Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-11-16

Sammanträde 2016-11-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

4 Detaljbudget med förvaltningsmål 2017.

5 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken - täkter.

6 Yttrande över ansökan om konsekvensutredning om tillfällig sänkt hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på väg E4 genom Bergaåsens vattenskyddsområde.

7 Yttrande om klimatanpassningsplan.

8 Yttrande om övervakning av luftkvalitet i länets kommuner.

9 Odensjö-Ryd 1:19, överklagande av länsstyrelsens beslut om olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

Information och frågor miljö Bygg

10 Gashult 2:15, föreläggande med vite om ovårdade byggnader.

11 Nannarp 1:13, yttrande till mark - och miljödomstolen om överklagat beslut om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

Information och frågor bygg Plan

12 Beslut om antagande av detaljplan för dela v Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

13 Revidering av vindkraftplan.

§163 Fastställande av dagordning

§164 Meddelande och information

§166 Detaljbudget med förvaltningsmål 2017.

§167 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken - täkter.

§168 Yttrande över ansökan om konsekvensutredning om tillfällig sänkt hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på väg E4 genom Bergaåsens vattenskyddsområde.

§169 Yttrande om klimatanpassningsplan.

§170 Beslut om övervakning av luftkvalitet i länets kommuner.

§171 Odensjö-Ryd 1:19, överklagande av länsstyrelsens beslut om olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

§172 Gashult 2:15, föreläggande med vite om ovårdade byggnader.

§173 Nannarp 1:13, yttrande till mark - och miljödomstolen om överklagat beslut om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§174 Beslut om antagande av detaljplan för dela v Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

§175 Revidering av vindkraftplan