

Beslut

Avtalet godkänns för parkeringsplatser inom fastigheten Sländan 7.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har kommit överens om genomförandeavtal för fastigheten Sländan 7 mellan Ljungbybostäder AB och Ljungby kommun.

Enligt parkeringsberäkningen som gjordes vid framtagandet av detaljplanen för Sländan 7 visar att det behövs 33 parkeringsplatser utanför kvarteret för att täcka parkeringsbehovet.

För att täcka parkeringsbehovet upplåter Ljungby kommun 33 parkeringsplatser inom 200 meter från kvarteret Sländan. De platser som kommunen upplåter ska iordningställas av kommunen på så sätt och i standard som bestäms av kommunen. Upplåtelsen av platserna ska ske senast vid slutbesiktning av nybyggnationen inom Sländan 7.

Tekniska kontoret önskar att nämnden godkänner avtalet gällande parkeringsplatserna.

§61 Gatunamn inom detaljplanen för del av kvarteret Kometen

Dnr 144/08

Fastställande

Beslut

Gatunamnet fastställs till Lilla Bryggaregränd.

Redogörelse för ärendet

En ny detaljplan för del av kvarteret Kometen vann laga kraft den 21 februari 2007, vilket innebär att ett nytt gatunamn behövs för att klara adresserna till Kometen 5, 8 och 9.

Tekniska kontoret föreslår att passagen mellan Föreningsgatan och Kungsgatan får gatunamnet Lilla Gränden eller Lilla Bryggaregränd.

§62 Gatunamn inom detaljplanen för kvarteret Pannan med mera

Dnr 760/08

Fastställande

Beslut

Gatunamnet fastställs till Blockvägen.

Redogörelse för ärendet

Med anledning av de nya industritomterna inom södra delen av kvarteret Pannan med mera behövs ett nytt gatunamn för adressättning.

Tekniska kontoret har i brev den 3 april 2008 föreslagit att vägnamnet Blockvägen fastställs.

§63 Medborgarförslag - träbodar på Lilla torg

Dnr 552/08

Yttrande till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Nämnden ser positivt på förslaget och kan efter ansökan bevilja ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom förslaget innebär att bodarna används under en begränsad tid (säsongskaraktär) behöver inte bygglov sökas varje år.

Redogörelse för ärendet

Till Ljungby kommun har inkommit ett medborgarförslag som innebär att ett antal träbodar hyrs eller lottas ut för att användas av lokala föreningar, butiker eller marknadsknallar under december månad på Lilla torg.

Bodarna kan användas på Ljungby Gamla Torg under den övriga tiden

på året.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsnämnden översänder ärendet till nämnden för yttrande gällande bygglovsfrågan.

§64 Detaljplan för del av Ryssby 21:2 (scoutstugan) i Ryssby samhälle

Dnr 176/08

Beslut om planuppdrag

Beslut

Ansökan avslås för ändring av detaljplan för del av Ryssby 21:2 (scoutstugan) i Ryssby samhälle.

Redogörelse för ärendet

Ryssby församling äger en scoutstuga som ligger på mark som tillhör kommunen. Församlingen vill köpa tomtmark så att stugan kan användas som bostad och begär därför planändring för avstyckning av tomt. Scoutstugan ligger på Ryssbysjöns västra strand i den södra delen av samhället.

Marken i området är beväxt med gles tallskog.

Enligt gällande detaljplan är området kring stugan avsett för idrottsändamål.

Väster om scoutstugan finns en större fornlämning i form av ett gravfält.

Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård. Strandskyddet är upphävt inom området.

Projektgruppen har olika synpunkter om förslagets lämplighet.

Smålands museum har i yttrande genom landsantikvarien meddelat att de avråder, ur kulturhistorisk synvinkel, från att omvandla scoutstugan till permanentbostad.

Länsekologen har i yttrande meddelat att det är olämpligt att stugan görs om till privat bostad med hänsyn till främst allmänhetens tillgänglighet i området. Länsekologen anser också att den föreslagna ändringen innebär att det inte går att skapa en stig runt sjön i framtiden.

§65 Detaljplan för fastigheten Bandybanan 1 i Ljungby stad

Dnr 766/08

Beslut om planuppdrag

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bandybanan 1 i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Ljungbybostäder AB ansöker om planändring för fastigheten Bandybanan 1 vid Lagavallen i Ljungby stad. Ljungbybostäder planerar att bygga ett äldreboende åt socialförvaltningen och ett eget trygghetsboende.

Planändringens syfte är att detaljplanen ändras med en utökad byggnadsarea och bruttoarea för att tillgodose Ljungbybostäders önskemål.

Ärendet har behandlats i kommunens projektgrupp som ställer sig positiv till förslaget.

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för den aktuella fastigheten och att plankostnaderna regleras i planavtal.

§66 Detaljplan för del av Ljungby 7:129 i Ljungby stad

Dnr 440/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten

Ljungby 7:129 i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Riksbyggens bostadsrättsförening Haren har ansökt om att få köpa mark av kommunen för att anlägga fler carportplatser. BRF Haren är intresserade av ett område på cirka 600 m² i den östra delen av Brunnsparken. Tekniska kontoret har därför ansökt om ändring av detaljplanen för del av fastigheten Ljungby 7:129 i Brunnsparken.

I gällande detaljplan är det aktuella markområdet avsett för parkmark.

Projektgruppen har behandlat ärendet. Tekniska kontoret föreslog då som alternativ att Brunnsplan och Harabergsplan skulle kunna utnyttjas för carportar. Projektgruppen förordade dock det aktuella området.

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten Ljungby 7:129 i Brunnsparken och att plankostnaderna regleras i planavtal.

§67 Detaljplan för del av Replösa 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad

Dnr 776/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Replösa 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Det finns ett stort behov av villatomter i Ljungby stad. Därför är det angeläget att kommunen har en god framförhållning vad det gäller planlagda områden för villatomter.

Detaljplanen för Replösa Björket är en fortsättning av planläggningen på Replösaområdet. Området ligger strax norr om det planlagda området Replösa Byagård som nyligen vann laga kraft.

Området finns redovisat i översiktsplanen som ett område som kan vara lämpligt för bostadsbebyggelse.

Projektgruppen ställer sig positiv till planuppdraget.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

§68 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad

Dnr 103/06

Beslut om utställning

Beslut

 1. Detaljplanen för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad ställs ut för granskning, enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

 2. Detaljplanen för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen miljöbedömas.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan väg 25 och ån Lagans västra strand i södra delen av Ljungby stad. Målsättningen är att få en tätortsnära och fullt utbyggd ringväg mellan områden i Ljungby stad och för genomfartstrafik. Söderleden är det sista ledet i ett sådant förverkligande. Ringvägen är i övrigt utbyggd eller planlagd.

Söderleden berör södra delen av ett område som omfattas av detaljplan för industriändamål. Därför görs en mindre översyn av industriområdet för att området ska få en funktionell struktur.

Ringleden finns redovisad i kommunens översiktsplan från 2006.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden den 18 mars – 14 april 2008. Yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

§69 Detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad

Beslut om utställning

Beslut

1. Detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungbys stad ställs ut för granskning enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Detaljplanen för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen miljöbedömas.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är anpassa den till gällande fastighetsgränser och den projekterade utbyggnaden av Söderleden. Vidare sker en modernisering av befintliga planförhållanden inom planområdet. En del av Kvänjarp 6:1 avses att överföras till Hångers 3:21.

Ringleden finns redovisad i kommunens översiktsplan från 2006.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden den 18 mars – 14 april 2008. Yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

§70 Detaljplan för del av Bolmstad 2:10 i Angelstads församling

Dnr 526/08

Beslut om planuppdrag

Beslut

Ansökan avslås för ändring av detaljplan för del av Bolmstad 1:10.

Redogörelse för ärendet

Ägarna av Sjön Bolmens Camping ansöker om att gällande detaljplan ska ändras för del av planområdet.

Syftet med planändringen ska vara att möjliggöra avstyckning av tomter för fritids- och bostadshus.

I brev föreslår ägarna att:

 1. Planområdet delas efter av kommunen, länsstyrelsen och ägare i samråd bestämd gräns för strandskydd.

 2. Området som befinner sig utanför ”strandskyddet” får ny detaljplan som medger avstyckning av tomter för fritids- och bostadshus.”

Inom gällande detaljplan är markanvändningen ”N1 – Camping”

Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv.

Yrkande

Stefan Fredriksson (s) yrkar på att detaljplanen för del av Bolmstad 1:10 ska ändras.

Maarten Bömer (KB) och Lars Nordqvist (m) yrkar på att ansökan avslås för ändring av detaljplan för del av Bolmstad 1:10.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Maarten Bömer (KB) och Lars Nordqvist (m) yrkande ska gälla.

Reservation

Stefan Fredriksson (s) och Jimmy Persson (alt) reserverar sig mot förslaget.

§71 Detaljplan för del av Bråna 3:8 med flera i Agunnaryds församling

Dnr 172/07

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av Bråna 3:8 med flera i Agunnaryds församling.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Bråna 3:8 med flera i Agunnaryds församling.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya tomter för bostadsbebyggelse i Agunnaryds samhälle.

Planförslaget innebär att två nya mindre områden i den sydvästra delen av samhället planläggs. Totalt kommer sex nya villatomter att skapas.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§72 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Dnr 156/07

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplaneförslaget för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad godkänns.

 2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att utvidga kvartersmarken i området. Samtidigt görs en allmän översyn av planförhållandena och en anpassning till rådande förhållanden.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 18 mars – 14 april 2008 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitel 23 §.

De yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 16 april 2008.

Inga ändringar har gjorts i planförslaget med anledning av de inkomna yttrandena.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit utställd.

§73 Utredningsområden för industri

Dnr 1527/04

Godkännande

Beslut

Utredningen godkänns över nya områden för industri.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har utrett förutsättningarna för ny industrimark.

I utredningen har markförhållanden, naturvärden, kulturvärden och fornlämningar samt exploateringstekniska förutsättningar studerats.

Utredningen över nya områden för industri redovisas tillsammans med en motsvarande utredning av bostadsmark.

§74 Utredningsområden för bostäder

Dnr 1588/03

Godkännande

Beslut

Utredningen godkänns över nya områden för bostäder.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har utrett förutsättningarna för ny bostadsmark.

I utredningen har markförhållanden, naturvärden, kulturvärden och fornlämningar samt exploateringstekniska förutsättningar studerats.

Utredningen över bostadsmark redovisas tillsammans med en motsvarande utredning av mark för industri.

§75 Centrumplanen

Dnr 1137/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden är positiv till att en centrumplan tas fram samt att planarbetet sker i nära samverkan med både politiker och allmänhet.

Nämnden anser att det är viktigt att även genomförandet kommer att ske i fortsatt dialog med politiker och allmänhet.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har tillsammans med kommunledningskontoret och tekniska kontoret upprättat ett förslag till ny centrumplan för Ljungby centrum. Centrumplanen görs som en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum.

Centrumplanen visar på hur kommunen ska utvecklas i framtiden.

De föreslagna utvecklingsområdena i centrumplanen kommer då att utgöra grunden vid framtagning av nya detaljplaner för centrumanvändning.

Syftet med samrådet är att förbättra kommunens beslutsunderlag, att ge möjlighet till insyn i planarbetet och att påverka planens utformning. Därefter revideras eventuellt centrumplanen innan den kan ställas ut för granskning. Samrådet vänder sig till att alla som kan ha intresse av planen; enskilda, organisationer, föreningar, myndigheter med flera.

§76 Hälsoskyddsföreskrifter

Dnr 755/08

Godkännande av förslag

Beslut

 1. Förslaget godkänns.

 2. Förslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 1992 med stöd av 7 § andra stycket hälsoskyddslagen (1982:1080) samt 10-12 §§ hälsoskyddsförordningen (1983:616). Hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen är upphävd och ersatt av miljöbalken med dess föreskrifter

Med stöd av 9 kapitlet 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39- 40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Samtidigt upphör de lokala hälsoskyddsföreskrifterna beslutade den 21 maj 1992 att gälla.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (MB) (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

Avlopp

2 § Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det krävs anmälan för att inrätta avloppsanordning inom vissa känsliga områden (Kvänarp, Toftaled, Erikstad, Håringe- Skeda, Skogen, Österås, Hölminge Broddagård, Hölminge Mellangård, Hölminge Norregård, Finnatorp, Torarp och Näglinge) även om vattentoalett inte ska anslutas,

till exempel anläggning för bad- disk och tvättvatten.

För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett krävs anmälan till nämnden. Föreskriften täcker olika former för tillvaratagande av toalettavfall såsom mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, paketeringstoalett, separationstoalett eller liknande.

Djurhållning

3 § Det krävs tillstånd från nämnden för att hålla:

· nötkreatur, häst, get, får eller svin,

· pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,

· orm, inom område med detaljplan.

Tomgångskörning

4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får i detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

· om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö

· om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan, gäller vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel följande:

· Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.

Skydd för yt- och grundvatten

6 § Enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till nämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan. Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom områden med skydd för yt- och grundvattentäkter.

7 § Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag av:

· petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt,

· andra liknande produkter, som kan förorena yt- eller grundvattentäkter

ska anmäla detta till nämnden i god tid innan verksamheten påbörjas. Anmälan krävs inte om upplaget prövas enligt annan lagstiftning.

8 § Avfettning av motorfordon får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten, eftersom detta går orenat ut i våra vattendrag.

Tvätt av motorfordon och maskiner får inte heller ske på sådan plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag.

Utsläpp av förorenat dagvatten som kan förorena ytvatten får inte ske utan anmälan till nämnden.

Värmepump

9 § Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eldning

10 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.

Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan är godkänd för.

11 § Eldning av torra grenar och kvistar inom område med samlad bebyggelse är förbjuden, om det inte kan ske utan att olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår och att det i övrigt inte strider mot annan författning. Avfall är aldrig tillåtet att elda.

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning.

För transport av trädgårdsavfall i yrkesmässig verksamhet hänvisas till regler i föreskriften (NFS 2005:3) om transport av avfall.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Camping

12 § För camping i betydande omfattning på annan plats än i godkänd campinganläggning får nämnden meddela föreskrifter eller förbjuda inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse eller särskilt utsatta områden, om detta behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Ansökan och anmälan

13 § Enligt 46 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till nämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser

14 § I 29 kapitlet MB finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens

15 § Nämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 2 - § 13 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter för människa och miljö inte föreligger.

Avgifter

16 § Nämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

§77 Renhållningsordningen

Dnr 65/08

Yttrande till tekniska kontoret

Verksamhetsutövare: Ljungby kommun, tekniska kontoret, 341 83 Ljungby

Beslut

Nämnden anser att renhållningsordningen och sorteringsbilagan är svårtolkad och felaktigt disponerad för att brukarna ska förstå dokumentet. Nämnden föreslår att tekniska kontoret arbetar om förslaget till ett mer lättförståligt dokument.

Under 10 § föreslås följande komplettering:
Privatpersoner får inte transportera hushållsavfall själva, samtidigt bör det klargöras bättre att traditionella hushållssopor (de som hamnar i gröna kärlet) inte får köras till Bredemad. Köps en extra säck för sopor ska den hämtas av renhållningsentreprenören.

Under 29 § föreslås följande komplettering:

Kompostering av latrin från fastighet får efter beviljad ansökan…..

Under 30 § föreslås följande komplettering:

Hämtningsintervall var 4:e vecka kan, efter ansökan till VA-/renhållningsavdelningen, medges för en – eller tvåfamiljsfastigheter utanför detaljplanerat område eller inom samlad bebyggelse…..

I sorteringsbilagan bör följande kompletteringar göras:

· Under farligt avfall: Asbest ska vara inplastad.

· Under stickande och skärande avfall: Klargöra att det inte avser blodsmittade föremål.

· Under döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsslakt: Kommunen ska intyga att platsen är godkänd innan länsstyrelsen ger tillstånd.

· Under rubrikerna ”Batterier” och/eller ”Avfall för elektriska och elektroniska produkter från hushållen”: Inbyggda batterier är elavfall.

 

Redogörelse för ärendet

Gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2003 och började gälla den 1 januari 2004.

Ett nytt förslag till renhållningsordning har tagits fram och nämnden får möjlighet att yttra sig.

Motivering

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 11 § ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning. Enligt 13 § ska samråd ske med myndigheter och fastighetsinnehavare.

§78 Yttrande till kommunstyrelsen

Dnr 1138/08

Beslut

Nämnden lämnar följande förslag på arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet inom målområde för:

Kommunens ekonomi - nettokostnaders andel av intäkter, - inflationsskydda egent kapital (KPI)

Ökad hälsa i arbetslivet - ohälsotal (antal sjuktdagar, snitt för män och kvinnor)

- kommunens betyg i Folksams hälsoindex.

Ökad fysisk aktivitet - fysiskt aktiva barn i årskurs 5

- vuxna som dagligen utför någon fysisk aktivitet

Minskat bruk av tobak - ungdomar i årskurs 8 som inte använder tobak

Begränsad klimatpåverkan - fossila koldioxidutsläpp (exklusive torv och avfall)

- elförbrukning minskat med 10 % jämfört med 1995

Giftfri miljö - halter av gränsvärdena för kadmium, bly och kvicksilver i AVR-slam

- inköpta ekologiska/rättvisemärkta livsmedel

- inköp av närproducerade livsmedel

God bebyggd miljö - hushållsavfall till förbränning (2001 års nivå)

- återvunna förpackningar

- insamlat förligt avfall

- beslut om biologisk behandling av köks- och restaurangavfall

Nämnden lämnar följande förslag på riktade insatser inom målområde för:

Frisk luft - partikelutsläppen (PM10) i Ljungby stad

Bara naturlig försurning - pH-värde i vattensystemen Krokån, Skärsjön och Agunnarydssjö

Giftfri miljö - förorenade områden

Övergödning - fosforhalter i sjöar

God bebyggd miljö - tysta områden är inventerade

- energihushållning beaktas i den fysiska planeringen

Grundvatten av god kvalitet/- Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Senast levande sjöar och vattendrag 2008 ska kommunen och länsstyrelsen ha fastställt en vattenresursplan där alla allmänna befintliga vattenverk skyddas långsiktigt.

Redogörelse för ärendet

Målen för en hållbar utveckling i Ljungby kommun har antagits av kommunfullmäktige den 29 mars 2007 med revidering av kommunstyrelsen den 12 februari 2008.

Nämnden har nu att ta ställning till vilka mål som är aktuella inom nämndens arbetsområde. Avsikten är att nämnden gör uppföljning av dessa och rapporterar till miljöstrategen efter uppgjort schema. Denna inrapportering kommer sedan att redovisas för kommunstyrelsen som har huvudansvaret för Hut-ens uppföljning och genomförande.

§80 Utökning av tomt

Dnr 752/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Håringe 3:18

Sökande:

Yttrande: Länsekologen.

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas enligt länsekologens yttrande och med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i nuvarande fastighetsgräns mot sydväst.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på nordöstra delen av Bolmsö.

Förslaget innebär utökning av tomt mot sjön Bolmen.

Länsekologen har i yttrande daterad den 30 april 2008 meddelat att en fortsatt skötsel av området är positiv. Området bedöms ligga inom hemfridszonen och är inte tillgängligt för allmänheten.

Motivering

Särskilda skäl är att marken genom positiv skötsel ur naturvårdssynpunkt redan är ianspråktagen. Skötseln är positiv ur naturvårdssynpunkt.

Upplysningar

Sökanden erinras om att dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kr (faktura sänds separat).

§81 Tillbyggnad med uteservering

Dnr 554/08

Ansökan om rivningslov och tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:97 och 7:96

Sökande:

Yttrande: Tekniska kontoret

Beslut

 1. Rivningslov beviljas för rivning av skärmtak.

 2. Tidsbegränsas bygglov beviljas för ändring av uteservering till och med den 1 maj 2013.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av en ny uteservering som kommer att ersätta skärmtaket som varit uppsatt tillfälligt.

Uteserveringens tak kommer att vara svart markis med Harrys logga monterad på ett svart stativ.

Runt uteservering uppförs ett 1,10 meter högt staket av frostat glas som kommer att vara demonterbart på gavlarna.

Tekniska kontoret har inget emot förslaget men under säsong då inte uteserveringen används ska det vara fri passage intill fasaden.

Motivering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 14 § kan tidsbegränsat bygglov ges för högst fem år och enligt PBL 14a § kan det tidsbegränsade bygglovet som har säsongskaraktär upprepas under de åren som det tidsbegränsade bygglovet gäller utan ny prövning.

Det tidsbegränsade bygglovet kan ges för högst fem år i taget.

Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 14a §.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med bygganmälan.

Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska han skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysning

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift 1674 kronor (avgiften debiteras separat).

§82 Nybyggnad och rivning av skolbyggnad

Ansökan om rivnings- och bygglov.

Fastighet: Läraren 20, Märta Ljungbergsvägen 29

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Läraren 16, Snöklockan 22, 23 och
Smålands museum samt räddningstjänsten.

Beslut

 1. Ansökan om rivning avslås för byggnad A med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet 12 §.

 2. I övrigt återremiteras ansökan till förvaltningen för att kommunicera med sökanden om vilka konsekvenser beslutet under punkt 1 får för byggnationen i sin helhet.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en ansökan om nybyggnad av Kungshögskolan.

I förslaget ingår också rivning av befintliga undervisningsbaracker utom matsalen samt även rivning av den gamla samrealskolan (rosa byggnaden).

Den nya skolbyggnaden uppförs i två plan med en byggyta på cirka 800 m2 och placeras i västra delen av fastigheten. I byggnaden anordnas ett nytt skolkök. Där den gamla samrealskolan ligger anordnas en bollplan, löparbana med mera.

En ny infart anordnas mot Sandåsgatan. Tillfarten är anordnad för besökare till gymnastikhallen.

Infarten kommer delvis att anordnas på parkmark.

Fastighetsägarna till Läraren 16 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Snöklockan 22 och 23 har synpunkter om förslaget till den nya infarten till gymnastiksalen.

Ett samråd med fastighetsägarna gjordes på platsen den 9 april 2008.

Fastighetsägaren till Snöklockan 22 vidhåller i brev daterad den 22 april 2008 att utfarten ska anslutas till Sunnerbostigen, med befintlig cykelväg.

Fastighetsägaren till Snöklockan 22 har efter samrådet på platsen inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Läraren 7 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Smålands museum har i yttrande daterat den 10 mars 2008 motsatt sig förslaget om rivning av samrealskolan (rosa byggnaden).

Räddningstjänsten har i yttrande daterad den 7 april 2008 meddelat att man ska ta hänsyn till tillträde för räddningstjänstens fordon vid nybyggnation av skola.

Yrkanden

Lars Nordqvist (m) yrkar på att ansökan om rivning avslås för byggnad A.

Stefan Fredriksson (s) och Lars-Ove Johansson (c) yrkar på rivning av byggnaden A.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars Nordqvist (m) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Ja-röst för Lars Nordqvist (m) yrkande.

Nej-röst för Stefan Fredriksson (s) och Lars-Ove Johanssons yrkande.

Omröstningsresultat:

Lars Nordqvist (m)

Ja

Gösta Carlsson (m)

Ja

Marianne Eckerbom (c)

Ja

Lars-Ove Johansson (c)

Nej

Stefan Fredriksson (s)

Nej

Kurt Lundberg (s)

Ja

Irené Svensson (s)

Ja

Kjell Bertilsson (s)

Nej

Michael Jonasson (mp)

Ja

Jimmy Persson (alt)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Ja

7 ja-röster

4 nej-röst

Resultatet blev att Lars Nordqvist (m) yrkande ska gälla.

Stefan Fredriksson (s) och Jimmy Persson (alt) yrkar på att ärendet återremiteras.

Motivering

Enligt PBL 3 kapitlet 12 § får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.

Ett tillräckligt motiv för att bevara byggnader eller bebyggelse kan vara att de är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal eller att de ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Motiv för bevarande kan också vara att bebyggelsen eller byggnaden har haft betydelse för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska eller tekniska utvecklingen.

Enligt sökanden kan inte nybyggnationen utföras, då hela projektet måste ses som en helhet, om inte byggnad A rivs.

Upplysning

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Reservation

Stefan Fredriksson (s), Lars-Ove Johansson (c) och Jimmy Persson (alt) reserverar sig mot förslaget att inte riva byggnad A.

§83 Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad

Dnr 455/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Plogen 15, Kungsgatan 52 i Ljungby.

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Plogen 16 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av industri, byggvaruhus på cirka 1792 m2 där kunden kan med egen bil köra och förser sig med material inne i byggnaden.

Ett entresolplan på cirka 1088 m2 anordnas för lagerutrymme.

Transport av gods till och från fastigheten bedöms kunna ske inne på fastigheten.

Den nuvarande byggnadsytan på fastigheten är cirka 2854 m2.

Förslaget innebär att byggytan på fastigheten blir efter tillbyggnaden cirka 4646 m2.

Enligt gällande detaljplan från 1983 får tomt bebyggas med högst en tredjedel av tomtytan.


Fastighetsägaren till Plogen 16 har synpunkter på dagvattenavrinning från grannfastigheten.

Tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ljungby 7:94, Plogen 4, 7 och 14 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.


Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 11 § beträffande överyta då det bedöms att godshanteringen kan ske på egen fastighet.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med bygganmälan.

Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska han skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet.

Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysning
Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Utsättning ska ske och kan begäras hos Tekniska kontoret, telefon 0372- 78 93 16.

Avgift 26350 kronor (faktura sänds separat).

Utsättning debiteras separat av Tekniska kontoret.

Fastighetsägarna till Ljungby 7:94, Plogen 4, 7 och 14 underrättas om beslutet.

§84 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2985/07

Upphävande av vite.

Fastighet: Ryssby-Östraby 5:2

Fastighets-

ägare:

Beslut

 1. Vitet från den 26 mars 2008, § 43 upphävs.

 2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 26 mars 2008 förelades XXXvid vite av 5 000:- (femtusen kronor) att senast den 31 maj 2008 på fastigheten Ryssby-Östraby 5:2 ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 17 oktober 2007.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 7 april 2008 meddelat att begärda brister är åtgärdade.

Skorstensfejaremästaren besökte platsen den 11 april 2008 och konstaterade att påpekade brister är åtgärdade.

Upplysningar
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§85 Uppförande av lagerhall

Dnr 1511/00

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Torg 1:164 i Berga församling.

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Torg 1:71 och 2:5.

Beslut

Bygglov beviljas för tillfällig åtgärd för ändring av industribyggnad till och med den 1 maj 2015.

Redogörelse för ärendet

Sökanden har lämnat in en ansökan om förlängning av tillfällig åtgärd den 26 november 2007 för ändring av industribyggnad.

Bygglov beviljades för tillfällig åtgärd den 17 november 2000 för tillbyggnad av industribyggnad med en lagerhall till och med den 17 november 2010.

Enligt gällande detaljplan från 1972 är fastigheten avsedd för bostadsändamål.

Fastighetsägarna till Torg 1:71 och 2:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 1:57 och 2:11 samt tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Motivering

Bygglov för tillfällig åtgärd kan ges om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 14§.

Upplysningar

Dagvattenledningen som är placerad under lagerhallen ska vara åtkomlig för eventuella reparationer av tekniska kontoret.

Golvläggningen i lagerhallen görs i samråd med tekniska kontoret.

Avgift 1550 kronor (avgiften debiteras separat)

Fastighetsägarna till Torg 1:57 och 2:11 samt tekniska kontoret underrättas om beslutet.

Jäv

Jimmy Persson (alt) deltog inte i beredning och beslut av ärendet på grund av jäv.

§86 Tillbyggnad med inglasad altan, balkong

Dnr 674/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tråden 3, Högarörsgatan i Ljungby.

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för inglasning av altaner och balkonger.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av altaner med inglasning av väggar och tak.

Även balkonger kommer att inglasas. Förslaget innebär att åtgärderna utförs på samtliga lägenheter inom fastigheten.

Tillkommande yta blir cirka 195 m2.

Den totala byggytan på fastigheterna Tråden 1, 2 och 3 blir efter tillbyggnaden cirka 2650 m2. Enligt gällande detaljplan tillåts en byggyta på 2455 m2.

Fastighetsägarna till Tråden 1, 2 och 4 har getts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 11 § beträffande överyta.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har utsetts XXX, Ryssby montage, Storgatan 6, 341 76 Ryssby.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan och slutbevis erfordras inte.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats- ingår inte i bygglovsprövningen.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 2046 kronor (avgiften debiteras separat)

Fastighetsägarna till Tråden 1, 2 och 4 underrättas om beslutet.

§88 Olovligt uppförd förrådsbyggnad

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ingelstad 7:2

Sökande:

Yttrande: Berörda enligt plan- och bygglagen (PBL) 8:22.

Beslut

Byggnaden har rivits och ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en anmälan om att en förrådsbyggnad uppförts utan tillstånd i nära anslutning till gatan och mot fastighetsgränsen till fastigheten Torset 9:1. Byggnadens storlek är cirka 18 m2.

Enligt gällande detaljplan får marken mellan bostaden och gatan inte bebyggas.

Efter begäran från miljö- och byggkontoret har en förklaring lämnats in över varför bygglov inte sökts. I samband med förklaringen har en ansökan om bygglov lämnats in.

Fastighetsägaren till Torset 9:1 har erinringar mot förslaget och anser att byggnaden ska tas bort.

Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 12 mars 2008 behandlat ansökan om bygglov för det uppförda cykelförrådet. Arbetsutskottets förslag till beslut är att bygglov inte ska beviljas och att byggnaden ska tas bort.

Motivering
Vid besök på platsen den 29 april 2008 har konstaterats att byggnaden rivits. Ansökan om bygglov har återkallats.

§93 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 454/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Rataryd 3:2

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Rataryd 2:3.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka tre kilometer sydöst om Bolmstads hamn och cirka 300 meter öster om Lillasjö.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus som placeras i anslutning till den befintliga gårdsbebyggelsen. Byggnaden planeras att ligga cirka 25 meter norr om befintligt bostadshus.

Fastighetsägaren till Rataryd 2:3 har inget emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren. Underrättelse om detta ska lämnas in till miljö- och byggnämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska denne utses skriftligen av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningarna har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL).

Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Ansökan om tillstånd för ändring av avloppsanläggning ska lämnas in till nämnden innan arbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 8 742 kronor (faktura sänds separat).

§94 Nybyggnad av carport samt byte av fasadbeklädnad på huvudbyggnaden

Dnr 1729/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 1:58

Sökande:

Yttrande: Från hyresgästerna med adress Storgatan 21 F, 340 14 Lagan.

Beslut

 1. Bygglov kan påräknas när avtal undertecknats om fastighetsreglering.

 2. Nämndens delegerade får i uppdrag att bevilja bygglov när avtalet är undertecknat.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av en carport med en byggnadsarea på 45 m2. Byggnaden planeras att placeras cirka en meter från gränsen mot fastigheten Torg 1:6.

Förslaget innebär också att fasadbeklädnaden på huvudbyggnaden byts från ”eternitplattor” till träpanel.

Enligt gällande detaljplan som upprättades 1951 (B5) får 1/5 av tomten bebyggas. Eftersom fastighetens areal är 1884 m2 leder detta till att fastigheten får bebyggas med 376 m2. Byggnadsarean för den befintliga byggnationen är idag 370 m2. Det inlämnade förslaget leder till att den tillåtna byggnadsarean kommer att överskridas med cirka 39 m2.

Nämnden kan medge mindre avvikelse från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Fastighetsägarna till Torg 1:6, 1:82 och 1:231 samt hyresgästerna på fastigheten Torg 1:6 har fått tillfälle att yttra sig.

Av dessa har endast hyresgästerna från en lägenhet svarat och har erinringar emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 1:36, 1:63 och 1:84 har inget emot förslaget.

Fastighetens gränser stämmer inte med de gränser som detaljplanen föreskriver. Fastigheten Torg 1:58 omfattar även till viss del gatumark.

En av förutsättningarna för att bygglov ska kunna lämnas, är att fastigheten stämmer överens med gällande detaljplan, enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 11 §.

Diskussioner förs mellan fastighetsägaren och Ljungby kommun om reglering av fastighetens gränser.

§95 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 38/08

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Vittaryd 3:9

Sökande:

Yttrande: Från fastighetsägaren till Vittaryd 2:11 och E.ON.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer väster om Vittaryds samhälle och vid den allmänna vägen mot Skällandsö.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Vittaryd 2:11 är emot förslaget.

E.ON har inget emot förslaget under förutsättning att befintliga ledningar kan vara kvar samt att säkerhetsföreskrifterna om minsta avstånd till byggnadsdel beaktas.

Fastighetsägarna till Stegaryd 1:6 och Vittaryd 3:2 har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har lämnats.

Avgift 2660 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Stegaryd 1:6 och Vittaryd 3:2 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Vittaryd 2:11 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§96 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 183/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Össjö 7:7

Sökande:

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När transformatorstationen är uppförd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed väg 124 mot Liatorp och i nära anslutning till korsningen för vägarna mot Södra Ljunga och Tutaryd.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 9 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område. Strandskyddet för Prästebodaån är 100 meter.


Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Sökanden erinras om att dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1400 kronor (faktura sänds separat).

§97 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

18 mars till den 21 april 2008.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 april 2008 om

Valborgsmässofirande den 30 april vid Sundets hembygdsgård med bål, fyrverkerier och korvförsäljning med mera.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 april 2008 om

Valborgsmässofirande den 30 april vid hembygdsparken och församlingshemmet i Tannåker.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 april 2008 om

uteservering på trottoaren utanför Café Storgatan 13 till och med den 30 september 2008.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 8 april 2008 om

placering av glasskiosk med servering på Lilla torget till och med den 31 augusti 2008.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 april 2008 om att

använda skjutbana på fastigheten Skeda 1:22.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 27 mars 2008 om

affischering och cirkusföreställning på gräsplanen vid sunnerbohallen.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 mars 2008 om

offentlig plats för uteservering vid Roddys Konditori.

8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 mars 2008 om

uppställning av försäljningsvagn framför SE-banken och Hotel Terraza

samt intill Garvaren på trottoaren och cykelparkeringen.

9. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 mars 2008 om

offentlig plats för diverse arrangemang i form av tävlig, uppvisning med mera arrangerat av Ljungby Centrumförening.

10. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 17 april 2008 om

offentlig plats för uteservering vid pizzeria Torino.

11. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 17 april 2008 om

offentlig plats för uteservering vid Suriyo Thai Restaurang HB.

12. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 9 april 2008,

arkeologisk förundersökning inom delar av fornlämningarna RAÄ 78
och 81 på fastigheten Stavsättra 1:14.

13. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 1 april 2008,

ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Ivla 5:16 med flera.

14. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 7 april 2008,

tillstånd till åtgärder inom det interimistiska förbudsområdet på Marsholm.

15. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 14 april 2008,

anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Åsen och Hult.

16. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 14 april 2008,

anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Nyboholm och Runkarp.

17. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 7 april 2008,

anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Åby och Gnustorp.

18. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 17 mars 2008,

anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Åsen och Olofstorp.

19. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 april 2008, godkännande av efterbehandling av grustäkt på fastigheten Hulan 1:34.

20. Beslut från länsstyrelsen daterad den 8 april 2008 om ersättning för fornvårdsarbeten på Hörda fägatan.

21. Beslut från länsstyrelsen daterad den 28 mars 2008, anmälan om samråd enligt 12 kapitlet miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheten Hamneda-Horn 6:13.

22. Beslut från länsstyrelsen daterad den 8 april 2008 om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Hå 3:8.

23. Beslut från länsstyrelsen daterad den 14 mars 2008 om anläggande av skogsbilväg som berör fornlämning RAÄ 226:1 på fastigheten
Rataryd 4:5.

24. Beslut från länsstyrelsen daterad den 27 mars 2008 om bidrag för upprustning av Drängstuga inom fastigheten Algutsgård 7:2.

25. Beslut från länsstyrelsen daterad den 17 mars 2008 om nyplantering av ädellövskog inom fornlämning RAÄ 87:1 på fastigheten Hamneda-Horn 13:3.

26. Beslut från länsstyrelsen i Stockholms län daterad den 10 april 2008.

Svenska Lantmännen ekonomiska förening meddelas tillstånd enligt

förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Tillståndet avser produkter som används i jordbruket.

27. Beslut från Jordbruksverket daterad den 13 mars 2008, ansökan om

tillstånd att använda försöksdjur.

28. Laga kraftbevis på detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola).

29. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§98 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 18 mars till den 21 april 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens

· Överklaganden