Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-02-24

Sammanträde 2010-02-24

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Ove Johansson (C)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Verksamhetsberättelse 2009 för miljö- och byggnämnden och miljö- och byggkontoret.

Beslut om godkännande. - Bengt Karlsson

5 Attestförteckning 2010 med attestanter och ersättare på miljö- och byggkontoret.

Information och frågor - Diverse, Plan

6 Detaljplan för del av Replösa Björket i Ljungby.

Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

7 Planutredning för området vid Strömgatan i Ljungby.

Beslut om avskrivning. - Henrik Johansson

8 Detaljplan för del av Torg 1:24 vid Industrigatan i Lagan.

Beslut om planuppdrag. - Anna Aracsy

9 Ändring av utfart från Sunnerbogymnasiet i Ljungby. - Henrik Johansson

10 Planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögskolan) i Ljungby.

Beslut om planprogram. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

11 Revidering av riktlinjer för åtgärder av befintliga enskilda avlopp i Ljungby kommun.

Beslut om antagande - Malin Andersson och Carina Axelsson

12 Upphävande av tillstånd för ändring av avloppsanläggning.

Beslut om upphävande. - Carina Axelsson

13 Ljungby 7:63 m fl, ansökan om tillstånd till bergtäkt enligt miljöbalken.

Yttrande till länsstyrelsen. - Carina Axelsson

14 Förslag till utökning av naturreservatet Norrnäs udde.

Yttrande till länsstyrelsen. - Alf Carlsson

15 Staverhult 1:4 med flera, yttrande inför anmälan om miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk.

Yttrande till verksamhetsutövaren. - Ann-Sofi Persson

16 Hamneda-Horn 2:15, yttrande inför anmälan om miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk.

Yttrande till verksamhetsutövaren. - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

17 Torg 1:239, ändrad användning i del av affärshus samt uppförande av skyltar.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

18 Hölminge 4:13, tillbyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

19 Hölminge 4:35, ändring av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Odensjö-Hult 1:7, anordnande av husvagnscamping inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens.- Uno Samuelsson

21 Toftaholm 1:9, nybyggnad av fem bostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

23 Meddelanden

23 Yxkullssund 2:2, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

24 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§20 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Fabriken 4 och 9, avveckling av verksamhet, föreläggande om provtagning och godkännande av redovisning.

· Bolmstad 2:10, yttrande till länsrätten angående Mjälens camping. Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping).

Ärende som utgår.

· Ändring av utfart från Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

· Odensjö-Hult 1:7, ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av husvagnscamping.

· Hölminge 4:35, ansökan om bygglov för ändring av fritidshus. På grund av jäv deltog inte Marianne Eckerbom (C) i ärendet.

§21 Verksamhetsberättelse 2009 för miljö- och byggnämnden och miljö- och byggkontoret

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2009, daterad den 18 februari 2010.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2009 års verksamhet och ekonomiska resultat.

Nämnden har upprättat två versioner av verksamhetsberättelse 2009, daterade den 18 februari 2010. En version för miljö- och byggnämnden som är mer detaljerad med information om verksamheten och en version till kommunstyrelsen som är mer övergripande för verksamheten.

§22 Attestförteckning 2010 med attestanter och ersättare på miljö- och byggkontoret

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner attestförteckningen för 2010.

Beslutsattestanter

Konto

Ansvar

Verk-

Samhet

Ord.

Ers.

Namn

Befattning

3 till 9

20000

10300

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

3 till 9

21000

20800

20900

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

3 till 9

21000

261xx

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

3 till 9

21000

262xx

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

3 till 9

21000

265xx

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

Gransknings attestanter

Konto

Ansvar

Verk-

samhet

Ord.

ers.

Namn

Befattning

3 till 9

20000

10300

1

2

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Adm. samordnare

Adm. handläggare

3 till 9

21000

20800

20900

1

2

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Adm. samordnare

Adm. handläggare

3 till 9

21000

261xx

1

2

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Adm. samordnare

Adm. handläggare

3 till 9

21000

262xx

1

2

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Adm. samordnare

Adm. handläggare

3 till 9

21000

265xx

1

2

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Adm. samordnare

Adm. handläggare

Beslutsattestanter - investeringsprojekt

Ansvar

Verk-

samhet

Projekt

Ord.

ers.

Namn

Befattning

21000

26111

24000-24999

1

2

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Förvaltningschef

Miljöchef

Redogörelse för ärendet

Attestregistret för miljö- och byggkontoret behöver uppdateras eftersom förändringar på tjänsterna förvaltningschef och administrativ handläggare kommer ske.

§23 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby om godkännande.

Dnr 776/08

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Planområdet är en naturlig utvidgning av bostadsbebyggelse inom Replösaområdet. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde för enbostadshus. Detaljplanen innebär att 94 villatomter kan skapas. Planområdet kan byggas ut etappvis. Syftet är även att ha god framförhållning vad det gäller planlagda tomter för bostadsbebyggelse. Det finns en stor efterfrågan på villatomter och tomtkön är förhållandevis lång. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Utställningen av detaljplan pågår till och med måndagen den 8 februari 2010.

§24 Planutredning för området vid Strömgatan i Ljungby

Dnr 1242/02

Beslut om avskrivning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver uppdraget om planutredning för området vid Strömgatan i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 19 september 2002, § 150 fick plankontoret i uppdrag att göra en planutredning för området söder om koloniområdet på den östra sidan av Strömgatan längs med ån Lagan. Syftet var att utreda nya bostadsområden i centrala Ljungby.

I Grönstrukturplanen för Ljungby stad klassificeras park med mycket stor betydelse. Parken betecknas som välfungerande med möjlighet till mindre förändringar.

Nämnden bedömer inte att området ska exploateras med bostäder med anledning av närheten till Lagaån, översvämningsrisk och risk för fornlämningar. Nämnden anser att områdets attraktionsvärde kan höjas.

Upplysningar

Planuppdragets aktualitet behöver prövas av miljö- och byggnämnden.

§25 Detaljplan för del av Torg 1:24 vid industrigatan i Lagans samhälle,

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Torg 1:24 (området öster om järnvägen vid industrigatan i Lagans samhälle).

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att planlägga marken för parkeringsändamål.

Modulpac har ansökt om att få köpa en del av fastigheten Torg 1:24 fram till den östra delen av järnvägsspåret. Enligt gällande byggnadsplan är området avsatt för järnvägsändamål.

Intresset av markköp för företagen söder om Modulpac bör undersökas för att de eventuellt ska ha möjlighet och vara med i planarbetet.

Ett markköp förutsätter att detaljplanen för aktuellt område ändras till kvartersmark med ändamålet parkering.

Projektgruppen har inga invändningar mot planändringen.

Enligt översiktsplanen ska banvallen mellan Ljungby och Helmershus långsiktigt reserveras för kommunikations- och övriga infrastrukturändamål.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) och Ingvar Johansson (KB) yrkar avslag till att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Torg 1:24.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Torg 1:24.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen emot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

§26 Planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögskolan) i Ljungby stad

Dnr 206/10

Beslut om planprogram.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögskolan) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Kungshögskolan genomgår en om- och tillbyggnad. Sommaren 2011 ska undervisningslokalerna vara färdigställda. Från höstterminen 2011 har barn- och utbildningsförvaltningen sagt upp hyresavtalet med tekniska kontoret för Rosa huset.

Tekniska kontoret begär att ett planprogram upprättas för att utreda förutsättningar för försäljning och planändring för Rosa huset. Planprogrammet ska klarlägga användningsmöjligheter (bostäder och kontor), infartsmöjligheter och trafiksituationen på tomten samt omgivande gator.

Upplysning

Planprogrammet handläggs enligt reglerna i plan- och bygglagen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede få möjlighet till insyn och lämna synpunkter. Efter programsamråd ska nämnden godkänna programmet och besluta om fortsatt process.

§27 Revidering av riktlinjer för åtgärder av befintliga enskilda avlopp i Ljungby kommun

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande riktlinjer vid prioritering:

Prioritet 1

De med bedömningen Å1 inom 500 meter från sjö eller vattendrag

1 år på sig att inkomma med ansökan

Saknar efterföljande rening eller har utsläpp i vattendrag

3 år på sig att inkomma med ansökan

Ingen dimensionerad slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

5 år på sig att inkomma med ansökan

Slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

Prioritet 2

De med bedömningen Å1 mer än 500 meter från sjö eller vattendrag

1 år på sig att inkomma med ansökan

Saknar efterföljande rening eller har utsläpp i vattendrag

3 år på sig att inkomma med ansökan

Ingen dimensionerad slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

5 år på sig att inkomma med ansökan

Slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

Prioritet 3

De med bedömningen Å2 inom 500 meter från sjö eller vattendrag

1 år på sig att inkomma med ansökan

Saknar efterföljande rening eller har utsläpp i vattendrag

3 år på sig att inkomma med ansökan

Ingen dimensionerad slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

5 år på sig att inkomma med ansökan

Slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

Prioritet 4

De med bedömningen Å2 mer än 500 meter från sjö eller vattendrag

1 år på sig att inkomma med ansökan

Saknar efterföljande rening eller har utsläpp i vattendrag

3 år på sig att inkomma med ansökan

Ingen dimensionerad slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

5 år på sig att inkomma med ansökan

Slamavskiljare och någon form av efterföljande rening

De i gruppen prioritet 1 får utskick först. Efter fem år ska alla ha inkommit med ansökan. Då görs utskick till de i gruppen prioritet 2 och så vidare.

I varje enskilt vall värderas påverkan och en individuell bedömning görs.

Redogörelse för ärendet

Beskrivning av nuläget.

Inventeringen sker församlingsvis och fyra församlingar återstå att inventera. Uppskattningsvis finns det idag 6 500 enskilda avlopp i kommunen. Resultatet från de uppgifter som inkommit i inventeringen visar på att cirka 45 % av avloppen behöver åtgärdas omedelbart och 15 % på sikt. Detta innebär att cirka 4 000 enskilda avlopp i kommunen kommer att behöva åtgärdas för att uppfylla miljöbalkens krav och naturvårdsverkets nya allmänna råd. För att uppnå bästa miljöeffekt ska de avlopp med störst miljöpåverkan åtgärdas först.

Mall för bedömning antagen av nämnden den 13 december 2006, § 250.

Godtagbart enligt dagens krav

Åtgärdas omedelbart (Å1)

Åtgärdas på sikt (Å2)

· Infiltrationsbädd(*)

· Markbädd(*)

· Kompaktfilter

· Minireningsverk

· Sluten tank

· Utsläpp i dike/vattendrag

· Stenkista för WC

· Stenkista för BDT vid permanentboende

· Infiltrationsbrunn vid WC

· Enkammarbrunn

· Tvåkammarbrunn vid WC

· Infiltrationsledning

· Infiltrationsdike

· Utsläpp i mosse

· Infiltrationsbrunn vid BDT

· Stenkista för BDT vid fritidsboende

· Infiltrationsbädd(*)

(*) Infiltrationsbädd och markbädd anlagd efter 1987 anses av miljökontoret som en godtagbar

avloppslösning. Är bädden anlagd före 1987 bör den åtgärdas på sikt. År 1987 har valts som gräns eftersom Naturvårdsverkets allmänna råd (87:6) om små avloppsanläggning utkom med nya rekommendationer angående konstruktion och val av avloppsteknik detta år.

Faktorer som också måste ligga till grund för bedömningen av ett enskilt avlopp är vattenanvändning på fastigheten, närhet till ytvatten, närhet till dricksvattenbrunnar, boendeförhållanden och avloppsanläggningens funktion. Detta innebär att till exempel fritidshus och ensamhushåll kan bedömas lättare.

Vid nämndens sammanträde den 25 januari 2006, § 14 beslutades att områden runt sjöar och vattendrag ska prioriteras då befintliga avloppsanläggningar ska förbättras.

Krav skickas ut till dem inom 100 meter från sjö eller vattendrag med bedömningen Å1. Nämnden beslutade 2006 att fastighetsägare få ett års frivillig tid att komma in med ansökan. Har inte ansökan inkommit under de sex första månaderna kommer en påminnelse att skickas ut. Efter platsbesök föreläggs fastighetsägaren med vite och förbud mot att släppa ut avloppsvatten. Förbudet börjar gälla efter ett års tid.

Nämnden beslutade att det för äldre fastighetsägare (80 år och äldre) ska göras en individuell prövning. Idag får de över 80 år endast ett meddelande om att deras avlopp inte klarar dagens miljökrav men att inget krav ställs. Krav ställs först då fastigheten byter ägare.

Ny åtgärdsplan

En åtgärdsplan där avloppen ska åtgärdas inom en längre tid beroende på status skulle innebära en minskad oro hos fastighetsägarna, en jämnare arbetsbelastning för miljökontoret och gräventreprenörer. Det skulle också ge en bättre bild av när vilka avlopp ska åtgärdas.

De med störst miljöpåverkan får kortast tid och mindre miljöpåverkan längre tid.

Åtgärdsplanen skulle innebära att i det första steget prioriteras de inom 500 meter från sjö eller vattendrag och som har fått bedömningen åtgärdas omedelbart (Å1) i inventeringen.

De med bedömningen åtgärdas omedelbart klassas efter deras påverkan på miljön och mallen antagen 2006.

De som saknar efterföljande rening eller har utsläpp i vattendrag får ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd.

De med en slamavskiljare som inte är dimensionerad och med någon form av efterföljande rening får 3 år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd

De med en dimensionerad slamavskiljare och med någon form av efterföljande rening får 5 år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd.

Därefter prioriteras de mer än 500 meter från sjö eller vattendrag med bedömningen åtgärdas omedelbart enligt samma klassning som ovan.

Samma prioritering som med de med bedömningen åtgärdas omedelbart kommer sedan att göras med de med bedömningen åtgärdas på sikt (Å2).

§28 Upphävande av tillstånd för ändring av avloppsanläggning

Beslut om upphävande.

Fastighet: Finnatorp 1:3

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tillståndet för ändring av avloppsanläggning daterat den 8 augusti 2007, dnr 2289/06.

Redogörelse för ärendet

Tillstånd för att ansluta ett minireningsverk till en befintlig avloppsanläggning beviljades på delegation den 8 augusti 2007 på fastigheten Finnatorp 1:3.

Beslutet överklagades och översändes till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen har bedömt att anläggningen inte uppfylla de krav som bör ställas på hygienisering.

Fastighetsägaren har ansökt om ett nytt tillstånd för en ny infiltration. Tillstånd beviljades den 31 mars 2008, dnr 636/2008.

Då ärendet har överklagats i flera instanser har inte miljö- och byggnämnden beslutat att återkalla tillståndet från den 8 augusti 2007.

Motivering

Tillståndsmyndigheten kan helt eller delvis återkalla beslut enligt miljöbalkens 24 kapitel 3§.

§29 Ansökan om tillstånd till bergtäkt enligt miljöbalken

Dnr 1266/09

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 551-2854-09.

Fastighet: Ljungby 7:63, 13:1 och Berghem 5:15.


Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker verksamheten med följande tillägg:

Det är lämpligt att begränsa brytningen till dagtid. Nämnden anser att sprängning, krossning och skutknackning ska ske under dagtid 9:00-16:00 vardagar.

Nämnden anser också att det kan vara lämpligt att inte förlägga sprängning till sommarperioden.

Större vägarbeten går igenom av en lång planeringsfas och verksamhetsutövaren bör planera sin verksamhet så att de kan möta efterfrågan när den kommer. Det bör endast förekomma sortering och lastning under helger vid brådskande entreprenader.

Om verksamheten ska innefatta hantering av avfall ska detta ske på utpekat, specificerat område som är hårdgjort och väl avgränsat från täktverksam­heten. För att hantera och sortera den mängden avfall som tillstånd söks för krävs stor areal. Det ska vara en fullständig kontroll på massor innan de anländer till täkten. Om det finns några oklarheter kring massorna ska kompletterande tester göras innan massorna anländer till täktområdet, till exempel med asfaltspray för att upptäcka förekomst av PAH:er. Rutiner ska säkerställa att inget farligt avfall kommer in på området. Dokumentation av avfallsmassorna ska ske och regleras i egenkontrollen.

Tankning och uppställning av entreprenadmaskiner ska ske på en tät yta.

Elanslutning bör eftersträvas inom 5 år. Med hänsyn till andra kapitlet i miljöbalken samt de 16 miljömålen är det rimligt att inte tillåta enbart fossila bränslen 25 år framåt.

Det är viktigt att vid brytning hålla sig över grundvattenytan och att verksamhetsutövaren har tillräcklig noggrannhet i täktplanen för att säkerställa det.

Ytvatten från avfallsupplaget får inte blandas med täktvattnet, utan ska ledas till separat damm. Detta gör det möjligt att provta vatten från täkt och avfallsupplag separat.

Nämnden förutsätter att länsstyrelsen har försäkrat sig om att det är nödvändigt att öppna en ny täkt för materialförsörjningen i regionen.

Redogörelse för ärendet

Stensbergs Entreprenad AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet. Verksamhetsutövaren begär att tillståndet ska gälla för 25 år och att det totala uttaget av material ur täkten får uppgå till 5 miljoner ton berg och med ett årligt uttag av maximalt 300000 ton. Verksamhetsutövaren avser att tar emot, lagra, bearbeta och leverera rest- och rivningsprodukter såsom asfalt, betong och tegel Verksamhetsutövaren begär att mängden mottaget rest- och rivningsavfall årligen får uppgå till 20000 ton asfalt, 10000 ton betong, 5000 ton tegel och 10000 ton matjord.

Arbetstiden för verksamheten är normalt helgfri måndag till fredag klockan 7:00-18:00. Utlastning ska få ske på andra tider än då verksamheten normalt bedrivs. Verksamhetsutövaren begär dessutom att verksamheten får bedrivas på annan tid i samband med bråskande entreprenader.

Miljö- och byggkontoret har den 30 juni 2009 lämnat yttrande över komplettering av ansökan.

Nämnden har möjlighet att yttra sig till länsstyrelsen senast den 1 mars 2010.

§30 Förslag till utökning av naturreservatet Norrnäs udde.

Dnr 3056/09

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 511-1015-09.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden är positiv till utökningen av naturreservatet.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen planerar att utöka nuvarande naturreservat Norrnäs udde med 9 hektar.

Syftet med naturreservatet Norrnäs udde är att bibehålla och öka den biologiska mångfalden genom att bevara och skapa nya livsmiljöer för de växter, djur, svampar och lavar som är knutna till äldre bok- och ädellövskog med gamla och ihåliga träd. Målet är en luckig och ljus skog med höga andel gamla och grova träd samt död ved i alla nedbrytningsstadier.

Inom ramen för detta syfte ska naturreservatet även stödja allmänhetens möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser samt bevara och framhäva utvalda kulturspår i området.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 25 februari 2010.

§32 Yttrande inför anmälan om miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk

Yttrande till bolaget.

Fastighet: Hamneda-Horn 2:15


Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

På begäran från bolaget lämnar miljö- och byggnämnden följande synpunkter på en eventuell etablering av vindkraft vid Hamneda-Horn 2:15:

· Lokaliseringen av det norra tornet framstår som mindre lämpligt eftersom det ligger nära ån Lagan. I kommunens tillägg till översiktplanen ”Vindkraft i Ljungby” ska stor försiktighet råda vid en etablering av vindkraft längs med de större ådalarna”. I planen finns även en riktlinje om att etablering av vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper som består av minst tre verk, därför bör bolaget utreda möjligheten till en annan placering av det norra verket.

· I 25 och 25a §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår vad en miljöanmälan ska innehålla. I bolagets samrådsunderlag framgår dessutom att de har för avsikt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och vad den ska innehålla. Nämnden ser positivt på att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

· Hänsyn ska tas till de riktlinjer för vindkraftsetableringar som finns i kommunens tillägg till översiktsplan ”Vindkraft i Ljungby kommun”.

· Hänsyn ska tas till de synpunkter som framkom vid samrådet den 22 januari 2010, sammanställt i mötesanteckning daterat den 10 februari 2010.

· Redovisa buller och skuggberäkningar utifrån ett värsta tänkbara scenario.

· Var och hur kommer vindkraftsparken att anslutas till regionala elnätet? Hur kommer ledningsdragningen fram till anslutningspunkten att se ut?

· Varifrån hämtas massor till vägar och vilka mängder kommer att behövas?

· Vilka underhållsbehov har vindkraftverk med avseende på kemikalier och kemikaliehantering samt avfall och avfallshantering?· Redogör för transporter av verk, massor med mera. Kommer några stenmurar, alléer eller annan skyddad natur att beröras?

· När vindkraftverken ska tas ur drift, hur kommer platsen att återställas? Nämnden anser att vindkraftverket ska monteras ned, kablar/ledningar och transformatorstationen tas bort. Det som kan få finnas kvar från verksamheten är eventuellt gravitationsfundament som i så fall ska täckas över. Kommer bolaget att avsätta ekonomiska medel för nedmontering av verken och återställning av området?

· Kommer vägdragning/kabeldragning att påverka hydrologin i området?

· Som kartmaterial bör detaljerade kartor användas (skala 1:10 000) över de verk, vägar och uppställningsplatser som planeras.

· De fotomontage som finns i samrådsunderlaget behöver kompletteras med en karta där det framgå varifrån fotona är tagna och mot vilken riktning. Förslag på fotopunkter är framförallt där verken blir synliga i landskapet samt vid bostäder/fritidshus.

· Redogör för eventuell påverkan på fladdermöss och fåglar.

· De områden i projektets närhet som är utpekade i Kronobergs läns Naturvårdsprogram.

· Kommer höjden på vindkraftverken överstiga 150 meter? Med höjd avses fundament, torn och rotorblad. Utgå från den naturliga marknivån.

· Vilka kommer bolaget att samråda med?

Redogörelse för ärendet

Bolaget har sänt ett samrådsunderlag till miljö- och byggnämnden. Bolaget har haft ett samråd med tjänstemän från miljö- och byggkontoret och politiker från miljö- och byggnämnden den 22 januari 2010. Syftet med samrådet är att bolaget ska få synpunkter kring projektet. I samrådsunderlaget står att synpunkter kommer att beaktas och inarbetas i anmälan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Bolaget önskar att få miljö- och byggnämndens synpunkter på genomfört samråd senast den 1 mars 2010.

Yrkande

Lars-Ove Johansson (C) och Johanna Jormfeldt (MP) yrkar enligt förslag 3 samt att bolaget ska utreda möjligheten till en annan placering av det norra verket, minst 3 vindkraftsverk ska finnas inom området.

Marie Liljedahl (S) yrkar enligt förslag 1, att en etablering av vindkraft vid Hamneda-Horn 2:15 inte är lämplig.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen emot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) och Johanna Jormfeldts (MP) yrkande ska gälla.

Upplysning

I 25 och 25a §§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår vad en anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska innehålla. Bolaget har meddelat att de på frivillig basis även kommer att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Inför en etablering av vindkraft ska fornlämningssituationen liksom eventuell skadlig påverkan på kulturmiljöer utredas. Denna utredning kan göras på frivillig väg. Kontakta kulturmiljövårdsfunktionen på länsstyrelsen vid frågor.

Detta yttrande är de synpunkter nämnden har i dagsläget. Slutligt ställningstagande tas först då bolaget inkommit med en anmälan om miljöfarlig verksamhet och ansökan om bygglov. Det beslutet kan i sin tur överklagas.

§33 Avveckling av verksamhet

Dnr 1414/09

Föreläggande om provtagning och godkännande av redovisning.

Fastighet: Fabriken 4 och 9, Industrigatan i Ljungby.

Verksamhets-

utövare: XXX

Konkurs-

förvaltare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut den 20 januari 2010 § 3.

2. Nämnden godkänner inlämnade handlingar, miljöhistorisk utredning, provtagningsplan och redovisning av hur vilkor 24 efterlevs.

3. Nämnden förelägger XXX i konkurs att ansvara för och bekosta samt redovisa provtagning enligt provtagningsplanen inom fyra månader efter att beslut mottagits med med följande tillägg:

· Provtagning ska även ske mellan cistern 1 och 3 och spårområdet för att säkerställa att inte förorening av kolväte finns från lossning av eldningsolja.

· Innan provtagningen utförs ska provtagningspunkter och planerade analyser samrådas med tillsynsmyndigheten såsom:

- Precisera vilka fraktioner av kolkedjor som avses provtas. Analysresultatet ska kunna jämföras med riktvärden som finns framtagna.

- Redovisa hur man avser gå vidare om mätningarna visar höga värden exempelvis av kolväten, analys av PID-instrumentet och mätning av tri.

- Redovisa hur djupt man avser borra hålen vid provtagning av kolväten.

- Ge tillsynsmyndigheten möjlighet att närvara vid utplacering av mätutrustning för mätning av tri.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 september 2009, § 192 att XXX skulle lämna en miljöhistorisk utredning, provtagningsplan enligt MIFO fas 2 och redovisa hur villkor 24 efterlevs senast den 30 november 2009.

Redovisningen inkom till nämnden den 17 november 2009 med miljöhistorisk utredning, provtagningsplan och redovisning av hur villkor 24 efterlevs.

XXX försattes i konkurs vid Växjö tingsrätt den 14 januari 2010.

Förslag till beslut kommunicerades med verksamhetsutövaren den 19 januari 2010.


Vid miljö- och byggnämndens arbetsutskott den 20 januari 2010, § 3 godkändes inlämnade handlingar/redovisning inkommen den 17 november 2009 samt beslut togs om att förelägga XXX om provtagning enligt provtagningsplanen med tillägg.

Konkursförvaltaren överklagde beslutet den 26 januari 2010.

Nya uppgifter har tillförts ärendet efter arbetsutskottets beslut och därför ändrar nämnden sitt beslut.

Motivering

Nämnden får enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken meddela föreläggande och förbud.

26 kap 22 § miljöbalken om skyldighet att utföra undersökningar av verksamheten och dess verkningar.

Upplysning

Verksamhetsutövaren och konkursförvaltaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§34 Ändrad användning i del av affärshus samt uppförande av skyltar

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 1:239

Sökande:
XXX

Yttrande: Torsdagsklubben och Lagans samhällsförening.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av affärshus samt uppförande av skyltar.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger väster om E4:an och norr om Laganvägen.

Förslaget innebär att utställningslokalerna i byggnadens norra del byggs om till lekland, barnkalasrum, servering/cafeteria med kringliggande behövande funktioner. Lokalen planeras rymma totalt cirka 200 personer. I byggnadens södra del där det tidigare var bilmuseum byggs om till verkstad, butik och lager. Butiken med tillhörande lager är planerad för försäljning av jaktvapen, ammunition, fritidskläder och liknande.

I förslaget ingår även uppförande av två skyltanordningar, på väggfasaderna mot parkeringen och vid entrén till butiker. Skyltarna uppförs på befintliga skyltställningar respektive fasader.

I samband med skyltändringarna planerar sökanden ta ner samtliga ”nycklar” från skyltanordningarna, då de anses vara inaktuella. ”Nycklarna” uppfördes i början på 80-talet och symboliserade ”nyckeln till Kronoberg”.

Enligt gällande detaljplan är området avsett för bilservice, museum, utställning och turistservice.

Torsdagsklubben har i meddelande daterat den 3 februari 2010 inget emot förslaget.

Lagans samhällsförening har i meddelande daterat den 8 februari 2010 meddelat att de avstår från att yttra sig i frågan.

Motivering

Nämnden bedömer att åtgärderna överensstämmer med gällande detaljplan.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt med ansökan om bygglov.


Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd ska hållas. Kontakt Maggie Mysigh telefon 0372-78 92 73 för överenskommelse om tid för samråd.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas, senast till samrådsmötet.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Tillstånd ska sökas hos Vägverket för uppförande av skyltar som ligger inom vägområdet och utanför detaljplanerat område.

Avgift: 24800 kronor (faktura sänds separat).

§35 Ändring av fritidshus

Dnr 85/10

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:35

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:59, 4:67 och 4:74.

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet Hölminge Broddagård, omedelbart söder om Finnatorpaviken.

Förslaget innebär att taket på fritidshuset ändras från platt tak till sadeltak.

Detta leder också till att vindsplanet kommer att inredas. Ändringen innebär att byggnadens nockhöjd ökar och blir 5,1 meter.

Enligt gällande detaljplan (P96/17) är högsta tillåtna nockhöjd 4,0 meter.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:59, 4:67 och 4:74 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Hölminge 4:55 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Nämnden bedömer att avvikelsen från den tillåtna nockhöjden i det aktuella fallet inte kommer att innebära några olägenheter för omgivningen och bedömer också att den sökta åtgärden endast utgör en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap, 11 § (bygglov) beträffande byggnadens nockhöjd.

Vid nämndens sammanträde den 27 februari 2008, § 21, fick plankontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.


Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Den totala produktionskostnaden har uppgetts till högst 400000 kronor varför byggnationen bedöms vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan dock alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Avgift: 3 332 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägaren till Hölminge 4:55 underrättas om beslutet.

§36 Nybyggnad av fem bostadshus

Dnr 211/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Toftaholm 1:9

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Toftaholm 1:7 och 1:64, länsekologen samt länsstyrelsen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av fem fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Toftaholm mellan den allmänna vägen och sjön Vidöstern och cirka 300 meter söder om länsgränsen.

Förslaget innebär nybyggnad av fem bostadshus i omedelbar anslutning till strandskyddat område. Tomterna planeras att avstyckas och bli cirka 1200 – 1400 m2 vardera.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Enligt naturvårdsprogrammet har området dessutom mycket stora naturvärden (klass II).

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:7 och 1:64 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:8, 1:30 och 1:58 har fått möjlighet att lämna synpunkter över förslaget men inte svarat.

Sökanden har i brev meddelat den 13 november 2009 att fastigheterna kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet i Värnamo kommun.

Länsekologen har meddelat att tomterna väster om vägen är mindre lämpliga eftersom de ingår i betesmarksområdet och att samtliga tomter bör kunna placeras öster om vägen.

Länsstyrelsen har i tjänsteanteckning daterat den 20 januari 2010 meddelat följande:

”Länsstyrelsen finner att det inte finns några rösen i det utpekade området som är med i fornlämningsregistret. Det röse som ligger norr om vägen är placerat i skogsmark vilket gör att det inte omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Det är önskvärt att låta det vara kvar i terrängen. Det utgör dock inte hinder för bebyggelse.

Omgrävningen av diket för att få plats med bebyggelsen är tillåtet så länge det inte görs djupare eller bredare eller på något sätt ändras så att det får en större markavvattnande effekt. I Kronobergs län råder generellt markavvattningsförbud och om det är aktuellt med markavvattning ska ny kontakt tas med länsstyrelsen.

Betesmarken söder om vägen omfattas tidigare av restaureringsstöd och ett krav däri är att marken ska fortsätta vara betesmark fem år efter slutbesiktningsåret. Slutbesiktning gjordes den 5 september 2009. Det innebär att bebyggelsen inte kan ske inom den perioden.

Sökanden har i brev daterat den 2 februari 2010 kompletterat ansökan med fler upplysningar för den planerade byggnationen.

Yrkande

Johanna Jormfeld (MP) och Marie Liljedahl (S) yrkar avslag på de två södra tomterna.

Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att förhandsbesked kan påräknas för nybyggnad av fem fritidshus.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset. I kommunens översiktsplan har angivits att naturvårdsintressena samt friluftslivet i det aktuella området ska ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Det anges också att kommunen även har ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen på andra sätt.

Nämnden bedömer att den föreslagna byggnationen inte påtagligt kommer att skada de aktuella riksintressena. Nämnden gör också bedömningen att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Betesmarken får inte bebyggas före den 6 september 2011.

Avgift: 3 255 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:8, 1:30 och 1:58 underrättas om beslutet.

§38 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 3051/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Yxkullssund 2:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Lagmansryd 1:8 och Sundet 1:2.

Beslut

Ansökan avslås om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidhus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Furens södra ände och gränsar direkt mot Värnamo kommun.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus inom strandskyddat område.

Tomtplatsen gränsar direkt mot strandlinjen och byggnaden har redovisats att ligga cirka 20 meter från vattnet. Tomtplatsen kommer också att gränsa direkt mot ett naturreservat.

Området finns inte redovisat i Ljungby kommuns översiktsplan eftersom det tidigare har tillhört Värnamo kommun. Platsen ligger inte inom något riksintresseområde.

Tomtplatsen utgörs till största delen av låglänt terräng som avgränsas mot strandlinjen av en något högre belägen mindre körväg. Platsens lägsta del bedöms ligga endast marginellt högre än sjöns vattennivå.

Fastighetsägaren till Sundet 1:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Lagmansryd 1:8 har erinringar emot den gångväg som redovisats som skulle ligga på deras mark.

Fastighetsägaren till Lagmansryd 1:5 och 1:7 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har meddelat att områdets biologiska värden inte går att bedöma med anledning av det stora snödjupet (mer än 0,5 meter) som råder i dagsläget.

Ansökan om strandskyddsdispens avslogs av nämnden den 24 februari 2010, § XX.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan inte går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

I plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel 3 § står bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till jord-, berg- och vattenförhållandena samt möjligheten att ordna vattenförsörjningen och avlopp. Den mark som avses bli använd för bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för att kraven ska kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas (proposition 1985/86:1 sida 472).

Nämnden anser att lokaliseringen strider mot de intressen som ska beaktas enligt 2 kapitlet PBL. Nämnden gör den samlade bedömning är att platsen är olämplig som tomt för bostadsbebyggelse med tanke på att marken måste fyllas upp orimligt mycket samt att en avloppsanläggning inte kan anordnas på ett naturligt sätt.

Upplysningar

Avgift: 2 325 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§39 Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen

Dnr 1409/09

Yttrande till Länsrätten i Kronobergs län, målnummer 179-10, rotel 2.

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden vidhåller tidigare beslut från den 2 september 2009, §§ 161-162.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden har i en annons i lokaltidningen Smålänningen, den 10 juni 2009, blivit uppmärksammade på pågående förändringar inom på campingområdet på fastigheten Bolmstad 2:10. Det har bildats en bostadsrättsförening, Brf Bolmens Strand. Campingområdet har sålts till bostadsrättsföreningen. Av föreningsstadgarna framgår att avsikten är att möjliggöra för fritids- alternativt permanentboende.

En väsentlig ändrad användning kräver bygglov, enligt 8 kapitlet 1 § första stycket punkt 3 plan- och bygglagen (PBL). Nämnden bedömer att förändringen från camping till bostadsändamål innebär en väsentligt ändrad användning, varför bygglov krävs för nämnd förändring. För att bygglov ska kunna beviljas, ska åtgärden inte strida mot detaljplanen, enligt 8 kapitlet 11 punkt 1 PBL. Nämnden bedömer att den planerande användningen av området strider mot gällande detaljplan. Inte heller bedöms åtgärden vara en sådan mindre avvikelse som avses i 8 kapitlet 11 sista stycket PBL.

Vid nämndens sammanträde den 2 september 2009, § 162 förelades Brf Bolmens Strand, organisationsnummer 769619-5929, så som ägare till Sjön Bolmen Fastighets AB, med vite på 150 000 kronor om användningsförbud för bostadsändamål av befintliga och planerade byggnader på området, enligt 10 kapitlet 3 § PBL.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 21 januari 2010 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut har överklagat till länsrätten.

Länsrätten förelägger nämnden att lämna yttrande senast den 25 februari 2010.

§40 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 26 januari till den 15 februari 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen daterad den 5 februari 2010, nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation mellan Ivla i Ljungby kommun till Fothult i Älmhults kommun.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 28 januari 2010, uppställning av gatukök vid Lilla Torg.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten datarad den 2 februari 2010, offentliga danstillställningar under 2010 på Hotel Terraza.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 februari 2010, uppställning av partytält i Jänrvägsparken, Ljungby kristna ungdomsråd.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 28 januari 2010, utomhusmarknader på salutorget.

6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§41 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 26 januari till den 15 februari 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Vidaredelegation till personal