Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2010-11-22

Sammanträde 2010-11-22

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Sven B Svensson och Carl-Georg Alm

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten - Barbro Ernald

4 Riktlinjer för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun - Patrik Moberg

5 Utvärdering av Mobil Läkare Ljungby kommun

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

9 Ordinarie sammanträdesdagar 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§18 Ändring i föredragningslistan

Tillkomna ärende: utbildning för ersättare i rådet/utskick av handlingar och kallelse till ersättare, demensvården i kommunen, eventuella besparingar samt övriga frågor.

§19 Införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Kommunen bestämmer krav och avtalsvillkor i ett förfrågningsunderlag Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag.

Projektledaren ger en muntlig redovisning i ärendet. Förfrågningsunderlaget är ett arbetsmaterial och är således inte offentligt. Förslaget ska presenteras socialnämnden arbetsutskott vid nästa sammanträde den 24 november 2010.

Enligt de föreslagna kraven ska utförare börja ge vård- och omsorgsinsatser inom tre dygn från det att utföraren fått ett uppdrag. Serviceinsatser ska börja ges inom 14 dagar.

När förfrågningsunderlaget är fastställt av kommunfullmäktige ska kommunen annonsera på den nationella databasen, vilken administreras av Kammarkollegiet. Utförare kan därefter anmäla intresse, bli granskade och få avtal, under förutsättning att de uppfyller kraven. Den kommunala hemtjänsten behöver inte ha avtal.

När arbetet med förfrågningsunderlaget är klart kommer det att skickas ut till rådet.

Kommunen kommer att bjuda in pensionärsföreningar till informationsmöten i olika delar av kommunen: Ryssby den 23 november, Ljungby den 25 och 30 november, Lidhult den 1 december och Lagan den 8 december 2010. Inbjudan ska annonseras i veckonytt.

§20 Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun

Socialnämnden beslutade den 17 november 2010 att anta Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende och Kvalitetsnivå för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen i Ljungby kommun.

Inflytandet ökar för omsorgstagarna då det ges möjlighet att styra över beviljad tid för hemtjänst. Vid enstaka tillfällen kan omsorgstagaren använda tiden till en annan hjälpinsats än vad som beviljats enligt biståndsbeslutet.

Pensionärsrådet välkomnar de nya reglerna.

De reviderade riktlinjerna ska skickas med som bilaga till protokollet från dagens möte.

§21 Äldrerådens protokoll

Redovisning av inkomna protokoll från äldrerådens möte.

§22 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Redovisning av arbetsutskottets protokoll den 11 oktober samt rådets protokoll den 18 oktober 2010.

§23 Ordinarie sammanträdesdagar 2011

Socialförvaltningen har upprättat förslag till ordinarie sammanträdesdagar för pensionärsrådet och dess arbetsutskott för 2011.

Datum för pensionärsrådets sammanträden: 21 februari, 18 april och 21 november.

Datum för arbetsutskottets sammanträden: 7 mars och 17 oktober.

Sammanträdesdag: måndag, kl. 13.30.

§24 Utbildning för ersättare/utskick av handlingar och kallelse till ersättare

Som det framgår av protokoll från föregående sammanträde ska rådets ledamöter erbjudas möjlighet att delta i utbildning som anordnas av kommunen, framför representant för Angelstad PRO. Han anser att det bör förtydligas att även ersättare ska få delta i utbildningen.

Både ledamöter och ersättare i rådet ska erhålla utbildning anpassad till rådets arbetsuppgifter, säger ordföranden.

Det är viktigt att ersättare får ta del av handlingar till rådets sammanträde, säger representant för Angelstad PRO.

Handlingar till rådets sammanträden skickas ut till alla ledamöter och ersättare i rådet, säger sekreteraren.

När det utses ny ledamot/ersättare i rådet ska det anmälas till förvaltningen.

§25 Aktuellt inom verksamheten

På uppdrag av Socialstyrelsen har Statistiska centralbyrån under 2010 genomfört en undersökning i hela landet om vad brukarna tycker om kvaliteten i äldreomsorgen.

Undersökningen var den andra i sitt slag, den förra gjordes år 2008. I år har Ljungby kommun förbättrat sina resultat inom samtliga områden.

Kvaliteten i hemtjänsten och inom äldreboenden i Ljungby kommun få ett totalbetyg som ligger över riksgenomsnittet.

Inom hemtjänsten gav brukarna särskilt goda omdömen i fråga om bemötande, tryggheten i hemmet och om hjälpens omfattning och utförande.

Inom äldreboenden gavs höga betygen åt tryggheten i boendet, bemötandet samt hjälpens omfattning och hur den utförs.

Minst nöjda är de äldre med den sociala samvaron, informationen och maten.

Vi ska analysera våra resultat och arbetssätt och jämföra oss med andra. Resultaten ska användas för att följa upp och förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen säger socialchefen.

§26 Demensvården i kommunen

Representant för Ljungby PRO önskar få information om kommunens demensvård.

Förvaltningen har (med anledning av Socialstyrelsens rapport) börjat kartlägga situationen på kommunens demensavdelningar och behoven för demenssjuka, säger verksamhetschefen för särskilda boende.

Utifrån kartläggningen ska vi ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att vi ska uppfylla Socialstyrelsens krav. Kartläggningen ska presenteras för nämnden i december. Vi återkommer i frågan.

§27 Utvärdering av Mobil Läkare Ljungby kommun

Projektet Mobil läkare, som är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun, startades i mars 2009. Projektet finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen och kommer att pågå fram till mars 2011.

Landstinget har gjort en utvärdering av projektet. Utvärderingen visar på en fungerande organisationsmodell som bygger på ett nära samarbete mellan läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Samverkansprojektet är unikt och framgångsfaktorerna både tydliga och många, säger socialnämndens ordförande. Socialnämnden är angelägen om att projektet permanentas i Ljungby kommun.

Förvaltningen ska delta i GötaPriset som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

§28 Eventuella besparingar

Representant för Ljungby SPF är kritisk till att politikerna höjer sina egna arvoden samtidigt som det kommer att behöva göras besparingar inom olika områden, bland annat i skolan och på Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten i Ljungby ska minska sin deltidsstyrka från sex till fem personer. Verksamheten anpassas efter budget och det är snarare en effektivisering än besparing, säger ordföranden.

Nuvarande arvodessystemet är svårbegripligt och måste förenklas. Vi vill ha in fler unga i politiken och Kommunstyrelsen vill att sammanträdesarvodet höjs. Dagens Samhälles beräkningar av politiken visar att Ljungby kommun har länets lägsta kostnader.

Förslaget till fullmäktige innebär också att gruppledarna får ett arvode och att suppleanter har rätt till arvode när de är med på sammanträden utan att tjänstgöra. Slutgiltigt beslut om arvode fattas av kommunfullmäktige den 10 december.

§29 Övriga frågor

- Den senaste tiden har problemet med underbemannade arbetsplatser inom svensk äldreomsorg ökat, menar representant för Ryssby PRO. Han vill veta om personalen på kommunens äldreboende är underbemannad. Våra vårdtyngdsmätningar visar att vi har rätt bemanning, säger verksamhetschefen för särskilda boende.

- Införande av en ”lots”-funktion diskuterades vid förra sammanträdet. Förvaltningen har sammanställt en lista på några viktiga telefonnummer i form av ett kort. Kortet kan göras på olika sätt, detta är bara ett förslag.

- Företaget Cargotec har byggt om det gamla kommunhuset i Lidhult. Och det kan bli tal om nyanställningar den kommande tiden, säger ordföranden.

_______

Ordföranden tackar kommunala pensionärsrådet för de gångna åren och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.