Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-06-15

Sammanträde 2011-06-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§102 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Vallmon 7, ansökan om bygglov för inredande av vindsvåning till lägenheter, höjning av takkonstruktion, tillbyggnad med takkupor och balkonger samt dispens från hisskravet.

Nytillkomna ärende:

· Yttrande till kammarrätten om förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen i Ljungby

· Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av kalk.

· Runkarp 2:6, upphävande av vite, brister i miljöskyddet.

§103 Mål för hållbar utveckling till och med 2014

Dnr 2011/1260

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande mål i arbetet med Hållbar utveckling

till om med 2014:

· Frisk luft - Antal dygn partikelutsläpp (pm10) i Ljungby stad som överskrider 50/mg ska vara 0 dygn.

· Bara naturlig försurning - Antal ton kalk som sprids varje år ska uppgå till 4200 ton.

· Ingen övergödning - Av kommunens enskilda avloppsanläggningar ska 40 % vara godtagbara.

Redogörelse för ärendet

Mål för en hållbar utveckling i Ljungby kommun har antagits av kommunfullmäktige den 29 mars 2007 med en revidering den 12 februari 2008.

Nämnden har fått i uppdrag att revidera nämndens mål samt ta ställning till de mål som är aktuella inom nämndens arbetsområde. Nämnden ska sedan följa upp målen och rapportera till HUT-gruppen efter uppgjort schema. Uppföljningen kommer sedan att redovisas för kommunstyrelsen som har huvudansvaret för uppföljning och genomförande.

Kommunfullmäktige ska anta nya mål för hållbar utveckling som gäller till och med 2014.

§104 Namn på rondellen vid korsningen Helsningborgsvägen – Söderleden

Dnr 2011/1105

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer namnet Berghemsrondellen.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret föreslår i brev daterat den 7 jun i 2011 att miljö- och byggnämnden fastställer namnet Berghemsrondellen på den nya rondellen vid korsningen Helsningborgsvägen – Söderleden.

§105 Namn på rondellen vid korsningen Östra Ringvägen – Vadgatan

Dnr 2011/1104

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer namnet Hångersrondellen.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret föreslår i brev daterat den 7 juni 2011 att miljö- och byggnämnden fastställer namnet Hångersrondellen på den nya rondellen vid korsningen Östra Ringvägen – Vadgatan.

§106 Upphandling av kalk

Dnr 2011/1261

Godkännande av förfrågningsunderlag.

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förfrågningsunderlaget om upphandling av kalkning för avtalsperioden 2012-2014 med rätt till två års förlängning.

Redogörelse för ärendet
Enligt lagen om offentlig upphandling ska en upphandling göras innan beställning av kalken kan göras. Upphandlingen innebär leverans och utförande av kalkning av sjöar och vattendrag i Ljungby kommun.

Avtalsperioden är mellan den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014, med rätt till två års förlängning.

Årlig åtgång av kalk är cirka 5 000 ton som sprids med båt, helikopter och i doseraranläggningar.

§107 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/0352

Föreläggande med vite.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:22

Fastighets-

ägare: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med vite på 40000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bolmsö-Horn 1:22 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, enligt miljöbalken 26 kapitel 26 §.

Beslutet är tagit med stöd av 9 kapitlet 7 § miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren har den 5 oktober 2006 inkommit med inventeringsblankett för enskilda avlopp till miljökontoret för fastigheten Bolmsö-Horn 1:22. Enligt blanketten består avloppsanläggningen av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen är okänd.

Miljökontoret meddelade den 12 mars 2010 fastighetsägaren till Bolmsö-Horn 1:22 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan.

Ett år senare den 9 mars 2011 meddelande miljökontoret fastighetsägaren att ansökan inte kommit in och att ett besök kommer att göras på fastigheten.

Miljökontoret besökte den 18 maj 2011 fastigheten. Fastighetsägaren underrättades om tid för besöket men närvarade inte. Vid besöket konstaterades att det finns en trekammarbrunn som saknar T-rör. I övrigt ser den ut att uppfylla dagens krav.

Det finns inga tecken på någon fördelningsbrunn eller efterföljande rening på fastigheten. Mellan slamavskiljaren och sjön Bolmen ligger en damm. I anslutning till dammen finns ett parti med nässlor, vilket skulle kunna tyda på en utsläppspunkt. Avståndet till sjön gör att hög skyddsnivå för enskilda avlopp kan behöva uppfyllas.

Fastighetsägaren har kommunicerats om arbetsutskottets förslag till beslut.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 13 juni 2011 föreslagit ett nytt besök där han kan framföra sina synpunkter i ärendet. Miljökontoret anser att ett nytt besök inte skulle ändra bedömning på avloppets status.

Miljökontorets bedömning
Miljökontoret föreslår att fastighetsägaren föreläggs med vite om att åtgärda anläggningen omedelbart.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt miljöbalken 2 kapitel, 3 § ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

I miljöbalkens 26 kapitel, 9 § ges rätten till tillsynsmyndigheten att meddela de föreläggande och förbud som behövs.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§108 Ansökan om tillstånd för ny gemensam avloppsanläggning

Dnr 2011/1057

Ansökan om tillstånd för ny gemensam avloppsanläggning

Fastighet: Bolmsö-Skeda 1:26 och Bolmsö-Skeda 1:27

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om tillstånd för ny gemensam avloppsanläggning.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggkontoret inkom den 15 april 2011 ett förslag på en ny gemensam avloppsanläggning för fastigheterna Bolmsö-Skeda 1:26 och 1:27. Enligt situationsplanen kan avloppet för fastigheterna lösas på två sätt.

Båda förslagen innebär att fastigheterna har en gemensam infiltration.

Ansökan om tillstånd för gemensam avloppsanläggning inkom den 1 juni 2011.

Förslag 1 innebär att infiltrationen placeras på Bolmsö-Skeda 1:27 och medför att vattenbrunnen för Bolmsö-Skeda 1:27 hamnar cirka 40 meter från infiltrationen. Infiltrationen ligger högre. Vattenbrunnen för Bolmsö-Skeda 1:22 ligger cirka 50 meter från platsen och även här hamnar infiltrationen högre. Avståndet till sjön Bolmen är cirka 70 meter.

Förslag 2 innebär att infiltrationen placeras på Bolmsö-Skeda 1:26 och medför att vattenbrunnen för Bolmsö-Skeda 1:26 hamnar cirka 50 meter från infiltrationen. Infiltrationen ligger högre. Avståndet till sjön Bolmen är cirka 90 meter.

Enligt Naturvårdsverkets faktablad 1 ska avståndet mellan dricksvattenbrunn och utsläppspunkten vara minst 200 meter om infiltrationen placeras högre än dricksvattenbrunnarna. Detta kan inte uppfyllas i något av förslagen som redovisats.

Båda förslagen innebär att avloppslösningen måste uppfylla kraven för hög skyddsnivå med hänsyn till miljö och hälsoskydd, enligt nämndens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp, antagen den 24 november 2010, § 202. Hög skyddsnivå för miljö krävs med anledning av närheten till sjön Bolmen och hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd med anledning av avståndet till dricksvattenbrunnarna.

En lösning som uppfyller hög skyddsnivå innebär större kostnader för fastighetsägarna.

Kostnaderna nedan avser ett hushåll och är hämtade från avloppsguidens teknikguide.

Investeringskostnaderna för en WC lösning med markbaserad rening och fosforfälla/kemisk fällning (vilket uppnår hög skyddsnivå) mellan 70 000 - 100000 kronor. Därtill tillkommer driftskostnader (slamtömning, fällningskemikalie, eventuellt serviceavtal) cirka 2 500-4 000 kronor/år.

Minireningsverk med efterbehandling är också en lösning som uppfyller kraven på hög skyddsnivå. Investeringskostnaden är cirka 80000 – 120000 kronor. Driftskostnaderna är cirka 3 000 – 6500 kronor/år.

Samfällighetsföreningen för stugområdet norr om fastigheterna har presenterat ett förslag på hur stugområdet skulle kunna lösa avloppssituationen gemensamt. Förslaget innebär att fastigheterna norr och söder om stugområdet ges möjlighet att ansluta till den gemensamma avloppsanläggningen. Den lösning som samfällighetsföreningen i Håringe visat miljökontoret skulle innebära en betydligt lägre investeringskostnad för de båda fastigheterna. Båda fastigheterna har idag trekammarbrunnar vilka eventuellt kan användas om en anslutning till den gemensamma lösningen görs.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att en anslutning till den gemensamma lösningen är mest försvarbar både var det gäller miljö, hälsoskydd och ekonomi. Miljökontoret föreslår att ansökan om tillstånd för ny avloppsanlägg­ning avslås.

Motivering

Den rimligaste ekonomiska lösningen enligt rimlighetsavvägning, miljöbalken 2 kapitel 7 §, är att ansluta sig till den stora gemensamma lösningen. Det är även den bästa lösningen ur resurshushållningsprincipen miljöbalken 2 kapitlet 5 § och den mest lämpliga platsen för att verksamheten ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön enligt 2 kapitlet 6 §.

Enligt miljöbalken 9 kapitlet, 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ändamål ska lämplig avloppsanordning eller andra inrättningar utföras. Lämplig inrättning för detta är en anslutning till den gemensamma avloppsanläggning som planeras för stugföreningen i Håringe.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§109 Bristfällig kemikalieförvaring

Dnr 2010/2039

Beslut om upphävande.

Fastighet: Elinge 8:28

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 15 december 2010, § 234.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Till miljökontoret har inkommit klagomål på förvaring av oljefat utomhus på fastigheten Elinge 8:28 i Hamneda. I samband med en inventering som länsstyrelsen utförde upptäcktes ett oljefat på fastigheten som inte var tomt och som stor utomhus.

Miljökontoret besökte fastigheten den 25 augusti och den 30 september 2010. På platsen fanns flera rostiga oljefat och plastdunkar med okänt innehåll. Farligt avfall och kemikalier ska förvaras så att läckage inte kan sek till omgivningen. Det innebär att de ska förvaras under tak, inom låsbart utrymme och på avloppslös invallad yta. Absorptionsmedel ska finnas tillgångligt där kemikalier förvaras och hanteras.

Miljö- och byggkontoret har skriftligen meddelat fastighetsägaren om den bristfälliga kemikaliehanteringen. Ägaren har svarat att han känner till ett tillslutet oljefat som står uppställt på fastigheten och att det ska flyttas till säkert förvar inom en månad.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 december 2010, § 234 förelades fastighetsägaren om att ta bort samt förvara kemikalierna på ett säkert sätt.

Fastighetsägaren meddelade skriftligen den 12 april 2011 att behållare innehållande kemikalier har flyttats och omhändertagits för användning i skogsbruket.

Miljökontoret besökte fastigheten den 16 maj 2011. Oljefatet som tidigare var uppställt har flyttats och omhändertagits.

Miljökontorets bedömning

Miljö- och byggnämndens beslut från den 15 december 2010, § 234 ska upphävas och ärendet kan avslutas.

§110 För sent inlämnad årsrapport för köldmedier CFC

Dnr 2011/0886

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Bråna 5:3

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor för att ha lämnat in årsrapport om återkommande kontroll av köldmedier CFC för sent.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast trettio dagar efter att beslutet blivit delgivet enligt särskild betalningsuppmaning från dem.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3, 5 och punkt 6.7.4 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

För stationära köldmedieanläggningar där mängden köldmedier överstiger 10 kilo under någon del av kalenderåret ska läckagekontroll utföras av ackrediterat företag.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts och ge information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Om anläggningen används till yrkesmässigt bruk ska verksamhetsutövaren senast den 31 mars året efter det kalenderåret lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten.

Kontrollrapporten för aggregaten på Bråna 5:3 inkom till miljö- och byggkontoret den 2 maj 2011.

Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) reglerar vilka som har skyldighet att utföra kontrollen.

Miljökontoret har i brev daterat den 31 maj 2011 kommunicerat arbetsutskottets förslag till beslut.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret föreslår att en miljösanktionsavgift dömas ut.

Motivering

Då kontrollrapporten för år 2011 kom in efter den 31 mars 2011 bedömer nämnden enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, 6.7.4 att operatören av köldmedieanläggningen ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas.

Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

Jäv

På grund av jäv deltog inte Matija Rafaj (S) i beredning eller beslutet i ärendet.

§111 Ingen utförd läckagekontroll av köldmedier CFC

Dnr 2011/1053

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Solrosen 1

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för att inte utfört återkommande kontroll av installerad köldmedia.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast trettio dagar efter att beslutet blivit delgivet enligt särskild betalningsuppmaning från dem.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3, 5 och punkt 6.7.4 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

För stationära köldmedieanläggningar där mängden köldmedier överstiger 10 kilo under någon del av kalenderåret ska läckagekontroll utföras av ackrediterat företag.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts och ge information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Någon kontrollrapport för aggregaten på Solrosen 1 har inte lämnats in till miljö- och byggkontoret. Vid skriftlig kontakt med företrädare för Citygross uppgavs att ingen årlig kontroll utförts på fastigheten.

Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) reglerar vilka som har skyldighet att utföra kontrollen.

Miljökontoret har i brev daterat den 31 maj 2011 kommunicerat arbetsutskottets förslag till beslut.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret föreslår att en miljösanktionsavgift ska dömas ut.

Motivering

Då ingen kontroll utförts av aggregaten som innehåller köldmedia bedömer nämnden enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, 6.7.1 att operatören av köldmedieanläggningen ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas.

Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§112 Brister i miljöskyddet

Dnr 2010/2582

Upphävande av vite.

Fastighet: Runkarp 2:6

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 20 april 2011, § 67.

Redogörelse för ärendet

Miljökontoret utförde den 29 oktober 2010 en rutininspektion hos verksamhetsutövaren på fastigheten Runkarp 2:6. Vissa brister i miljöskyddet framkom under inspektionen.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägaren den 20 april 2011, § 67 vid vite på 10000 kronor snarast dock senast den 14 juni 2011 ha vidtagit följande åtgärder på fastigheten Runkarp 2:6:

1. inventerat och journalfört de farliga avfall som finns inom verksamheten,

2. förvara farligt avfall inom tät invallad yta,

3. utfört kontrollbesiktning på cistern nummer 2 som är på 5 m3, eller tagit den ur bruk, eller sålt den och då meddelat nämnden till vem den är såld,

4. förhindra att gödselvatten läcker ut från gödselplattan till omgivningen,

5. förhindra att avrinning av gödsel och ensilage i området sker runt lösdriftsstallet där marken är hårt belastad av djuren.

Vid besök på platsen den 14 juni 2011 konstaterades att alla punkter i föreläggandet var åtgärdade.

Upplysningar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet debiteras med en avgift på 700 kronor för varje nerlagd timmer i handläggningstid, enligt kommunfullmäktige antagna taxa den 24 februari 2009, § 20.

§113 Detaljplan för Ljungby 7:130, Fabriksgatans förlängning i Ljungby stad

Dnr 2011/0105

Beslut om utställning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utställning får ske över detaljplan för Ljungby 7:130, Fabriksgatans förlängning i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Avsikten med detaljplanen är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren. Genom denna förändring ökar orienterbarheten och trafiken kan fördelas på ett större antal gator.

Detaljplanen har varit utställd på samråd under mellan den 12 april till den 13 maj 2011. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 23 maj 2011.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår nämnden beslutar om att utställning får ske över detaljplanen.

§114 Detaljplan för del av fastigheten Erikstad 1:6 i Ljungby kommun

Dnr 2011/0787

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Erikstad 1:6.

Redogörelse för ärendet

Området ligger i före detta stationssamhälle Erikstad vid Vidösterns västra strand.

Fastigheten Erikstad 1:6 är sedan lång tid tillbaka bebyggd med ett fritidshus på ofri grund. Tomten till fritidshuset är i planerad för parkmark enligt gällande detaljplan (byggnadsplan) fastställd av länsstyrelsen den 24 oktober 1969. Fastigheten ägs av Ljungby kommun.

Syftet med att ändra detaljplanen är att ägaren av huset har visat intresse av att köpa marken av kommunen. För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan upprättas där tomten planeras in för bostadsändamål. Begäran om planändring har därför lämnats in till nämnden.

Kommunens projektgrupp ställer sig positiv till förslaget.

Planprogram bedöms inte behöva upprättas då marken redan är ianspråktagen och den nya planen inte medför några stora förändringar.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten Erikstad 1:6.

Upplysningar

Planförslaget hanteras som normalt planförfarande.

§115 Detaljplan för Torg 6:4 med flera vid nordvästra industriområdet i Lagans samhälle

Dnr 2009/2789

Beslut om utställning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utställning får ske över detaljplan för Torg 6:4 med flera vid nordvästra industriområdet i Lagans samhälle.

Redogörelse för ärendet

Området ligger inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle norr om Värnamovägen och öster om E4:an. Hela planområdet är cirka 12 hektar.


Sundströms Safety AB har inkommit med en begäran till kommunen om att få föpa del av fastigheten Torg 6:4, som idag är parkmark och ändra användningen till industri. En del av de andra industriidkarna inom området har också framfört önskemål om att utöka sina tomter. Del av Torg 2:2 planläggs också för industri.

Inom planområdet är Västergatan plan­lagd fram till golfbanan i norr. Den norra delen av gatan är inte utbyggd och det finns inget behov av denna gatudel idag. Kommunen är villiga till att sälja denna gatumark och pröva ändrad användning till industriändamål.

I samband med denna detaljplaneändring ska vändplanen vid Torg 6:27 placeras till den södra delen av fastigheten eftersom den framtida tomtindelningen av fastigheten blir för bostäder.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför har inte miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Detaljplanen har varit utställd på samråd mellan den 3 till den 31 maj 2011.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att utställning får ske över detaljplan.

§116 Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 del av Berghem 1:7 med flera i Ljungby stad om utställning.

Dnr 2009/0179

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utställning får ske över detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25, del av Berghem 1:7 med flera i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen för Karlsro industriområde antogs våren 2009 och området kommer under 2011 – 2012 att grovplaneras och färdigställas. Idag leds trafiken till Karlsro industriområde genom Ringvägen och Viaduktsgatan. För att uppnå en mer ändamålsenlig trafiklösning och en tydligare orienterbarhet föreslås att Karlsro industriområde förbindas till väg 25, strax väster trafikplatsen vid Ljungby södra infart med en industrigata.

Detaljplanen har varit på samråd och inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Då vägen finns redovisad som utredningsområde för industrimark i översiktsplanen, bedöms ett planprogram vara onödigt.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför planen inte behöver miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att utställning får ske över detaljplan.

§117 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad

Dnr 2009/2748

Beslut om utställning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utställning får ske över detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har begärt att en ny detaljplan för Berghem med flera inom sydvästra industriområdet i Ljungby upprättas. Avsikten är dels att möjliggöra för en cirkulationsplats vid gatukorsningen Ringvägen – Kungsgatan samt även att ändra markanvändningen inom planområdet från industri till att omfatta handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor, industri och lager.

Detaljplanen har varit utställd för samråd mellan den 3 till den 31 maj 2011. Yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför behöver inte planen miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad ställs ut för granskning.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet, 20 § plan- och bygglagen.

§118 Detaljplan för kvarteret Månen i Ljungby stad

Dnr 2011/0987

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Plankontoret får i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Månen i Ljungby stad.

2. Planavtal upprättas med sökande.

Redogörelse för ärendet

Heimstaden i Väst AB ansöker om att ändra detaljplanen för kvarteret Månen i Ljungby stad. Syftet är att möjliggöra en bredare användning för bostäder och centrum. I centrumanvändningen ingår även bland annat undervisnings- och vårdändamål. Gällande detaljplan medger handel och parkering.

Ändringen av detaljplanen ligger i linje med centrumplanens intentioner om att möjliggöra en flexiblare användning i centrum.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att de får i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Månen i Ljungby stad.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförförande.

Tekniska kontoret och Heimstaden i Väst AB underrättas om beslutet.

§119 Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen i Ljungby

Dnr 2009/1409

Yttrande till Kammarrätten.

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämndens ställningstagande i frågan har inte ändrats sedan beslutet om föreläggande med vite fattades den 2 september 2009, § 162.

Enligt kommunens uppfattning ska en campingplats utgöras av plats för upplåtelse av tält och husvagnar men även för stugor för uthyrning. Betecknande för camping är också att den är av mer tillfällig karaktär. Avsikten är att campinggästen inte ska nyttja platsen permanent. Att verksamheten består i att till enskilda personer sälja eller för stadigvarande bruk upplåta byggnader för fritidshus eller permanentboende utgör enligt kommunens mening bostadsändamål, vilket inte är förenligt med gällande detaljplan. Kommunen kan konstatera att en detaljplan inte reglerar ägande- eller upplåtelseformer. Någon plikt att utöva en verksamhet föreligger inte heller, men på fastigheten kan endast sådan verksamhet som stämmer överens med gällande detaljplan och meddelade bygglov bedrivas. Bygglov kan enligt kommunens uppfattning inte meddelas utan att detaljplanen ändras. Det får besynnerliga konsekvenser om ett planlagt område för camping, utan planändring, skulle kunna förvandlas till ett bostadsområde. Därigenom har inte kommunen kunnat pröva genom planläggning och bygglov åtgärderna mot gällande lagkrav i plan- och bygglagen (PBL).

Ljungby kommunen har tagit del av Boverkets yttrande, daterat den 18 maj 2011. Kommunen kan konstatera att Boverket anser att det krävs bygglov för väsentligt ändrad användning enligt 8 kapitlet, 1 § PBL. Likaså bedömer Boverket att bostadshus inte stämmer med användningen inom kvartersmark, nämligen camping. Däremot gör Boverket bedömningen att kommunen felaktigt har lämnat bygglov för byggnaderna med anledning av dess storlek på 110 kvadratmeter.

Den avgörande frågan är huruvida byggnaderna inom campingen används för camping eller bostadsändamål. Av de vid handen givna föreningsstadgarna framgår att avsikten är att möjliggöra för fritids- alternativt permanentboende. Det bedömer kommunen som planstridigt eftersom det är inte kan sortera under användningen ”camping”. Kommunen anser alltjämt att det krävs bygglov att ändra byggnaderna från uthyrningsstugor till bostäder för fritids- och permanentboende. Boverkets bedömning att det är byggnadernas storlek som avgör huruvida det är bostadshus eller uthyrningsstugor bedömer kommunen som ett högst vanskligt resonemang. Kommunen vill tydliggöra att det är den i bygglovet beviljade användningen som gäller, i detta fall uthyrningsstugor. Även om storleken på uthyrningsstugorna möjliggör för bostäder, bedömer kommunen att det krävs bygglov för ändrad användning och i detta fall är det inte möjligt med hänvisning till vad detaljplanen medger. Enligt kommunens bedömning ställs allt högre krav på uthyrningsstugor inom ett campingområde vad gäller bekvämlighet och storlek.

Kommunen har därför inte stöd för att säga att en uthyrningsstuga på 110 kvadratmeter inte kan rymmas inom en normal campingverksamhet.

Kommunen förtydligar också att åtgärder som inte kräver lov och avser byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser ska utföras så att det inte strider mot detaljplan enligt 5 kapitlet, 36 § PBL.

Redogörelse för ärendet

Kammarrätten i Jönköping har begärt att Ljungby kommun inkommer med ett yttrande avseende vitesföreläggande enligt plan- och bygglagen.

§120 Ändrad användning från kontor till vårdcentral

Dnr 2011/1000

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Månen 6

Sökande:
XXX

Yttrande: Berörda fastighetsägare och hyresgäster enligt plan- och bygglagen (PBL).

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas till den 31 mars 2012 för ändrad användning från kontor till vårdcentral.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral.

Idag är det kontor och restaurang på plan 3 i byggnaden. Avsikten är att restaurangverksamheten ska finnas kvar i de lokaler de har idag men att kontoren ska byggas om till vårdcentral.

Enligt gällande detaljplan P87/26 är området eller byggnaden avsett för handelsändamål. Detta innebär att ett permanent bygglov inte kan beviljas då det strider mot planen.
En ny detaljplan har påbörjats att tas fram som kommer medge bland annat bostäder, centrum och vård. Detaljplanen beräknas vara klar under oktober/november 2011. Därefter kommer det vara möjligt att ge permanent bygglov för en vårdcentral.
Sökanden har muntligen meddelat att kravet på parkeringsplatser uppfylls för samtliga verksamheter i fastigheten med hänvisning till platserna på parkeringsplanet och parkeringsplatsen utanför som hör till fastigheten.


En av hyresgästerna i Månen6, Projekteringsarket Alf Hansson AB har inget emot förslaget.

En av hyresgästerna i Månen6, Restaurang Månen är emot förslaget.

Fastighetsägarna och berörda hyresgäster/boende till Meteoren 2, Minerva 6, Myran 7 och Stjärnan 4 och 5 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.


Motivering

Enligt 9 kapitel, § 33 PBL får ett tidsbegränsat lov ges om åtgärden avses pågå under en begränsad tid.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att tidsbegränsat bygglov kan beviljas fram till den nya detaljplanen vunnit laga kraft.

Upplysningar
Till kontrollansvarig har Tomas XXX utsetts.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked givits. För att startbesked ska kunna ges måste kontrollplan ha upprättats och fastställts samt tekniskt samråd hållits. Kontrollplanen ska lämnas in till miljö- och byggnämnden för fastställande innan eller senast i samband med det tekniska samrådet. Kontakta MaggieMysigh på telefon 0372-78 92 73 för överenskommelse om tid för samråd.

Om arbetena påbörjas innan startbesked beviljats tas en byggsanktionsavgift ut som baseras på prisbasbeloppet.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Avgift: 16116kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna och berörda hyresgäster/boende till Meteoren 2, Minerva 6, Myran 7 och Stjärnan 4 och 5 underrättas om beslutet.

En av hyresgästerna i Månen6, Restaurang Månen underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§121 Inredande av vindsvåning till lägenhet, tillbyggnad med takkupa och balkong samt dispens från hisskrav

Dnr 2011/0859

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Rosen 2

Sökande:
XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för inredning av lägenhet på plan 3 samt uppförande av takkupa och balkong.

2. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från hisskravet.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har en ansökan om bygglov för inredande av tredje våningen (vind) till lägenhet. Förslaget innebär även tillbyggnad med en takkupa och balkong.

Sökanden ansöker också om dispens från tillgänglighetskravet avseende hiss till plantre. En kostnadsberäkning för installation av hiss har redovisats och installation inklusive kringarbeten och projektering/administration uppgår till cirka 550000kronor. Övriga kostnader för ändring till lägenhet uppgår till cirka 140000kronor.

För att uppfylla byggnadsverksförordningen §§12, 14 och 15 ska hiss installeras vid ändring av byggnader i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning.

Ändringarna stämmer överens med gällande plan.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Enligt 15§ ska de ombyggda delarna tillföras de i 12§ angivna egenskaperna i fråga om tillgänglighet in det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt med ansökan om bygglov.

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd ska genomföras och sökanden ombeds att ta kontakt med MaggieMysigh telefon 0372-78 92 73 för överenskommelse om tid för samråd.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för inredande av lägenhet på plan 3, uppförande av takkupa och balkong samt dispens från hisskrav.

Upplysningar
Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4448 kronor. Faktura skickas separat.

§122 Ändrad användning i lokal till skola

Dnr 2011/1087

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Solrosen 3

Sökande:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i lokal till skola.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i lokal till skola.

Förslaget innebär att den norra delen av byggnaden planeras att användas som skola under cirka 8 månader. Ombyggnaden är av ringa omfattning och innebär endast demontering av befintliga demonterbara väggar. Inga bärande konstruktioner eller brandavskiljande väggar berörs. Befintligt utrymningslarm kommer att användas och anpassning av utrymningsskyltar med mera sker i samförstånd med räddningstjänsten. Underlag för brandskyddsdokumentation har lämnats in.

Aktuell byggnadsdel är tillgänglig och sökande har för avsikt att inhägna en skolgård i direkt anslutning till entrén.
Ombyggnaden beräknas pågå mellan den 20juni och den 15augusti 2011. Avveckling av verksamheten beräknas ske under mars 2012.

Anledningen till varför de söker tidsbegränsat bygglov är för att de under samma tidsaspekt som bygglovet avser, planerar att bygga till Karl-Oskarskolan på fastigheten Gymnasiet2. Skolan kommer att utöka sitt elevantal då de tar in ytterligare åldersgrupper och därför ska de göra en tillbyggnad av skolan i riktning mot Sunnerbogymnasiet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott diskuterade frågan vid sitt sammanträde den 1juni 2011 och anser att tidsbegränsat bygglov inte kan beviljas. Byggkontoret tog därefter kontakt med sökanden och kommunicerade arbetsutskottets förslag och frågade samtidigt om de inte har någon annan lämplig lokal. Detta finns inte enligt sökanden.

Enligt gällande detaljplan (P04/12) är byggnaden avsedd för industri och vård.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S), Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar avslag på ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i lokal till skola.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 9 kapitel, 30 § punkt 2 ska bygglov ges om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Enligt PBL 9 kapitlet, 31 b § får dock bygglov ges om åtgärden är liten och förenlig med detaljplanens syften.

Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen, och den inte bedöms som liten, är nämndens uppfattning att bygglov inte kan ges. Åtgärden är heller inte förenlig med detaljplanens syften.

Det faktum att åtgärden skulle pågå under en begränsad tid ändrar inte heller nämndens bedömning.

Beroende på närheten till industrin och trafiksituationen kring byggnaden anser nämnden dessutom att utemiljön för barnen är olämplig.

Upplysningar

Avgift: 700 kronor. Faktura skickas separat.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§123 Ovårdad byggnad

Dnr 2008/2677

Beslut om föreläggande om vite.

Fastighet: Torg 1:10

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, med vite på 25000 kronor att senast 6 månader från att blivit delgiven beslutet ha rivit och bortforslat rivningsmaterial från fastigheten Torg 1:10.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har det inkommit klagomål och anmälningar om att byggnaden på fastigheten är ovårdad och håller på att förfalla.

Vid besök på platsen har konstaterats att byggnaden inte har underhållits under en längre tid och därmed har börjat förfalla kraftigt.

Fastighetsägaren har den 17november2009 meddelat att fastigheten är till salu. Någon försäljning har ännu inte skett. Dock meddelade fastighetsägaren per telefon den 1juni2011 att aktiebolaget inte längre existerar och att fastigheten nu ska säljas.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 september 2010, § 160 förelades fastighetsägaren om att senast den 31maj2011 ha rivit och bortforslat byggnaden.

Någon ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan har inte inkommit.

Fastighetsägaren har underrättats om att ärendet kommer att behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 juni 2011.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 14 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Nämnden vidhåller sin bedömning att byggnaden har tillåtits förfalla så kraftigt att den ska rivas.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att fastighetsägaren ska föreläggas med vite om att riva och bortforsla byggnaden.

Upplysningar
Miljökontorets tidigare krav på fastigheten kommer att följas upp i samband med rivningen.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade handlingar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§124 Ändrad användning av affärslokal till två lägenheter

Dnr 2011/0994

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Torg 1:58

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torg 1:36, 1:63, 1:123 och 1:231.

Beslut

Bygglov kan påräknas för ändrad användning av affärslokal till två lägenheter.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har en ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av affärslokal till två lägenheter. Förslaget avser byggnadens bottenplan med entréer mot Storgatan.

Idag finns en lägenhet i byggnaden. Ansökan om bygglov för att inreda ytterligare en lägenhet i byggnadens södra del lämnades in till nämnden den 14 april 2011. Denna ansökan kommer att beviljas inom kort då förslaget stämmer överens med detaljplanen. Med detta förslag skulle det finnas fyra lägenheter i byggnaden.

Enligt gällande detaljplan B5 får byggnaden inte innehålla mer än två kök, vilket innebär två lägenheter.

Fastighetsägarna till Torg 1:63 och Torg1:123 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 1:36 och Torg 1:231 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 1:6, 1:82, 1:84 och 1:162 samt hyresgäster/boende i

Torg 1:6, 1:84 och 1:162 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.


Motivering

Nämnden bedömer att ändringen av byggnaden uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov kan påräknas för ändrad användning av affärslokal till två lägenheter.

Upplysningar
Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 1020 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Torg 1:6, 1:82, 1:84 och 1:162 samt hyresgäster/boende i

Torg 1:6, 1:84 och 1:162 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Torg 1:36 och Torg 1:231 underrättas om beslutet och hur man överklagar.

§126 Anordnande av återvinningsstation

Dnr 2011/0495 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:184

Sökande: XXX

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnande av en återvinningsstation till och med den 30 juni 2013.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på parkeringen mellan gamla Hammarskolan och Garvaren.

Förslaget innebär anordnande av en återvinningsstation med containers för insamling av förpackningar.

Enligt gällande detaljplan är området avsett för järnvägsändamål. Arbete med att ändra detaljplanen har påbörjats bland annat med anledning av att järnvägen är nedlagd och rälsen är bortagen.

Tekniska kontoret har upprättat ett avtal som innebär upplåtelse av marken för en återvinningsstation.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att tidsbegränsat bygglov kan beviljas för återvinningsstationen.

Motivering

Nämnden bedömer placeringen som lämplig med hänsyn till stadsbilden samt att anläggningen inte kommer att medför betydande olägenheter för omgivningen och inte heller inverkar menligt på trafiksäkerheten.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) om markens användning.

Upplysningar

Avgift: 1 750 kronor. Faktura skickas separat.

§127 Ändrad användning av förråd till fritidshus

Dnr 2011/0423

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bäckaryd 5:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Bäckaryd 3:6 och 3:18.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av förråd till fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger nordväst om Bäckaryd (vägen förbi Annas Kuriosa) cirka 600 meter från E4.

Förslaget innebär att användningen av ett tidigare förråd ändras till fritidshus. Enligt sökanden har byggnaden flyttats till platsen 1999 som ersatte en befintlig ekonomibyggnad. Flytten skedde i samband med då två dammar anlades.

Byggnaden har sedan dess fungerat som ekonomibyggnad som förråd till skogsbruket.

På platsen finns ytterligare en mindre byggnad som används för liknande ändamål.

Den aktuella byggnaden ligger inom utpekat fornlämningsområde (fossil åkermark).

Fastighetsägaren till Bäckaryd 3:6 har i yttrande inkommit den 19 maj 2011 önskemål om att få veta i vilken omfattning byggnaden påverkar etablering av vindkraft på deras fastighet.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 1 juni 2011 meddelat fastighetsägaren det är troligt att en ny byggnad för bostadsändamål kommer att påverka eventuella vindkraftsverk i framtiden på platsen. Detta främst eftersom det finns gränsvärden vad gäller buller. Intill fasadlivet gäller generellt 40 dB (A) som ett gränsvärde som inte får överskridas. Som i detta fall på ”glesbygden” ska vindkraftsverk dessutom placeras på ett avstånd om minst 500 meter från bostadsbebyggelse.

Det finns idag inte några vindkraftverk eller bygglovsansökningar för vindkraftverk inom det aktuella området. Det är också osäkert hur framtiden ser ut. Ljungby kommun har pekat ut geografiska avgränsningar som är lämpliga utredningsområden för vindkraft i översiktsplanen. Detta innebär inte att ny bostadsbebyggelse på omkringliggande marker inte kan tillåtas. I bedömningen måste hänsyn tas till de faktiska förhållandena idag.

Fastighetsägaren till Bäckaryd 3:18 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Olastorp 1:1 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljökontoret bedömer att avloppet kan lösas.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att ansökan om bygglov beviljas.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för ändrad användning av förråd till fritidshus.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 2 kapitlet 1§ samt 3 kapitlet 1,2 och 10-18 §§ plan- och bygglagen (1987:10).

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon

0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen ska lämnas in till miljökontoret i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4 284 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Olastorp 1:1 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Bäckaryd 3:6 underrättas om beslutet med mottagningsbevis

och hur man överklagar.

§128 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2011/0379

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Rataryd 3:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Rataryd 1:3 och 2:3 samt länsstyrelsen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Rataryd cirka 2 kilometer öster om Lillasjön.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med garage. Ingen avstyckning är planerad i samband med förhandsbeskedet.

Den planerade byggnaden förslås att placeras på åkermark söder om den befintliga gården. Mot öster går en brant där infiltration för avlopp planeras att läggas.

Miljökontoret har varit på platsen och bedömt att avloppet går att lösa.

Platsen ligger inom riksintresse för friluftslivet samt inom utpekat område med mycket stora naturvärden.

Mellan vägen och den planerade platsen går en stenmur. En ny öppning i muren planeras för in- och utfart till garagebyggnaden. Samtidigt kommer öppningen i muren längre väster ut att byggas upp igen.

Länsstyrelsen har i yttrande den 20 maj 2011 godkänt åtgärden i stenmur under förutsättning att den gamla öppningen byggs upp igen.

Fastighetsägarna till Rataryd 1:3 och 2:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Rataryd 2:2, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus med garage.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet, 1 § samt bestämmelserna i miljöbalken.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 2 890 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Rataryd 2:2, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3 underrättas om beslutet.

§129 Ändring av båthus och nybyggnad av bastubyggnad

Dnr 2009/2598

Fastighet: Öjarp 1:33

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggkontoret avskriver ärendet.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden inkom uppgifter från allmänheten om att ett båthus hade ändrats till fritidshus samt att en bastubyggnad hade uppförts. Byggnaderna ligger helt inom strandskyddat område.

I beslut den 16 december 2009, § 272, förelades fastighetsägarna om att ta bort bastubyggnaden, altandäcket samt räcket. Fönsterpartiet mot sjösidan skulle tas bort och ersättas med med den typ av dörr/port som ursprunligen funnits på den aktuella gaveln. Utrymmet som inretts till ”samlingslokal” skulle återställas till båthus/förrådsutrymme. Åtgärderna skulle vara utförda senast den 31 mars 2010.

Fastighetsägarna överklagade nämndens beslut. Miljödomstolen har i dom den 26 januari 2011 avslagit överklagandet och samtidigt ändrat tidpunkten för när de förelagda åtgärderna skulle vara utförda till den 30 april 2011.

Miljööverdomstolen har den 8 mars 2011 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast.

Fastighetsägarna har meddelat att den aktuella byggnaden samt bastubyggnaden har tagits bort från platsen. Vid inspektion på platsen den 27 maj 2011 konstaterades att den olovligt ändrade byggnadsdelen samt bastubyggnaden har tagits bort från platsen. Kvar finns endast en mindre ursprunglig byggnadsdel som används som förråd

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att ärendet ska avskrivas.

Upplysningar

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Åklagarmyndigheten underrättas om beslutet.

§130 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan

den 17 maj till den 7 juni 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 31 maj 2011, berättarfestival, ianspråktagande av offentlig plats samt uppsättning av flaggstänger.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 1 juni 2011, tillstånd för midsommarfirande och Bolmendagen i Bolmsö hembygdspark.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 23 maj 2011, begagnande av offentlig plats för diverse arrangemang i form av uppträdanden, uppvisningar, underhållning, utställningar, kommersiella försäljningsarrangemang, loppis med mera i Ljungby.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 24 maj 2011, musikunderhållning, prisutdelningar, mat- och dryckesservering i tält i samband med South Swedish Rally på Stora Torget i Ljungby.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 7 juni 2011, artistuppträdande i Angelstad och Tannåker hembygdspark.

6. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 7 juni 2011, ändrade öppettider vid studentfirande, avser glasskiosken, uteservering och uppställning av försäljningsvagnen.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 31 maj 2011, Charity Run i Lagan – till förmån för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Familjedag med underhållning, Mc-kortege med mera.

§131 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 17 maj till den 7 juni 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Strandskyddsdispens