Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-11-25

Sammanträde 2009-11-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Maarten Bömer (KB).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Ändring av gatunamn i Vittaryds samhälle.

Beslut om gatunamn. - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse, Plan

5 Detaljplan för Bronssvärdet 3 och 6 vid Klintstigen/Kungshögsgatan i Ljungby.

Beslut om antagande. - Eva Syrén

6 Detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby.

Beslut om samråd. - Anna Aracsy

7 Begäran om planuppdrag för del av Berghem 1:7 i Ljungby.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

8 Replösa 4:1, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Upphävande av vite. - Alf Carlsson

9 Förslag till skötselplan för Kronoskogen.

Yttrande till tekniska kontoret. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
• Information om pågående ärenden på miljö. - Alf Carlsson

Bygg:

10 Eka 3:2, 3:3, 3:4, 3:6 och 3:10, anordnande av motorbana.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson.

11 Åby 3:83, tillbyggnad av kontors-/affärshus.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson.

12 Annerstad 2:13, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Ann-Sofie Svensson.

13 Annerstad 2:16, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Ann-Sofie Svensson.

14 Bohok 1:12, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson.

15 Berga 1:14, nybyggnad av en raststuga.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

16 Björkenäs 1:2, anläggande av flytbrygga och anordnande av en grillplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

17 Jungfrugård 1:15, ändrad användning av ladugård till fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

18 Meddelanden

19 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (163 kb)

§236 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärende:

· Bolmstad 2:39. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och uppförande av mur.

Ärende som utgått:

· Annerstad 2:13. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation.

· Bohok 1:12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

§237 Ändring av gatunamn i Vittaryds samhälle

Dnr 2508/09

Beslut om gatunamn.

Beslut

Nämnden fastställer gatunamnet Sture Steens väg som ersätter gatunamnen Skogsvägen och Timmervägen.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag på ändring av gatunamn i Vittaryds samhälle har lämnats in till tekniska kontoret. Gatunamnen som berörs är Skogsvägen och Timmervägen. Det nya förslaget är Sture Steens väg.

År 1951 startade familjen Steen företaget Metallprodukter Steen och Son som längre fram blev StarlaWerken.

Sture Steen var politiskt aktiv samt häradsdomare vid Ljungby tingsrätt. Sture Steen har betytt mycket för Vittaryds utveckling.

Tekniska kontoret förslår nämnden att Timmervägen och Skogsvägen ändras till Sture Steens väg samt att Skogsvägen och Timmervägen reserveras för framtida behov inom Vittaryd.

Namnändringen påverkar ett fåtal fastigheter.

§238 Detaljplan för Bronssvärdet 3 och 6 vid Klintstigen/Kungshögsgatan i Ljungby

Beslut om antagande.

Beslut

  1. Detaljplanen antas för Bronssvärdet 3 och 6 vid Klintstigen/Kungshögsgatan i Ljungby stad.

  2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Bronssvärdet 3 och 6 vid Klintstigen/Kungshögsgatan i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Bronssvärdet 3 från allmänt ändamål till bostäder.

Planområdet ligger centralt i Ljungby stad vid Klintstigen/Kungshögsgatan.

I söder finns lasarettsområdet och i övrigt är det bostadskvarter.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att planen därför inte behöver bli föremål för miljö­bedömning. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda för samråd mellan den 1-28 oktober 2009.

Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts i en samråds­redogörelse.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan och bygglagen. Detta innebär att detaljplanen kan antas av nämnden efter samrådet.

§239 Detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att ändra en del av stadsplanen för Ljungby 7:129 så att den kan användas för uthus och garage.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Brunnsparken i Ljungby stad och är cirka 670 m².

Planförslaget innebär att nuvarande stadsplan (E72) som fastställdes den 16 juni 1950, § 47 ändras så att en del av parkmarken bli kvartersmark.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§240 Upplysning

Dnr 2509/09

Begäran om planuppdrag för del av Berghem 1:7 i Ljungby

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Berghem 1:7 i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret begär att en ny detaljplan upprättas för del av fastigheten Berghem 1:7 vid Motell Ljungby. Fastighetsägaren till Berghem 1:24 (Motell Ljungby) önskar köpa del av Berghem 1:7 som omfattar dels ett område mellan väg 25.05 och Berghem 1:24, dels ett område mellan E4:an och Berghem 1:24.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för en utökning av personbil, buss- och lastbilsparkering.

Markområdet mot väg 25.05 omfattas av en detaljplan från 2008. Markområdet mot E4:an är inte planlagt.

Tekniska kontoret vill pröva markens lämplighet för parkering genom en planprocess.

Projektgruppen ställer sig positiv till att personbil, buss- och lastbilsparkeringen prövas genom en planläggning.

Plankostnader regleras i ett planavtal.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

§241 Krav på åtgärd av avlopp efter inventering

Dnr 1891/07

Upphävande av vite.

Fastighet: Hjälmaryd 4:1


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Vitet från den 22 april 2009, § 97 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 22 april 2009, § 97 förelades fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:1 om att senast den 30 oktober 2009 ha åtgärdat avloppsanläggningen på fastigheten.

Åtgärder har vidtagits och tillstånd har beviljats för ändring av befintlig avloppsanläggning den 29 oktober 2009.

Upplysning

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i inskrivningsregistret ska strykas.

§242 Förslag till skötselplan för Kronoskogen

Dnr 2645/09

Yttrande till tekniska kontoret.

Beslut

Nämnden ser positivt på förslaget till skötselplan som har upprättats för Kronoskogen. Nämnden ser också positivt på målen med att försöka återskapa Kronoskogen med sin karaktär som en skyddsplanterig med tall och samtidigt gynna de biologiska värdena i området samtidigt som tillgängligheten för allmänheten ökar. Viktigt är att skötselåtgärder inte fördröjs utan inarbetas i en plan som följer upp förslaget till skötselplanens syften.

Nämnden anser att följande punkter inarbetas i planen:

· Grenar och toppar samt nedröjda granar ska tas bort för att minska tillförseln av organiskt material till markytan.

· En uppföljning bör ske snarast efter att gallring av gran har skett i område 1 och 2 för att se hur resultatet blivit.

· Utvärdering av förslaget till skötselplan bör göras om cirka tio år.

· Röjning av kantskog till elljusspår bör inledas omedelbart då trygghetskänslan måste ökas i området.

· Bandyplanen lämnas för självbeskogning.

· Parkeringsplats för besökare anordnas vid vägbron mot campingen.

· För området gäller vattenskyddsbestämmelser och för transporter av virke och grot i område 1 ska häst användas.

· För Kronoskogen med dess olika ”rum” och bakgrund bör det tas fram informationsmaterial som kan läsas på plats eller användas i undervisningssyfte i skolan.

· Dokumentation av befintlig miljö ska ske innan åtgärder utförs.

Redogörelse för ärendet

Kronoskogen har en särskild bakgrund i Ljungbys historia. Området har utgjorts av flera hundra hektar mark med gul sand utan nämnvärd vegetation.

Detta stora flygsandfält norr om Ljungby by med inslag av ljung över skoglös hed var den bild en resande såg mellan Gästgivaregården och den bro som fanns över Lagan vid Hagatorpet. Laganstigen och Rydaholmsvägen passerade genom flygsandfältet och efter en storm kunde det vara omöjligt att komma fram med ett lass över Ljungby sand. Vägarna yrde igen och flygsandfältet hade en förmåga att breda ut sig. Till skydd för åker och äng anlades stora rishögar intill Rydaholmsvägen där sanden samlade sig i stora ättehögsliknande kullar.

Enligt uppgifter inför köpingsbildandet vid förra seklets början var ”Ljungby sand” en sevärdhet, men det var också ett riksintresse att få sanden bunden. Kronan (staten) ingrep och skog planterades på ljungryarna intill sandfältet. Försök hade tidigare gjorts för att binda sanden med strandråg utan resultat.

Kronoskogen är idag ett välutnyttjat fritidsområde med markerade stigar av varierande längd. Ett elljusspår lyser upp stigar och ökar tillgängligheten under årets mörka månader. Tidigare har det förts diskussion om att Kronoskogen kunde förväntas ha utsetts till naturreservat för sin särskilda tillkomst.

Skogen har under de senaste femtio åren fått sköta sig själv utan gallring eller slutavverkning, därför har den en gång så öppna naturen mellan stora tallar bebuskats eller växt igen med gran.

I början av september 2009 inventerades området och därefter upprättades ett förslag till skötselplan. Skötselplanen beskriver olika områden och dess speciella karaktär av ”rum” i skogen. Skogen delas in i fyra områden som kan utvecklas var och en på sitt speciella sätt. Länsekologen har medverkat i arbetet kring skötselplanen och de synpunkter han lämnat stämmer väl överens med upprättat förslag till skötselplan.

Kronoskogen ligger idag inom skyddsområde för kommunal vattentäkt därför finns särskilda restriktioner inom området. Större delen av avverkningen ska ske manuellt och uttransport av virke bör ske med häst, i område 1 och 2. Endast i område 3 och 4 kan maskinell bearbetning ske med maskin som använder petroleumprodukter som inte kan skada grundvattnet. I söder bör upplag av virke och ris ske på den grusade ytan mot järnvägen. Plats används idag av besökare till en parkering, vilket är helt olämpligt då området gränsar till vattenskyddsområdet.

I område 1 finns också en grusad yta som idag använts som bandy- och fotbollsplan. Denna yta bör beskogas.

§243 Anordnande av motorbana

Dnr 1336/09

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.


Fastighet: Eka 3:2, 3:3, 3:4, 3:6 och 3:10.

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Eka 3:1-3:4, 3:6 och 3:10.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnande av motorbana till och med

den 25 november 2014.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär anordnande av en motorbana för motorcykel i naturmark. Anläggningen planeras att placeras på fastigheterna Eka 3:2, 3:3, 3:4, 3:6 och 3:10 och kommer att gränsa till Bredemads avfallsanläggning och E4:an.

Fastigheterna ägs av Ljungby kommun och ATA-Timber och ligger utanför detaljplanerat område.

I kommunens översiktsplan beskrivs att industrier som kan störa omgivningen bör lokaliseras till Bredemadsområdet.

Fastighetsägarna till Eka 3:2, 3:3, 3:4, 3:6 och 3:10 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Eka 3:1 är emot förslaget med hänvisning till trafikbuller, avgaser och ökad trafikbelastning på tillfartsvägen.

Vid nämndens sammanträde den 12 december 2007, § 222 beviljades bygglov för anordnande av motorbana och parkeringsplats på fastigheterna Eka 3:2, 3:3 och 3:4, men efter ändrade markförhållanden flyttas nu banan norrut.

Verksamheten ska bedrivas med ett försiktighetsmått som redovisas i nämndens beslut den 21 februari 2007, § 42.

Anmälan enligt miljöbalken om ändring/flytt av banan har lämnats in till miljökontoret den 18 november 2009.

Motivering

Buller från verksamheten ska begränsas så att den maximala ljudnivån vid bostadsbebyggelse fasad inte överstiger de riktvärden som framgår av försiktighetsmåtten enligt beslut den 21 februari 2007, § 42.

De ljudmätningar som gjorts visar att ljudstörningarna var mindre än de störningar som kommer från fordonstrafiken på E4:an.

Det aktuella området är inte planlagt. I kommunens översiktsplan är området planerat för industriområde. Uppfylls försiktighetsmåtten anser nämnden att bygglov kan beviljas.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har Niklas Andersson, Kungsgatan 23, 341 30 Ljungby utsetts.

Upplysningar

Fornåkrarna i nordöstra delen av området får inte användas för motorcykelåkning.

Avgift: 2600 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Eka 3:1 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§244 Tillbyggnad av kontors-/affärshus

Dnr 2398/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Åby 3:83

Sökande:
XXX

Yttrande: Vägverket och tekniska kontoret.

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av kontors-/affärshus.

2. Tillbyggnaden ska målas i liknande kulör som tegelfasaden.

3. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2050 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger belägen utmed Prästtorpsvägen i Åby.

Förslaget innebär en tillbyggnad på fasaden mot Prästtorpsvägen, på cirka 8,4 m2.

Avstånd från byggnaden till fastighetsgränsen är cirka 2 meter.

Vägverket och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

En anmälan om att åtgärden redan är utförd har inkommit till nämnden för kännedom.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelserna är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller efterges.

Enligt 3 kapitlet, 10 § PBL ska ändringar av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1778 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§245 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2575/09

Nybyggnad av transformatorstation

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Annerstad 2:16

Sökande:
XXX

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 15 oktober 2009.

Platsen ligger cirka 300 meter väster om Annerstads kyrka.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras cirka 40 meter från Bolmån. Platsen utgörs av åkermark.

Strandskyddet för Bolmån är 100 meter.

Sökanden har i sin ansökan om strandskyddsdispens angivet som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är tillgodose ett mycket angeläget intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Länsstyrelsen och naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§246 Nybyggnad av en raststuga

Dnr 2385/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Berga 1:14

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräkans för nybyggnad av en raststuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer nordväst om Lagans samhälle och cirka 650 meter väster om den allmänna vägen mot Vittaryd.

Förslaget innebär nybyggnad av en raststuga på cirka 24 m2. Byggnaden kommer inte att innehålla vatten-, avlopp eller elinstallationer.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för platsen.

Fastighetsägarna till Berga 1:24, Hulan 1:65 och Torg 2:2 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Beslutet innebär endast att en raststuga kan få uppföras på den aktuella platsen. Granskningen av byggnadens utseende sker vid bygglovsprövningen.

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

För den aktuella byggnadskategorin finns inga lättnader i bygglovsplikten. Generell bygglovsplikt gäller. Den planerade byggnaden kommer inte att få användas som bostad.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Berga 1:24, Hulan 1:65 och Torg 2:2 underrättas om beslutet.

§247 Anläggande av en flytbrygga och anordnande av en grillplats

Dnr 2510/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Björkenäs 1:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av en flytbrygga och anordnande av en grillplats i anslutning till bryggan enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförs ska strandskyddet fortsätta att gälla.

3. Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 oktober 2009.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen cirka 700 meter sydöst om Odensjö kyrka. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Förslaget innebär anläggande av en 18 meter lång flytbrygga. Bryggan avslutas med en 7,8 meter lång bryggdel i vinkel mot bryggan. Syftet med bryggan är att komma ut på djupare vatten för att möjliggöra att kunna lägga till med båt.

I förslaget ingår även anordnande av en grillplats i anslutning till bryggan.

Sökanden har meddelat att bryggan och grillplatsen ska vara gemensam för fastighetsägarna i Björkenäs samt kunna nyttjas av turister, båtfolk och campare som rör sig inom området.

Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv och inom ett område som enligt naturvårdsprogrammet har stora naturvärden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit två särskilda skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Länsekologen har bedömt att brygga och grillplats kan vara förenliga med strandskyddets syften.

Motivering

Med hänsyn till att bryggan utförs som en flytbrygga bör den inte påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt. Inte heller bedöms grillplatsen påverka områdets livsmiljöer på något betydande sätt.

Platsen ligger vid en badstrand, cirka 250 meter från närmaste bebyggelse, därför görs bedömningen att anläggningen inte kommer att få någon privatiserande effekt. Eftersom det är fråga om en brygga som ska vara gemensam för flera boende i området och det inte finns någon annan brygga inom rimligt avstånd, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Åtgärder som kan verkar som privatiserande är till exempel uppförande av skyltar eller sittgrupper.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§248 Nybyggnad av ett enbostadshus och uppförande av mur

Dnr 2710/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:39

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus och uppförande av mur med en höjd på högst 1,10 meter.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på 198 m2. I förslaget ingår även att en mur planeras uppföras utmed tomtgränsen.

Fastigheten är avstyckad och ligger inom detaljplanerat område norr om Tallbacken och Bolmstad hamn.

På fastigheten har det tidigare funnits ett fritidshus. Detta har rivits och bortforslats under år 2009.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 02/11. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea på 200 m2.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon

0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Upplysningar

Planlösningarna har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden, enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL).

Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet, 6 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 12 090 kronor (faktura sänds separat).

Avgift som avser utsättningen tillkommer och kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

§249 Ändrad användning av ladugård till fritidshus

Dnr 1521/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Jungfrugård 1:15

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av ladugård till fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger norr om väg 25 och cirka 200 meter söder om sjön Kösen.

Förslaget innebär att norra delen av ladugårdsbyggnaden inreds och ändras till hobbyrum. I förslaget ingår även att en braskamin kommer installeras.

Södra delen av byggnaden ändrades till bostad 1986.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte hållas. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Byggnationen bedöms vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Miljökontoret ska omgående kontaktas beträffande byggnadens anslutning till den utvändiga avloppsanläggningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 976 kronor (faktura sänds separat).

§250 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 20 oktober till den 16 november 2009.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 november 2009, julmarknad Ljunggården.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 10 november 2009, julmarknad med hantverksförsäljning på Godsmagasinet.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 november 2009, julbord med underhållning, dans och mingel på FyverkeriFabriken.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 6 november 2009, julmarknad Stora Torg med mera i Ljungby centrum.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 november 2009, julmarknad i Tannåkers församlingshem.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 oktober 2009, offentlig plats för uteservering, Roddys Konditori AB.

7. Tillstånd från polismyndigheten daterad den 11 november 2009, för att använda skjutbana med klass 1 vapen, Singeshult Pistolklubb.

8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 23 oktober 2009, anmälan enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och placering av nätstationer mellan Lidhult och Prosteköp.

9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 27 oktober 2009, anmälan enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och placering av nätstationer mellan Bolmån och Annerstad.

10. Beslut från länsstyrelsen daterad den 6 november 2009, utökad produktion av el i vattenkraftsverket Sunnerå kvarn på fastigheten Sunnerå 1:35.

11. Beslut från länsstyrelsen daterad den 9 november 2009, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Toftaholm 1:28.

12. Laga kraftbevis för centrumlanen, fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum.

13. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§251 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 20 oktober till den 16 november 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Slutbevis