Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-04-25

Sammanträde 2012-04-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare: Irene Svensson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Revidering av nämndens reglemente - Anna Andersson

4 Investeringsbudget 2013 och investeringsplan för 2014-2017 - Anna Andersson

5 Revidering av delegationsordningen för miljö- hälsoskyddsärenden.

Beslut om delegation - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

6 Medborgarförslag vattenvård och åtgärdsprogram Västerhavet

Svar på medborgarförslag - Thomas Hultqvist

7 Hölminge 4:6 Anläggning av flytbrygga

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

9 Bolmstad 2:44 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Beslut om föreläggande - Thomas Hultqvist

Bygg ärenden:

10 Pilen 5 Nybyggnad av enbostadshus

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

10 Toftaholm 1:30 och Dörarp 5:29 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Toftaån

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

11 Skyttens 1:11, Berga 1:2, Berga 1:20 och Hulan 1:26

Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Hallsjö
Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

11 Sunnerö 1:4 Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

12 Bollstad 1:45 Nybyggnad av två fritidshus

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

12 Hamneda-Horn 13:3, Hamneda-Horn 10:4, Grönlida 1:2

Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Hornsborg
Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

13 Grönlida 1:2, Hamneda-Horn 5:43, Hamneda-Horn 5:8

Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Håarna
Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

13 Lillarp 1:2 Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

14 Hjulsnäs 1:21, Hjulsnäs 1:19

Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Hjulsnäs
Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

14 Läraren 20 Nybyggnad av förråd och anläggning av skolidrottsplats.

Ansökan om bygglov - Mats Larsson

15 Bolmstad 2:44 Omhändertagande av dagvatten

Beslut om åtgärd - Carina Axelsson

15 Månen 6 Ändrad användning från kontor till vårdcentral

Beslut om byggsanktionsavgift - Mats Larsson

16 Norret 1:7 Krav på bristfällig avloppsanläggning

Upphävande av föreläggande - Malin Andersson

17 Berghem 15:1 Krav om redovisning avloppsanläggningar

Upphävande av föreläggande - Malin Andersson

Information och frågor - Miljö

Plan ärenden:

18 Detaljplan för Erikstad 1:6

Beslut om granskning - David Karlsson

19 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 m.fl.

Beslut om samråd - Ulla Gunnarsson

20 Detaljplan för Fabriken 4 och Fabriken 9

Beslut om planuppdrag - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

21 Boken 3 Ändrad användning från skola till asylboende

Beslut om byggsanktionsavgift - Mats Larsson

Information och frågor - Bygg

21 Meddelanden

22 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§57 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

Förslag till kommunfullmäktige om antagande

· Dagvattenavrinning Bolmstad Solbacken
Ansökan om strandskyddsdispens

· Månen 6 Ändrad användning från kontor till vårdcentral
Beslut om byggsanktionsavgift

· Boken 3 Ändrad användning från skola till asylboende
Beslut om byggsanktionsavgift

§58 Budget 2013 och investeringsplan för 2014-2017

Dnr 2012/0648

Beslut om investeringar 2012

Beslut

Förslag och synpunkter angående drift och investeringar överlämnas till budgetberedningen.

· Nämnden har fått utökat ansvar inom flera områden, bland annat när tillsynen inom strandskyddat område övergick från länsstyrelsen till kommunen samt ny lagstiftning inom plan- och bygg som ställer större krav på tillsyn. Utrymmet i budgeten medger inte att en effektiv tillsyn kan ske inom dessa områden.

· Budgetutrymmet för den översiktliga planeringen i Ljungby kommun behöver utökas. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras denna mandatperiod. Framtagandet av en VA-plan är högaktuell i detta arbete och behöver prioriteras.

· Driftbudgeten för miljöstrategiska frågor behöver ökas. Miljöstrategiskt arbete ger en hållbar utveckling för Ljungby kommun och berör samtliga förvaltningar. Miljö- och byggnämnden ansvarar för det övergripande arbetet och samordnar mellan förvaltningarna.

· Föreslagna investeringar berör inventarier i form av kontorsmöbler och mätningsutrustning.

2013

2014

2015

2016

2017

Inventarier

100

100

100

100

100

SUMMA

100

100

100

100

100

Redogörelse för ärendet
Förslag till investeringsbudget 2013 och investeringsplan 2014-2017 ska lämnas in till ekonomiavdelningen i april 2012.

För driftbudgeten gör varje nämnd och förvaltning en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt – exempelvis förändrad lagstiftning, ändrade behov från brukare. Omvärldsanalysen presenteras på budgetdagen den 27 april 2012. Prioriteringar mellan nämnder och förvaltningar diskuteras i respektive partigrupp. Budgetberedningen sammanträder den 4-5 maj 2012. Slutligt beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige den 19 juni 2012.

§59 Revidering av delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Beslut om vidaredelegation.

Dnr 2012/0649

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten enligt reviderad delegationsordning daterad den 11 april 2012.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat.

Redogörelse för ärendet

Den 18 maj 2000 faställdes delegationsordningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Delegationsordningen behöver uppdateras på grund av ändringar i miljöbalken med dess tillhörande förordningar och föreskrifter.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning daterad den 11 april 2012.

Upplysning

SKL arbetar med att ta fram ett nytt underlag för delegationsordning inom miljö- och hälsoskydd. Underlaget beräknas komma detta året. I samband med det kan delegationsordningen komma att justeras ytterligare.

§60 Medborgarförslag - vattenvård och kommunens åtgärdsprogram för Västerhavet

Dnr 2011/0712

Svar på medborgarförslag.

Beslut
Miljö- och byggnämnden ger följande svar på medborgarförslaget.

Nämnden har tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen innebär ett kontinuerligt arbete för att vi ska få en bättre hälsa och miljö i kommunen.

Bland annat innebär det att vi på uppdrag av länsstyrelsen kalkar våra vatten för att förbättra statusen och uppnå en högre biologisk mångfald. När kalkningen kan minskas och vi uppnår Naturvårdsverkets uppsatta mål, kan medel styras om för biologisk återställning.

Vi arbetar även aktivt med att ställa krav på enskilda avlopp med utsläpp till våra sjöar, vattendrag och grundvatten för att minska den negativa påverkan av gödningsämnen. En stor del av övriga vattenfrågor behandlas av hav- och vattenmyndigheten samt länsstyrelsen.

I skrivelsen belyses problemen med siktdjupet och det positiva med att kalka, enligt studier som gjorts innebär kalkningen även att siktdjupet försämras. När pH-värdet i ett vatten ökar, stiger tillskottet av organiskt material och i längden innebär det ett försämrat siktdjup. Det finns även andra naturliga källor till ett högre färgtal i vattnet, läckage av organiskt material från skogsbruket och från stormfällda skogar bidrar.

Vad som måste beaktas i sammanhanget är hur våra vatten har sett ut i ett längre perspektiv än 50 år och hur dess kvalitet varit. Vi vet inte idag med säkerhet vilket som är det naturliga pH-värdet som våra sjöar ska ha och det är också svårt att säga vilket naturligt färgtal våra vatten ska ha. Frågan om brunt vatten utreds kontinuerligt av olika myndigheter och instanser, vad dessa kommer fram till kommer Ljungby kommun att ta till sig i sitt miljöarbete.

Efterfrågan om att ta del av kommunens åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt. Ett åtgärdsprogram för västerhavet är framtaget av vattenmyndigheten. Detta program anger vad kommuner ska återrapportera till myndigheten. Det innebär att Ljungby kommun senast 28 februari varje år ska rapportera till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås inom kommunen. Denna rapportering påbörjades 2011.

Redogörelse för ärendet
Xxx har lämnat in ett medborgarförslag om kommunens åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt. Förslaget har vidarebefordrades till miljö- och byggförvaltningen för besvaring.

§61 Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga

Dnr 2012/0045

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hölminge 4:6

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av flytbrygga.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 3, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 13 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen cirka 15 kilometer nordväst om Ljungby. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land och i vattnet. Sjön Bolmen är utpekat som riksintresse för friluftslivet.

Förslaget innebär att en flytbrygga anläggs. Bryggan kommer att anläggas på tomtmark. Bryggan ska enligt inkommen ritning vara maximalt 10 meter lång och 3 meter bred. En landgång kommer att läggas ut mellan flytbryggan och strandkanten. Inga grävarbeten ska ske i vatten eller i strandlinjen.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Den brygga som föreslås anläggas enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Sökanden har idag lagligt hävdad tomtplats ner till strandlinjen genom detaljplanelagt område, varför allmänhetens rättigheter att utnyttja marken på land är utsläckt. Inskränkningen en flytbrygga innebär för allmänheten att utnyttja vattenområdet bedöms som acceptabel ur strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Avgift: 2100 kronor. Faktura skickas separat.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§62 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2011/2165

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Bolmstad 2:44, Sjöhagen 3


Tomtägare:
Xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx, att utföra följande åtgärder på fastigheten Bolmstad 2:44 utanför och på tomten Sjöhagen 3, senast 6 månader från att blivit delgiven beslutet:

1. Uppföra en tomtplatsavgränsning som tydligt skiljer utmätt tomt från området utpekat som naturpark i detaljplan.

2. Sluta sköta området utpekat som naturpark i detaljplan 0781-P87/12 med tillägg 0781-P01/5, på ett privatiserande sätt.


Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har vid flertalet tillfällen fått in anonyma klagomål om att olovliga åtgärder utförts inom strandskyddsområdet för sjön Bolmen på fastigheten Bolmstad 2:44.

Vid besök på platsen den 8 september 2011 uppmärksammades att tomtägaren till Sjöhagen 3 klipper gräsmatta på del av fastigheten Bolmstad 2:44 inom området som är utpekat som naturpark i detaljplan. Det saknas en tydlig tomtplatsavgränsning vilket gör att området får en privatiserande känsla. Vid besöket noterades utemöbler som stod i tomtens yttre kant och förstärkte känslan av privatiseringen. En flytbrygga i anslutning till tomten Sjöhagen 3 bedömdes vid platsbesöket vara av sådan karaktär och utformning att den skulle kunna finnas kvar om en tydlig avgränsning, i form av staket eller häck, finns mot tomten Sjöhagen 3, att marken utanför tomten får återgå till naturpark och inga privatiserande åtgärder vidtas på eller i anslutning till bryggan. Om miljökontoret vid ett senare tillfälle bedömer att åtgärder vidtagits som ger bryggan en privatiserande effekt kan det föranleda att ägaren föreläggs att ta bort den.
Bryggan ägs inte av tomtägaren till Sjöhagen 3.

Miljö- och byggförvaltningen har i brev daterat 30 november 2011 begärt en förklaring varför åtgärderna utförts utan någon dispens från strandskyddsförordnandet. Tomtägaren har sammanfattningsvis i brev, inkommet den 27 januari 2012, meddelat att området sköts av Sjöhagens samfällighetsförening enligt överenskommelse med markägaren. Fastighetsägaren anger också att det i anläggningsförättningen daterad 8 februari 1994 står att grönområden ska behålla sin nuvarande karaktär – naturmark med möjlighet till enklare bad. Tomtägarens åsikt är att det underlättar strövandet om skötsel av gräsmatta utförs.

Vidare anges att trädgårdsmöblerna var placerade nära tomtgränsen men är flyttade längre in på tomten och att nedersta steget på stentrappan ned från huset är placerat ca fem meter in från tomtgränsen.

Området berörs av följande natur- och kulturvårdsunderlag:

· Strandskyddsområde: 200 meter där det inte är upphävt i detaljplan.

Området är också utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn och allemansrätten. Denna tillsyn är inget som kan hänskjutas till samfällighetsföreningar eller liknande.

Förvaltningens bedömning

Tomtägaren ska föreläggas om att utföra åtgärder som tydliggör vilken mark som tillhör Sjöhagen 3 och vilken mark som är allemansrättsligt tillgänglig.

Motivering

Enligt miljöbalken 26 kapitel 9 § får nämnden meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Vid sjön Bolmen råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet, enligt 7 kapitlet 13-14§§ miljöbalken (MB). Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta får inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. Vidare får inte anordningar eller anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter utföras, enligt 7 kapitlet 15 § MB punkt 1, 2, 3 och 4.

Miljö- och byggnämnden får enligt 7 kapitlet 18 § MB meddela dispens från bestämmelserna i 16 § samma kapitel. Ingen dispens är meddelad för de uppmärksammade åtgärderna i detta ärende.

Miljö- och byggnämnden anser att skötsel och underhåll av området utanför tomten omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 § MB. Nämnden anser att den klippta gräsmattan i samband med en otydlig tomtplatsavgränsning kan leda till att allmänheten avhåller sig från allemansrättsligt område utanför Sjöhagen 3. Eftersom utmätt tomt inte sträcker sig ner till sjön är det viktigt att det upprättas en tydlig tomtplatsavgränsning så att allmänheten får tillträde till naturparken utanför Sjöhagen 3. Under förutsättning att tomtplatsavgränsningen kommer på plats kan naturparken utanför fortsätta att skötas genom samfälligheten. Eftersom området är detaljplanelagt bedömer nämnden att gräsmattan kan fortsätta att klippas och buskar hållas efter liknande den skötsel som sker idag.

Området blir då även tillgängligt för allmänheten. Bryggor och möbler som placeras inom strandskyddat område får nyttjas av allmänheten. Att plantera trädgårdsväxter, placera ut statyer eller liknande i anslutning till, men utanför tomtplatsavgränsning ned mot vattnet bedöms inte som tillåtet eftersom det förstärker känslan av att tomten sträcker sig in på strandskyddat område.

Upplysningar

Skötsel av området utanför utmätt tomtmark, utpekat som naturpark i detaljplan får fortsättningsvis skötas genom samfälligheten och deras beslut. Skötseln av området ska ske på sådant sätt att allmänheten inte avhålls genom privatiserad känsla. Skötsel kan exempelvis innebära att gräs och buskar hålls efter, men plantering av trädgårdsväxter eller utplacering möbler, statyer eller liknande får inte ske.

För handläggning av ärendet utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat. Timavgift utgår enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Tomtplatsavgränsning skiljer mark som får tas i anspråk för tomt och mark som är allemansrättsligt tillgänglig. Som tomplatsavgränsning kan staket, häck eller liknande uppföras mot det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Tomtägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:44 underrättas om beslutet.

§63 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2010/1763

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Bolmstad 2:44, Sjöhagen 2


Tomtägare:
Xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx, att utföra följande åtgärder på fastigheten Bolmstad 2:44 utanför tomten Sjöhagen 2, senast 6 månader från att blivit delgiven beslutet:

1. Uppföra en tomtplatsavgränsning som tydligt skiljer utmätt tomt från området utpekat som naturpark i detaljplan.

2. Sluta sköta området, utpekat som naturpark i detaljplan 0781-P87/12 med tillägg 0781-P01/5, på ett privatiserande sätt.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har vid flertalet tillfällen fått in anonyma klagomål om att olovliga åtgärder utförts inom strandskyddsområdet för sjön Bolmen på fastigheten Bolmstad 2:44.

Vid besök på platsen den 8 september 2011 uppmärksammades att tomtägaren till Sjöhagen 2 klipper gräsmatta på del av fastigheten Bolmstad 2:44 inom området som är utpekat som naturpark i detaljplan. Det saknas en tydlig tomtplatsavgränsning vilket gör att området får en privatiserande känsla. Vid besöket noterades en parkbänk, en lykta, statyer placerade på strandskyddat område, dessa föremål förstärkte känslan av privatiseringen. En anlagd båtplats i form av ett trädäck ligger i anslutning till tomten Sjöhagen 2. Denna bedöms kunna finnas kvar om en tydlig avgränsning, i form av staket eller häck, finns mot tomten Sjöhagen 2, att marken utanför tomten får återgå till naturpark och inga privatiserande åtgärder vidtas på eller i anslutning till båtplatsen, exempelvis statyer, möbler, lyktor eller liknande. Bron som går över till en mindre ö bedöms vara privatiserande och kan avhålla allmänheten. Om miljökontoret vid ett senare tillfälle bedömer att åtgärder vidtagits som ger bryggan en privatiserande effekt kan det föranleda att ägaren föreläggs att ta bort både bryggan och föremålen.

Miljö- och byggförvaltningen har i brev den 23 november 2011 begärt en förklaring varför åtgärderna utförts utan någon dispens från strandskyddsförordnandet. Tomtägaren har sammanfattningsvis i brev, inkommet den 24 januari 2012, meddelat att tomten arrenderats sedan 1963, och att den haft sitt nuvarande skick sedan 1954-1958.

Fram till år 1991 fanns festplatsen Sjöhagen norr om tomten, denna hade stängsel ned till vattnet varför en passage in på tomtägarens tomt var omöjlig. Vidare anger tomtägaren att båtplatsen funnits före deras arrendetid, att statyer avlägsnats, att en någorlunda slät mark bör underlätta för gående. Tomtägaren medger att häcken går för långt ner mot vattnet. Tomtägaren uppger att man inte haft några negativa synpunkter på att allmänheten har passerat förbi deras tomt.

Området berörs av följande natur- och kulturvårdsunderlag:

· Strandskyddsområde: 200 meter där det inte är upphävt i detaljplan.

Området är också utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn och allemansrätten. Denna tillsyn är inget som kan hänskjutas till samfällighetsföreningar eller liknande.

Förvaltningens bedömning

Tomtägaren ska föreläggas om att upphöra med att utföra åtgärder som verkar privatiserande.

Motivering

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 § får nämnden meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Vid sjön Bolmen råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet, enligt 7 kapitlet 13-14§§ miljöbalken (MB). Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta får inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. Vidare får inte anordningar eller anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter utföras, enligt 7 kapitlet 15 § MB punkt 1, 2, 3 och 4.

Miljö- och byggnämnden får enligt 7 kapitlet 18 § MB meddela dispens från bestämmelserna i 16 § samma kapitel. Ingen dispens är meddelad för de uppmärksammade åtgärderna i detta ärende.

Miljö- och byggnämnden anser att skötsel och underhåll av området utanför tomten omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 § MB. Nämnden anser att den klippta gräsmattan, de utplacerade statyerna och lampor i samband med en otydlig tomtplatsavgränsning kan leda till att allmänheten avhåller sig från allemansrättsligt område utanför Sjöhagen 2. Eftersom utmätt tomt inte sträcker sig ner till sjön är det viktigt att det upprättas en tydlig tomtplatsavgränsning så att allmänheten får tillträde till naturparken utanför Sjöhagen 2.

Under förutsättning att tomtplatsavgränsningen kommer på plats kan naturparken utanför fortsätta att skötas genom samfälligheten. Eftersom området är detaljplanelagt bedömer nämnden att gräsmattan kan fortsätta att klippas och buskar hållas efter liknande den skötsel som sker idag. Området blir då även tillgängligt för allmänheten. Bryggor och möbler som placeras inom strandskyddat område får nyttjas av allmänheten. Att plantera trädgårdsväxter, placera ut statyer eller liknande i anslutning till, men utanför tomtplatsavgränsning ned mot vattnet bedöms inte som tillåtet eftersom det förstärker känslan av att tomten sträcker sig in på strandskyddat område.

Upplysningar

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan sökas i efterhand hos nämnden för de uppmärksammade åtgärderna. Strandskyddsdispenser lämnas restriktivt då det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda.

För handläggning av ärendet utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat. Timavgift utgår enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Tomtplatsavgränsning skiljer mark som får tas i anspråk för tomt och mark som är allemansrättsligt tillgänglig. Som tomplatsavgränsning kan staket, häck eller liknande uppföras mot det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Tomtägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:44 underrättas om beslutet

§64 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Toftaån

Dnr 2010/2791

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Toftaholm 1:30 och Dörarp 5:29

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nedläggning av kabel med nödvändiga åtgärder enligt ansökan.

2. Åtgärderna ska utföras med största möjliga hänsyn till naturmiljön och i enlighet med ansökan inkommen 27 januari 2012.

3. Området ska efter åtgärderna utförts återgå till den naturliga karaktär som beskrivs i ansökan.

4. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna är utförda.

Beslutet är fattat enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 5 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Toftaån cirka 15 kilometer norr om Ljungby. Strandskyddet för Toftaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att Svenska Kraftnät ska gräva ner en starkströmsledning för att kunna utföra den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

Strandskyddet kommer att påverkas genom att ett område på cirka 20 meters bredd tas i anspråk för kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningstiden. När åtgärderna är utförda och driften igång kommer ett 10 meter brett område hållas trädfritt över kabeln. På de ställen där kabeln behöver skarvas, enligt ansökan ungefär var 800-1200 meter, behöver en skarvgrop anläggas som är 4 * 8 meter med ett djup på 2 meter. Enligt ansökan kan nödvändiga åtgärder vara att fälla enstaka träd, uppföra tillfällig anläggning, anlägga tillfällig väg, schakta och dra fram markkabel, framföra motordrivet fordon i terrängen och utföra arkeologiska undersökningar.

Enligt ansökan kommer marken att återställas efter utfört arbete och där det är möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas vid återställningen.

Området som tas i anspråk vid Toftaån domineras av gräsmark med inslag av hallon, små rönnar, älgört och nässlor. Viss avverkning kommer att ske av träd.

En arbetsväg kommer att anläggas fram till vattenlinjen bägge sidor om ån, bredden kommer att bli 3,5 meter och vägen tas bort när anläggningsarbetet och kabeldragningen är klar.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om kabeln förläggs enligt ansökan. Enligt ansökan framgår att man tagit största möjliga hänsyn för att undvika och minimera påverkan på strandskyddade områden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas.

Motivering

Det område som föreslås tas i anspråk och på det sätt man anger i ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras sett över en längre tid på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att i framtiden kunna tillgodose överföringen av elektricitet från norra Sverige till södra behövs stamnätet byggas ut.

Upplysningar

Ändringar som inte framgår i ansökan ska kommuniceras med miljö- och byggförvaltningen innan de utförs.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§65 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Södra Hallsjö

Dnr 2010/2791

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Skyttens 1:11, Berga 1:2, Berga 1:20 och Hulan 1:26

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nedläggning av kabel med nödvändiga åtgärder enligt ansökan.

2. Åtgärderna ska utföras med största möjliga hänsyn till naturmiljön och i enlighet med ansökan inkommen 27 januari 2012.

3. Området ska efter åtgärderna utförts återgå till den naturliga karaktär som beskrivs i ansökan.

4. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna är utförda.

Beslutet är fattat enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 5 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka 10 kilometer norr om Ljungby. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet. Området berörs av riksintresse för naturvård.

Förslaget innebär att Svenska Kraftnät ska gräva ner en starkströmsledning för att kunna utföra den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

Strandskyddet kommer att påverkas genom att ett område på cirka 20 meters bredd tas i anspråk för kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningstiden. När åtgärderna är utförda och driften igång kommer ett 10 meter brett område hållas trädfritt över kabeln. På de ställen där kabeln behöver skarvas, enligt ansökan ungefär var 800-1200 meter, behöver en skarvgrop anläggas som är 4 * 8 meter med ett djup på 2 meter. Enligt ansökan kan nödvändiga åtgärder vara att fälla enstaka träd, uppföra tillfällig anläggning, anlägga tillfällig väg, schakta och dra fram markkabel, framföra motordrivet fordon i terrängen och utföra arkeologiska undersökningar.

Enligt ansökan kommer marken att återställas efter utfört arbete och där det är möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas vid återställningen.

Området som tas i anspråk vid Lagaån, Södra Hallsjö består av öppen jordbruksmark och partier av skog.

Längs strandlinjen växer en gles trädridå bestående av al och björk. Avverkning kommer att ske av träd. En arbetsväg kommer att anläggas fram till vattenlinjen bägge sidor om ån, bredden kommer att bli 3,5 meter och vägen tas bort när anläggningsarbetet och kabeldragningen är klar.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om kabeln förläggs enligt ansökan. Enligt ansökan framgår att man tagit största möjliga hänsyn för att undvika och minimera påverkan på strandskyddade områden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas.

Motivering

Det område som föreslås tas i anspråk och på det sätt man anger i ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras sett över en längre tid på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att i framtiden kunna tillgodose överföringen av elektricitet från norra Sverige till södra behövs stamnätet byggas ut.

Upplysningar

Ändringar som inte framgår i ansökan ska kommuniceras med miljö- och byggförvaltningen innan de utförs.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§66 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Hornsborg

Dnr 2010/2791

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hamneda-Horn 13:3, Hamneda-Horn 10:4, Grönlida 1:2

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nedläggning av kabel med nödvändiga åtgärder enligt ansökan.

2. Åtgärderna ska utföras med största möjliga hänsyn till naturmiljön och i enlighet med ansökan inkommen 27 januari 2012.

3. Området ska efter åtgärderna utförts återgå till den naturliga karaktär som beskrivs i ansökan.

4. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna är utförda.

Beslutet är fattat enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 5 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka 15 kilometer söder om Ljungby. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att Svenska Kraftnät ska gräva ner en starkströmsledning för att kunna utföra den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

Strandskyddet kommer att påverkas genom att ett område på cirka 20 meters bredd tas i anspråk för kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningstiden. När åtgärderna är utförda och driften igång kommer ett 10 meter brett område hållas trädfritt över kabeln. På de ställen där kabeln behöver skarvas, enligt ansökan ungefär var 800-1200 meter, behöver en skarvgrop anläggas som är 4 * 8 meter med ett djup på 2 meter. Enligt ansökan kan nödvändiga åtgärder vara att fälla enstaka träd, uppföra tillfällig anläggning, anlägga tillfällig väg, schakta och dra fram markkabel, framföra motordrivet fordon i terrängen och utföra arkeologiska undersökningar.

Enligt ansökan kommer marken att återställas efter utfört arbete och där det är möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas vid återställningen.

Området som tas i anspråk vid Lagaån, Hornsborg består av jordbruksmark, ängsmarker och enstaka skogspartier.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om kabeln förläggs enligt ansökan. Enligt ansökan framgår att man tagit största möjliga hänsyn för att undvika och minimera påverkan på strandskyddade områden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas.

Motivering

Det område som föreslås tas i anspråk och på det sätt man anger i ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras sett över en längre tid på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att i framtiden kunna tillgodose överföringen av elektricitet från norra Sverige till södra behövs stamnätet byggas ut.

Upplysningar

Ändringar som inte framgår i ansökan ska kommuniceras med miljö- och byggförvaltningen innan de utförs.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§67 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Håarna

Dnr 2010/2791

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Grönlida 1:2, Hamneda-Horn 5:43 och Hamneda-Horn 5:8

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nedläggning av kabel med nödvändiga åtgärder enligt ansökan.

2. Åtgärderna ska utföras med största möjliga hänsyn till naturmiljön och i enlighet med ansökan inkommen 27 januari 2012.

3. Området ska efter åtgärderna utförts återgå till den naturliga karaktär som beskrivs i ansökan.

4. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna är utförda.

Beslutet är fattat enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 5 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka 20 kilometer söder om Ljungby. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att Svenska Kraftnät ska gräva ner en starkströmsledning för att kunna utföra den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

Strandskyddet kommer att påverkas genom att ett område på cirka 20 meters bredd tas i anspråk för kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningstiden. När åtgärderna är utförda och driften igång kommer ett 10 meter brett område hållas trädfritt över kabeln. På de ställen där kabeln behöver skarvas, enligt ansökan ungefär var 800-1200 meter, behöver en skarvgrop anläggas som är 4 * 8 meter med ett djup på 2 meter. Enligt ansökan kan nödvändiga åtgärder vara att fälla enstaka träd, uppföra tillfällig anläggning, anlägga tillfällig väg, schakta och dra fram markkabel, framföra motordrivet fordon i terrängen och utföra arkeologiska undersökningar.

Enligt ansökan kommer marken att återställas efter utfört arbete och där det är möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas vid återställningen.

Området som tas i anspråk vid Lagaån, Håarna består av jordbruksmark, ängsmarker och enstaka skogspartier. Inga träd kommer att behöva avverkas men annan vegetation kan bli aktuell att avlägsna.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om kabeln förläggs enligt ansökan. Enligt ansökan framgår att man tagit största möjliga hänsyn för att undvika och minimera påverkan på strandskyddade områden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas.

Motivering

Det område som föreslås tas i anspråk och på det sätt man anger i ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras sett över en längre tid på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att i framtiden kunna tillgodose överföringen av elektricitet från norra Sverige till södra behövs stamnätet byggas ut.

Upplysningar

Ändringar som inte framgår i ansökan ska kommuniceras med miljö- och byggförvaltningen innan de utförs.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§68 Kabeldragning avseende sydvästlänken vid Lagaån, Hjulsnäs

Dnr 2010/2791

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hjulsnäs 1:21 och Hjulsnäs 1:19

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nedläggning av kabel med nödvändiga åtgärder enligt ansökan.

2. Åtgärderna ska utföras med största möjliga hänsyn till naturmiljön och i enlighet med ansökan inkommen 27 januari 2012.

3. Området ska efter åtgärderna utförts återgå till den naturliga karaktär som beskrivs i ansökan.

4. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna är utförda.

Beslutet är fattat enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 5 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 januari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka 25 kilometer söder om Ljungby. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att Svenska Kraftnät ska gräva ner en starkströmsledning för att kunna utföra den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

Strandskyddet kommer att påverkas genom att ett område på cirka 20 meters bredd tas i anspråk för kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningstiden. När åtgärderna är utförda och driften igång kommer ett 10 meter brett område hållas trädfritt över kabeln. På de ställen där kabeln behöver skarvas, enligt ansökan ungefär var 800-1200 meter, behöver en skarvgrop anläggas som är 4 * 8 meter med ett djup på 2 meter. Enligt ansökan kan nödvändiga åtgärder vara att fälla enstaka träd, uppföra tillfällig anläggning, anlägga tillfällig väg, schakta och dra fram markkabel, framföra motordrivet fordon i terrängen och utföra arkeologiska undersökningar.

Enligt ansökan kommer marken att återställas efter utfört arbete och där det är möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas vid återställningen.

Området som tas i anspråk vid Lagaån, Hjulsnäs består huvudsakligen av skogsmark.

Avverkning av träd, röjning av stubbar och borttagning av övrig vegetation kommer att ske. Här kommer en öppen gata hållas i skogen över kabeldragningen.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om kabeln förläggs enligt ansökan. Enligt ansökan framgår att man tagit största möjliga hänsyn för att undvika och minimera påverkan på strandskyddade områden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas.

Motivering

Det område som föreslås tas i anspråk och på det sätt man anger i ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras sett över en längre tid på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att i framtiden kunna tillgodose överföringen av elektricitet från norra Sverige till södra behövs stamnätet byggas ut.

Upplysningar

Ändringar som inte framgår i ansökan ska kommuniceras med miljö- och byggförvaltningen innan de utförs.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§69 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2009/0419

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Norret 1:7

Fastighetsägare: Xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 14 december 2011, § 223 upphävs.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna inkom den 22 november 2007 med en redovisning om avloppsanläggningen. Fastigheten ligger inom 300 meter från sjön Bolmen och har därför inventerats på plats inom projektet LOVA-Bolmen. Platsbesök genomfördes den 8 juni 2011. Fastighetsägarna fick möjlighet att delta men gjorde inte det. Inventeringen visade att det finns två avloppsbrunnar, efterföljande rening är okänd. Efter besöket meddelades fastighetsägarna om statusen på avloppsanläggningen.

Miljö- och byggförvaltningen meddelade den 26 juli 2010 fastighetsägarna till

Norret 1:7 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens miljökrav och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Den 14 december 2011 förelade miljö- och byggnämnden fastighetsägaren med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Norret 1:7 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

En ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning inkom den 2 april 2012.

Förvaltningens bedömning
Då ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning har inkommit kan beslutet från den 14 december 2011, § 223 upphävas.


Motivering
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förbudet kan upphävas eftersom en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning har inkommit. Fastighetsägaren har också meddelat att en provgrop är grävd.

Upplysningar
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel ska strykas.

§70 Krav om redovisning avloppsanläggningar

Dnr 2011/1830

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Berghem 15:1

Fastighetsägare: Xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 14 december 2011, § 223 upphävs.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har i brev daterat den 22 september 2011 efterfrågat uppgifter om avloppssituationen på fastigheten Berghem 15:1. Detta med anledning till pågående avloppsinventering för att kartlägga avloppssituationen i kommunen. Fastigheten Berghem 15:1 ligger inom ett område där en kommunal anslutning kan vara aktuell. För att få en helhet i området där en eventuell kommunal lösning är möjlig, krävs korrekta uppgifter om avloppssituationen på fastigheten.

Fastighetsägaren har den 14 februari 2012 inkommit med en redovisning över slamavskiljare och dricksvattenbrunnar på fastigheten. Den 29 mars 2012 besökte fastighetsägaren miljö- och byggförvaltningen för att lämna kompletterande uppgifter om den efterföljande reningen.

Förvaltningens bedömning

De uppgifter som inkommit kan användas som underlag för en bedömning om hur vatten och avloppsfrågan ska lösas i området. Föreläggandet kan därför upphävas.

Upplysningar

Miljö- och byggförvaltningen kommer att göra en bedömning och en uppföljning av de avloppsanläggningar som enligt redovisningen finns på fastigheten. De anläggningar som inte uppfyller dagens krav kommer att behöva åtgärdas.

För att en avloppsanläggning ska bedömas som godkänd ska tillstånd finnas, slamavskiljare och efterföljande rening ska vara dimensionerad för den belastning och den verksamhet som finns på fastigheten.

§71 Detaljplan för del av Erikstad 1:6

Dnr 2011/0787

Beslut om granskning.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att granskning av detaljplanen får ske.

Redogörelse för ärendet

Området ligger i före detta stationssamhälle Erikstad vid Vidösterns västra strand.

Ett förslag till detaljplan för del av Erikstad 1:6 har upprättats. Planuppdrag gavs av miljö- och byggnämnden i juni 2011. Detaljplanen var föremål för samråd under tiden 21 februari – 20 mars 2012.

Fastigheten Erikstad 1:6 är sedan lång tid tillbaka bebyggd med ett fritidshus på ofri grund. Tomten till fritidshuset är i gällande detaljplan (byggnadsplan), fastställd av länsstyrelsen den 24 oktober 1969, planerad för parkmark och ägs av kommunen.

Bakgrunden är att ägaren av huset har visat intresse av att köpa marken av kommunen. För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan upprättas där tomten planeras in för bostadsändamål.

Begäran om planändring har därför lämnats in till miljö- och byggnämnden.

Syftet med planändringen är att göra en försäljning av tomten möjlig.

Strandskyddet planeras att upphävas inom planområdet.

Detaljplanen handläggs med normalt planförförande.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför behöver den inte miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas

Förvaltningens bedömning

Granskning av detaljplanen för del av Erikstad 1:6 får ske.

§72 Detaljplan för del av Järnvägsområdet, Ljungby 7:184 med flera i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut
Miljö- och bygg nämnden beslutar om att samråd får ske över detaljplan för del av järnvägsområdet, Ljungby 7:184 med flera.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat planprogram för Järnvägsområdet som godkändes av miljö- och byggnämnden den 1 februari 2012.

Avsikten är att utforma en detaljplan för östra delen av järnvägsområdet samt för Skånegatans sträckning fram till Hammarrondellen. Delar av järnvägsområdet avses för bostäder och centrumändamål. Busstorget får en annan utformning och området intill Stora Torg görs om till ett trafiktorg där alla trafikslag ska samsas.

I detaljplanen ska det möjliga kommunikationsstråkets dragning framgå.

Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för del Ljungby 7:184.

Yrkande
Stefan Fredriksson (S) yrkar på att planen ska ställas ut till samråd.

Lars Nordqvist (M), Gösta Carlsson (M), Alf Johansson (KB) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar på att planen inte ska ställas ut till samråd.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsresultat.

Ja-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande
Nej-röst för Lars Nordqvist (M) yrkande

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Carlsson Gösta

x

Eckerbom Marianne

x

Fredriksson Stefan

x

Johansson Alf

x

Johansson Göran

x

Larsen Frankie

x

Liljedahl Marie

x

Lindström-Johannesson Elisabeth

x

Löf Cecilia

x

Nordqvist Lars

x

Svensson Irene

x

7 ja-röster

4 nej-röster

Resultatet blev att planen ställs ut för samråd.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen.

Reservation
Alf Johansson (KB) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot förslaget.

Lars Nordqvist (M) och Gösta Carlsson (M) reserverar sig mot förslaget och har lämnat en skriftlig reservation..

§73 Detaljplan för del av Flattinge 3:4

Dnr 2012/0607

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Flattinge 3:4.

2. Planavtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och Ljungby kommun som reglerar kostnaderna för detaljplanen.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägare till Flattinge 3:4 har inkommit med ansökan om förhandsbesked för två tomter avsedda för fritidshus på sin fastighet. På samma fastighet har fastighetsägaren tidigare avstyckat 6 stycken tomter. Vid senaste beslut om förhandsbesked upplystes fastighetsägaren om att miljö- och byggnämnden kommer att kräva detaljplan om ytterligare bebyggelse blir aktuell inom området. Därför övergår ansökan om förhandsbesked till förslag till beslut om planuppdrag efter samtal med fastighetsägaren.

Avsett planområde är beläget i Flattinge vid sjön Flårens västra sida, delvis inom strandskyddat område. Enligt kommunens översiktsplan ligger området inom ett LIS-område (landsbygdsutveckling inom strandnära lägen).

Avsikten är att skapa byggrätt för två nya fastigheter. Samtidigt tas de befintliga avstyckade tomterna samt strandområdet med i planen. De nya tomterna ska involveras i gemensamhetsanläggningen för väg, brygga, badplats och vattenledning. Ett gemensamt avlopp kan anordnas för de nya tomterna.

Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för Flattinge 3:4.

Upplysningar

Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen.

§74 Detaljplan för fabriken 4 och Fabriken 9 i Ljungby

Dnr 2012/0539

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Fabriken 4 och 9 med flera.

2. Planavtal ska upprättas med sökande.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att planlägga marken på Fabriken 9 så en ny gata kan byggas med anslutning till Helsingborgsvägen.

För området gäller två detaljplaner varav en är fastställd den 23 juni 1965 och en är laga kraftvunnen den 12 september 1988. Idag råder utfartsförbud mot Helsingborgs­vägen enligt detaljplanerna. En gång- och cykelväg finns mellan kvarteret Fabriken och Helsingborgsvägen.

Xxx har begärt att kommunen skall anlägga en ny gata norr om fastigheten Fabriken 4. Förslaget är att gatan byggs på fastigheten Fabriken 9 som ägs av Ljungby Utveckling AB.

På Fabriken 9 cirka 20 meter norr om södra gränsen finns en förstörd fornlämningsliknande lämning enligt Riksantikvarieämbetets register.

Detaljplaneförslaget stämmer med översiktsplanen.

Förslaget har behandlats i projektgruppen som är positiv till att en detaljplan upprättas.

Plankostnaden regleras i planavtal med sökande och initiativ­tagare till anläggandet av en ny gata.

Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för Fabriken 4 och 9.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen.

§75 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt

Dnr 2011/2094

Ansökan om bygglov samt rivningslov.

Fastighet: Pilen 5

Sökande: Xxx

Yttrande: Tekniska förvaltningen.

Beslut

1. Rivningslov beviljas för enbostadshus.
2. Bygglov beviljas för enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten är belägen i ett äldre bebyggt område öster om ån Lagan och söder om äldreboendet Ljungsätra. Området består idag dels av både enplans, dels av en och halvplanshus med blandade fasadmaterial och färgsättningar. Några byggnader har kvar sin ursprungliga utformning men flertalet byggnader har genomgått ombyggnader och/eller tillbyggnader.

Förslaget innebär uppförande av ett enbostadshus i ett plan inklusive garage med en byggnadsarea på cirka 240 m2. Byggnadens form blir smal och lång för att passa på fastigheten som är avlång. Endast garagedelen, vilken är en mindre del av byggnaden, placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Fastigheten är högt belägen, höjdskillnaden till cykelvägen utmed ån Lagan blir cirka 3meter.


På fastigheten idag finns det ett äldre enbostadshus samt garage som ska rivas.

Enligt gällande detaljplan (E 162), som fastställts 1962, får fastigheten bebyggas med 190 m2.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag.

Enligt PBL 9 kap 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Enligt PBL 9 kap 25 § ska berörda ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen.


Fastighetsägarna till Pilen 4 och 6, Eken 10 och 11 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Tekniska förvaltningen har inget emot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitel plan- och bygglagen (PBL).

Med hänsyn till att avvikelser beträffande överyta tidigare beviljats i området samt att byggnadens utformning så långt möjligt anpassats avseende en kombination av befintlig samt modernare byggnation bedöms åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplaner för bostadsområden som idag projekteras ges normalt en byggrätt som är större än det aktuella fallet. Med hänsyn också till detta, samt detaljplanens betydande ålder, bedöms den sökta åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från detaljplanen.

Åtgärden strider inte heller mot detaljplanens syften.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna

Yrkande

Lars Nordqvist (M) yrkar enligt AU:s förslag att bygglov beviljas.

Stefan Fredriksson (S) yrkar på avslag på ansökan om bygglov.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars Nordqvist (M) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon

0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid det tekniska samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar inlämnas till nämnden

· Förslag till kontrollplan för både rivningsarbeten och nybyggnationen

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

· Energiberäkning

Arbetena får inte påbörjas förrän nämnden gett ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle bli 44000 kronor.


Loven upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 25 700 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Pilen 4 och 6, Eken 10 och 11 samt Kvarnarna 2:1 (Tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet.

§77 Nybyggnad av två fritidshus

Dnr 2011/1801

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bollstad 1:45

Sökande: Xxx

Yttrande: Fastighetsägarna till Bollstad 1:8, 1:37, 1:39, 1:42 och länsekologen samt E.ON.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten som är avstyckad och bebyggd med två fritidshus ligger cirka 800 meter söder om Bolmsö skola. Fastigheten har en areal på 4671 m2 och ligger helt inom strandskyddat område.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv. I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen för platsen.

Förslaget innebär nybyggnad av ytterligare två fritidshus. Fastigheten planeras att avstyckas till fyra fastigheter.

Platsen där de nya byggnaderna planeras är inte ianspråktagen som tomtmark utan utgörs av skogsmark.

Länsekologen har i yttrande daterat den 17 oktober 2011 gjort bedömningen att platsen inte bör tas i anspråk för byggnation. Länsekologen har bland annat meddelat att platsen utgörs av skogsklädd naturmark som åtminstone delvis varit inägomark (åker och äng). Det finns en liten igenväxande åker omgiven av lövdominerad blandskog. Inom området finns en del stubbar efter stormfällda och upparbetade grövre barrträd. Länsekologen konstaterar dock att området inte har uppmärksammats i länets naturvårdsprogram.

Nämnden har den 19 oktober 2011, § 178, meddelat dispens från strandskydds-förordnandet. Länsstyrelsen har den 17 november 2011 beslutat att inte överpröva dispensen.

Ägarna av fastigheterna Bollstad 1:37, 1:39, 1:42 samt en av delägarna till Bollstad 1:8 är emot förslaget. Sammantaget anser dessa att ytterliggare bebyggelse skulle bli en påfrestning för området kring den nuvarande fastigheten och därmed påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt.

En av delägarna till Bollstad 1:8 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

E.ON bedömer att befintlig luftledning kan komma att behöva flyttas och meddelar att alla kostnader för eventuell flytt eller kabling ska bekostas av fastighetsägaren.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa. Den bästa lösningen är att anordna en gemensam anläggning för alla byggnaderna.

Förvaltningens bedömning
Eftersom dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats och länsstyrelsen beslutat att inte överpröva dispensen bör bygglov kunna påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Den föreslagna byggnationen bedöms inte heller påtagligt skada det aktuella riksintresset.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja en åtgärd med en bruttoarea överstigande 300 m2 är 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per m2. Exempel – bruttoarea på 325 m2 skulle leda till en byggsanktionsavgift på 385000 kronor.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 7 743 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

En av delägarna till Bollstad 1:8 (Fredric Johansson) underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till fastigheterna Bollstad 1:37, 1:39, 1:42 samt en av delägarna till vardera Bollstad 1:8 och 1:45 delges beslutet med mottagningsbevis samt hur man överklagar.

§78 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2012/0409

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Lillarp 1:2

Sökande: Xxx

Beslut

1. Miljö och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande enligt redovisning på situationsplanen som inkommit den 17 april 2012.


Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 19 mars 2012.

Platsen ligger vid sjön Kösens östra strand och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Kösen är 100 meter inåt land.

Omedelbart söder om platsen finns två avstyckade och bebyggda tomter.

Förslaget innebär att en befintlig byggnad för fritidsändamål rivs och ersätts med ett nytt fritidshus på cirka 46 m2. Den befintliga byggnaden har en byggnadsarea på cirka 17 m2.

Den befintliga byggnaden utgörs idag av ett rum innehållande en öppen spis. Någon vatten- eller avloppsinstallation finns inte.

Marken närmast byggnaden mot sjön utgörs av hävdad tomtmark försedd med trädgårdsmöbler. Denna marken ansluter till ett hamnområde och även till en längre pir. Hela området upplevs vara privatiserat. Någon tomtplatsavgränsning mellan byggnaden och ”hamnområdet” finns inte.

Den nya byggnaden kommer att utgöras endast av ett större rum samt ett uterum.

I byggnaden finns också ett mindre förrådsutrymme - tillgängligt endast utifrån.

Kök, toalett, vatten- eller avloppsinstallationer kommer att inte finnas. Öppen spis/braskamin kommer att finnas.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förvaltningens bedömning
Om den nuvarande byggnaden kan betraktas som ett fritidshus bör dispens kunna meddelas. Tomtplatsavgränsning måste dock göras som tydliggör hemfridszonen kring byggnaden.

Motivering
Med hänsyn till att byggnaden uppförs inom en hävdad tomtplats och också ersätter en befintlig byggnad, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva ärendet. Länsstyrelsen fattar beslut inom tre veckor från det de mottagit nämndens beslut.

Åtgärden är bygglovspliktig. Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har lämnats. Om byggnaden skulle uppföras och tas i bruk utan att bygglov sökts kommer byggsanktionsavgifter att tas ut. Sammantaget skulle byggsanktionsavgiften i detta fallet bli 122100 kronor.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§79 Anläggning av skolidrottsplats och nybyggnad av förråd

Ansökan om bygglov

Fastighet: Läraren 20

Sökande: Ljungby kommun, tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby.

Beslut
Bygglov kan påräknas för anläggande av skolidrottsplats med tillhörande förråd.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär anläggande av skolidrottsplats samt nybyggnad av förråd på 35 m2.

Idrottsplatsen kommer att omfatta kombinerad fotbolls- handbollsplan, rink för innebandy, kombinerad basket- volleybollplan, kulgrop, längdhoppsgrop samt löparbana.

Enligt gällande detaljplan (07-LJS-85) är området avsett för allmänt ändamål.

I första förslaget som lämnades in till miljö- och byggnämnden togs prickmark mot nordöst i bruk för anläggningen varvid grannarna till fastigheterna Läraren 7, Läraren 8, Läraren 13, Läraren 14, och Läraren 15 fick tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägaren till Läraren 13 hade synpunkter mot förslaget bland annat att en del av anläggningen placerats på prickmark.

Reviderat förslag inkom till miljö- och byggnämnden den 5 mars 2012 där anläggningen flyttas så att den inte inkräktar på prickmark samt att höjden på stödmuren sänktes 300 mm.

Förslaget stämmer överens med gällande detaljplan.

Grannarna får återigen tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägaren till Läraren 13 har synpunkter mot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas för anläggande av skolidrottsplats med tillhörande förråd.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet, 3 § plan- och bygglagen (PBL).

Förslag till kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden för fastställande.

Till kontrollansvarig har xxx utsetts.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-789272, för överenskommelse om tid för samrådet.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Avgift: 22624 kronor. Faktura skickas separat.

Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

§80 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 20 mars till den 19 april 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-29. Tillstånd att anordna offentliga tillställningar- pubaftnar med mera, på Shelter, under tiden 2012-03-30/2013-03-29.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-29. Tillstånd att ianspråkta offentlig plast för uteservering på Lilla Torg, under tiden 201-04-01/2012-09-30.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-03. Tillstånd för affischering inom Ljungbyunder tiden 2012-4-06/201-04-21 och cirkus föreställning på gräsplanen vid Sunnerbohallen 2012-04-20.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-13. Tillstånd för valborgsmässo- nationaldags- och midsommarfirande i Ryssby.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-13. Tillstånd för uppställning av försäljningsvagn med korv/hamburgare pastarätter med mera vid SE-banken//Terazza och vid Garvaren, under tiden 2012-04-29/2013-04-28.

6. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-17. Tillstånd för berättarfestival med mera, i anslutning till Sagomuseet, under tiden 2012-06-14/2012-06-16.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-18. Tillstånd för valborgsmässofirande vid Sundets hembygdsgård, Dörarp, 202-04-30.

8. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-18. Tillstånd för marknad och loppmarknad 2012-07-28 samt julmarknad 2012-12-02 i Lidhult.

9. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-18. Tillstånd för utomhusbio i Nöttja 2012-07-28, Ryssby 201-08-03, SödraLjunga 2012-08-04, Angelstad 2012-08-10 och Tannåker 2012-08-11

§81 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 20 mars 2012 till den 19 april 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis