Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-02-04

Sammanträde 2009-02-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende

3 Visionsarbete Ljungby på väg.

Godkännande av redovisning av handlingsplan för 2008/2009. - Anna Andersson

4 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget.

Förslag till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

Information och frågor - Diverse, Planärenden

5 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby.

Beslut om godkännande. - Ulla Gunnarsson

6 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

Beslut om godkännande. - Eva Syrén

Information och frågor - Plan, Miljö:

7 Restaurering av våtmark - Nässjön.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

8 Skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt oledningsväg för E4:an.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

9 Töttja 2:1, bearbetningskoncession för torv i Töttjamossen.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län. - Alf Carlsson

10 Vidaredelegation till handläggande tjänsteman i Växjö kommun för kontroll av dricksvattenanläggning. - Alf Carlsson

11 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.

Yttrande till Regionförbundet Södra Småland - Alf Carlsson

12 Trotteslöv 1:8, avveckling av timmerterminal. - Ann-Sofi Karlsson

Information och frågor - Miljö
* Information om vindkraft. - Ann-Sofi Karlsson

Bygg:

13 Lidhult 3:3, brister på maskindriven port.

Upphävande av vitesföreläggande. - Bertil Johannesson

14 Angelstads-Kärragård 1:29, olovligt uppförd byggnad.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

15 Annerstad 7:3, ändrad användning i del av ladugård till försäljningslokal.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

16 Hjälmaryd 4:31, nybyggnad av garage/verkstadsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

17 Hölminge 4:68, tillbyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov.- Uno Samuelsson

18 Hörset 2:8, ovårdad silobyggnad.

Utdömande av vite. - Uno Samuelsson

19 Loshult 1:52, nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

20 Skansen 1:1, uppförande av plank.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

21 Åby 1:24, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

22 Össjöhult 1:38, olovligt uppförd komplementbyggnad.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.
- Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

23 Meddelanden

24 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (160 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Detaljplan för Berghem 1:7 (område söder om väg 25 och öster om E4) i Ljungby stad.

· Begäran om tilläggsanslag för 2009.

Ärende som utgår.

· Skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an.

· Skansen 1:1, ansökan om bygglov för uppförande av plank.
- Sökande har återkallat ärendet.

§2 Handlingsplan för visionsarbetet ”Ljungby på väg”

Dnr 10/09

Redovisning av handlingsplaner 2008/2009.

Beslut

1. Sammanställningen daterad den 29 januari 2009 godkänns.

2. Nämnden antar följande handlingsplan för 2009.

Aktivitet

Vad ska göras

Ansvarig

Klart till

Rapport till

Budget inför 2010

Nämndens verksamhetsidé och mål

ska användas aktivt i budgetarbetet.

Marianne Eckerbom

April och September

2009

Nämnden, KS och KF

Hälsosam livsmiljö, avloppsinventering

Uppföljning av inventeringen på enskilda avlopp.

Lars-Ove Johansson

Januari

2010

Nämnden

Hälsosam livsmiljö, tobakslagen

Uppföljning av hur tobakslagen följs. Utförs i samband när livsmedelstillsyn görs.

Johanna Jormfeldt

Januari 2010

Nämnden

Översiktsplan med fördjupning av vindkraftsplan samt centrumplan

Uppföljning av arbetet med översiktsplanen och fördjupningen av vindkraftsplanen samt centrumplanen.

Stefan Fredriksson

Januari

2010

Nämnden

Lokala och regionala miljömål

Uppföljning av lokala och regionala miljömål

Lars Nordqvist

Januari

2010

Nämnden

Luft- och vattenkvalitet

Redovisning av luft- mätning och utförda analyser i kommunalt dricksvatten samt Lagaån, Helgeån och Bolmån.

Irene Svensson

Mars 2010

Nämnden

Planlagda tomter

Uppföljning av planlagd tomt för enfamiljshus och industrimark.

Karl-Erik Karlsson

Januari 2010

Nämnden

Tillgänglighet,

enkelt avhjälpta hinder

Information till berörda fastighetsägare och handikapprådet om vad plan och bygglagen säger hur man får platser mer tillgängliga.

Marie Liljedahl

Januari 2010

Nämnden

Utbildning och

studiebesök för politiker

Uppföljning av nämndens utbildningar 2009 samt förslag till 2010.

Kurt Lundberg

Oktober 2009

Januari 2010

Nämnden

Kvalitetsservice

Inventering av beslutade uppdrag

Jimmy Persson

Januari 2010

Nämnden

Handlingsplan inför 2010

Uppföljning och praktiska förberedelser inför revideringen av handlingsplanen.

Marianne Eckerbom

Stefan Fredriksson

Lars Nordqvist

November 2009

Nämnden

Redogörelse för ärendet

En sammanställning har gjorts av de aktiviteter i handlingsplanerna 2008 för både kontoret och nämnden.

En ny handlingsplan för 2009 presenterades.

§3 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Dnr 130/09

Förslag till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden föreslår att del av överskottet från 2008 används för att täcka en buffert på en procent, vilket motsvarar 73000 kronor.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, § 221 att varje förvaltning föreslås lägga en procent av sin budget som en buffert inom respektive nämnd.

En buffert på en procent blir för nämnden 73000 kronor. Nämnden kommer att få ett överskott från 2008.

§4 Tilläggsanslag för investering 2009

Dnr 131/09

Beslut

Investering för digitalisering av microfilmning och inventarier önskas överföras till 2009.

Redogörelse för ärendet

Begäran om tilläggsanslag ska motiveras och inlämnas till ekonomikontoret senast den 12 februari 2009.

Den investering för digitalisering av microfilmer som planerats under året har inte kunnat genomföras då inte leverantören har kunnat leverera de funktioner till dataprogrammet som efterfrågats. Investeringen önskas överföras till 2009.

§5 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby

Dnr 1244/02

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplanen godkänns för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008.

 2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Hångers 3:21 med flera.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse mellan Skinnarevägen och ån Lagan vid Ekebacken i sydöstra delen av Ljungby.

Planförslaget har varit utställt för granskning mellan den 16 december 2008 – 16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitel 23 §.

Inkomna yttrandena har sammanställts i ett utlåtande daterat 19 januari 2009.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Detta innebär att nämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§6 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby

Dnr 1876/06

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplanen godkänns för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

 2. Kommunstyrelsen görs uppmärksam på de osäkra exploateringsekonomiska förutsättningarna som finns.

 3. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för industritomter. Planförslaget innebär att ny industrimark med mycket bra skyltläge mot E4:an skapas. Området kan byggas ut i etapper med början kring Viaduktgatans förlängning.

Planområdet ligger väster om E4:an och norr om Rv 25 sydväst om Ljungby stad och omfattar cirka 50 hektar relativt flack skogsmark.

Planförslaget har varit utställt för granskning mellan den 16 december 2008 - 16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitel 23 §.

Inkomna yttrandena har sammanställts i ett utlåtande daterat den 21 januari 2009.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Detta innebär att nämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§7 Upplysning

Dnr 100/09

Detaljplan för Berghem 1:7 (område söder om väg 25 och öster om E4) i Ljungby stad

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Berghem 1:7 (område söder om väg 25 och öster om E4) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att planlägga marken för bland annat industri och besöksnäring.

Enligt kommunens översiktsplan ingår området i ett större utredningsområde som kan vara lämpligt för industri.

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för det aktuella området.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

§8 Restaurering av våtmark - Nässjön

Dnr 350/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden är positiv till att Nässjön restaureras och med ett eventuellt bostadsområde intill blir området runt sjön ett stort rekreationsvärde för exploateringen omkring Näs.

Ljungby kommun har planer att bygga ut ett nytt industriområde väster om E4:an.

På planeringsstadiet har det framkommit svårigheter att lösa dagvatten från området. I samband med restaureringen kan avvattning av dagvatten för det planerade närliggande industriområde eventuellt lösas.

Redogörelse för ärendet

Ett av riksdagen antagna miljökvalitetsmål är Myllrande våtmarker. Som ett delmål finns att 12000 hektar våtmarker och småvatten ska anläggas eller återställas fram till år 2010. I Kronobergslän är fördelningen cirka 250 hektar.

I det nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 ingår anläggning och restaurering av våtmarker och våta betes- och slåttermarker i ersättningsformen ”Utvald miljö”. Länsstyrelsen har utarbetat ett regionalt planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker och ett antal förslag till områden i Kronobergs län som kunde vara aktuella. Ett sådant område i Ljungby kommun är Nässjön väster om Ljungby stad. Ljungby kommun har i tidigare yttrade varit positiv till förslaget från länsstyrelsen. En restaurering av fågelsjön Nässjön skulle återskapa de höga naturvärden som fanns tidigare, men som under åren starkt reducerats på grund av igenväxning.

I kommunens översiktsplan finns också ett område väster om E4:an och söder om Bolmstadsvägen angett som ett utredningsområde för industri alternativt bostäder. Detta område ansluter till Nässjön och omkring Näs kan området eventuellt vara lämpligt för bostäder. Närheten med Nässjön intill ett eventuellt bostadsområde bidrar då med ett stort rekreationsvärde.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning av projektet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§9 Ansökan om bearbetningskoncession för torv i Töttjamossen

Dnr 3030/07

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-11316-06.

Fastighet: Töttja 2:1

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Nämnden har inget emot att länsstyrelsen förlänger sökt bearbetningskoncession för Töttjamosse men lämnar följande synpunkter att beaktas inför tillståndsgivningen.

 1. Bättre beskrivning av nuvarande verksamhet och även ett utlåtande om hur nuvarande tillstånd är ianspråktaget.

 2. Redovisa resultat från nuvarande egenkontroll och hur ser trenden ut från det att verksamheten fick sin förra koncession.

 3. Översilningsområdet i söder är en utmärkt förbättring men vad blir den bedömda effekten? Hur regleras vattennivåer? Högsta respektive lägsta nivå, när det pumpas eller inte pumpas vatten? Vilka utsläppsvärden kan vi förvänta oss? Vad händer då pumpen inte fungerar på avsett sätt eller vid strömavbrott? Hur renas vattnet då?

 4. Nuvarande sedimenteringsbassäng bör förses med djuplänsar som nedbringar vattenhastigheten och efter skibordet filtreras vattnet genom ett filter innan det rinner till Kåtån. Nämnden anser att verksamheten efter intrimning kan ha ett villkor på suspenderat material som är lägre än 20 mg/l.

 5. Vid all rensning av diken ska diket rensas med stor försiktighet vilket innebär att gräsbevuxna dikeskanter eller botten sparas på ett antal meter innan ny delsträcka rensas.

 6. Plan för återställning med höjdsättning saknas. Närboendes önskemål att återskapa äldre ”kyrkstig” mellan Äpplanäs och Björkatorp undersöks inför återställningsplanens godkännande.

 7. Nämnden förutsätter att sökande följer uppgiven planerad arbetstid vardagar 06.00-22.00.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren ansöker om fortsatt drift av täktverksamheten. Koncessionen innebär produktion av frästorv som uppsamlas under tre till fyra månader. Brytningen sker på cirka 180 hektar och torven stackas innan den huvudsakliga uttransporten sker under vinterhalvåret. Arbetstiden för verksamheten är planerad till vardagar 06.00- 22.00.

Den fortsatta driften ansöks enligt lagen om vissa torvfyndigheter för 25 år.

Länsstyrelsen ger nämnden möjlighet att yttra sig.

§10 Vidaredelegation till handläggande tjänsteman i Växjö kommun för kontroll av dricksvattenanläggning

Dnr 2716/08

Beslut

Nämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket i livsmedelslagen (2006:804) från och med den 10 januari 2009 uppdra åt den anställde hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun som ha hand om kontroll av dricksvattenanläggningar att besluta i följande ärendegrupper som avser dricksvattenanläggningar utmed dricksvattenledningen mellan Bergaåsen och Växjö.

Ärendegrupp Lagrum

 1. Godkännande av anläggningar för 23 § livsmedelsförordningen (2006:813)
  dricksvattenförsörjning. Artikel 31.2 c) EG-förordning 882/2004

 2. Fastställande av provtagningspunkter 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter och provtagningsfrekvens. SLVFS 2001:30.

Redogörelse för ärendet

Under hösten 2008 upprättades avtal om samverkan beträffande livsmedelskontroll mellan Växjö kommun och miljö- och byggnämnden i Ljungby.

Samverkan avser anläggningar i Ljungby kommun som förser Växjö kommun med grundvatten från Bergaåsen.

Denna delegering avser livsmedelskontroll till handläggande tjänsteman.

Upplysning

Delegationsbeslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden i Ljungby. Nämnden förutsätter att handläggande tjänsteman utför detta fortlöpande så länge delegationen gäller.

§11 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Dnr 822/08

Yttrande till Regionförbundet Södra Småland.

Beslut

Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal om finansiering för miljösamverkan i Kronoberg-Blekinge.

Redogörelse för ärendet

Miljösamverkan Kronoberg har sedan 2002/2003 bedrivits mellan länets miljökontor, länsstyrelse och regionförbund som ett projekt. Samverkan mellan miljökontoren och länsstyrelsen har administrerats genom regionförbundet som har varit den sammanhållande delen i projektet.

Miljökontoren har funnit att denna typ av samverkan mellan kontoren är mycket utvecklande och stimulerande för tjänstemännen som samarbetsform.

Ett stort antal projekt har genomförts. Då samarbete varit gemensamt för alla kommuner har också mallar för handläggning och bedömningar i projekten varit lika vilket också har gett politiker i nämnden vetskap att miljökontoren bedömer och handlägger likartat för hela länet.

Regionförbundets styrelse beslutade i juni 2008 att samarbetet för projektet mellan kommuner, länsstyrelse och regionförbund skulle avslutas omedelbart.

Miljökontoren och länsstyrelsen har efter detta besked arbetat vidare om att söka olika alternativa lösningar om samarbete då ingen kommun eller länsstyrelsen vill att denna samverkansform ska upphöra.

Vid årsskiftet träffades kommuners miljöchefer från Kronoberg, Blekinge och båda länsstyrelserna för att se möjligheten att utveckla samarbetet över länsgränsen. En positiv diskussion utvecklades att denna form av samarbete måste ske på lång sikt mellan kommuner och länsstyrelse. Vid sammankomsten fanns också representation från regionförbundet och då en förankring att samverkan skulle kunna utvecklas fanns från regionförbundet bestämdes att kommuner och länsstyrelser skulle ta ett finansiellt åtagande gentemot regionförbundet. Mötets bedömning är att ett avtal upprättas mellan kommuner, länsstyrelser och regionförbundet. Förslag till finansieringsupplägg för miljösamverkan Kronoberg – Blekinge är att elva miljöförvaltningar/nämnder, två länsstyrelser och regionförbundet ingår ett avtal som möjliggör en tjänst om 50 % hos regionförbundet som samordnare. Kommuner erlägger 22000 kronor per år, länsstyrelser 100000 kronor per år och att regionförbundet har huvudmannaskapet i samarbetsavtalet. Totalkostnaden för detta samarbete är 342000 kronor per år.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§12 Avveckling av timmerterminal

Dnr 2312/08

Fastighet: Trotteslöv 1:8

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Nämnden har granskat återställningsplanen och har följande synpunkter:

· Provtagningen av bottensedimenten visar att det kan läggas upp på omgivande åkermark.

· XXX ska meddela nämnden när området är återställt så att nämnden har möjlighet att avsyna området.

Redogörelse för ärendet

XXX har bedrivit tillfällig timmerlagring på fastigheten

Trotteslöv 1:8 från och med 2005. Timret har begjutits med vatten. Bevattningsvattnet har delvis infiltrerat, delvis har ytavrinning skett via dikessystem till dammar och vidare till recipienten Lagan.

Nämnden beslutade den 22 juni 2005, § 109 att verksamhetsutövaren ska lämna in en sanerings- och återställningsplan till nämnden i god tid innan verksamheten avslutas.

Den 13 november 2008 inkom en återställningsplan. Enligt planen ska terminalen vara avslutad till utgången av 2008 och området ska vara återställt i ursprungligt skick till våren 2009. Åtgärder som blir aktuella är att avveckla samtliga körvägar förutom en väg som markägaren vill ha kvar.

Vedrester transporteras bort för att användas till energiändamål. En del av barken kommer användas för nybyggnation av bullervall i anslutning till energiterminalen i Elnaryd, Alvesta kommun. Resterande bark harvas ner på platsen. Befintliga diken i norra delen öppnas och återställs.

Kulvert mellan sedimentationsdammar tas upp och marken återställs. Sedimentprov har tagits i dammarna avseende oljerester och näringsinnehåll. Södra Skogsägarna meddelar att om sedimenten är utan föroreningar läggs det upp på omgivande åkermark. Förekommer föroreningar får det hanteras på vederbörligt sätt. Jordprover och vattenprover kommer att tas enligt kontrollprogram efter avslutad lagring.

Tekniska kontoret i yttrat över återställningsplanen meddelat att verksamhetsutövaren inte behöver utföra fler provtagningar av grundvattnet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§13 Brister på maskindriven port

Dnr 109/08

Upphävande av vitesföreläggande.

Fastighet: Lidhult 3:3

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

 1. Vitet från den 1 oktober 2008, § 188 upphävs.

 2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 1 oktober 2008, § 188 förelades verksamhetsutövaren på fastigheten Lidhult 3:3 med vite om att senast den 1 december 2008 ha åtgärdat de brister som Arbetsmiljöverket påpekat i sitt besiktningsprotokoll den 11 januari 2008.

Verksamhetsutövaren har i brev daterat den 26 november 2008 redovisat de brister som åtgärdats.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§14 Olovlig ändring av komplementbyggnad

Dnr 2690/08

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:29

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Bygglov beviljas för ändring av komplementbyggnad.

 2. Byggnadsavgiften, enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 §, efterges helt.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en muntlig anmälan om att del av uthuset som ligger utmed fastighetens södra gräns har rivits och sedan återuppbyggts.

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område – P 96/5. Enligt PBL 8 kapitlet, krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Dessutom krävs bygglov för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att ansökan om rivningslov eller bygglov har sökts för den aktuella åtgärden.

Fastighetsägaren har den 10 december 2008 lämnat in en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att lov har sökts. Av förklaringen framgår att den aktuella byggnadsdelen avser ett garage. Det ursprungliga garaget, som hade börjat förfalla, har rivits och återuppförts på den befintliga grunden med samma storlek som tidigare. Byggnadsarean för den aktuella delen är cirka 32 m2.

Fastighetsägaren har även den 23 december 2008 ansökt om bygglov i efterhand.

Motivering

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Nämnden bedömer att överträdelsen är liten och att byggnadsavgiften därför efterges helt.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökande utsett sig själv till.

Byggsamråd erfordras inte.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla efter fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 178 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§15 Ändrad användning av del av ladugård till försäljningslokal

Dnr 2566/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Annerstad 7:3

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Annerstad 7:4.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av del av ladugård till försäljningslokal.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten som är avstyckad ligger cirka två kilometer söder om Skeens samhälle.

Förslaget innebär ändrad användning av del av en före detta ladugårdsbyggnad till försäljningslokal, cirka 30 m2. Försäljningen avser glas, tavlor, tova med mera.

Fastighetsägarna till Annerstad 7:4 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Annerstad 7:2 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 930 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Annerstad 7:2 underrättas om beslutet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§16 Nybyggnad av garagebyggnad

Dnr 1349/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hjälmaryd 4:31

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av garagebyggnad.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten som är avstyckad ligger i Hjälmaryd cirka en kilometer sydost om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av en garagebyggnad med en byggnadsarea på 130 m2. Byggnaden kommer att uppföras på ett avstånd som är mindre än 4,5 meter från fastighetsgränsen mot Hjälmaryd 4:10 och 4:30.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:10 och 4:30 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats, ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Om byggnaden planeras att användas för ett annat ändamål än garage, ska detta prövas i en bygglovsansökan.

Avgift: 2 914 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:10 och 4:30 underrättas om beslutet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§17 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2172/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:68

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hölminge 4:3 och 4:67.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanelagda fritidsområdet Hölminge Broddagård, omedelbart söder om Finnatorpaviken.

Förslaget innebär att fritidshuset planeras att byggas till med cirka 57 m2.

Den totala byggnadsarean skulle efter tillbyggnaden bli cirka 180 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 96/17) får fastigheten bebyggas med totalt

140 m2.

Förslaget innebär även att den tillåtna nockhöjden på 4,0 meter kommer att överskridas för tillbyggnaden. Tillbyggnadens nockhöjd kommer att bli något lägre än vad byggnadens höjd är idag.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:3 och 4:67 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:72 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § (bygglov) beträffande överyta och nockhöjd.

I beslut den 27 februari 2008, § 21, fick plankontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Ändringen kommer bland annat att innebära att byggrätten för tomterna kommer att utökas.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösning och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Avgift: 7 278 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hölminge 4:72 underrättas om beslutet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§18 Ovårdad silobyggnad

Dnr 2820/07

Upphävande av vite.

Fastighet: Hörset 2:8

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

 1. Vitet från den 1 oktober 2008 § 194 upphävs.

 2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hörset, cirka fem kilometer söder om Vittaryds samhälle.

Ärendet gäller en silobyggnad på gården som lutar kraftigt och bedöms utgöra en rasrisk.

Vid nämndens sammanträde den 1 oktober 2008, § 194 förelades fastighetsägaren till Hörset 2:8 vid vite av 50000 kronor att senast den 31 december 2008 ha rivit och bortforslat silobyggnaden.

I beslut den 12 december 2007, § 226 fick fastighetsägaren möjlighet att lämna in en skriftlig redogörelse över vilka åtgärder som kommer att vidtas med silobyggnaden.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnadsverkslagen (BVL) § 2, ska byggnader underhållas så att deras ursprungliga egenskaper i huvudsak bevaras. Detta gäller bland annat i fråga om ”bärförmåga, stadga och beständighet” samt ”säkerhet vid användning”.

I brev daterat den 26 januari 2008 har fastighetsägaren bland annat meddelat han tänker räta upp silon och sedan ta den i bruk till dess ursprungliga ändamål. Någon exakt tidsplan för detta kan han inte ange. För att minimera eventuell rasrisk har taket på silon lyfts av.

Vid nämndens sammanträde den 30 januari 2008, § 16 förelades fastighetsägaren vid vite av 50000 kronor att senast den 1 juli 2008 ha rivit och bortforslat silobyggnaden.

Vid besök på platsen den 29 augusti 2008 konstaterades att silobyggnaden hade rätats upp, men att den numera lutar åt det motsatta hållet, dock inte lika mycket som tidigare. Något tak på silobyggnaden fanns inte.

Vid besök på platsen den 3 februari 2009 har konstaterats att silobyggnaden har rättats upp och att taket har lagts på. För att säkerställa stabiliteten har silon även förankrats med stålstag i betongplattan.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§19 Nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 2647/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Loshult 1:52

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger öster om sjön Unnens södra ände och öster om den allmänna vägen mot Övra Röshult.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Unnen är 200 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 2 februari 2009, bedömt att en transformatorstation är ett så litet ingrepp i områdets livsmiljöer och tillgänglighet, att det endast marginellt påverkar strandskyddets syften.

Motivering
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.


Avgift: 1 400 kr (faktura sänds separat).

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§20 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2830/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Åby 1:24

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Åby 1:15, 23:1, Torlarp 6:2, 1:34 och Vägverket.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger öster om det detaljplanerade bostadsområdet i Åby och cirka

330 meter från den allmänna vägen nummer 618.

Fastighetens totala areal är 44830 m2.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus (jaktstuga) på cirka 50 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Den befintliga vägen som planeras att användas som utfartsväg går delvis över detaljplanerat område. Enligt detaljplanen har marken i denna del beteckningen ”park eller plantering”.

Vägverket har muntligen den 22 januari 2009 meddelat att de inte har några erinringar mot den planerade utfarten.

Fastighetsägarna till Åby 1:15 och 23:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Torlarp 6:2 och 1:34 påpekar att ingångna avtal beträffande skogsbilvägar och upplagsplatser ska beaktas.

För fastigheterna Torlarp 6:2 och 1:34 finns en inskriven rätt att nyttja befintliga skogsvägar och även rätt att nyttja mark för virkesupplag.

Fastighetsägarna till Torlarp 4:2 och Åby 1:60 har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Torlarp 4:2, 6:2, 1:34 och Åby 1:60 underrättas om beslutet.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning. Protokollen finns på miljö- och byggkontorets expedition, Olofsgatan 9 i Ljungby.

§21 Olovligt uppförd komplementbyggnad

Dnr 2576/08

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Össjöhult 1:38

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Össjöhult 1:3.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för redan uppförd komplementbyggnad.

 2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x 1 786 kronor och blir ettusensjuhundraåttiosex kronor (1 786 kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 300 meter norr om Össjöasjön.

Till nämnden har inkommit en anmälan om att en komplementbyggnad har uppförts olovligt.

De uppgifter som finns i nämndens arkiv över fastigheten är från 1980 och avser nybyggnad av ett fritidshus på stamfastigheten Össjöhult 1:3.

Tomten avstyckades 1984 och har numera beteckningen Össjöhult 1:38.

Bygglov beviljades 1980 för ett fritidshus med en byggnadsarea på 90 m2. Någon ansökan om ytterligare bygglov på fastigheten har inte inkommit till nämnden.

Efter besök på platsen kan konstateras att uthusbyggnaden nordväst om bostadshuset har uppförs olovligt. Byggnadens utformning tyder på att denna har uppförts i olika etapper. Byggnadsarean för byggnaden är idag cirka

150 m2. Byggnaden har placerats på ett avstånd från gränsen mot fastigheten Össjöhult 1:3 som är mindre än 4,5 meter.

Enligt PBL 8 kapitel 4 b §, får komplementbyggnader uppföras utan bygglov om de inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Om man önskar bygga närmare gränsen än 4,5 meter, krävs det att ägaren till angränsande fastighet lämnar sitt medgivande för att byggnaden ska kunna uppföras utan bygglov.

Enligt kommunens översiktsplan gäller dessutom att komplementbyggnaden får vara högst 50 m2 för att få uppföras utan bygglov.

Med anledning av byggnadens storlek och placering i förhållande till fastighetsgränsen och dessutom att berörd markägare inte har godkänt placeringen, bedöms de utförda arbetena ha gjorts olovligt.

Fastighetsägaren har i brev, daterat den 9 november 2008, lämnat en förklaring över byggnationen samt förklarat varför bygglov inte sökts.

Av brevet framgår bland annat att byggnationen har skett i etapper med påbörjande under åren 1998 och 1999. Senaste delen påbörjades hösten 2006. Vidare framgår det att första delen gällde en förrådsdel på 57 m2, en carportsdel på 50 m2 och slutligen en byggnadsdel på 44 m2.

Ansökan om bygglov i efterhand för de utförda arbetena inkom den 21 november 2008.

Fastighetsägaren till Össjöhult 1:3 är emot förslaget och anser att byggnationen påverkar hans fastighet på ett negativt sätt – förlorad möjlighet att utnyttja tomtmark och förlorad sjöutsikt. Dessutom anser han att vid rensning av ett befintligt dike på fastigheten Össjöhult 1:3 föreligger risk att del av byggnaden rasar.

Motivering

Nämnden bedömer att sjöutsikten från bostadshuset på fastigheten Össjöhult 1:3 knappast påverkas av den uppförda komplementbyggnaden eftersom byggnaden till allra största delen ur siktsynpunkt ligger framför det befintliga bostadshuset på fastigheten Össjöhult 1:38.

Diket som grannen menar behöver rensas, ligger inte i gränsen utmed den uppförda byggnaden. Diket går snett emot gränsen och verkar sluta drygt en meter från komplementbyggnadens sydvästra hörn. Enligt Jordabalkens 3 kapitel får grävningsarbeten inte utföras på ett sätt som kan skada angränsande fastighet. Nämnden anser att, oavsett om komplementbyggnaden uppförts eller inte, så får grannen inte utföra grävningsarbeten som kan orsaka skador på fastigheten Össjöhult 1:38.

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 1 786 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst 500 kronor.

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Nämnden anser att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Upplysningar

Avgift: 2 418 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Össjöhult 1:3 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§22 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 9 december 2008 till den 23 januari 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 december 2008 för offentlig danstillställning på Garvaren.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 december 2008 för offentliga danstillställningar på Terraza.

 3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 januari 2009 om tillstånd till intrång i fornlämningsområde i Odensjö församling för nedläggning av kabel.

 4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 januari 2009 om tillstånd till intrång i fornlämningsområde i Hamneda för nedläggning av kraftledning.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 9 januari 2009 om tillstånd till begränsat ingrepp i fornlämning på fastigheten Hamneda 4:2 för undersökning av jordtäckets tjocklek.

 6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 19 december 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Hå och Horsaberga.

 7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 12 december 2008, utbetalning av bidrag för renovering av jordkällare inom fastigheten Åby 20:1, 3:90.

 8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 5 december 2008, utbetalning samt återkallande del av bidrag för omläggning av tak på ladugård inom fastigheten Tuna 8:1.

 9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 22 december 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheten Hjortseryd 1:19.

 10. Laga kraftbevis för upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Rosen i Ljungby stad.

 11. Laga kraftbevis på detaljplan för Dörarp 3:2 i Dörarps församling.

 12. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§23 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 9 december 2008 till den 23 januari 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis